Békés Megyei Hírlap, 1998. május (53. évfolyam, 102-126. szám)

1998-05-29 / 125. szám

Heti gazdaság Sarkad vároS melléklet 5-7. oldal A sarkadi lakosoknak és előfizetőinknek Jön Kurosz is! Bogár Jánosnak a görög Jannisz Kurosz személyében világhírű ellenfele lesz a hét végi szupermaratonin. (12. oldal) HatÁRlapoK színes melléklet árengedmény KÍNÁLATUNKBÓL: porcelán tányérok, tálak, bög­rék ❖ üvegpoharak •> rozsda- mentes kés, villa, kanál) amíg a készlet tart! Glass Kft, Békéscsaba, Lipfök A.IL-7.V Telefon: (66) 325-482. | HÍREK Régiós nap. (e) A Csong- rád megyei Kübekházán talál­koznak a Duna—Körös—Ma­ros—Tisza Regionális Együtt­működés képviselői — köztük Varga Zoltán, Békés Megye Képviselő-testületének elnöke — szombaton. A régiós napra meghívták Michael Lake-et, az Európai Unió magyarországi delegációvezetőjét. Ez az első alkalom, hogy a romániai, a magyar és a szerb önkormány­zati vezetők találkoznak az unió új budapesti nagykövetével. Beiktatás, (c) Táborszky László, a Kelet-Békési Evangé­likus Egyházmegye esperese ik­tatja be a békéscsabai evangéli­kus egyházközség gyülekezeti másodlelkészi állásába a köz­gyűlés által megválasztott Né­meth Mihály eddigi segédlel­készt június 1-jén, pünkösdhét­főn 10 órakor a békéscsabai evangélikus kistemplomban. Borverseny, (c) A békés­csabai Stark Adolf Kertbarát Kör, a megyei művelődési köz­pont és a kézműves szakiskola megyei borversenyt rendez május 29-én, pénteken 10 óra­kor Békéscsabán, a megyei művelődési központban. Ne­vezni fehér-, vörös-, gyü­mölcs- és desszertbor, vala­mint must kategóriában lehet a helyszínen 8—9.45 óra között. A versenyen a kertbarát körök tagjai vehetnek részt, és egy versenyző többfajta borral is nevezhet. Csontritkulás.- (d) Nap­jaink egyik súlyos egészségká­rosodási gondja az oszteopo- rózis, azaz csontritkulás, amely elsősorban a változás korában lévő nőket sújtja. Tegnap a be­tegség diagnosztikájáról, mel­lékhatásairól, kezeléséről, a csonttörések gyakoriságának csökkenthetőségéről tartottak előadásokat gyógyító orvosok Békéscsabán, a Réthy Pál Kór­házban. A szennyvízkezelés új formája Energia- és költségtakarékos közműpótló berendezés a háztartásokban A szennyvízkezelés teljesen új formáját mutatta be a francia Sotralentz Kft. ma­gyarországi leányvállalatá­nak ügyvezető igazgatója, Kovácsházy László tegnap Dobozon, a művelődési ház­ban. A cég Strasbourg mel­letti központjában nagy mé­retű tartályok gyártása köz­ben találták ki, hogy a szennyvízkezelési rendszer­rel bővítik a termékeik kö­rét. A tegnap bemutatott berende­zés háztartási szennyvíztisztí­tásra alkalmas, de nem kizárt az ipar vagy mezőgazdaság területén sem a megjelenése, ha háztartási jellegű szenny­víz tisztítása válik szükséges­sé. A termék különösen azo­kon a településeken válthat ki érdeklődést, amelyeken még nem vagy nem teljes mérték­ben oldották meg a szennyvíz elvezetését, tisztítását. A fran­ciák gyártmánya ugyanis köz­műpótló berendezés, sőt, a tisztított szennyvíz minőségi értéke jobb, mint egyes köz­művekben. A berendezés alkotóeleme az úgynevezett THPM, nagy sűrűségű műanyag, mely több generációt is képes kiszolgál­ni. A minősége az ISO 9004- es szabványnak megfelel. A berendezés két fázisra bontva tisztítja a szennyvizet. Első lépcsőben történik az előtisz­títás, baktériumok segítségé­vel lezajlik a bomlasztás, majd a második szakaszban oxigén jelenlétében befejező­dik a tisztítás. A rendszerben biztosított a gravitációs átfo­lyás, energiatakarékos, és gyakorlatilag kizárt a meghi­básodás lehetősége. Ugyan­csak előnye, hogy minimális költséggel működtethető. L. E. Orvosok, gyógyszer- és műszergyártók randevúja az orosházi kórházban Rekonstrukció után a szakmák felé is nyitni Azokat a kiállítókat keresem, akik rokkantnyugdíjasoknak tudnak segédeszközöket biztosítani — osztotta meg velünk gondját orosházi olvasónk, akivel a kórház folyosóján talál­koztunk, ahol tegnap délelőtt nyitották meg a VI. Dél­magyarországi Regionális Orvoskonferenciát és Gyógyszer- Műszer Kiállítást. 12 esztendővel ezelőtt szerve­zett az orosházi kórház első alkalommal hasonló méretű kiállítást, akkor két hazai mű­szergyártó cég monopolhely­zete gondolkodtatta el a házi­gazdákat: másokkal is meg kellene a Viharsarok piaci le­hetőségeit ismertetni. Akkor a Siemens állt az ötletgazdák mellé és azóta kétévente min­dig van apropója ezeknek a ta­lálkozóknak. — Az idén fejeződött be a kórházi rekonstrukció, a külső megjelenés mellett most már a szakmák felé is nyitni szeret­nénk. Ezúttal azok a cégek kaptak tőlünk meghívást, akik tendereken nyertek, akik fo­lyamatos szállítóink — tájé­koztatta a megnyitón a megje­lenteket dr. Gervain Mihály igazgató főorvos és felhívta a figyelmüket a kiegészítő kul­turális programokra. — Az sem véletlen, hogy a pénteki tudományos konfe­rencia egyik témája az egész­ségügyi törvényt, annak jogi vonatkozásait kívánja az ér­deklődőkkel megosztani. Merthogy fel kell készülnünk azokra a változásokra, amik július elsejétől várnak ránk — mondta a házigazda, majd a kiállítók folyosójára invitálta a résztvevőket, ahol két oros­házi céggel találkoztunk mi is. A Selex irodatechnikai beren­dezéseivel, fénymásolókkal, számítástechnikai készülé­kekkel jelent meg, míg az Orosházi Kórháztechnikai Rt. 600 állandó termékének né­hány darabját mutatta be. — Szerény a bemutatható kínálatunk, de ennyi fér — mutatott körbe Albel Alajos műszaki vezető rozsdamentes berendezéseiken, sugárvédel­mi kötényeiken, a röntgenfil- mezőn és a többi kórháztech­nikai berendezésen. Néhány lépéssel odébb a Kendall-képviselet standján egy ünnepi pillanat részesei lehettünk. A 100. látogatót, dr. Varga Sándor osztályveze­tő főorvost megajándékozták egy gyógyszerporlasztóval. — A felső légúti hurutok­ban, hangszalaggyulladásban szenvedők esetében nagy se­gítség ez a berendezés. Gyer­mekosztályunknak nem volt még ilyen készüléke — néze­gette elégedetten a jutalmazott az ajándékot. Csete Ilona Maciparádé Csabán és Kondoroson. Egymástól függetlenül, ám egy időben tartanak összejövetelt a nagy- és kismedvék Békés megyében. Békéscsabán, a Kölcsey utcai óvodában mintegy 300 macit gyűjtöttek össze a gyerekek, szü­leik és nagyszüleik. Kondoroson is medvelesre invitálja a helyi Faluszépítő Baráti Társaság a téma iránt elkötelezetteket má­tól a szlovák táj- és alkotóházba. Ez a kiállítás egy hétig tart nyitva, és a régi idők „medvefelhozatala” mellett az érdeklődők megtekinthetik Győré Jánosné mézeskalács macijait is. (Ké­pünk a Kölcsey utcai óvodában készült) fotó: such tamás Építészek találkozója Építészek szakmai találkozóját szervezi a Békés Megyei Épí­tész Kamara, a Magyar Urba­nisztikai Társaság Békés Me­gyei Csoportja és a megyei kép­viselő-testület konzultációs iro­dája. A kamarakiállítással egy­bekötött program június 9-én lesz Békéscsabán, a városháza Mokos-termében — tájékoztat­ta lapunkat Dávidné dr. Réti Júlia, a konzultációs iroda ve­zetője. Az eszmecsere célja a 9/1998-as KTM-rendelet gya­korlati végrehajtása kapcsán felmerült önkormányzati és épí­tészkamarai feladatok ellátása, a tervező építészek és a főépí­tész kapcsolata. A találkozót és a tárlatot Kmetykó János, a me­gyei építész kamara elnöke nyitja meg. A szakmai előadá­sok sora Zábránszkyné Pap Klára, a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium osztályvezetője, a főépítészeti kollégium titkára előadásával kezdődik. A további előadók: Juhász Attila megbízott megyei főépítész, a Magyar Urbaniszti­kai Társaság titkára, Vukovich Miklós, Békéscsaba főépítésze és Béres István, Gyula főépíté­sze. (e) A szép otthon világa! A Csabacentrum Áruház emeletén! TAKARÓ- ÉS ÁGYNEMŰVÁSÁR! Kockás takarók: 1685 Ft helyett 1180 Ft-ért. Kartonpaplanok: 2500 Ft helyett 1950 Ft-ért. Ágynemű-garnitúra (3részes, pamut): 2000 Ft helyett 1590 Ft-ért. • szőnyegek, padlószőnyegek • függönyök • bútorszövetek, vásznak • ágyneműk • szivacsáru (táblás, darált). Ne higgyen a reklámnak, szemé­lyesen győződjön meg arról, hogy a VÁLASZTÉK MAGASAN AZ § ÁTLAG FELETT, AZ ÁRAK I KEMÉNYEN AZ ÁTLAG ALATT! Veszíteni (is) tudni kell Miközben az ország kormány­ra, hiteles vezetőkre és a nagy ígéretek megvalósítására vár, a politikai játszma szereplői és megfigyelői átgondolják, elemzik a történteket és sorra vonják le a tanulságokat. Re­mélhetőleg, mert a történelem, a legújabbkori is bőven szol­gál leckével, csak sajnos arra is bizonyíték, hogy a drága ta­nulópénz ellenére ritkán okul, néz tükörbe, tart önvizsgálatot a magyar ember. Aki ráadásul veszíteni sem tud, illetve a ve­reség után, ahelyett, hogy saját hibáival szembenézne, inkább bűnbakokat keres. Valószínűleg sokan egyet­értenek velem, ha azt mon­dom, a szocialisták vereségü­kért elsősorban önmagukat okolhatják. Elbizakodottan, öntelten, eredményeiket dom­borítva (volt ilyen, áldozatok árán, de már szemmel látható is), hazai feszültségeket a kül­földi elismertség mögé sorolva indultak neki a kampánynak. Érveket fölénnyel, arrogánsán igyekeztek visszautasítani, mi­niszterelnöki rögtönzésekkel ellensúlyozni, privatizációs, korrupciós ügyleteket elsumá­kolni, a közbiztonság romlásá­ért minden felelősséget a koa­líciós partnerre hárítani. A biztos győzelem tudatá­ban, ahelyett, hogy kirukkoltak volna egyéniségekkel és ter­vekkel, visszavonultak. Leg­följebb annyi hangzott el, hogy az eredményeket, a sikereket csak nekik köszönhetjük, eze­ket meg kell őrizni, és ez csak­is általuk, velük lehetséges. Nincs más megoldás, nincs más lehetőség. Ilyet kijelenteni bizony nagy könnyelműségre és rövidlátásra vall. Még nagyobb hibába estek, amikor — a vereség közeledtével — elkezdtek fenyegetőzni, ijeszt­getni, vészjóslásba bocsátkoz­ni. Sértődöttségüket, ingerült­ségüket alig tudták palástolni, és ez a közéletben elfogadha­tatlan. Biztos, hogy a határo­zatlan, ingadozó szavazókat ezzel nem nyerték meg, inkább a másik irányba taszították. Végül az is tanulság, hogy a választópolgárok — amióta tényleg kikérik a véleményü­ket — mindig a másikra vok­solnak; arra, aki még nem volt. De az is lehet, hogy csak arra nem, aki már volt. Niedzielsky Katalin Tisztelt Partnerünk, kiskereskedők, viszonteladók! Ismét lezárult egy időszak és Önök beválthatták pontjaikat ajándékokra, de tovább folytatódik a »Hajdútej Klub” program. 1998. június hónapban az alábbi termékeinket vásárolhatják meg a klubtagok engedménnyel: Félzsíros túró, 1/4 5% engedmény Félzsíros túró, 1/2 5% engedmény Party vajkrém, 25 dkg, 5 ízben 10% engedmény Milli gyümölcsdarabos joghurt, 150 g, 4 ízben 10% engedmény Hajdútej ízjoghurt, 175 g, 5 ízben 15% engedmény EGYÉB ÁLTALÁNOS ÁRENGEDMÉNYEK 1998. JÚNIUS 1-30-Á1G: Polytcg 1/1,2,8% 69 Ft Milli tej, 1/1,2,8% 93 Ft Trappista sajt, egész 670 Ft Milli tej, 1/1, 1,5% 88 Ft Zalka tejföl, 0,2, 20% 40 Ft Az áraink az áfát nem tartalmazzák! Zalka tejföl, 0,2,12% Sárréti, Hajdú tejföl, 0,2, 20% Sárréti, Hajdú tejföl, 0,2,12% Nádudvari túró, kg Túró Rudi Cinki, Kaid, Fradi, Xilites Vaj, 1/10 RENDELÉSFELVÉTEL: Hajdútej Rt. Békéscsabai Depó, Sárréti Tej Rt., Békéscsaba, Teleki u. 3. Békéscsaba, Kétegyházi út 6. Telefon: (66) 327-450, 447-624. Telefon: (66) 321-144, 443-657. Zalka-Tej Rt., Nagybánhegyes, Külterület. Telefon: (68) 4264)60. Sárréti Tej Rt., Szeghalom. Telefon: (66) 371-099.

Next

/
Oldalképek
Tartalom