Békés Megyei Hírlap, 1998. május (53. évfolyam, 102-126. szám)

1998-05-02-03 / 102. szám

Majális - telt házzal Békéscsabán Rossz idő csak reggel riogatta a majá­lisra indulókat, délelőtt már kezdődhe­tett a nosztalgia felvonulás. (3. oldal) melléklet 7-10. oldal „Az ország akkor boldogul, ha...” Horn Gyula miniszterelnök lapunknak exkluzív interjút adott, melyben megyei vonatkozású témákról is szól. (5. oldal) 1998. MÁJUS 2-3., SZOMBAT-VASÁRNAP ÁRA: 39 FORINT Lili. ÉVFOLYAM 102. SZÁM oínni itt eSzalon Békéscsaba, Wlassics ij sétány 2. j| Telefon: = (66) 454-740. f \ megye legnagyobb eskiivőiruha-kölcsönzője óriási menyasszonyiruha-választékkal, jegygyűriitől a meghívóig teljes körű szolgáltatással várja a jegyespárokat. ESKUVOIRUHA SZALON DEVAVANYA, HÍREK Gazdaságpolitika. (1) Esély és növekedés címmel a gazdaságpolitika időszerű kérdéseiről tartanak szakmai tanácskozást a megye és a dél-békési térség gazdasági vezetőinek részvételével május 5-én 16 órától a ConAvis Rt. Pannonliver gyárában Mezőkovácshá- zán. Az előadó dr. Med- gyessy Péter pénzügymi­niszter. Elismerések, (i) A Kö­rösladányért kitüntetés oda­ítéléséről zárt ülésen döntött a napokban a nagyközség képviselő-testülete. Idén Keliger István, nyugdíjas ta­nár és Fazekas Lajos, nyug­díjas mezőgazdasági vállal­kozó kapja meg az elisme­rést. A kitüntetéseket július 3-án, a Körösladányi Napok keretében adják majd át. Találkozó. (i) Az Észak-Békés Megyei Ön- kormányzatok Térségfej­lesztési Társulásához tartozó települések polgármesterei tanácskoznak az okányi köz­ségházán május 5-én 9 órá­tól. Pap Tibor, a társulás el­nöke ekkor ismerteti a régió vállalkozói övezetének ta­nulmánytervet, Balog Ká- rolyné, térségfejlesztési me­nedzser pedig a területfej­lesztési tanácshoz benyúj­tandó pályázatokról szól. Példátlan eset: bírósági közokiratot hamisítottak Gyulán Nem volt hitele a bankban... Száznyolcas betöréssorozat végére tett pontot március 24-én a Gyulai Városi Bíróság. Talán emlékeznek: 1992-ben, röpke né­hány hónap alatt gyulai ifjak városukban, a Balaton környékén és másutt követtek el bűncselekményeket. Glancos hotelekben egy éjszakára megszálltak, s a lemásolt szobakulccsal késóT>b visszatértek „begyűjteni”. Máskor a napi tanítás megkezdése után az iskolák folyosóiról csenték el a gyerekek lakcímes iga­zolványait, lakásuk kulcsait. Ha a csengetésre előjött valaki egy-egy lakásból, eljátszották a becsületes megtalálót, ha vi­szont nem: kirámolták a lakást. Az öt év után elsőfokon elítél­tek egyikének máris újabb ötlete támadt — tájékoztatta a saj­tót Szabados Zoltán rendőr őrnagy, a Gyulai Rendőrkapitány­ság bűnügyi osztályának vezetője. Április 15-én egy fiatalember jelent meg a Kereskedelmi és Hitelbank Rt. gyulai fiókjánál, s kérte, fizessék ki a deviza- számláján tartott, s a bíróság által még 1992-ben lefoglalt 19 633 német márkáját. (Az összeg a kamatokkal időköz­ben 24 ezer márkára dagadt.) A bank alkalmazottjai elkérték személyi igazolványát. A fia­talember ekkor „lépődön” arra a bizonyos banánhéjra. A de­vizaügyeket intéző hölgynek feltűnt: az igazolványban lak­címként megjelölt utca neve réges-régen megváltozott. Az igazolvány száma, s a házszám sem egyezett a bank számító­gépében tárolnál. Kérték a bí­róság lefoglalást feloldó hatá­rozatát is. (Folytatás a 3. oldalon) Horn: sok múlik a megyéken A miniszterelnök Orosházán méltatta a polgárok áldozatvállalását Orosháza életében jeles nap április 30., az agrárszocialista meg­mozdulásra emlékeznek ekkor a polgárok. A mostani ünnep at­tól is vált emlékezetessé, hogy Orosházán befejeződött a kórhá­zi rekonstrukció, Kökény Mihály népjóléti miniszter és Vastagh Pál igazságügy-miniszter adta át a megújult létesítményt Ezen a napon látogatott a városba Horn Gyula miniszterelnök is, akit Fetser János polgármester és Varga Zoltán, a megyegyűlés elnö­ke fogadott a gyopárosfürdői Tópart panzióban. Horn Gyula miniszterelnök a vállalkozói konzultáción, balról Vastagh Pál igazságügy-miniszter, jobbról Fetser János pol­gármester FOTÓ: KOVÁCS ERZSÉBET A vállalkozóknak meghirdetett konzultáción a házigazdák elöljáróban tájékoztatták Horn Gyulát a város fejlődéséről, a kistérségi törekvésekről. Varga Zoltán kérte a vendéget, a me­gye elérhetősége érdekében se­gítse a békésieket, hiszen a be­fektetők már átjönnek a Du­nán, de Kecskemétnél tovább nem vezet az útjuk, a 2030-ig szóló tervek pedig nagyon tá- voliak. Megyeri Zsolt, a mezőhegyesi Ménesbirtok Rt. vezérigazgatója a földkérdés­ben vár gyors döntést. Rozs- nyai Sándor, az orosházi AG- RO-M Rt. vezérigazgatója az EU-hoz való csatlakozás kap­csán kevésnek ítélte meg a me­zőgazdaság támogatását és arra kereste a választ, miért nem vásárolhat földet az rt. Hatos Istvánná, az UNICON Rt. ve­zetője a tb-járulék csökkenése és a piacvédelem iránt érdeklő­dött. A cégismertetők és a kérdé­sek után Horn Gyula megnyug­tatta a vállalkozókat: (Folytatás a 3. oldalon) Édesanyám, köszönöm! (n) Május első vasárnapja az egyik legszebb ünnepünk: az édesanyákat köszöntjük. S köszönjük a szeretetet, a törődést, a fáradozást, a türelmet és a megértést... fotó: kovács Erzsébet Ezreket mozgatott meg a történelem Évszázadokat léptek vissza az időben azok, akik tegnap a Vésztő-Mágoron megrende­zett történelmi játékokat vá­lasztották kikapcsolódások színhelyéül. A nagyszabású, látványos, történelmi ruhákat és fegyvereket felvonultató eseményt — amelyen az or­szág különböző települései­nek íjász- és haditornaklubjai képviseltették magukat — idén második alkalommal szervezték meg a Békéscsabai Történelmi íjászkor tagjai. A nap egyik atrakciója volt a korhű ruhákban lebonyolí­tott íj ász verseny. A nemes megmérettetést akárcsak ta­valy idén is Reiner György (Kaposmérő) nyerte 939 ponttal. Második lett Nagy Imre (Feketeerdő) 915 pont­tal. A harmadik helyen Vozár András (békéscsabai Csaba Lovas íjászkor) végzett 832 ponttal. Az első ízben megrende­zett lovagi torna még az íjász­versenynél is érdekesebb lát­nivalót kínált. Itt végül ketten, Kosár Zsolt és Kun Barna (Nagyvázsony) kaptak első díjat. A szervezők elmondták: a tegnapi rendezvény nagyon sikeres volt, amit az is bizo­nyít, hogy közel ötezren láto­gattak ki a mágori történelmi játékokra. M. B. CSABA­CENTRUM KFT., Békéscsaba, Szent István tér 14., a teljes készletét engedménnyel végkiárusítja: CIPŐ, FARMER, ING, FELSŐRUHA, MŰPADLÓ. 6 A sors mellett a törvények is sújtják A mozgássérült, a legegysze­rűbb életvitelében gátolt, testi fogyatékossággal sújtott vele­született vagy betegségben, balesetben kialakult képesség­hiányban szenvedő ember joggal talán a legérzékenyebb lelkületű. Százszor keserve­sebben éli meg a durvaságot, a méltánytalanságot, a közönyt, az embertelen bánásmódot, mint mások. Panaszosaink nagy része talán ezért is éppen közülük kerül ki. Némiképpen ki kell ábrán­dítanom a nyilvánosság ha­talmában hívőket. Rossz tör­vényeket, méltánytalan elbí­rálást, kiábrándult, etikailag kifogásolható orvosi vagy egyéb hatósági döntéseket, egyéni haszonlesést nem tu­dunk semmissé változtatni, megszépíteni, igazságossá tenni. Vannak, akik a velünk szembeni vádaskodással pró­bálják gyógyítani sérelmei­ket, mondván, „na bezzeg ezt vagy azt nem merték megírni!” Mi pedig nem va­gyunk bíróság, a bölcsek kö­ve sincs a zsebünkben, s az itt-ott hallott, névvel nem vállalt véleményeket senki­vel szemben nem írhatjuk meg, felelőtlenül nem vádas­kodhatunk. Ha így tennénk, a személyiségi jogvédelmi pe­rek áradata öntené el a ma­gyar sajtót. Egyet tehet az új­ságíró, korrekten azt írja le, amit látott, hallott, bántó sza­vak nélkül, a segítség szán­dékával. Kaotikus, átláthatatlan, a gyártók, a forgalmazók, az orvosok és a betegek számá­ra is kiismerhetetlen a gyógyászati segédeszközök körül Magyarországon kiala­kult helyzet. Tisztázatlan: mi is tartozhat a gyógyászati se­gédeszköz kategóriájába, mi­lyen alapon nyújt vagy nem nyújt támogatást az egész­ségbiztosító egy-egy termék­hez. Az eszközökhöz ráadá­sul sokszor csak hosszas utá­najárást követően juthatnak a betegek, akik ha vidékiek, többször kényszerülnek tá­volabbi városokba utazni a számukra szükséges segéd­eszközért. Lehet, hogy vala­mikor végre már bem lesz­nek ők, az amúgy is sorsuk­ban sújtottak az egészségügy kitaszítottjai? Bede Zsóka Jisitelt Partnerünk, (Hajdútej/ Kiskereskedők, Viszonteladók! TOVÁBB FOLYTATÓDIK A ..HAJDÚTEJ KLUB” PROGRAM! Május hónapban az alábbi termékeinket vásárolhatják meg a klubtagok engedménnyel: Milli tej, 1/1,1,5% 84 Ft Milli tej, 1/1, 2,8% 87 Ft Party vajkrém, 25 dkg, 5 ízben 10% engedmény Milli gyümölcsdarabos joghurt, 150 g, 4 ízben -10% engedmény lajlson m, gyűjtse, a pontjait, megéei^ -Alnewe a -Hajdútej Klubtagság előnyeit! Egyéb általános árengedmények 19987május t—31-éig: Polytej, 1/1, 2,8% 10% engedmény Trappista sajt, egész 10% engedmény Nádudvari túró, kg 10% engedmény RENDELÉSFEL VÉTEL: Hajdútej Rt. Békéscsabai Depó, Sárréti Tej Rt., Békéscsaba, Teleki u. 3. Tel.: (66) 327-450, 447-624. Zalka-Tej Rt., Nagybánhegyes, Külterület Tel.: (68) 426-060. Békéscsaba, Kétegyházi út 6. Tel.: (66) 321-144, 443-657. Sárréti Tej Rt., Szeghalom. s Tel.: (66) 371-099.- I

Next

/
Oldalképek
Tartalom