Békés Megyei Hírlap, 1999. február (54. évfolyam, 26-49. szám)

1999-02-11 / 35. szám

Megkérdeztük olvasóinkat Arató Imréné hamar megbarátkozott az új papírpénzekkel, bár könnyen össze- téveszthetőnek tartja őket.(5. oladal) Sajtóböngészde a könyvtárban Egyre népszerűbbé válik a Békés Megyei Könyvtár földszintjén talál­ható folyóiratolvasó-terem. (7. oldal) Új igazgató a Kós Károly... Kovács Géza, az Előre FC egykori vezetője februártól iskolaigazgató­ként mutatkozik be Csabán. (9. oldal) Radu Vasile: „A szívem itt marad örökre” Radu Vasile román miniszterelnök (balról), jobbról a gyulai ortodox püspökség nemrég vá­lasztott vezetője, Sofronie Drincec. Felvételünk a Nicolae Balcescu Gimnáziumban készült FOTÓ: LEHOCZKY PÉTER — Mindenképp támoga­tom a határon átnyúló ré­giók gondolatát, azok lét­rejöttét. Amint azt már mondtam, Magyarország és Románia polgárainak közös érdeke, hogy Ma­gyarország, őt követve Ro­mánia minél hamarabb csatlakozzon a NATO- hoz, majd az Európai Uni­óhoz. Ennek érdekében mindenképp dicséretre méltó a Duna—Körös— Maros—Tisza Eurorégió létrejötte, működése — fo­galmazott a Békés Megyei Hírlap munkatársának román nyelven feltett kér­désére válaszolva Radu Vasile, Románia minisz­terelnöke, aki tegnap, hi­vatalos magyarországi lá­togatása másnapján Gyu­lára látogatott. (Részletes beszámolónk a 3. oldalon.) Véleményezésen a rendezési terv A békéscsabaiak formálhatják a város arculatát meghatározó koncepciót • Békéscsaba városrendezési terve az elkövetkező évtizedre el­dönti az építési, építkezési lehetőségeket, a közművesítés, az inf­rastruktúra-fejlesztés irányvonalait, valamint minden ezekkel kapcsolatos szabályozást. A rendezési terv most bemutatás és megvitatás előtt áll. A Jókai színház előtt mindenki megtekint­heti, a márciusig megrendezendő képviselői fórumokon pedig a helyi polgárok véleményezhetik, és javaslataikkal formálhatják a város arculatát meghatározó tervet. — A város demográfiai, gazda­sági helyzetét, a humán erőfor­rásokat, a közlekedés, az inf­rastruktúra, a közművek állapo­tát figyelembe véve határoztuk meg azokat a szempontokat, irányvonalakat, melyek mentén elkészült a rendezési terv — vá­laszolta kérdésünkre Vukovich Miklós főépítész, hangsúlyoz­va: ez egy kiindulási alap, melyhez várják a város lakói­nak javaslatait, észrevételeit. Ez alapján márciusban készül konkrét terv, melyet ismét véle­ményezésre bocsátanak. — Nem kész tények elé állítjuk a város polgárait, hanem a véle­ményüket kérjük a rendezési tervvel kapcsolatban — mondta a főépítész. A rendezési terv többek kö­zött foglalkozik a belváros, a la­kó- és ipari övezetek kialakítá­sával, a csatornahálózat, a köz­művesítés fejlesztésével, a vá­rost elkerülő úttal, valamint a kerékpárút-hálózattal, a külte­rületek rendezésével. A képvi­selői fórumokat február 12-én, pénteken 16 órától a Tégla Mű­velődési Házban, 18 órától a belvárosi általános iskolában; 18-án, csütörtökön 16 órától a szlovák iskolában, 18 órától a József Attila Általános Iskolá­ban; 19-én, pénteken 16 órától a gerlai iskolában, 18 órától a mezőmegyeri művelődési ház­ban; 26-án, pénteken 16 órától a Rózsa utcai iskolában, 18 órától a Szent László utcai iskolában tartják. A rendezési tervvel kap­csolatban várjuk olvasóink ész­revételeit, véleményeit lapunk címére: Békéscsaba, Munkácsy utca 4.. Kovács Attila HÍREK Közmeghallgatás, (r) Az idei költségvetésről tart közmeg­hallgatást a szarvasi képviselő- testület február 12-én 17 órától a városháza nagytermében. A közmeghallgatást követő rendes testületi ülésen a témát immár a lakosok véleményének ismere­tében tűzik ismételten napirend­re és tárgyalják a képviselők. Kiállítás, (u) Az Ipolyi Ar­nold Népfőiskola Kulturális Egyesület kiállítás-megnyitót tart február 12-én 18 órakor, az újkígyósi Ipolyi Arnold Népfő­iskolán Székely Dániel festő és Székely Alpár szobrász munká­iból. Az érdeklődők április 30- áig tekinthetik meg a kiállítást. Nem adták, (i) A sárréti tér­ségben egyedül a dévaványai önkormányzat működtet pék­üzemet a Sütőipari Kft. révén. Most a település másik sütö­déjét üzemeltető Nagy és Társai Bt. azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy a Sütő­ipari Kft. péküzemét a bt. hosszú távra bérbe venné vagy megvásárolná. (Mindkét eset­ben jelentős fejlesztést valósíta­nának meg.) A képviselő-testü­let úgy döntött: megvizsgálják a Sütőipari Kft. gazdaságosságát, s ha úgy látják eredményesebb az üzemeltetés, akkor továbbra is az önkormányzat működteti a sütőüzemet. Méhészeknek, (cs) Az Orosháza és Körzete Méhész Egyesület vezetősége fórumot szervez tagjai és a leendő mé­hésztársak részére február 13-án. A Petőfi Művelődési Központ­ban 10 óra 30 perctől a kardos­kúti falugazdász és egy adószak­értő tart előadást az agrártámo­gatásokról és az ehhez kapcsoló­dó adózási rendelkezésekről. Energiamérleg a megyeszékhelyen Négy intézményben hatékonysági vizsgálat Békéscsabán a gázellátás a város egész területén megoldott. Többéves program eredményeként a közvilágítás korszerűsítése is befejeződött 1989-ben. Gond viszont az intézményhálózat kor­szerűtlen energiafelhasználása. Az önkormányzat a közelmúltban az Európai Unió PHARE-programjának „Energiahatékonyság az önkormányzatoknál” című pályázatán négy intézményének energiahatékonysági vizsgálatára, valamint szakemberképzésre és energiahatékonyság-mérésre nyert támogatást. Az unióban rendszeresített energiagazdálkodási program hazai meghonosításában két bé­késcsabai szakember, Su- sánszki Imre energetikus és Bánfi Ádám városi főmérnök, a városüzemeltetési iroda vezető­je is részt vett. — A pályázat ré­szeként a város teljes intéz­ményhálózatáról energiamérleg készül — válaszolta kérdésünk­re Bánfi Ádám. — Ennek alap­ján választják ki azt a négy in­tézményt, melyekben teljes energiahatékonysági vizsgála­tot végeznek, a korszerűsítésre pedig terv és finanszírozási ja­vaslat készül. — Mi a gond az intézményi energiafelhasználásban ? — Néhány intézmény kor­szerűtlen távfűtéssel ellátott. A városi sportcsarnokban a küz­dőtér fűtése légbefúvásos, egy úgynevezett fekete sugárzó (mennyezetről lefelé történő) fűtés korszerűbb lenne. A Vá­sárhelyi Pál szakközépiskolá­ban a régi gőzfűtéses rendszert célszerű átalakítani. Hasonló energiafelhasználási problémák máshol is előfordulnak. — Az energiahatékonysági vizsgálat mellett milyen felada­tokra nyert még támogatást a város? — A program keretében 20 szakember módszertani képzé­sére nyílt lehetőség. Ezenkívül a város egy olyan számítógépes programhoz jut, mely vala­mennyi intézménye energiafel­használását folyamatosan figyel­ni tudja. A pályázati program idén decemberben zárul. K. A. Gyermekéletek megmentését segítik Az Inkubátor Alapítvány műszereket adományozott Tavaly Békéscsabán, tegnap Gyulán találkoztunk az Inku­bátor Koraszülött Gyermeke­kért Alapítvány képviselőivel. Akkor a Réthy Pál Kórház gyermekosztályának, most a Pándy kórház újszülött inten­zív osztályának ajándékoztak a működésükhöz nélkülözhe­tetlen életmentő műszereket. — Az 1500 ágyas megyei kór­házon belül, külön telephelyen, 106 ágyon gyógyít a gyermek- osztály — tájékoztatott a mű­szereket átvevő dr. Nagy Katalin adjunktusnő. — 1997 elejétől önerőből alakítottuk ki azt a megyei ellátási felelősségű részleget, ahová a szülészeti osztályokról szállítják a kora­szülötteket, beteg, kis súlyú új­szülötteket. Évente 3-4 ezer kis beteg fordul meg nálunk, közü­lük 300 fölött van a koraszülöt­tek vagy kis súllyal születettek száma. Életmentő jelentőségű, hogy a megfelelő hőmérsékle­tet, állandó életfunkciókat el­lenőrző inkubátorban tudjuk el­helyezni őket. így gyógyítva többségükből később egészsé­ges kisgyermekek majd felnőt­tek lesznek fogyó országunk­ban, és a különösen hátrányos helyzetű megyénkben. Áz alapítványt 1995-ben Hajdú-Bihar megyében egy koraszülött gyermekét elvesz­tő család keltette életre, s ez év januárjától kiemelten közhasz­nú szervezetté lettek. Állami feladatokat átvállalva, támoga­tókat verbuválva segítik a kórházakat, hogy minél több koraszülött gyermeket tud­janak megmenteni az életnek. (Folytatás a 3. oldalon) A gyulai HISZI-MAP „nagy kalandba” Körkép minden hazai településről A magyar térképészet jeles napja a mái! — hangzott el tegnap szokatlanul nagy saj­tóérdeklődés mellett a buda­pesti Térképkirály szakbolt­ban, amelyet a gyulai HISZI- MAP Térképkiadó és Keres­kedelmi Kft. abból az alka­lomból rendezett, hogy száz év után újra létrejött Magyar- ország összes településének egységes térképrendszere. Ez azt jelenti, hogy mind a 2300 hazai város és község vala­mennyi utcáját megtalálhat­juk a fürdővárosi cég által menedzselt kiadványokon. Schweriner János, az Országos Területfejlesztési Központ ré­gióigazgatója joggal hangsú­lyozta: ez a 9 évig tartó munka is része az ország újrafelfede­zésének. Dr. Szegvári Péter, a Miniszterelnöki Hivatal helyet­tes államtitkára ehhez csatla­kozva mondta el, hogy amikor a főváros polgármester-helyette­se volt, gyakran érzékelte, mi­lyen nélkülözhetetlen segítséget jelent az önkormányzati mun­kában, a turizmusban egy jó tér­kép. Jelentékeny szerepe lesz a területfejlesztés információs „fejezetében”, s nem véletlen, hogy a kormány is sok millió forinttal támogatta a gyulai cég kezdeményezését. Ami a legkorszerűbb techno­lógiával elkészült térképrend­szer hasznosságának részleteit illeti, ahhoz érdemes visszalép­ni száz évet az időben. Ugyanis településtérkép-hálózat utoljára az 1800-as évek végén volt Ma­gyarországon. Mi több, 1990-ig csak az ország településeinek 5 százaléka rendelkezett térkép­pel. Mára ez nemcsak papíron változott száz százalékra, ha­nem elkészült számítógépes változata is! (Folytatás a 3. oldalon) ÍRISZ írisz fürdőszobaszalon Katófer Kft., Békéscsaba, Szarvasi út 49. Telefon: (66) 451-921.

Next

/
Oldalképek
Tartalom