Békés Megyei Hírlap, 1998. október (53. évfolyam, 230-255. szám)

1998-10-16 / 243. szám

Pénzt akarsz? Állj be a légióba! —— A magas, izmos, jóképű Deme Gábor IP? öt évvel ezelőtt, rövid gondolkodás i&jík. után, merészen légiósnak állt. (9. oldal) yPBT _ ___5É___ Nem könnyű a szülői mesterség JHé» \ . í: \ Dr. Ranschburg Jenő első előadásán a családi és pedagógiai nevelés minden­napi problémáiról beszélt. (10. oldal) Ha lett volna negyedik fogás... Nyisztor Tímea, a Békéscsabai Előre Súlyemelő Club versenyzője a junior Eu- rópa-bajnokságon hetedik lett. (16. oldal) ALAPÍTVA: 1945-BEN A HAZA MINDEN ELŐTT BÉKÉS MEGYEI HÍRLAP 1998. OKTOBER 16., PENTEK ARA: 39 FORINT Lili. ÉVFOLYAM 243. SZÁM GLASS KFT. ÜVEG-PORCELÁN. / MŰANYAG szak- y NAGYKERÉSKEDÉS 5066 Bt'ki-scsiibn. S Lipták A. u. 7. ” Telefax: (66) 325-482. A Lencsést út és Ilosvai utca kereszteződésénél Szele- kovszky László alkotását dr. Goda Péter (balról) avatta fel FOTÓ: KOVÁCS ERZSÉBET Egy tenger volt az Alföld Hősies küzdelem a településért „Egy tenger az Alföld...” — írták a korabeli lapok 1888 márciusában, az egész Al­földet elborító hatalmas ár­vízről tudósítva. A Horto­bágyon 175 ezer, Békéscsa­ba körül a Fehér-Körös töl­tésének átszakadása után több mint 82 ezer kataszteri hold terület került víz alá. Csak az isteni gondviselés­nek köszönhető, hogy Csaba Szeged sorsára nem jutott — céloztak az akkori tudósítá­sok az 1879-es szegedi árvíz­re, ahol 150 ember meghalt és 6000 ház romba dőlt. Teg­nap a Lencsési út és Ilosvai utca kereszteződésénél az 1888. évi nagy csabai árvíz 110. évfordulója tiszteletére a város önkormányzata és a Békéscsabai Városvédő és Városszépítő Egyesület ava­tott emlékoszlopot. Szelekovszky László fafa­ragó művész alkotását dr. Goda Péter vízépítő mérnök avatta fel, felidézve a múlt század árvizeit és megidézve az árvíz elleni védekezés nagy alakjainak — Bodoki Mihály és fia, Károly, Sztraka Ernő, Baross Gábor, aki miniszterként 600 ezer forintnyi árvízi segéllyel tá­mogatta Békéscsabát — em­lékét. — 1888-ban több ezer csabai lakos heroikus küzdel­mén múlt, hogy a település megmenekült — mondta Goda Péter. Az árvíz után je­lentős erőfeszítések történtek a védekezésben, így az 1895- ös következő árhullám már gond nélkül vonult le a Körö­sökön. K. A. Kevesebb tejet, húst fogyasztunk A hazai piaci kereslet csökkent, ezért okoz gondot a túltermelés Az előre beharangozott dr. Tamás Károly államtitkár helyett Székely Bertalan, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Miniszté­rium osztályvezetője és Farkas Károly, a Dunántúli Vidékfej­lesztési Régió vezetője vett részt szerdán Szeghalmon a tiszán­túli mezőgazdasági és vidékfejlesztési konferencián. Kosaras Béla, Szeghalom pol­gármestere megnyitójában ki­emelte: a Sárréten szinte min­den jeles dolgot magánadako­zásból (a gimnáziumot például Péter Andráséból) hoztak létre. Ma a régió együttműködési ke­reteken belül próbálja megol­dani azokat a kérdéseket, ame­lyekhez remélik segítséget kap­nak. Hisz az itteni emberek is ugyanúgy megérdemlik a tá­mogatást, mint a Dunántúlon élők. Farkas Károly elmondta: munkájuk elsősorban abból áll, hogy a megyei és regionális fej­lesztési tanácsokban képviselik a minisztériumot. Azokra a tá­mogatási keretekre, amelyeket a megyei területfejlesztési ta­nács már felosztott, pótlista is készült. Ha valaki nem tudja igénybe venni a megítélt támo­gatást, akkor a „vonal alattival” kötnek szerződést. — A mezőgazdaság nagy kockázattal járó, veszélyes te­vékenység. Hitet ad szavaim­nak az is, hogy egykor én is gazdálkodtam; ismerem az itte­ni terület problémáit — kezdte előadását Székely Bertalan. A továbbiakban a miniszté­riumi osztályvezető megemlí­tette: az új minisztérium ép­pen akkor kezdte meg a mun­kát, amikor a termelők a beta­karítást. Sok gazdának nem volt sem megfelelő gépe, sem szárítója, sem tárolóhelye. (Folytatás a 3. oldalon) „Hibáztam, de mégsem kellett volna így elbánni velem...” Nyilatkozik az elbocsátott portás Szerkesztőségünket megkereste Havlik Endre, a békéscsabai Jókai kollégium elbocsátott portása. Nem kiegészíteni, helyre­tenni akarta — ahogyan fogalmazott — a Földesi Péterné igaz­gatónő által elmondottakat. Földesi Péterné azt nyilatkozta, hogy csak e hónap elején fordult elő szökés a kollégiumból. Er­ről a portás másként vélekedett. — Nem. Én hat éve dolgoztam ott portásként, öt évet éjszakás­ként. Kijárkálások már odake- rülésem előtt is voltak, és ter­mészetesen folytatódtak. A ne­velők hét végén azt sem tudták, hány gyerek van benn, mennyi a létszám. Az mindig reggelre állt össze, amikorra visszajöttek a kintlévők. Kész átjáróház volt. A fiúknál például ott volt a 111-es szoba, amit most lezár­tak, abból lett a betegszoba, de a 101-esből ma is ki tudnak szökni. Általában az ablakon mentek ki vagy a gondnoki la­kásnál. Olyan zárak vannak ott, amelyeket nagyon könnyű ki­nyitni.-— Ezeket a problémákat mi­ért nem jelentette soha az igaz­gatónőnek? — Többször gondoltam rá, de nem mertem. Az igazgatónő mindig azt hangoztatta, hogy 21 órakor tart létszámellenőrzést, akkor mindenki itt van. Mintha villanyoltás után nem lenne gyerek. Nézze, ez nyilvánvaló dolog volt, tudta mindenki, a ta­nárok is. Mit csinálhattam vol­na a gyerekekkel? Néha én en­gedtem ki őket. Mindenképpen kimentek volna, így legalább tudtam róluk. Nem ismertem névről mind a háromszázat. — A legutóbbi ellenőrzésnél a lányok buktak le. Rájuk pél­dául ki vigyáz? — Egy nyugdíjas tanárnő. Majdnem hetvenéves. Ötven­éves pedagógusi múlttal rendel­kezik. Lelkiismeretes, és szerin­tem kihasználják. Nem bírja már ezt a feladatkört, gyakran elalszik a fotelban, a gyerekek­nek meg kell ennél több? Agili- sabb nevelő kell ehhez a mun­kához. — Milyen a légkör a kollégi­umban? A technikai dolgozók­kal például hogyan bánik az igazgatónő? — Ordít velük, úgy beszél, mint szódás a lovával. Követe­lőzni követelőzik, de adni nem ad, csak ha kierőszakoljuk. Én az első két évben éjszakai pót­lékot sem kaptam. A délutáni pótlékot mi technikai dolgozók csak azután vehettük fel, hogy a szakszervezeti jogász a segít­ségünkre volt. (Nem csoda, hogy Földesiné nem örül an­nak, ha valaki közülünk azt ter­vezi, hogy belép a szakszerve­zetbe.) Rendszeresen olyan munkák elvégzésére kötelez bennünket, ami a munkaköri be­osztásunkból nem következne. Tőlem, portástól például elvár­ta, hogy radiátort, falat fessek. (Folytatás a 3. oldalon) HÍREK Kapcsolatok. (1) Me­zőkovácsházán a képviselő- testület utolsó munkaülésén szólt a polgármester arról, hogy a romániai Szemlakkal korábban kialakított test­vértelepülési kapcsolat ked­vezően fejlődik. A kulturális és oktatási együttműködés mellett kezdeti lépések mu­tatkoznak a gazdasági kap­csolatok lehetőségeire is. Óregdiak-bál. (y) A Bé­kés megyéből származott, vagy éppen ide települt öreg­diákjait is visszavárja a szege­di Deák Ferenc Gimnázium 10 éves jubileumi programja­ira. Az ünnepség október 22- én 19 órakor öregdiák-bállal kezdődik, 30-án 11 órakor az iskola történetét bemutató ki­állítás nyílik, majd kulturális programok zajlanak. A ren­dezvénysorozat 31-én 18 óra­kor koncerttel zárul. Egészségvédelem, (r) A védőnők munkafeltételei­nek javítására nyert 350 ezer forintot a Népjóléti Miniszté­riumtól pályázaton a kardosi önkormányzat. Magzati szív­hallgatót, vércukormérőt, to­vábbá egy szolgálati kerék­párt vásároltak a támogatás­ból. A pénzből az egészség­ház fűtéskorszerűsítésére is futotta. Őszre a fogorvosi rendelő elektromos rendsze­rét is felújíttatta a település. Cím: 5600 Békéscsaba, Andrássy út 32. Telefon: 328-820. amfora OKTÓBER HÓNAPBAN PÉNTEK, SZOMBAT | BEVÁSÁRLÓNAP. 1 Október 22-én, csütörtökön rendkívüli bevásárlónap, a bolt teljes áruválasztékából 20% engedmény. Minőségi árut az AMFORÁTÓL! CIB: újdonságok a lakosságnak Október 19-én vezetjük be legújabb lakossági folyószámla- konstrukciónkat CIB XL Magánszámla néven — hangsúlyozta a tegnapi megyeszékhelyi sajtóbeszélgetésen Prókai Zoltán, a CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Rt. békéscsabai fiókvezetője. Prókai Zoltán elmondta: a CIB mérlegfőösszege tekintetében az ország negyedik legnagyobb bankja. A saját tőke meghalad­ja a 44 milliárd forintot, amivel szintén a legnagyobb pénzinté­zetek közé tartoznak. Éolyama- tos nyereséges működés mel­lett — a megfelelő tartalékok birtokában — konzervatív üz­letpolitikával és modem bank- technikával abszolút bizton­sággal kezelik betéteseik pén­zét. Kiváló pozícióikat a honi bankrendszerben az idei év el­ső felében is megőrizték, erősí­tették. A fiókvezető szólt arról is, hogy a CIB stratégiájában meg­határozó helyet foglal el a la­kossági piacon való jelenlét erőteljes fokozása. Ezt a célt szolgálja, hogy lakossági szám­láról mostantól teljesítik ma­gánügyfeleik közüzemi díjai­nak rendszeres, automatikus ki- egyenlítésére vonatkozó megbí­zásait. Eltörölték a korábbi mi­nimum számlanyitási összegha­tárokat és CIB24 néven beindí­tották 24 órás, élő, telefonos ügyfélszolgálatukat. A fiókvezető külön kiemelte, hogy október 19-én vezetik be a CIB XL Magánszámlát. Ala­csony költség, vonzó kamat és számos szolgáltatás ingyenes biztosításával a magánügyfelek széles körét remélik meghódíta­ni. A szolgáltatáscsomag ele­mei: bankkártya, korlátlan szá­mú belföldi átutalás, csekkbefi­zetés, automatikus közüzemi- díj-átutalás. Szintén korlátlan számú CIB Házibank-, Mobil­bank-, Telebank-, CIB24- és CIB ATM-használat, havi két idegen ATM-használat és auto­matikus folyószámlahitei. A fi­ókvezető szerint ezen igényes lakossági szolgáltatáscsomag mindazoknak előnyös, akik az átlagosnál jobb minőségű banki szolgáltatást igényelnek. Prókai Zoltán kitért arra is, hogy a bank a 100 százalékos tulajdonában lévő CIB Értékpa­pír Forgalmazó és Befektető Rt.-n keresztül számos befekte­tési lehetőséget nyújt a magán- ügyfelek részére is. (c) ♦ ÍRISZ írisz ♦ ÍRISZ •t // ÍRISZ írisz FURDÖSZ0BASZAL0N itxenK/»\[B) /&K@0®3 >■ írisz kád (136x136) + vízmasszázs 179 900 Ft »- Afrodité kád (140x140) + vízmasszázs 169 900 Ft Penelope kád (170x70) + vízmasszázs 149 000 Ft Várjuk kedves vásárlóinkat! Katófer Kft., Békéscsaba, Szarvasi út 49. . Telefon: (66) 451-921. ÍRISZ ÍRISZ ♦ ÍRISZ ♦ ÍRISZ ♦ ÍRISZ

Next

/
Oldalképek
Tartalom