Békés Megyei Hírlap, 1999. február (54. évfolyam, 26-49. szám)

1999-02-01 / 26. szám

Makett-műremekek Békéscsabán Eredményhirdetéssel zárult tegnap az V. országos makettkiállítás Békéscsa­bán, a Helyőrségi Klubban (3. oldal) „Influenzia” szörnyűséges napjai Nyilatkozók arról beszélnek, csak egy­két helyen találtak vírust, megyénkben nincs járvány, csak beteg... (5. oldal) A szezon legrövidebb mérkőzése A kalocsai vendégcsapat nem késztet­te teljes erőbedobásra a békéscsabai röplabdás hölgyeket (9. oldal) fi DJSi C0£0X festék fali- Békéscsaba, Andrássy út 42—44. ­nt£t nyit, február 1-jén 7.30 órakor! Várjuk kedvei vásárlóinkat kedvetV árainkkal, kilvviilt árnkéuletiet. min­den igényi maximálisan kielégítünk. Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 7.30—17-ig, _ szombaton 8—12.30 óráig. S Telefon: (66) 443-779. §. HÍREK Állattartók figyelmébe, (u) A Földművelésügyi- és Vi­dékfejlesztési Minisztérium megyei hivatala „Szemtől- szemben” címmel nyilvános fórumot rendez Gyulán, az Erkel Ferenc Művelődési Központban február 2-án 14 órától. A rendezvényen az 1999. évi agrártámogatás és az állattenyésztés aktuális kérdéseiről szól majd Kósa Ferenc, a F. V. M. helyettes államtitkára. Az EDÜ-ről is. (ö) Gyulán február elsején, ma 14 órától ülést tart a képviselő-testület. Vezetői álláshelyekre írnak ki pályázatokat, első fordulóban tárgyalják a költségvetésről szóló rendelettervezetet, szó lesz a helyi tömegközleke­désről, a Tourinform iroda to­vábbi működéséről, az idei EDÜ támogatásáról, a Gyula TV műsorszolgáltatási szer­ződéséről. Zárt ülésen dönte­nek többek között a Kiváló Polgár cím adományozásáról. Díjkiosztás kertészeknek A Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége ked­den délelőtt adja át a II. Or­szágos Kertvetéllcedő díjait Budapesten, a Földművelés- ügyi és Vidékfejlesztési Mi­nisztériumban. A díjakat Torgyán József minisztertől és Neszmélyi Károly véd­nöktől, a mezőgazdasági mi­nősítő intézet főigazgatójá­tól, az adományozó szervek, szervezetek, cégek képvise­lőitől vehetik át a díjazottak. A 75 díjazott között né­gyen Békés megyeiek. Első a békéscsabai Huszár Endre, második a gádorosi Tóth Fe­renc, harmadik a gyulai Illés János. Miniszteri nagydíj­ban részesül a kondorosi Kovács Gábomé. (d) Mármost gondoljon onßiFOmM! Mazda 323 F és Mazda DEMIO most ajándék * LÉGKONDICIONÁLÓVAL $ 390 OOO Ft-ot takarít meg! 4 db légzsák, ABS, szervokormány, központi zár, rádiós magnó stb. A kompaktosztály legnagyobb g utasterében. MEGBÍZHATÓSÁG, BIZTONSÁG FELSŐFOKON. AUTÓ-EXPANZIÓ KFT.. Autószalon és Márkaszerviz, Békéscsaba, Dobozi út 108. Telefon: (66) 430-585. Kevermesen elhalkultak a tévék Az önkormányzat éjjeli őrszolgálatot szervez a betörők megfékezésére Betörőparadicsom — így jellemezte Kevermest egyik telefoná­lónk, aki azt javasolta, hogy találomra, az „utca emberétől” kérjünk bővebb magyarázatot. Nos, január 30-án, szombaton ellátogattunk e jobb sorsra érdemes településre. A minden szombaton fogadóna­pot tartó Bugyi Ferenc polgár- mester némi késéssel érkezett a hivatalba: útközben meg kellett nyugtatnia a legfrissebb betörés idős sértettjét. Ezt leszámítva a megszokott módon folyt min­den. Az állampolgárok elmond­ták ügyes-bajos dolgaikat, a polgármester türelmesen végig­hallgatta, majd tanácsokkal lát­ta el őket. Felhasználva telefonálónk ötletét, megszólítottuk a nagy kereszteződésben megfordult járókelőket. Készséggel vála­szolt mindenki, ám a többség hozzátette: lehetőleg név nél­kül, sőt úgy, hogy még csak kö­vetkeztetni se lehessen a nevük­re. Ám legyen! — Esténként az egész utca le­halkítva nézi a tévét, fél füllel a külső zajokra figyelünk. Van­nak, akik flóbertpisztolyt vettek maguknak, mások egész éjszaka égetik a villanyt, és ha merik, körbe-körbe járják a portájukat — így az egyik megszólított. — A telefonálónak igaza van abban, hogy elszabadult a po­kol. De nem most. Én otthon ülő típus vagyok, nem járok se­hova, még az utcára sem jövök ki szívesen. így is hallok eleget a családtagjaimtól! Éppen egy éve kezdtem felírogatni a tudo­másomra jutott betöréseket. A 67. sorszámnál tartok. Csak­hogy ezek között szép számmal vannak olyanok, akikhez há­romszor, négyszer vagy ötször is betörtek. Jószerivel olyan üz­let vagy közintézmény sincs Kevermesen, ahol nem jártak volna hívatlan látogatók. Az is­kolát például a rendőrség felől közelítették meg. — Minden hónap elején, a gyulai vásár napja előtt sorra tűnnek el a haszonállatok Kevermesről. A múlt héten az egyik helyről elloptak három hamis kutyát. Nyilván nem a kuvaszokat fogják a vásárba vinni, hanem azokat a jószágo­kat, amelyeket ezután kötnek majd el a gazdától. (Folytatás a 4. oldalon) Toliforgatók hálóztak a megyeszékhelyen Pécs, Sopron és Eger után szombaton Békéscsabán báloztak a megyei toliforgatók. Megtelt a Hotel Fiume és remélhetőleg (csak!) a zord időjárás tartotta távol a bál védnökeit. (Sem Pap János békéscsabai polgármester, sem Domokos László, a me­gyei közgyűlés elnöke nem tette tiszteletét a rendezvényen.) A Békés Megyei Hírlap olvasói által immár huszonegyedszer odaítélt az Év sportolója kitün­tetések átadását és a házigazda Rózsa B. György köszöntőbe­szédét követően az ízletes va­csora következett. Volt horto­bágyi húsos palacsinta, borjújava jóasszony módra ve­gyes körettel és Fiume salátá­val, vagy gesztenyés sertéspás­tétomot, töltött csirkemellet er­dei gombamártással lehetett vá­lasztani. A nyitótáncot követő­en benépesült a parkett, a talp- alávalót az Alpha Band húzta, dalra fakadt Karda Beáta és Lui is. A bálozók soraiban volt dr. Müllner Jenő, a Magyar Újság­írók Országos Szövetségének titkára, Boskovics Jenő, a sport- újságíró világszövetség főtit­kár-helyettese és dr. Aján Ta­más, a Magyar Olimpiai Bizott­ság főtitkára is. Ügyancsak megjelent a rendezvényen Tóth Imre, országgyűlési képviselő és Nagy Béla, medgyesegyházi polgármester, térségi tanácsnok is. A szocialista párt megyei szervezete külön asztalt foglalt, dr. Vastagh Pál országgyűlési képviselő, exminiszterrel az élen. A szocialista honatyát ke­gyeibe fogadta Fortuna, hisz’ tombolájával az Erste Bank Hungary 10 ezer forintos nyere­mény-betétkönyvét nyerte, amit — igen nemes gesztussal — a helyszínen fel is ajánlott a szo­ciálisan rászoruló újságírók tá­mogatására. Gazdára talált ter­mészetesen a fődíj egy színes televízió is. — A sajtó fontos szerepet tölt be hétköznapjainkban, az újságíró társadalom igen fontos, de gigászi munkát végez. Ter­mészetesen jól éreztük magun­kat és igenis úgy érzem, hogy ha a Semmelweis napon az egészségügyi dolgozók, peda­gógusnapon az oktatók munká­ját ismerjük el, akkor az újság­írók munkájáért is köszönetét kell mondanunk — fogalmazott Tóth Imre országgyűlési képvi­selő. Véleményem szerint a mé­dia alapvető feladata az objekti­vitás, a pártosodás elkerülése. Sík Sándor gondolatai kell, hogy vezessék az újságíró tár­sadalmat, miszerint: „embernek lenni csak, semmi egyébnek, / de annak egésznek, épnek, / földszülte földnek és isten le­helte szépnek. / — zárta gondo­latait a honatya. Both Imre A nyitótánc a megyei MÚOSZ-bál egyik fénypontja volt FOTÓ: SUCH TAMÁS Püspököt választottak Gyulán Az Arad megyei szerzetes a pátriárka titkára Te Deum a közgyűlés napjának reggelén a miklósvárosi görögkeleti templomban — dr. Timotei Seviciu aradi (baloldalon), a magyarországi püspökséget is vezető megbízott püspök, Árdeleán Pál (képünk jobb oldalán), a püspökség vikáriusa és Olteanu Florin celebrálták FOTÓ: SUCH TAMÁS Gyulán, a Magyarországi Román Ortodox Egyház Püspökségén szombaton közgyűlést tartott az egy­ház vezető testületé. A ta­nácsot húsz parókia egy— egy világi képviselője és az egyház tíz lelkésze alkotja. A közgyűlésen a püspök személyéről döntöttek. A bukaresti egyházvezetés 1997-ben emelte püspöki rangra a gyulai székhelyű vikáriátusságot és bízta meg dr. Timotei Seviciu aradi püspököt a vezetéssel az ál­landó püspök beiktatásáig. Az elmúlt év tavaszán a ma­gyarországi román ortodox papság és a hívek kérésére a pátriárka püspökválasztó közgyűlés megtartását ren­delte el — tájékoztatta lapun­kat Magyar Marius budapesti román ortodox esperes. Je­löltként öt személy szerepelt eredetileg, közülük a Szent Szinódus hármat hagyott jó­vá, ennyien feleltek meg az egyházi szabályoknak. Az egyházmegyei közgyűlés de­cemberben ismerte meg a je­löltlistát. A püspökválasztó közgyű­lés Te Deum-mal kezdődött a miklósvárosi templomban, dr. Timotei Seviciu, Árde­leán Pál, a magyarországi püspökség vikáriusa és Olteanu Florin celebrálta. A püspökség székházában 28 tagú, határozatképes közgyű­lésnek mutatták be a jelölte­ket, akik személyesen nem jelentek meg, ám ez nem is volt kötelező számukra. Bár a jelöltséget mindhárom ro­mániai szerzetes elfogadta — ketten Arad, harmadikuk Hunyad megyei származású —, egyikőjük végülis úgy nyilatkozott, hogy a püspöki tisztséget nem tudja vállalni, így a közgyűlés két jelölt kö­zül választott titkos szavazás­sal. Az Arad megyei szárma­zású Sofronie Drincec 18 szavazatot kapott, 3-at a má­sik jelölt, hatan tartózkodtak és volt egy érvénytelen voks is. A szabályzat szerinti 50 százalék plusz egy szavazat, az abszolút többség birtoká­ban így a közgyűlés által vá­lasztott püspök Sofronie Drincec. Áz ő személyét ter­jesztik a bukaresti Szent Szi­nódus elé, melyet a román egyházmegyék vezetői, püs­pökei, érsekei alkotnak, a tes­tület elnöke a pátriárka. A ta­nács február 4—5-ei ülésén várhatóan jóváhagyja a vá­lasztást és két hónapon belül beiktatják gyulai székhellyel a román ortodox püspököt. Sofronie Drincec 32 éves, beszél magyarul, a világnyel­veken, latinul, ógörögül. Végzett orvosi egyetemet, praktizált is. Jelenleg Buka­restben a pátriárka titkára­ként dolgozik. Árdeleán Pál püspökjelölt nem lehetett, mivel ezt a tisztet nőtlen tölt­heti be — tudtuk meg Ma­gyar Mariustól. Ezen a napon ünnepi szentmisét is tartottak a gö­rögkeleti templomban Szent János, Szent Vazul és Szent Gergely tiszteletére. A misét papi ornátusban Petru Puscas, Sabau Origen és Márk Tivadar lelkészek ce­lebrálták. Szőke Margit

Next

/
Oldalképek
Tartalom