Békés Megyei Hírlap, 1998. szeptember (53. évfolyam, 204-229. szám)

1998-09-01 / 204. szám

A bátyám sajnos nem lehet itt Steve Berekméri Ausztráliában élő fotóművésszel testvérével első közös kiállításán beszélgettünk. (3. oldal) Kovács Jani „közéletezése” Kovács János már nyugdíjasként a Munkáspárt színeiben indul a hely- hatósági választásokon. (5. oldal) Egy mezőberényi „próféta” Szászné Sziklai Éva Budapesten, a testnevelő tanárok nemzetközi to­vábbképzésén adott elő. (9. oldal) ALAPÍTVA: 1945-BEN A HAZA MINDEN ELŐTT BÉKÉS MEGYEI HÍRLAP 1998. SZEPTEMBER 1., KEDD ARA: 39 FORINT Lili. ÉVFOLYAM 204. SZÁM BIZTONSÁGTECHNIKA­Békéscsaba, Kétegyházi út 3. Tel./fax: (66) 448-153. Mobil: (30) 451-541, (30) 451-441. RIASZTÓ­ÉS TŰZJELZŐRENDSZEREK, VIDEO MEGFIGYELŐRENDSZEREK | MÁR 5 ÉVE AZ ÖNÖK SZOLGÁLATÁBAN! Nem mindennapi kenyerünk Megyénkben a sütőipar a házias jellegre ügyel Liszt, víz, só, élesztő, így szól az évszázadok óta bevált re­cept. Vagy mégsem? Szent István napján a fővárosban és az ország öt megyéjében Táltos néven új kenyérféleség jelent meg az üzletek polcain. A fehér, félbarna és barna változat­ban kapható termék különlegességét az adja, hogy Bll, B12 és B6 vitaminnal dúsítják. Ezek az anyagok a magzati fejlő­dési rendellenességek, valamint a szív- és érrendszeri meg­betegedések kialakulását csökkentik. Önismeretről, piacgazdaságról Battonyán Tanfolyamok munkanélkülieknek HÍREK Három alkotó, (gh) Csáki-Maronyák József Kos- suth-díjas festőművész és Mi­hály Gábor Munkácsy-díjas szobrászművész alkotásaiból nyílik közös kiállítás szeptem­ber 4-én 17 órai kezdettel Me­zőhegyesen, a Szent György plébániatemplomban. A tárla­ton egy harmadik művész, So­mogyi Gábor is bemutatkozik zománcképeivel. A szeptem­ber 13-áig naponta 11 és 17 óra között megtekinthető kiál­lítás rendezője a templom lel­késze, Bajnai István esperes plébános. Vakok és gyengénlátók. (d) Szeptember 3-án délelőtt fél tíz­kor kezdődik a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szö­vetsége Békés Megyei Szerve­zete küldöttértekezlete Békés­csabán, a Luther utca 13/A. szá­mú székházban. Elnöki és titká­ri beszámolókat jutalmazás kö­vet, Braille-éremmel tisztelik meg arra méltó tagtársukat. Vé­leményeket és javaslatokat vár­nak. Fepsi-buli. (b) Szep­tember harmadikán Varga Károly sarkadi humorista, Fal­ra hányt bor-show-ját élvezhe­ti a sarkadi Bartók Béla Műve­lődési Központban tanévnyitó bulira összesereglett diákhad, pedagógusok és szülők. A Csabai Színistúdió Álomgyár című produkciója 17 órától szórakoztatja a nagyérdeműt, ezt követi a nevettető rekesz­izom-próbáló fellépése. A Pepsi-totók kitöltése után He­vesi Imre és barátai lépnek színre. Cukorbetegek klubja, (d) Szeptember 4-én délután három órakor a békéscsabai cukorbe­teg klubja rendezi találkozóját a Réthy Pál Kórház ebédlőjében. A megyei jogú város szociálpo­litikájáról tart előadást Végh László országgyűlési képviselő, alpolgármester. Árendás Bélát, a Sütőker Rt. vezérigazgatóját arról kérdez­tük, hogy várható-e megyénk­ben is ennek az új kenyérféle­ségnek a megjelenése. — Jelenleg huszonkét fajta kenyeret gyártunk a kalács jellegűtől az egészen barna, magokkal dúsítóttig, de hoz­záadott vitamint tartalmazót nem. A hiányállapotok meg­szüntetése kapszulákkal és pezsgőtablettákkal megoldha­tó, adagolásuk pontosabban követhető, mintha élelmiszer­be keverve fogyasztják. A ká­posztás tésztához nem eszünk kenyeret, a pörkölthöz annál többet és étkezéskor vajon ki méricskéli, hogy éppen hol tart a vitaminbevitelben? Száz emberből kilencven- nek semmilyen táplálkozást kiegészítő szerre nincs szüksé­ge, a fennmaradó tíznek leg­alább százfélére. A speciális igényeket is kielégítő termé­keket ipari körülmények kö­zött nagy mennyiségben kelle­ne előállítani és nagy távolsá­gokra elszállítani, ez pedig na­gyon megemelné az árát. A kenyér élvezeti és táplál­kozási értékét tehát jelentő­sebbnek tartom a gyógyászati célnál. — Melyek a legkeresettebb termékeik? — A fehér, házias jellegű békési rozsos és csabai rozs- lángos mellett egyre inkább előtérbe kerül a barna kenyér- féleségek fogyasztása. Ezek egészségügyi vonatkozása is kedvező magas rost- és vita­mintartalmuk miatt. A sósze­gény fajta is egyre népszerűbb. — Mióta egyre többen fo­gyasztanak barna kenyeret, beszédtéma lett, hogy egyes gyártók élelmiszerszínezékkel érik el a kívánt sötétebb ár­nyalatot. — Nem tartom valószínű­nek, hogy ez előfordul, ugyanis az ételszínezék na­gyon drága. A liszt sütőipari értékének csökkenése miatt azonban állományjavító anya­gokat használunk, de arra ügyelünk, hogy a házias ke­nyérjelleg megmaradjon. Baracsi Magdolna A Békés Megyei Munkaügyi Központ mezőkovácsházi ki- rendeltségének munkatársai tegnap Battonyán az új kép­zési lehetőségekről tájékoztat­ták a tartósan munka nélkül lévő helybeliek egy csoportját. A városházán megtartott össze­jövetelen Asztalosné Ender Éva és Bánhegyi László munka- közvetítő elmondta: mindenek­előtt két, 16-16 fős személyi­ségfejlesztő tréningre várnának jelentkezőket. Az első, elhe­lyezkedést segítő, kéthetes cso­portos foglalkozás szeptember 7-én kezdődik, a második pedig szeptember közepe táján. Ä díj­A budapesti Szlovák Intézet és a Csabai Szlovákok Szervezete a Szlovák Képzőművészeti Társaság alkotóinak munkáiból rendezett kiállítást tegnap Bé­késcsabán, a Szabadság téri irodaház földszinti nagytermé­ben és a Szlovák Kultúra Házá­ban. Az Ezredéven átívelő üzenet című, Elena Slavikova-Raba- rová által, Cirill és Metód örök­Orosházán 65 éves a gimná­ziumi képzés, 50 éves a Tán­csics 1998-ban. A jubileumo­kat méltó módon az elért szép sikerekkel, a kiváló eredményekkel lehet megün­nepelni — köszöntötte e sza­vakkal Blahó János igazgató a Táncsics Mihály Gimnázi­um és Szakközépiskola tan­évnyitóján a diákokat és a megjelenteket. Emlékeztetett arra, hogy az 1997/98-as tanévben a főis­kolai felvételik arányát te­talan tanfolyamokat, amelyek kommunikációs, tanulási, önis­mereti és piacgazdasági modu­lokból állnak, a Békés Megyei Munkaerő-fejlesztő és Képző Központ trénerei vezetik. A kirendeltség tervezi továb­bá egy gombatermesztő és haj- tatásos zöldségtermesztő tanfo­lyam indítását is Battonyán. En­nek, illetve a termelésnek és ér­tékesítésnek a megszervezésé­be, finanszírozásába bekapcso­lódik a helyi Támasz Közalapít­vány, illetve a Békés Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapít­vány battonyai alirodája is — tudtuk meg Sztanojev lvánné irodavezetőtől. M. Gy. sége a szlovák képzőművészet­ben témában rendezett filmet 16 órai kezdettel a Kossuth téri székházban láthatták a meghí­vottak, ezt követően ugyanott a Darina Gladisova és Luda Pavolová animációiból összeál­lított tárlatot nyitotta meg Ist­ván Anna, a megyeszékhelyi szlovák szervezet ügyvezető el­nöke. — Both — kintve 13., az egyetemi fel­vételik arányát tekintve pe­dig 16. helyen végzett az or­szágos rangsorban a Tán­csics. — Tanulóinknak a jövőben is felkínáljuk a tudás svédasz­talát. Európában, sőt bárhol a világban konvertálható tudást adunk diákjainknak — fogal­mazott az igazgató, aki az egykori táncsicsistának, a SZOTE gyermekgyógyászá­nak, dr. Szabó Mihálynak adott át emlékérmet. Cs. I. Ezredéven átívelő üzenet A Táncsicsban felkínálják a tudást Tornatermet avattak Orosházán Az új tanévtől új nevet kapott az iskola AJÁNLATAI: 15 x 20-as matt fehér csempe 1090 Ft/m2 15 x 20-as vásárhelyi falicsempe 1190 Ft/m2 30 x 30-as gránit padlólap 1890 Ft/m2 Beltéri ragasztó 890 Ft/25 kg Flexibilis ragasztó 2200 Ft/25 kg Padlókiegyenlítő 2100 Ft/25 kg Továbbá fugaporok, kiegészítők. Katalógusból exkluzív fürdőszobák ;i rendelhetők. BÉKÉSCSABA, Bartók B. út 46-50. Telefon: 445-442. Nyitva: 8—17.15-ig, szombaton 9—12-lg. Orosházán a kisegítő iskolá­nak 5 évtizedes múltja van. Viharos éveikről, mostoha körülményeikről tudnának beszélni a már nyugdíjas pe­dagógusok, akiket hétfőn az új tanév megnyitóján Szín Jánosné igazgató köszön­tött, miután a vendégek és a szülők megtekintették a Cimbora szakkör mesejáté­kát. Kettős ünnep volt a tegnapi. Fél évszázadra emlékeztek, majd az elmúlt évek történése­ire, amikor (1993-ban) elkez­dődött az intézmény felújítá­sa, 1994-re, amikor birtokba vehették diákok és tanárok az új épületrészt a Pacsirta utcán. Az 1998/99-es tanév pedig azért lesz nagyon emlékeze­tes, mert Iványi László vállal­kozó és társai keze nyomán egy új, 21 millió forintot érő, 162 négyzetméteres tornate­remmel gazdagodott az intéz­mény. (A gyerekek eddig kénytelenek voltak az iskola udvarán, rossz idő esetén a tantermekben vagy a volt ifjú­sági házban tornázni.) A 120 diák szeptembertől ideális körülmények közé ke­rül a testnevelési órákon is. A változások sorozatának ezzel még nincs vége. Az új tanév­től más néven szerepel az is­kola: Orosháza Város Önkor­mányzat Óvodája, Általános Iskolája, Kistérségi Fejlesztési Központja. (Csete) Átalakítottak, pályáznak Csabaszabadi község az „ön- hikis” (önhibájukon kívül hátrá­nyos helyzetbe került) települé­sek közé tartozik. Az önkor­mányzat pályázott, már forrás­kiegészítő pályázaton, ott azon­ban csak 400 ezer forintot sike­rült nyerniük. A kisközség évi forráshiánya meghaladja a ki­lencmilliót, az első félévre ter­vezett bevételből másfél millió forintot nem sikerült teljesíteni — hangzott el a képviselő-tes­tület tegnapi ülésén. A nyári szünetben átalakítot­ták az iskolát, a csabaszabadi gyermekek hat számítógépből álló informatikai labort vehet­nek birtokukba az idei tanév­ben. Szeptember 29-én német küldöttséget fogadnak a képvi­selők — derült ki a testületi ülé­sen. B.I. CSABA 5600 BÉKÉSCSABA, fijigm KIT. Kolozsvári út 67. ~ Telefon: (60) 488-802, (66) 454-239. lnl*BPgs[paooD Natúr és laminált fafOl^áeSlllpok MDF-lapok, matt és magasféuyakoityliai nmnkalapok értékesítése, méretre vágása. FORGALMAZUNK: • bútoripari szerelvényeket • megrendelésre OSB vízálló lemezeket, postforming (gömbölyített) frontelemeket, ablakpárkányokat. A Csaba-Span Kft. 1998. szeptember közepétől új telephelyre költözik, melynek címe: B600 Békéscsaba, Herényi út 108/1. Szeptember végéig jelenlegi telephelyünkön is rendelkezésére állunk. $ Népszerű a pék- és cukrászképzés. Mitykó Györgyné a pedagógusi pályán eltöl­tött 38 év elismeréseként vehette át a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet a Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Intézet tegnapi tanévnyitóján. (Cikkünk a 3. oldalon) FOTÓ: LEHOCZKY PÉTER

Next

/
Oldalképek
Tartalom