Békés Megyei Hírlap, 1998. január (53. évfolyam, 1-26. szám)

1998-01-02 / 1. szám

Megkezdődött a Petőfí-év Kiskőrösön Petőfi Sándor születésé­nek 175. évfordulóját éjféli harang­szóval köszöntötték. (4. oldal) A társasági adó és osztalékadó... 1998-ban a társasági adó mértéke az 1997. évihez hasonlóan a számított adóalap 18%-a. (6. oldal) Ágyak: tények és vágyak A legutóbbi felmérés szerint az ágyban a franciák a legszorgosabbak, évente 151-szer lesznek egymáséi. (9. oldal) ALAPÍTVA: 1945-BEN A HAZA MINDEN ELŐTT NE ÁLLJON SORBA IMS MEGYEI H1RÜP 1998. JANUAR 2., PENTEK ARA: 39 FORINT Lili. ÉVFOLYAM 1. SZÁM — mi házhoz szállítjuk a -ot. Keresse kézbesítőnket vagy hívja a (66) 453-710-es telelonszámot. HÍREK Ingatlan-ABC. (d) Megjelent egy hasznos mű a Providencia Könyvek so­rozatában, az Ingatlan- ABC, amely a könyvkiadás egyik fehér foltját kívánja megszüntetni. A szerzők, a Lakáskassza Első Általános Lakástakarékpénztár Rt. munkatársai a teljesség igé­nye nélkül próbálnak képet adni a hazai ingatlan- és la­káspiac lehetőségeiről. Is­mertetik a különböző lakás­finanszírozási konstrukció­kat, az adásvétel, a csere, az ajándékozás, az illetékfize­tés, a biztosítás lehetőségei­be avatják be az olvasót. Dohányzásmentesen, (d) Köztudott, hogy sajnálato­san egészségtelenül maguk az egészségügy dolgozói él­nek. A gyulai Pándy kór­házban egy felmérés ered­ményeként döbbentek rá, hogy a dolgozók 35 száza­léka dohányzik, legalább napi 15-20 szál cigarettát. Ezzel szemben kevesen mozognak, sportolnak rend­szeresen. A kórház vezetői azon törik a fejüket, hogy valamilyen módon kiemel­jék, legalább képletesen ju­talmazzák az egészségeseb­ben élőket. Változó korban, (d) Sok asszonyt meggyötör­nek a változó életkor, az öt­venedik életév tájának fizi­kai és lelki kínjai. Ehhez kí­vánnak segítséget nyújtani a békéscsabai védőnők és a szakmai hátteret biztosító orvoscsoport. A január 13- án 16 óra 30 perckor első foglalkozását Békéscsabán, a Wlassics sétány 4. szám alatti pszichológiai tanács­adóban elkezdő klubba je­lentkezni még lehet. Hét­köznapokon 8 és 15 óra kö­zött hívhatják a 06 (30) 552-278-as telefont. Ragad a kezük Lapunk értesülése szerint az ün­nepi bevásárlások után sem ment el a kedvük a bolti szarkáknak. Orosháza legfelka­pottabb illatszerboltjában de­cember 30-án éppen három al­kalommal csípett el a vagyonőr nőszemélyeket, akik fizetés nél­kül akarták az illatszereket ki­juttatni a boltból. Az egyik orosházi tolvaj beérte 2 ezer 500 forint értékű áruval, a má­sik viszont — egy szegedi nő — 23 ezer 400 forint értékben lopott össze magának ezt, azt. A harmadik elkövető miatt a rendőrségi sajtótájékoztató ide­jén helyszíneltek a rendőrök. Sokan attól sem riadnak vissza, ha kamera figyeli az üzleteket, de az sem zavarja őket, ha mor­cos tekintetű testőr lesi minden mozdulatukat. Próbálkoznak — egyre kevesebb sikerrel! cs. i. Orsolya, a* év első újszülöttje, (y) Január elsején egy óra 25 perckor született Oros­házán Frankó Orsolya, aki az év első újszülöttje a megyében. A kislány két kiló nyolcvan deka­gramm és 46 centiméter, és ottj áriunkkor már bemutatkozott édesapjának és két testvérének. A megyében az óév utolsó napján öt, az újév reggelén négy kisbaba született. Nekik és szüleik­nek is boldog új évet kívánunk! fotó: lehoczky Péter Battonyai helyben járás A battonyai képviselő-testület december 30-ai ülésén módosította több korábbi rendeletét. Az 1997. évi költségvetési rendelet módo­sítása után a városatyák döntöttek többek között a piaci helypénzekről, a közterület-használat, a köztemetőben lévő sírhe­lyek és urnafalak, valamint a polgármesteri hivataltól igénybe vehető szolgáltatások díjairól. A bejelentések között került sor a Békés Megyei Közigazgatási Hi­vatal törvényességi észrevéte­lének ismertetésére, illetve meg­vitatására. Mint lapunkban hírül adtuk, a battonyai képviselő- testület előző ülésén elhatározta, hogy a város oktatási és kulturá­lis intézményeiből általános művelődési központot hoz létre 1998. július 1-jén. A közigazga­tási hivatal szerint ehhez a dön­téshez ki kellett volna kérni az érintett intézmények alkalmazot­ti közösségeinek, illetőleg a Művelődési és Közoktatási Mi­nisztériumnak a véleményét. A közigazgatási hivatal döntésho­zatali hiányosságok, azaz „mulasztásban megnyilvánuló törvénysértés” miatt felszólította a képviselő-testületet az ámk lét­rehozására vonatkozó önkor­mányzati rendelet hatályon kívül helyezésére. Takács Dezső pol­gármester és dr. Németh Ferenc jegyző egyaránt úgy vélte, hogy az ominózus határozattal még nem jött létre az általános művelődési központ, nem történt sem intézménymegszüntetés, sem intézményalapítás. A kép­viselő-testület csupán a szándé­kát foglalta határozatba, s az előkészítő munka során termé­szetesen kikérte volna az alkal­mazotti közösségek, illetve a mi­nisztérium véleményét. (A véle­ményt kérő leveleket már postáz­ták.) Nem akarván időveszteséggel járó (jog)értelmezési vitába bo­nyolódni, a polgármester, a jegyző és több testületi tag is úgy látta, hogy célszerű hatályon kí­vül helyezni, majd pedig módo­sítani az ámk létrehozására vo­natkozó határozatot. A hatályon kívül helyezés meg is történt, de az ámk-alapítási szándékra job­ban utaló módosított változat — név szerinti szavazás során — nem kapott kellő támogatást. A kialakult patthelyzet azt jelenti, hogy a battonyai intézmények (egyelőre) megmenekültek az összevonástól. A pedagógusokat képviselő szakszervezet városi titkára a törvényesség győ­zelmeként értékelhette a történte­ket, legalábbis erre lehet abból következtetni, hogy tapssal fo­gadta az érdemi döntés elmara­dását. A város pénzügyeiben já­ratos képviselők viszont idő- veszteségről, adósságspirálról, s az előbb-utóbb törvényszerűen bekövetkező intézményi leépí­tésekről, elbocsátásokról beszél­tek. Ménesi György A disznó nagy szerencséje Nézzünk szembe a valóság­gal: január második napján nincs unalmasabb, mint hat­vanhetedikként a sorban elő­állni ugyanazzal a jókíván­sággal. Ráadásul ma honfi­társaink tömegei múlják felül a legnyűgösebb gyerekeket is, midőn száraz bejglivégek, ragacsos poharak, összetapo­sott konfettik között, zúgó fejjel, remegő kezekkel, émelygő gyomorral, kóvá­lyogva matatnak körbe-kör- be, emberi orcájukat keres­gélve. Aki pedig nem mulat­ta (mulathatta) át az öreg esztendő végét, annak nem hiányzik most vidám színek­kel festeni a jövőképet. Áll­jon hát itt egy igaz történet az újévet szerencsésen túlélt malackák gyönyörűségére, és a kétlábú röfik szomorúsá­gára. Hajdanán az egyszeri házi­asszony szorgosan készült a disznótorra, úgy, ahogy falu­helyen illik. Olyan tisztaságot teremtett, hogy még a házi ci­ca is megilletődve húzódott a sarokba. A sütemények egy hétig készültek, a nagy nap hajnalára pedig illatfelhőt va­rázsoltak a tisztaszobába. Hadrendben álltak a lábasok, a fazekak, a vágódeszka, a húsdaráló. A kések élesek voltak, mint a gazda elméje. A szekrény polcán ott sorakoz­tak a fűszerek, a só, a paprika, a bors, a kömény..., a hideg kamrában pedig a tömény! Konyak, pálinka, többféle, a fehérnépnek likőr, rum. Istenem, az egyszeri házi­asszony csak egyszer vét, de akkor végzeteset. A tömény nem kellett volna! Hites ura nem fukarkodott, szaporán kí­nálta a vendégeket, kiváltképp a férfiakat, amint sorjáztak befelé a hósipkás kapuajtón, így történt meg, hogy amikor a nap első sugaraival meg­csiklandozta az ólban fészke- lődő halálraítélt orra hegyét, a házban nem állt a lábán senki, aki hóhérként szóba jöhetett volna. Szégyen, nem szégyen, a ház kesergő asszonya kényte­len volt lefújni a disznótort. Legyen hát Önöknek is akko­ra szerencséje az új esztendő­ben, mint amekkora eme ma­lacnak volt azon a reményte­lennek indult napon! László Erzsébet Öten az évzárásról, az évindítóról így látja Pásztor, Ónodi, Galli, Emődi és Szentesi Túlvagyunk a „bulikon”, ma­holnap visszatér az élet a hét­köznapi kerékvágásba. A sportolók megkezdik a felké­szülést az 1998-as esztendő­re, az edzők számvetést ké­szítenek, s már új dolgokon törik fejüket. Körkérdésünk­kel néhány sportembert kér­deztünk a tavalyi évről és az idei célokról. Pásztor József, a Békés­csabai Előre FC vezetőedzője egy kiadós szilveszteri futás­sal, majd otthon, családi, il­letve baráti körben búcsúztat­ta az óévet. (Folytatás a 12. oldalon) Tüntettek Sarkadon Fizetésképtelenné vált az alapítvány A Ceres Alapítvány 500 hek­tár földjét művelő szociálisan rászoruló, részben roma sarkadi és mezőgyáni polgár nem kapta meg idei járandó­ságát — családonként általá­ban 20—60 000 forintot —, ugyanis fizetésképtelenné vált az alapítvány. A hoppon maradt emberek kedden a két önkormányzat által létreho­zott alapítvány sarkadi irodá­jánál tüntettek. A Ceres ügyé­ben rendőrségi eljárás folyik, a sarkadi városi önkormány­zat pedig január hatodikára rendkívüli testületi ülést hí­vott össze a történtek miatt. Erről Tóth István, a békés-bi­hari kisváros aljegyzője tájé­koztatta az MTI-t szerdán. Az évtized elején Sarkad és Mezőgyán 60-40 százalékos részesedéssel hozta létre a Ceres Alapítványt a szegény sorsú, munka- és föld nélküli családok megsegítésére. Csa­ládonként általában fél hektár földet adtak berbe megműve­lésre, segítve a rászorulókat géppel, vetőmaggal s a termé­nyek értékesítésével. A 250- 300 család az idén elsősorban cukorrépát termelt, s az egész évi munka hasznát szerették volna a napokban megkapni. / Évkezdés sok betöréssel Két közlekedési baleset zárta az óévet szilveszter estéjén. Gyulán személygépkocsi bo­rult árokba, két személy sú­lyosan megsérült. Mezőko- vácsháza külterületén egy te­hergépkocsi korlátnak ütkö­zött, a benne ülők könyebben megsérültek. Az új év sok betöréssel kezdődött, bizonyítva, hogy nem mindenki könnyed szóra­kozással múlatta az időt újév hajnalán. Szeghalmon az óvodába törtek be ismeretle­nek szilveszter éjszakáján, és 300 ezer forint értékben vittek el műszaki cikkeket. Békés­csabán 250 ezer forint kára bánja a háziaknak, hogy nem otthon töltötték az óév utolsó napját. Csorváson a Hunyadi sörözőbe korántsem sörfo­gyasztási szándékkal tértek be tegnap hajnalban ismeretle­nek. Garázdaságtól sem volt mentes január elseje. Gyulán heten nem bírtak magukkal egy szórakozóhelyen. A du­hajkodásnak a rendőrök vetet­tek véget. (y) MÉRLEGELJEN! Januári játékunkban nagy szerepe lesz a mérleg­nek. Aki meg­nyeri ezt a já­tékot, a súlyá nak megfele­lően annyi szór 1000 forintért vá­laszthat ajándé­kot az Elektroház üz leteiben, ahány kilót nyom! további 12 szeren- nyertes is értékes ajándé­kokat vehet majd át, közel százezer fo­rint összér­tékben (füg­getlenül a nyertes test- Süfe súlyától). S HOGY EZÉRT MIT KELL TENNI? A januárban megjelenő négy Vasárnapi Békés Megyei Hírlapból legalább három különböző hóemberfigurát kell kivágni és levelezőlapra ragasztva 1998. február 2-áig címünkre (5600 Békéscsaba, Munkácsy u. 4.) beküldeni!

Next

/
Oldalképek
Tartalom