Békés Megyei Hírlap, 1998. december (53. évfolyam, 281-305. szám)

1998-12-12-13 / 291. szám

MEGYEI KÖRKÉP 1998. december 12-13., szombat-vasárnap Testületi ülés. (cs) A jövő évi költségvetés kon­cepciója, a helyi adórendele­tek, a települési szilárd hulla­dékok kezelésével kapcsola­tos kötelező közszolgáltatás igénybevételéről szóló ren­delet, az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgál­tatás díjainak megállapításá­ról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló rendeletek módosítása is szerepel az orosházi képviselő-testület december 14-ei ülésén. 15 órától napirendre kerül még a városi televízió felügyele­tének témája, az élelmezési norma megállapítása. Amatőr kiállítás, (u) December 14-én, hétfőn 10 óra 20 perckor nyílik meg Horváth Lajos amatőr kép­zőművész kiállítása Békés­csabán, a Kemény Gábor Szakközépiskola könyvtárá­ban. A tárlatot Pataj Pál fes­tőművész nyitja meg. Megfagyott, (z) Csütörtökön egy 65 éves kardoskúti férfit sa­ját kertjében találtak meg erő­sen fagyott állapotban. Az eddi­gi adatok szerint halála 3—4 nappal korábban következett be, oka kihűlés. Betöréssorozat, (z) Pén­tekre virradóra Békéscsabán és Szabadkígyóson jártak betörők: Csabán, a Penza ltp. 4. szám alatt egy betéti társaság irodájá­ba hatoltak be, s onnan elloptak egy faxgépet, egy Panasonic üzenetrögzítőt és egy Trifon tí­pusú telefont, együttesen 116 ezer forint értékben. A Bartók Béla úton, a GBBR-irodából készpénzt és különböző italokat tulajdonítottak el, összesen 85 ezer forint értékben. A Szabad- kígyósi Mezőgazdasági Szakkö­zépiskolában is hívatlan látoga­tók jártak, az iskola büféjéből 20 ezer forint értékű illatszert loptak el. Áramtolvaj, (z) A Démász Rt. feljelentése alapján a Sar- kadi Rendőrkapitányság lopás miatt három fogyasztó ellen in­dított nyomozást, mert illetékte­lenül beavatkoztak a fogyasz­tásmérő órába. A kár 8 ezer 945 forint, 11 ezer 676 forint és 94 ezer 616 forint. Tűz. (z) Tegnap délelőtt Nagylaposon egy 50x8 méteres sertéstelep tetőszerkezete ka­pott lángra. Az állatokat időben kihajtották az ólból, azokban nem esett kár. A tüzet a szarva­si és a mezőtúri tűzoltók fékez­ték meg, a kár 500 ezer forint. „AKI MEGSZABADUL ATTÓL A VÁGYTÓL, HOGY ÉLJEN, ROP­PANT FÖLÉNYBE KE­RÜL EGYSZERIBEN.” (Musil) Az Alföldön előkerült edények is bizonyítják, a szarmata népek hol háborúztak, hol keresked­tek a rómaiakkal fotó: kovács Erzsébet Kelet és Nyugat római kori találkozása A szkítákkal rokon iráni szarmaták törzsei közé tartoztak a jazigok, roxoiánok, alánok, melyek alföldi emlékeiből tegnap nyűt reprezen­tatív kiállítás a gyulai Érkel Ferenc Múzeum Dürer Termében. A nagy népvándorlást megelőző időszakban irányító szerephez ju­tottak az alánok, akik a jazigok, majd roxoiánok után eljutottak a Kárpát-medencéig,, majd Európa nyugati részére, sőt egészen Afri­káig. Pannónia provincia szom­szédjává válva Traianus császár dák hadjárata lehetőséget terem­tett a szarmatáknak arra, hogy megszállják a Tiszántúlt... Több múzeum anyagát fel­használva rendezett kiállítást az emlékekből dr. Havassy Péter gyulai múzeumigazgató. Látha­tunk itt fegyvereket, ékszereket, használati edényeket, rekonst­ruált késő szarmata égetőke­ízlések és pofonok... Tegnap nyitották meg Békéscsabán, a városháza Mokos Termében a Bé­kés Megyei Építészek Kiállítását. Elöljáróban Kmetykó János, az Építészkamara elnöke elmondta: régi tervük a kiállítás megrendezé­se, mellyel be szeretnének mutat­kozni nemcsak a szakmának, ha­nem a nagyközönségnek is. Vukovich Miklós, a Magyar Épí­tészek, Szövetsége,, Körös-völgyi Csoportjának elnöke megnyitójá­ban szólt a megyei szakmai be­mutatkozók történetéről, az építé­szek fellendülőben lévő együtt­működéséről, más városokban való tárlatok rendezéséről. Ter­veznek 2-3 évenkénti teljes körű megyei bemutatkozók szervezé­sét, melynek anyagát később ván­dorkiállításként vinnék tovább. A megnyitó után a Kepes András televíziós műsorából jól ismert Szalai András tartotta meg remek humorú előadását A magyar snassz és a neociki épü­letes látványt nyújtó és kifogy­hatatlan ötletű építészeti „remekműveiről”. Láthattuk di­áin a panelház előtti traktoros­lányt, az ablakrácsba rejtett munkásőrjelyényt, a mennybe szálló, fagyit reklámozó táblát, vagy a roppant „ízléses”, kerá­miával fedett, torontáli szőnyeg mintázatú családi házat. ízlések és pofonok dolga, ám mint Szalai András megfo­galmazta: a műért mindig fele­lős a művész, még neociki szinten is. B. Párkányi Adrienn mencét, falurészletet. A tárlatot dr. Zsidi Paula, az Aquincumi Múzeum igazgatója nyitotta meg, aki a kort idézve a szarmata—római kapcsolatok­ról beszélt. A kiállítás egyedisé­gét a látványosság és a tudomá­nyos igény ötvözésében jelölte meg, amely a legújabb tudomá­nyos eredményeket is felhasz­nálja, s képet ad a Kárpát-me­dencében Kelet és Nyugat kora­beli találkozásáról. Sz. M. Asztmások világnapja Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Békés Megyei Intézete, a Békés Me­gyei Képviselő-testület Tüdőkór­háza tegnap a megyeházán szer­vezett előadást az első asztma vi­lágnap alkalmából. Dr. Kiss Vik­tória megyei tisztifőorvos el­mondta, hogy a betegség a fejlett társadalmakat sújtja, s a már kis­gyermekkorban elkezdett egész­séges életmódra neveléssel az asztma kialakulását csökkenteni lehetne. Dr. Sztancsik Zsuzsanna tüdőgyógyász-allergológus sze­rint a hazánkban nyilvántartott kilencvenötezer betegnél valójá­ban háromszor többen szenved­nek ebben a kórképben. A beteg­ség korai felismerése és szaksze­rű kezelése csökkentené a légzé­si rokkantság kialakulását. B. M. Integrált óvoda Békésen is Minden bizonnyal könnyebbek lesznek a hétköznapjaik azok­nak a sérült gyermekeknek, akik Békésen, az Ótemető utcai óvodába járnak: tegnap ünnepélyes keretek között adták át a városban a megye második integrált óvodáját. Az 1902-ben épült óvodába nyolcvanöt apróság jár, s van közöttük különfé­le fogyatékos gyermek is. Azt hiszem, Nagy Istvánnénak, a tagóvoda vezetőjének és lel­kes munkatársainak szemlélete, fáradhatatlansága az egyik leg­nagyobb szakmai sikert, elis­merést hozta meg, karácsonyi ajándékként egy több éves dé­delgetett álmuk vált valóra. A tárgyi feltételek megteremtésé­ben mind a szülők, mind a kü­lönféle támogatók segítségükre voltak, különösen a „Kéz a kéz­ben a sérült gyermekekért Ala­pítvány", a helyi önkormány­zat, de pályázatok révén is ju­tottak még pénzhez. Az óvoda zavartalan műkö­dését az önkormányzat három státusszal segítette: konduktor, logopédus és gyógypedagógiai asszisztens segíti az óvónők munkáját, akik még elmondták, hogy ez a fejlesztés elképzelé­seiknek csupán az első lépése VÉLEMÉNYEK László király megoldotta... " Elvenni a másét a tulajdonszerzés legősibb módja. Nem lehet mondani, hogy bármely kor­ban is díjazták volna az efféle rendbontást, mégis hiába teltek-múltak az évszázadok, a tolvaj szó nem veszett ki az emberiség szótárá­ból. Még 1100-at sem írtak, amikor I. László II. törvénykönyvében arról olvashatunk, hogy a király Pannónia ország jobbjaival kereste, miképpen lehetne a gonosz emberek szándékát megakadá­lyoztatni. László törvényeinek szigorát történelemórákon ma is példa­ként emlegetik. Nemes uralkodónk ugyanis nem lacafacázott. Kimondja, ha szolgát lopáson érnek, vágják le az orrát. Ha pe­dig másodízben fogatik meg, akasszák fel. Nem kegyelmez a főemberek közelvalóinak sem. Ha azok ugyanis egy tyúk árá­nál feljebb találtatnak a lopás vétkében, szintén az életükkel fi­zetnek. Most, hogy így hirtelen végiggondolom, hányán is nyúltak a máséhoz egy tyúk áránál feljebb ebben az országban — csak az utóbbi tíz évet számolva — bizony siralmas kép tá­rulna elénk. Már ha László törvényei ma is hatályban lenné­nek! A Kárpát-medence lakossága jelentősen megcsappant volna, s az is bizonyos, hogy kevesebb tolvaj hordaná fenn az orrát. Persze szegény László anno nem tudhatta, hogy Pannónia országban demokrácia dúl majd a XX. század végén, s min­denféle küzdelem folyik, hogy bekerüljünk az olyan „úri társa­ságba”, mint Európa. Ennek aztán egyenes következménye, hogy nálunk a bűnözőknek jogaik vannak. Az életükhöz és az orrukhoz legalábbis mindenképp. Pedig az ünnepek előtti bevásárlás kavalkádjában talán nem ártana valami enyhe kis megkülönböztetés az embereken. Hi­szen senkinek sincs a homlokára írva, mi lakozik benne. Ap­ropó! Miért ne lehetne a priuszosok homlokára tetoválni, ki­nek mi a bűne!? Ez zsebtolvaj, az betörő, emez szélhámos... A törvénytisztelők tudnák kihez tartani magukat (ennyi jog őket is megilletné), a feliratosaknak nem kellene börtöncellákban ücsörögni, Európa se dőlne össze, s hm... talán maga László király is helyeselné! Magyar Mária A bizalom országa A héten ötezer forinttal támogattam a feketegaz­daságot. A mester már nem is kérdi: kérek-e számlát. Régi kuncsaft vagyok. Különben is, rögtön első találkozásunkkor tisztáztuk: a járulé­kos költségek elkerülése érdekében mindket­tőnknek előnyösebb, ha számla nélkül köttetik meg az üzlet. Igaz, így én mindenféle reklamá­ciós és egyéb jogomról lemondtam, de semmi gond: kapcsolatunk úgyis a kölcsönös bizalom­ra épül. A mester bízik bennem, én meg benne. Persze tudom én: nem jól van ez így. Csak az vigasztal: az élet bizonyos területein még mindig léteznek olyan fogalmak, mint becsület, tisztesség. Persze, ha fülön csípik a mestert, ak­kor súlyos árat kell fizetnie a pozitívumokért. — De hát az élet veszélyekkel terhes — szokta mondani. Azért én örülök, hogy van valaki, akiben megbízhatok. Aki betartja, amit ígér. Aki nem sértődik meg és vonul ki az ülés, bocsánat műhely(terem)ből, ha éppen nem egyezünk. Persze, mi a mes­terrel nem is NATO-csatlakozásról meg bizottságokról határo­zunk. Hasonló vitás ügyekért egyébként nem szükséges a főváros­ba menni. A megyeszékhely legutóbbi testületi ülésén a helyi honatyák bebizonyították: tudnak ők is bolhából elefántot fúj­ni. A szervezeti és működési szabályzat módosításából kereke­dett se perc alatt parádés adok, kapok. A baj csak az volt, hogy mindenki rébuszokban beszélt, holmi zárt ajtós megegyezése­ket, pozícióelosztásokat sejtetve. A pártoskodás szele söpört végig a városházán, holott a helyi önkormányzatokból éppen a párto(ko)skodást kellene száműzni. Csak azt nem értem, a vá­lasztópolgárok miért nem látogatják a közgyűléseket. Legalább megtudnák, kiknek szavaztak bizalmat. Kovács Attila Búcsúuzsonna a húskombinátnál A Gyulai Húskombinát Rt. Klapka utcai oktatási köz­pontjában tegnap búcsúuzson­nán látták vendégül az árvíz sújtotta Orosziból, régebbi ne­vén a Sárosorosziból érkezett gyermekeket. A református egyház szervezésében novem­ber 19-től 21 gyermek tartóz­kodott Gyulán, tanárnőjük, Cséke Dona kíséretében. Ma reggel utaznak, egészen ha­záig viszi őket a Hajdú Volán autóbusza. Az uzsonnán Bezdán János, a húskombinát szakszer­vezeti alapszervezetének és üze­mi tanácsának elnöke köszöntöt­te az rt. vezetése és dolgozói ne­vében is a kis vendégeket, akiket nem engedett el üres kézzel Gyula egyik legnagyobb vállala­ta sem. Bezdán János lapunknak elmondta, a náluk dolgozó, ár­vízkárosult gyermekeket fogadó szülők gyűjtést kezdeményez­tek, a szakszervezet és az üzemi tanács a pénzből mikulást, sza­loncukrot, élelmiszert, meleg kabátot vásárolt, s ezer—ezer forintot is átadhattak, hogy ve­hessenek ajándékot az otthoni­aknak. A húskombinát is ajándé­kozott élelmiszert, hozzájárultak az itt-tartózkodás alatt az élel­mezéshez, autóbuszt biztosítot­tak a parlamenti kiránduláshoz. — A faluban már lemenőben volt a víz, ki tudtunk jönni az egyetlen bekötőúton... Arra szá­mítunk, hogy otthon minden a legnagyobb rendben van — mondta a tanárnő. A gyerekek boldogan bontogatták a csoma­gokat, mutatták lábukon a téli cipőket, melyeket ők választot­tak ki és a polgármesteri hivatal vásárolt meg. Már éppen sorol­ni kezdték, mi mindent kaptak a református egyháztól és iskolá­tól, amikor megjött értük a busz, hogy vendéglátóiknál mi­előbb hozzáláthassanak a cso­magoláshoz... (Szőke) ízelítő a tartalomból: Talpalatnyi múlt Biharugrán -#■ Adok, kapok — veszélyes szeret* kezések * A má­niákus — Gáspár Tibor, a mi színé- , i, szünk * Antall József halálának évfordulója * Interjú Madonnával * Sztárügyvédek ¥ Szex az Interneten * Presser Gábor „átvilágítása” * Pintér Dezső, a tv2-es * Chelsea Clinton szerint apja tönkretette az életét ¥ Maradona-interjú 2. * Is­mét: Milliomossá tesszük! Megvásárolható: a megye 540 lapárusánál! / / KRKRS mm hírlap I VASÁRNAP 1998. december 13. I. évfolyam 13. szám

Next

/
Oldalképek
Tartalom