Békés Megyei Hírlap, 1999. február (54. évfolyam, 26-49. szám)

1999-02-02 / 27. szám

1999. február 2., kedd HAZAI TÜKÖR Küldötteket is választanak Települési önkormányzatok tanácskozása Békéscsabán Tavaly december közepétől idén február első negyedéig minden megyében aktuális önkormányzat-politikai kérdésekről szerve­zett, illetve szervez tanácskozást a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége. A tanácskozás-sorozat 1998. december 16-án Székesfehérvá­rott kezdődött és február 5-én, pénteken Békéscsabán találkoz­nak az önkormányzatok képvi­selői. A nagy érdeklődést kivál­tó eddigi fómmokon a résztve­vők egyöntetűen támogatták a TÖOSZ kezdeményezését, ami arra irányul, hogy a helyi ön- kormányzatok részvételével minden megyében igényérvé­nyesítő közösségek alakuljanak a gázközművagyon, illetőleg a villamosenergiaközmű-vagyon tulajdonlására vonatkozó jogos önkormányzati igények össze­hangolt érvényesítésére. Az igények összehangolása a leg­utóbbi legfelsőbb bírósági, illet­ve alkotmánybírósági döntések után különösen aktuális. A Leg­felsőbb Bíróság jogegységi döntése kizárta annak az állam- igazgatási trükknek az alkalma­zását, amely a hatáskör hiányá­ra hivatkozva mindeddig nem­csak a tulajdonuktól zárta el az önkormányzatokat, hanem a döntés jogorvoslati lehetőségé­től is megfosztani vélte őket. Az Alkotmánybíróság pedig megsemmisítette azt a jogsza­bályt, amely az önkormányzat­ok tulajdonába adandó belterü­leti gázközművagyonból a po­tenciális tulajdonosokat csak e vagyon 40 százalékában rendel­te részesíteni. A TÖOSZ, amely a külterü­leti, a belterületi földek, illetve a belterületi energiaközmű-va- gyon tulajdonlásáért folytatott eljárásokban az őt megbízó 1898 önkormányzatot eddig si­kerrel képviselte, most azért kezdeményezte az igényérvé­nyesítő társaságok megalakítá­sát, hogy a közvagyon tulajdon­lására jogosultak — amennyi­ben a kormány nem hajlik a megegyezésre — mindazt meg­kaphassák, ami a törvény sze­rint jár nekik. A TÖOSZ-tag önkormány­zatok képviselői ezeken a ta­nácskozásokon választották, il­letve választják meg azokat a kistérségi küldötteket, akik a TÖOSZ 1999. március 10-én tartandó jubileumi tisztújító küldöttgyűlésen — és a követ­kező négy évben — az adott megye tagönkormányzatait képviselik. A. G. Szigorúan ellenőrzött orvosok Februártól országosan ellenőrzik és elemzik a háziorvosok gyógyszerrendelési gyakorlatát. A tavalyi adatok szerint a családorvosok havonta átlagosan egymillió forint tb-támoga- tást igénylő gyógyszert írtak fel, de nem volt ritka a 3-4 millió forintot „költő” praxis sem - tudtuk meg az Országos Egész­ségbiztosítási Pénztár illetékeseitől. Az OEP és a Magyar Orvosi Kamara szerint a különbségek hátterében nem csak objektív okok, vagyis a háziorvosi pra­xisok eltérő nagysága, vagy az ellátott lakosság korösszetétele, a betegek általános egészségi állapota és szociális helyzete állhatnak. Az 1999. július 1-jén beveze­tendő új gyógyszerár-támoga­tási rendszer kidolgozásakor a szakemberek már figyelembe kívánják venni a vizsgálat so­rán szerzett tapasztalatokat. Az egészségbiztosító ugyanis igyekszik mindent megtenni azért, hogy a költségvetési tör­vényben rögzített korlát, az idén 123 milliárd forintos gyógyszerkassza határain belül maradjanak. Miké Tivadar, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár fő­igazgatója az ellenőrzésekről szólva elmondta, hogy a ko­rábbi elemzések szerint külö­nösen a gyermek-háziorvosok antibiotikum-rendelése mutat feltűnő aránytalanságokat. Mikó rámutatott arra is, hogy az azonos hatóanyagú készít­mények közül gyakran rendre a drágábbat írják fel bizonyos doktorok. Az orvosok pecsétje és a betegek társadalombiztosítási azonosító jele alapján nyomon követik azt is, hogy a közgyó­gyellátás keretében mely orvos kinek és milyen mennyiségű gyógyszert ír fel térítésmen­tesen. N. Zs. Hamarosan kész a minisztériumi tájékoztató az idei érettségik rendjéről Maturandusok a célegyenesben Ezekben a napokban ölt végleges formát az az oktatási minisz­tériumi tájékoztató, amely az érettségikkel kapcsolatos tudni­valókat fogja egybe, és amelyet a tárca hamarosan eljuttat a középiskolák igazgatóihoz és az illetékes hivatalokhoz. Az idén várhatóan nem lesz érdemleges változtatás az érettségik rend­jében. A vizsgák május 17-én kezdődnek. Hosszú évek óta először a tava­lyi érettségi időszak volt az első, amely nagyobb visszhan­got kiváltó esemény nélkül zaj­lott le - emlékeztettek a minisz­tériumi szakemberek. Az okta­tásügy irányítói gondos előké­szítéssel szeretnék elérni most is, hogy a nappali tagozatra járó mintegy 75 ezer negyedikes gimnazista és szakközépiskolás megfelelő feltételek és nyugodt körülmények között tehesse le a középiskolai tanulmányokat záró vizsgáit. A maturandusok május kö­zepéig járnak iskolába. Az utolsó tanítási nap számukra május 14-én, pénteken lesz. A ballagási ünnepséget a helyi hagyományoknak megfelelően, a legtöbb helyen azonban vár­hatóan május 15-én, szombaton tartják. Az első megmérette­tésre, az írásbeli érettségikre a május 17-ével kezdődő héten, a közös írásbeli érettségi-felvé­teli vizsgákra pedig május 25-27-én kerül sor. A szóbelik júniusban lesznek. A beszámolósorozat kezde­tére május 17-én reggel 8 óra­kor a rádió és a televízió adja meg a jelt: nyilvánosan ismerte­tik a'magyar írásbeli tételeket. A továbbiakban naponta írják meg a diákok matematikából, idegen nyelvből, fizikából és kémiából a dolgozatot. A jogszabályok szerint eltérő a különböző tárgyak vizsga­módja. Magyar nyelv és iroda­lomból szóbeli és írásbeli, tör­ténelemből csak szóbeli, mate­matikából viszont csak írásbeli vizsga van. Ha elégtelenre sike­rülne a matematikadolgozat, a szóbelin lehet javítani. A többi tárgyból vagy szóban, vagy írásban bizonyíthatják tudásu­kat, felkészültségüket az érett­ségizők. (d. g.) Aki nem fizet, kilakoltatják? A lakáshiteladósokat újra a kilakoltatás fenyegeti, ugyanis az OTP felfüggesztette a tavaly meghirdetett végrehajtási moratóriumot. A pénzintézetnél 110 ezer olyan hitelszerző­dést tartanak nyilván, amelyet fél évnél régebben nem tör- lesztenek. A tartozások meghaladják a 25 milliárd forintot. Egy tavaly augusztusban mó­dosított kormányrendelet ha­tására 381 önkormányzat alko­tott helyi rendeletet az adóssá­gok rendezésére - jelentette be Lakner Zoltán, a Szociális és Családügyi Minisztérium he­lyettes államtitkára. A hely­hatóságok közel kilencezer családdal kötöttek névre szóló szerződést a hiteltartozás visz- szafizetésének támogatásáról. Az érintett polgárok szerző­déskötési hajlandósága meg­lehetősen alacsony volt - emelte ki a tárca illetékese. Oszlányi Zsolt, az OTP Bank Rt. ügyvezető igazgatója elmondta: eddig negyvenezer adós ellen indult végrehajtási eljárás, és további hatvanezer szerződést is felmondtak már. A pénzintézet azonban még mindig kész kompromisszu­mot kötni, lehetőséget adni a szerződések módosítására azokkal az ügyfelekkel, akik hajlandók törleszteni hitelei­ket. Lehetőség van a kamat­terhek mérséklésére, illetve a futamidő meghosszabbítására is. Oszlányi Zsolt szerint így olyan havi törlesztőrészlet kalkulálható ki, amely már könnyebben vállalható a csa­ládok számára. A nem törlesztett hitelek összege meghaladja a 25 mil­liárd forintot, amelynek 70 százalékára egyébként még a hitel felvételekor százszázalé­kos garanciát vállalt az állam. Ezeket a hiteleket tulajdon­képpen maga az állam he­lyezte ki az akkori egyetlen lakossági bankon, az OTP-n keresztül. így az utód, az OTP Bank Rt. mindenképpen hoz­zájut pénzéhez, mégis mindent elkövetnek azért, hogy kinnle­vőségeiket maguk hajtsák be. Ezért a közelmúltban végre­hajtó céget alapítottak, amely folyamatosan átveszi a bank­tól a követeléseket. Amennyiben a végrehajtási eljárás két alkalommal mégis sikertelenül zárul, úgy az államnak kell a „zsebébe nyúlnia”. (sts) Ezermilliárd forintot kell költenünk a vizek védelmére Környezetvédelem - csatlakozás előtt Az év legfontosabb feladata az új levegőtisztaság-védelmi kormányrendelet kihirdetése, valamint a hazai víztisztaság- védelem programjának kidolgozása. A tervek között szere­pel még a hulladékgazdálkodásról szóló törvény előkészítése is - jelentette ki tegnap újságírók előtt Borbély János, a Környezetvédelmi Minisztérium helyettes államtitkára. Mint megtudtuk, a tárca kép­viselői tárgyalásokat folytat­nak Brüsszelben a három leg­fontosabb környezeti elem, a levegő, a talaj és a víz védel­mére vonatkozó európai uniós joganyag átvételéről. A környezetvédelem terüle­tén az EU-csatlakozás idő­pontjáig a teljes jogharmoni­zációt szeretné megvalósítani a minisztérium. De a megfe­lelő jogszabályok elfogadása mellett sok esetben csak hosz- szabb átmeneti idő után le­szünk képesek a gyakorlatban is alkalmazkodni az Európai Unió normáihoz - mondta Borbély János. A levegő- szennyezettségi előírások tel­jesítésére például 2004-ig kap­tunk haladékot. Magyarország elmaradása a természeti vizek védelmében a legjelentősebb. A rendkívül drága csatornázás miatt ezen a téren mintegy ezermillió fo­rintra lenne szükség az euró­pai normák érvényesítéséhez. A hatalmas kiadás egy részére fedezetet nyújthat az európai támogatási keret, amelyből közel százmillió eurót 2000. január 1-jétől hazánk is meg­pályázhat. A védett természeti környe­zet tovább bővül, s hamarosan mintegy húszezer hektárral nő a tájvédelmi körzetek terü­lete. (h. gy.) Hírek röviden Három gyermeket temettek Hétfőn örök nyugalomra helyezték a tizennyolc utas életét követelő deutschlandsbergi tragikus autóbusz-baleset utolsó három áldozatát. Szombathelyen kísérték utolsó útjára a nyolc­éves őri Zsoltot és tizenegy éves nővérét, Lu­cát. Siklóson a tizenöt évesen elhunyt Szabó Gergelyt temették. Hatpárti egyeztetés csütörtökön Február negyedikén tartják azt a hatpárti egyez­tetést, amelyet a Fidesz országgyűlési képvi­selőcsoportja kezdeményezett a NATO-csatla- kozással kapcsolatos alkotmánymódosítás ügyében. A várhatóan márciusban sorra kerülő csatlakozási ceremónia előtt még egyszer meg­próbálják dűlőre vinni a kétharmados parla­menti támogatást igénylő ügyet. Gyorsul a népességfogyás Az elmúlt évben gyorsuló ütemben fogyott a népesség - közölte hétfőn a Központi Statiszti­kai Hivatal. Folytatódott a születésszám csök­kenése, míg a halálozások száma növekedett. Az SZDSZ tiltakozik Kuncze Gábor, az ellenzéki párt frakcióveze­tője kijelentette: a szabaddemokraták továbbra is elfogadhatatlannak és házszabályellenesnek tartják a parlament új munkarendjét. Realbank: 300 új károsult Tovább lassult az Országos Betétbiztosítási Alap védettségét élvező Realbank-ügyfelek igénybejelentésének üteme: hétfő délig csak 297 újabb bejelentés érkezett. Lejáró diákigazolványok Február végéig érvényesek a régi diákigazolvá­nyok, ezt követően a különböző kedvezmények már csak az új okmányokkal vehetők igénybe. Azok, akik valamilyen oknál fogva nem kapják meg a hónap végéig az új igazolványokat, ide­iglenes okmányokat kaphatnak. • • Móricz, Örkény segít Szépirodalmi, kritikai, szociog­ráfiai vagy irodalomtörténeti munkájukhoz támogatást kérő fiatal írók, irodalmárok részére hirdet pályázatot a Nemzeti Kulturális Örökség Miniszté­riuma. A Móricz Zsigmond Iro­dalmi Ösztöndíj célja, hogy pá­lyakezdő, tehetséges fiatalok­nak teremtsen lehetőséget a magas színvonalú alkotó tevé­kenységhez. Az ösztöndíjban évente tízen részesülnek. A ter­veket február 20-áig kell leadni. Fiatal drámaírók részére hir­deti meg az Örkény István Drámaírói Ösztöndíjra kiírt pá­lyázatot a kultusztárca. Az ösz­töndíjjal új magyar színművek születését kívánják ösztönözni, továbbá lehetőséget kívánnak teremteni pályájuk elején járó drámaíróknak. A pályázat le­adási határideje március 10. Ernyei Béla és barátai is kedvelik a különféle macikat FOTÓ: FEB/KALLUS GYÖRGY A töprengő mackó napja A meteorológus sem jósol hosszú távra A néphit szerint, ha február másodikén a barlangjából elő- búvó medve meglátja saját ár­nyékát, visszabújik kuckójába. A csalóka napsütés számára azt jelzi, hogy aludhat még, hosszú lesz a tél. A medve viselkedésének azonban manapság már nincs semmi jelentősége. Az állat­kerti medvét hidegen hagyják az évszakok változásai: gon­dozója télen-nyáron eteti, s et­től kezdve számára megszűn­tek a meteorológiai jellegű problémák. Bozóky István meteorológus azonban tudományosan közelít a kérdéshez. Épp ezért a jelen­legi - sarkvidéki eredetű - zord idő huzamosságát illetően sem bocsátkozik jóslatokba. Szerinte csak annyi bizonyos, hogy a mai ominózus napon országszerte hideg, felhős, bo­rús idő várható. Sokfelé lesz havazás, hózápor. Hajnalban mínusz 10-15 fok volt, de dél­után is elkél a vastag sál, a víz­hatlan csizma. Az Országos Meteorológiai Szolgálat prognózisa is csak a száraz tényeket közli. Eszerint a nagy hideg a hét közepétől enyhül, pénteken várhatóan plusz 6 fok is előfordulhat. Az­tán megint kemény fagyok elé nézhetünk. A mai „mackónapon” nyílt meg Budapesten a hagyomá­nyos mackókiállítás, amelyen több mint háromszáz plüssállat és egytucatnyi művész lép fel a nagyérdemű előtt. (cs. b. j.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom