Békés Megyei Hírlap, 1998. december (53. évfolyam, 281-305. szám)

1998-12-07 / 286. szám

© 1998. december 7., hétfő SPORT MLSZ-közgyűlés A megismételt MNK döntőn: 4—4 Minden marad a régiben Szombaton néhány tucatnyi futballszurkolónak a Kovács Attila MLSZ-elnök melletti szimpátiatiintetése előzte meg a Magyar Labdarúgó Szövet­ség évi rendes közgyűlését, amelyet az Építők-Eravis Kongresszusi Központ Steidl- termében tartottak. A fiata­lok az épület előtt piros-feke­te, lila-fehér, valamint nemze­ti színű sálakkal, zászlókkal és dobbal felszerelkezve, az elnök nevét ütemesen kiabál­va adtak hangot véleményük­nek. Az épületben összegyűlt hi­vatalos küldötteken kívül ven­dégként részt vett a közgyűlé­sen több volt MLSZ-elnök — Kutas István, Benkő László és Somogyi Jenő —, egykori ne­ves labdarúgók, vezető politi­kusok és Bicskei Bertalan szö­vetségi kapitány is. Kovács Attila, a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke, az évi rendes küldöttközgyűlés levezető elnöke köszöntötte a megjelenteket, akik között ott volt Wootsch Péter, a Minisz­terelnöki Hivatal ifjúsági és sport területért felelős államtit­kára, valamint Studniczky Fe­renc, az OTSH megbízott elnö­ke is. A folytatásban ünnepi pil­lanatok következtek, hiszen a Magyar Labdarúgásért Emlék­érmeket nyújtották át a sportág jeles képviselőinek. Az arany fokozatot öt, az ezüstöt nyolc, a bronzot pedig hat személy ve­hette át. A szavazólapok és a hozzá­szólási jegyek ellenőrzése után mandátumvizsgáló bizottságot állítottak fel, majd elkezdődött az érdemi munka, az alapsza­bály módosítása. Erre többek között azért volt szükség, mert a nyáron beindított Professzio­nális Nemzeti Bajnokság csapa­tai még nem rendelkeztek kép­viseleti joggal. A 95-ből megje­lent 78 küldött egyhangúlag úgy szavazott, hogy a jövőben a 18 profi csapat is képviselteti magát a szövetség küldöttköz­gyűlésén. Elfogadták azt a sür­gősségi indítványt is, amely szerint szintén küldöttek — és immár a bajnokságban csak utánpótláscsapatokkal rendel­kező klubok küldöttjei is — képviseltetik magukat a sportág legnagyobb fórumán. Ezzel el­dőlt, hogy a küldöttközgyűlés további érdemi munkájában 114 küldött vehetne részt, amelyből a szombati tanácsko­záson 95-en jelentek meg. Az egyik küldött részéről fel­vetődött a levezető elnök sze­mélyéről való szavazás is, amely az eredeti felállítást érvé­nyesítette, jelentős többséggel Kovács Attila kapott bizalmat arra, hogy irányítsa a küldött- közgyűlést. A jegyzőkönyvvezetők, hite­lesítők személyének elfogadá­sát követően a labdarúgó-szö­vetség elnöksége által, a fórum előtt 45 nappal elkészített napi­rendi pontok ismertetése követ­kezett. Az alapszabály módosí­tása, az 1998-as év szakmai te­vékenységéről és gazdálkodá­sáról szóló beszámoló, a pénz­ügyi mérleg elfogadása és az el­lenőrző bizottság jelentése sze­repelt a napirendi pontok kö­zött. A szövetség elnökségének visszahívási eljárása nem került az MLSZ-közgyűlés napirendi pontjai közé, miután a küldöt­tek 23 igen és 68 nem szavazat­tal, 8 tartózkodás mellett nem fogadták el a napirendi pont fel­vételét. A döntés értelmében to­vábbra is bizalmat kapott Ko­vács Attila MLSZ-elnök és szakmai stábja. A szavazás után több küldött, köztük a Magyar Hivatásos Labdarúgó Liga által MLSZ-el- nöknek jelölt Mészöly Kálmán távozott a teremből. — Az egyebek napirendi pontjában még történhet válto­zás, de úgy érzem, nem érde­mes végigülnöm a tanácsko­zást. Csalódott nem, ellenben szomorú vagyok. A vidéki kör- utam után nem erre számítottam a küldöttek részéről, többeknek szembe kell nézniük önmaguk­kal. A Magyar Hivatásos Lab­darúgó Liga elnökeként tovább­ra is a magyar labdarúgásért fo­gok tevékenykedni. Az MLSZ elnöke levezetheti a szövetség közgyűlését, de én ezt etikátlan­nak tartom — mondta Mészöly Kálmán. Dr. Mezey György volt szö­vetségi kapitány szerint, a kül­döttek hibáztak, amikor a visszahívási javaslatot nem vet­ték fel a napirendi pontok közé. — Körülbelül ezt a döntést vártam a közgyűléstől, bár szerintem a küldöttek hibáztak, mert magát a visszahívási ja­vaslatot fel kellett volna venni a napirendre. Méghozzá azért, mert ez alkalmat adott volna egy vitára, amellyel több félre­értést tisztázhatott volna az el­nökség és a közgyűlés. Talán a nemmel szavazók attól féltek, hogy ha felveszik a személyi kérdéseket a napirendre, akkor az egyenlő lett volna az elnök­ség leváltásával. Pedig ez nem így van — nyilatkozta dr. Mezey György. Az első napirendi pontban az alapszabály módosítása szere­pelt, amelyben a jelenlevők leg­jobban a vagyoni értékű jogok hasznosításáról vitatkoztak. Az üggyel az OTSH vizsgálata is foglalkozott, amely azzal zárult le, hogy megvárják a bírósági eljárás jogerős döntését. A fóru­mon jelenlévő OTSH-jogász felvetette, hogy az elnökség összetételénél ne a többségi elv érvényesüljön, hanem az 50 százalék plusz egy javaslat. Ezt a módosítást elfogadta a kül­döttközgyűlés is. A tagdíjak be­fizetésének határidejét is meg­határozták, mely szerint ezt a következő év februárjáig kell rendezniük az érdekelteknek. Az MLSZ jövőbeni feladatá­ról szólva Kovács Attila úgy vélekedett, hogy elsődleges megteremteni az esélyegyenlő­séget valamennyi magyar lab­darúgóklub számára. Wootsch Péter politikai ál­lamtitkár elmondta, hogy a Kormánynak a rendteremtés a szándéka és ezért hívja életre a Ifjúsági és Sport Minisztériu­mot is. A költségvetés az elmúlt évek átlagának kétszeresét for­dítja a sport támogatására, s ter­mészetesen nem hagyja magára a magyar labdarúgást sem. A Kormány októberben garanciát vállalt a 2004-es Európa-baj- nokság megrendezésére, amely­re 40—42 milliárd forintra lesz majd szükség. Wootsch Péter szigorúan felhívta a figyelmet az alapszabály demokratikusab- bá tételére. Végezetül a magyar labdarúgásra váró feladatok el­végzéséhez mindenkinek sok sikert kívánt. A felszólalók között kapott lehetőséget véleménye kifejté­sére Vass Géza, aki kritikával illette az elnökség eddigi mun­káját, és szóban is lemondott a vezető testületben betöltött funkciójáról. Ezt tette még Nagy Miklós és dr. Bozóky Im­re is. Az elmúlt év pénzügyi mér­legének beszámolója rövidre si­került. Ennek oka az volt, hogy az idén februárban megválasz­tott vezetői testület nem jutott az elmúlt év leltározásának do­kumentumaihoz. A kapott mér­legegyeztetés is sok hiányossá­got tartalmazott. Ezért az MLSZ vezetősége az 1997-es mérleg újabb vizsgálatát rendel­te el. A küldöttközgyűlés nem fogadta el az 1997-es év pénz­ügyi mérlegét. Az 1998-as év gazdálkodásá­ról is hiányos képet tudtak adni. Az OTSH által is számon kért ezévi költségvetés csak késve készült el, amelyet november­ben egy pótköltségvetés is kö­vetett. A késedelem okaként Kovács Attila azt említette, hogy 200 millió forintos hi­ánnyal kezdték ezt az évet. A napirendi pontok elfogad­tatását egészében szavaztatta meg a levezető elnök, előtte azonban határozatok elfogadá­sára kérte fel a küldöttközgyű­lést. Ezek között szerepelt, hogy a következő évben ki­emelt figyelmet fordítanak alszövetség bevezetésére. Kovács Attila, az MLSZ el­nöke röviden értékelte a szom­bati küldöttközgyűlés munká­ját: — Ez egy rendes évi köz­gyűlés volt, amely elvégezte a feladatát. Eddig nem volt szo­kás, hogy ne fogadjanak el egy beszámolót, amely most meg­történt, az MLSZ 1997. évi mérlegével kapcsolatban. Nincs lezárva ez az ügy, vizsgálatot rendeltünk el. Veszprémi siker A Veszprém férfi kézilabdacsa­pata legyőzte a horvát Zagreb együttesét a Bajnokok Ligája A- csoportjának 3. fordulójában le­játszott mérkőzésen: Fotex KC Veszprém—Badei Zagreb (horvát) 27—25 (14—14). A horvátok kezdtek jobban, az el­ső negyedórában többnyire egy­két góllal végig vezettek. A 17. percben fordított a Veszprém (8—7). A második félidőben hullámzó volt a mérkőzés, hol az egyik, hol a másik csapat ve­zetett. A hajrá végül hazai győ­zelmet hozott, köszönhetően a mérkőzés utolsó negyedórájára feljavuló, klasszis teljesítményt nyújtó Szathmári kapusnak, aki ziccereket és két hétméterest is hárított. A mérkőzés egészét te­kintve a kevesebbet hibázó Fo­tex megérdemelten győzött. A Totó 49. heti eredményei 1. Hertha BSC—Freiburg ............................. törölve 2 . Frankfurt—Schalke 04 .............................1—2 2 3 . Duisburg—Kaiserslautern......................... törölve 4 . Mönchengladbach—Werder Bremen ... törölve 5. VfB Stuttgart—Hamburg .........................3—1 1 6 . 1860 München—Dortmund lapzárta után 7. Sampdoria—Parma.....................................0—2 2 8 . Cagliari—Venezia ......................................0—1 2 9 . Juventus—Lazio............................................0—1 2 10. AC Milan—Udinese.....................................3—0 1 1 1. Piacenza—Empoli ......................................0—0 x 1 2. Salernitana—Bari.........................................2—2 x 1 3. Vicenza—Internazionale ...........................1—1 x + 1. mérkőzés: 14. Middlesbrough—Newcastle lapzárta után Az itt hiányzó eredményeket és a törölt mérkőzések megál­lapított eredményeit lapunk holnapi számában közöljük a nyereményekkel együtt. Kinder Kupa: Karcag és Debrecen Focigála az utánpótlás javára Egy pillanatra veszélyben for­gott a várva várt és beharango­zott péntek esti békéscsabai fut­ballgála, hiszen éppen ekkor kö­szöntött be az idei első jeges, havas nap és a távolabbról érke­zőket ez nehéz feladat elé állí­totta. így például a Gyömrő NB Il-es kispályás csapata — amely bajnokit játszott volna az Ubul FC-vel — nem tudta elhagyni saját települését. De Bp. Hon­véd játékosai sem tudták a terv szerint gépkocsikkal elhagyni a fővárost, ezért egy rögtönzött döntéssel vonatra ült néhány já­tékos — hogy ne hagyják cser­ben a szervezőket — és az utol­só pillanatban befutottak, s vé­gül le is játszották a mérkőzést a csabai sportcsarnokban. Békéscsabai Előre Spartacus SC—Bp. Honvéd SE 4—4 Jubileumi nosztalgia labdarú­gó-mérkőzés. V.: Klembucz J. Előre: Such — Szenti, Ottla- kán, Zahorán, Csanálosi, Bel­von. Csere: Bánfi, Csemus, Baukó. Honvéd: Oláh — Cseh, Sikesdi, Sass, Gyimesi, Kovács K. Ugyan a kispestiek érkeztek az Inter City járattal, mégis a bé­késcsabaiak rohamoztak ugyan­ilyen sebességgel, s máris 2—0 lett az előny. A szünet után szé­pítettek a kispestiek, ám a haza­iak újra megrázták magukat {4—1). Ezt követően show-jel­A két egykori játszótárs közül az MNK döntőn éppen a Bp. Honvéd színeiben szereplő Cseh András (balra) szeretné szerelni az akkor békéscsabai Belvon Attilát FOTÓ: LEHOCZKY PÉTER leget öltött a találkozó. Baukó gyúró (Tusi) is „megcsillantott” valamit tudásából. G.: Csanálo­si 2, Belvon, Ottlakán, ill. Sikes­di, Kovács K. 2, Sass. A további mérkőzések eredményei: Ubul FC-Mega­sport—Békéscsabai Kispályás- vál./Előre FC 4—1. Békéscsa­bai Előre FC—Békéscsabai kis­pályás-válogatott 4—2. A bevételt a békéscsabai lab­darúgó utánpótlásra fordítják. (jávor) Fáradtan és sok gratulációval zárta be tegnap Balog István el­nök azt a focitomát Gyulán, amelyen két nap alatt 36 meccset játszottak a a 6—10 évesek a Kinder FC Mikulás Kupáért. A kisebbek döntőjé­ben a Karcag 3—3 után bünte­tőkkel nyert a Gödöllő ellen, a Békéscsabai Előre lett harma­dik. Szokolay Sándor és Jakab Péter tanítványai egyben a leg­eredményesebb megyeiek let­tek, íme a csapat névsora: Kovács, Putnoki, Makra, Du­dás, Bácsik, Mázán, Knyihár, Besztercei, Berndt, Vincze, Sár­közi, Lovas, Ugrai. Bócsik Ger­gő a legjobb kapus címet is el­nyerte. A nagyobbaknál a dön­tőben a Debreceni Olasz Focisuli 3—0-ra nyert a Kapos­vár ellen, itt a házigazda 6. lett. A Mikulás ajándékcsomagjait szorongatva mindenki azzal búcsúzott: ,Jövőre is eljö­vünk!” A torna főbb támogatói: Sportcsar­nok, Önkormányzat, Kiss László szobrászművész, Ibolya Kft., Éden büfé, Juhász Nagykereskedés, Com- menda Hungária, Unilever Marketing, Nestlé, Roccó C+C. Faragó Ágota F. I. Ford Vonal: 06 40/20-00-24 www.ford.hu Szeretne azonnal egy Ford Escorthoz jutni? Kölcsön Escortra! Az indítókulcsokat átveheti a Ford márkakereskedőknél! Január 15-ig Önnek minden esélye megvan arra, hogy:- kamatmentes kölcsönnel - a Ford Credit jóvoltából- 0%-os kezelési költség mellett- egy 1,4-es vagy 1,6-os, 5 ajtós Ford Escorthoz jusson!

Next

/
Oldalképek
Tartalom