Békés Megyei Hírlap, 1998. augusztus (53. évfolyam, 179-203. szám)

1998-08-01-02 / 179. szám

1998. augusztus 1-2., szombat-vasárnap VILAGTUKOR Magyarország - kompország Élénk vita a londoni Lordok Házában a NATO-bővítésről Magyarországnak nincs tengerpartja, s a jelenlegi bővítési kör után a NATO első olyan tagja lesz, amely szárazföldön sem érintkezik egyetlen másik tagállammal - közölte péntek délután a brit védelmi minisztérium felsőházbeli képviselője. Hiányoznak a tárgyalásokhoz szükséges feltételek Aknásítás a határon Martonyi János külügymi­niszter pénteken Németor­szágba érkezett. Münchenben Edmund Stoiberg bajor tarto­mányi miniszterelnökkel és Erwin Huber pénzügyminisz­terrel, a bajor-magyar vegyes­bizottság társelnökével tár­gyalt. Szombaton Klaus Kinkel külügyminiszterrel találkozik. Magyar áldozata is van a csü­törtöki törökországi autóbusz­balesetnek. A hatóságok azono­sították egy 15 éves fiú holttes­tét, akinek édesanyját is kór­házban kezelik. Dömplngvizsgálatot indított az Európai Bizottság lengyel, magyar és mexikói acélsodro­nyok és kábelek uniós importja miatt. Ha az eljárás során bei­gazolódik a vád, a büntetés dömpingellenes vám lehet. Arafat és Netanjahu a hírek szerint nemsokára találkozik egymással. A csúcstalálkozón a sokat vitatott ciszjordániai csa­patkivonásról tárgyalnak majd. Szuharto. Indonézia volt el­nöke állítólag nyolcmilliárd dollárt menekített osztrák ban­kokba. Mivel családjának két­ségei voltak a svájci banktitok tartóssága iránt, Ausztriába vit­ték a pénzt. Kormánytámogatásra szá­míthatnak a farmerek. Wa­shington az Egyesült Államok Vidékeit sújtó aszálytól, illetve a túl sok esőtől szenvedő gaz­dálkodóknak több mint egymil- liárd dollárt folyósít. Elküldte Brüsszelbe Lengyel- ország a Védelmi Tervezési Kérdőívet, azaz a NATO ren­delkezésére bocsátandó, len­gyel haderőkről és katonai esz­közökről szóló nyilatkozatot. Kolozsvár feliratú táblát he­lyeztek el ismeretlen tettesek a város határában. Funar polgár- mester szerint a „horthysta időkben használt” név kiírása az RMDSZ tagjainak műve. Peking egykori polgármeste­rét, Csen Hszi-tungot, 16 évi börtönbüntetésre ítélték, mert a vád szerint egy korrupciós ügyben 2,2 milliárd dollárnyi kárt okozott a fővárosnak. Bárdfesztlvált rendeznek Nümbergben. Az esemény egyetlen nagy színpaddá vál­toztatta a belvárost. A mintegy százezer résztvevőt az idén szinti- és romamuzsikával szó­rakoztatják a világ minden ré­széről érkezett daloló bárdok. Nemzetközi embercsempész­hálózat 21 tagját vette őrizetbe a német rendőrség. A jól szer­vezett banda négy hónap alatt mintegy ezer embert juttatott be illegálisan Németországba. A brit törvényhozás felső ka­marája a nyári szünet előtti utolsó napon szentelt vitana­pot Magyarország, Csehor­szág és Lengyelország NATO-csatlakozásának. Lord Gilbert, a védelmi tárca államminisztere, aki a kormány nevében a vita alap­jául szolgáló beszámolót meg­tartotta, külön kiemelte a Ma­gyarország felvételével előálló sajátos geostratégiai helyzetet, hangsúlyozva, hogy a NATO- bővítésnek ez az egyik legkér­désesebb eleme. A szónok azonban úgy vé­lekedett, hogy Magyarország szomszédsága „nyugaton, északon és délen baráti, sem­leges országokból áll”, s nem valószínű, hogy ezek az or­szágok megtagadnák az átha­ladást területükön, ha az at­lanti szövetségnek Magyaror­szág védelmére kellene kelnie. Ennek az az egyszerű magya­rázata, hogy a kérdés „e szom­szédos országok saját bizton­ságát is érintheti” - tette hozzá a brit főrendi kormánytag. A felsőházi vitában, amely­ben egyébként mind a kor­mánypárti, mind az ellenzéki oldal támogatta a bővítést, a legélénkebb polémia a költsé­gekről alakult ki. A hozzászó­lók megkérdőjelezték a Lord Gilbert által idézett, tíz évre vonatkozó és 1,5 milliárd dol­lárról szóló becsléseket, mondván: a költségszámítások között csillagászati különbsé­gek mutatkoznak. Ellenzéki oldalról elhang­zott, hogy a három tagjelölt­nek nem szabad elfelejtenie: a NATO változatlanul katonai szervezet, s nem politikai klub. Az új tagoknak képesnek kell lenniük az érdemi hozzá­járulásra a szervezet védelmi kapacitásához. Drámainak és folyamatosan romlónak nevezte a koszovói helyzetet Ibrahim Rugóvá. A békés ellenállást hirdető ko­szovói albán vezető felszólí­totta a nagyhatalmakat, gátolják meg a szerb etnikai tisztogató akciókat. Rugóvá szerint a je­lenlegi körülmények között le­hetetlen az eredményes tárgya­lás. A politikus arra is figyel­meztette a világot, hogy a gyor­san mélyülő válság átterjedhet Albániára és Macedóniára. Értesülések szerint Belgrád máris elaknásította a jugo- szláv-macedón határ egy ré­szét. Az érintett szakasz a Sar- hegység és a Jankovics tábor­nokról elnevezett átkelő között van. A hatóságok figyelmeztet­ték a lakosságot, s ennek kö­szönhetően senki sem vesztette életét a veszélyes aknamezőn. A szerb hadsereg júniusban A jelenlegi bukaresti koalíció egyre gyengébb ahhoz, hogy szembeforduljon a naciona­lista megnyilvánulásokkal - véli Markó Béla. A romániai magyarok szövet­ségének (RMDSZ) vezetője szerint az 1996. évi választások győztesei ma már nem tudnak kiutat kínálni, és bizonytalan, hogy a koalíció kihúzza-e a négy esztendőt. „így ismét kéz­nél vannak a magyarellenes támadások” - mutatott rá nyi­latkozatában Markó Béla. A szövetségi elnök „forró politikai ősszel” számol, ki­váltképp, mert napirendre kerül az oktatási törtvény, az egye­A világ még nem tért napi­rendre a hírhedt aberrált gyermekgyilkos, a belga Marc Dutroux gaztettei fö­lött, máris itt az újabb bűn­cselekmény-sorozat. Tízezernél is több, számítógé­pes adathordozóra rögzített ké­pet, videót talált a holland rendőrség egy lakásban. A fel­vételek 1-12 éves gyerekek testi-lelki tönkretételét doku­mentálják. Pontosan még senki sem tudja, hány kiskorút hasz­náltak föl az időközben meg­gyilkolt főkolompos, a holland Gerrit-Jan Ulrich és tettestár­sai, köztük nők is. Nyugat-Európa felháborodva értesült róla, hogy bejelentések és júliusban a jugoszláv-albán határ térségét aknásította el. Az aknamezők létesítésének célja, hogy a nehezen ellenőrizhető, hegyes határszakaszon meg­akadályozzák az albán fegyve­resek átkelését. Lapértesülések szerint a nyugati politikusokat most az nyugtalanítja, nehogy népirtás­sal végződjenek a jugoszláv ka­tonai sikerek, és emiatt mene­kültek újabb áradata induljon el az európai államok felé. Állító­lag Milosevics jugoszláv elnök és a hathatalmi összekötő cso­port megegyezett a koszovói felek szétválasztásának vázla­tában, amelyet a tárgyalások megkezdése előtt hajtanának végre. Ha ez valóban így van, akkor a Jugoszláviában tár­gyaló Richard Holbrooke ame­rikai különmegbízott a sikerrel végződött boszniai küldetés forgatókönyvét ismétli meg. temvita. Az ország nemzetközi megítélésének egyik meghatá­rozó eleme a romániai magyar nemzeti közösséghez fűződő viszony, az önálló magyar egyetem kérdése. A jelek sze­rint azonban az ügyben inkább visszalépés tapasztalható. Maga Andrei Marga oktatási miniszter is az ellenzők közé tartozik. Az Adevarul című na­pilap elismeri ugyan, hogy a román iskolai oktatás „naciona­lista sablonokat” követ, de ag­gályosnak tartja önálló magyar egyetem létesítését.,',Joguk van a magyar nyelvű egyetemhez, de fennáll a veszélye, hogy el­szigetelődésre kárhoztatják magukat” - írja az újság. ■ .■ ■ után sem akartak az illetékesek tudomást venni a hollandiai székhelyű, nemzetközi gyer- mekpomóbanda létezéséről. Holott a „Morkhoven” nevű polgári kezdeményezés tagjai, élükön a megszállottan ma­gánnyomozást folytató Marcel Vervloesemmel, rendszeresen értesítik a hatóságokat. Egy nemzetközi ifjúságvé­delmi szervezet (ICMÁC) sze­rint mintegy ötmillióra tehető a gyermekpomópiac résztvevői­nek száma Európában. A föld­rész számos országában végzett .vizsgálódásai során az ICMAC kiderítette: 15 pedofil gyer­mekgyilkos mindegyike Hol­landiából szerezte be a pornó- kiadványokat. FEB Forró ősz lesz Romániában? Bonyolódik a magyar egyetem ügye Hollandia a nemzetközi bűnbanda székhelye Újabb pedofílbotrány Ma lép életbe a hazánk által is aláírt, sokat vitatott új helyesírás Németül tanulnak a németek Ma lép életbe az új német helyesírás, amelyet 1996-ban alkot­tak meg, s amelyet a német anyanyelvű országok - Németor­szág, Ausztria, Svájc - mellett hazánkkal együtt a számottevő német kisebbséggel rendelkező államok is aláírtak Bécsben. A közmondásos német alapos­ság természetesen a helyesírás szabályozásában is megmutat­kozik, bár a reform során bizo­nyos elmozdulás mutatkozik az engedmények felé. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az eddigi 212 szabály 112 parag­rafusra csökkent; a vessző kité­tele például az eddigi 52 helyett 9 esetre mérséklődik. Egyáltalán: a helyesírás sza­bályait kidolgozók az egysze­rűsítést tartották szem előtt, bár bocsássuk előre: vannak bizo­nyos logikai bukfencek is kö­zöttük. Áz egybeírás-különírás, valamint a nagy- és kisbetűs változatok, a „ß” és a ,,ss”, va­lamint az „a” és az „ä” haszná­lata mától többnyire egyazon rendező elv szerint kötelező. Eddig például egy szóba és kisbetűvel kellett írni a „radfah- ren” (kerékpározni) szót, ezzel szemben az „Auto fahren” (au­tózni) volt a helyes. Mostantól a „Rad fahren” a helyes. A ma­gyar „ly” hagyományaihoz ha­sonlítható „ß” ezentúl rövid szótag után, szó végén „ss”-szel írandó. Például: ezentúl „dass” (hogy) írandó; ezzel szemben marad a „groß” (nagy). Az új szabályozásban a leg­furcsább, hogy engedélyezi há­rom azonos mássalhangzó egymás után írását - például „Schifffahrt” (hajóutazás), vagy „Betttuch” (lepedő) -, vi­szont alternatívaként választ­ható a „Schiff-Fahrt” és a „Bett-Tuch” változat is. Sőt: bizonyos szavaknál Ausztriá­ban kivételt tesznek, mint pél­dául az „Erdgeschoss” (föld­szint) esetében, amely nyugati szomszédainknál változatlanul marad „Erdgeschoß”. A bécsi megállapodás a tel­jes alkalmazásra 2005-ig ad ha­táridőt, de a legtöbb német ajkú szerint legalább egy ember­öltőnek el kell telnie ahhoz, hogy a szabályok mindenkiben rögzüljenek. Gyulay Zoltán Tvr-hét ... a hét minden napjára! Témáiban is színes, naprakész családi műsormagazin A hét sztárja: Kate Winslet Csocsi - mondja Koltai Róbert Madonna negyvenéves! Harrison Ford is félt a levegőben A Sliders tudósa Natalie Portman, a hercegnő Tvr-hét - a műsorújság ShowVuv.' Borisz Jelcin meggyőzte. Továbbra is a nemzetközi pénzintézményekkel való kap­csolattartásért felelős elnöki különmegbízott marad Anatolij Csubajsz, de egyelőre nem ke­rült szóba miniszterelnök-helyettesi kinevezése. fotó: feb/reuters —~~*-*y*- M._________________________________________________________I T-' 11 iii.i.r.ivuhíi i A világ legidősebb ikrei. Nagojában ma ünnepli 106. születésnapját Gin Kanie (balra) és Kin Narita. A két japán lánytestvért honfitársaik már napokkal korábban felkö- szöntötték. Nevük egyébként anyanyelvükön aranyat és ezüstöt jelent. fotó: feb/reuters

Next

/
Oldalképek
Tartalom