Békés Megyei Hírlap, 1997. november (52. évfolyam, 255-279. szám)

1997-11-01-02 / 255. szám

1997. november 1-2., szombat-vasárnap VILÁGTÜKÖR MRS MEGYEI HÍRLAP Kamionosblokád várható va­sárnap estétől Franciaország­ban. A mintegy 300 ezer teher­autó-vezető fizetésemelést, szabott munkaidőt és rögzített túlórapénzt követel. A magyar Külügyminisztérium azt taná­csolja a magyar utazóknak, hogy lehetőség szerint csak re­pülőgéppel vagy vonaton utaz­zanak Franciaországba. Az antiszemitizmust semmi sem igazolja, s a leghatározot­tabban el kell ítélni. Kialakulá­sáért a keresztény világ felelős, de az egyház maga nem - hang­súlyozta pénteken II. János Pál pápa, amikor a zsidóellenesség kereszténységen belüli gyöke­reit feltáró tudományos konfe­rencia részvevőit fogadta. Boszniáról és a NATO-t érintő egyéb kérdésekről tár­gyalt Washingtonban Javier So­lana NATO-főtitkár. Clinton és Jelcin csütörtök este telefonon „fontos nemzet­közi politikai kérdésekről” be­szélt egymással - közölte a moszkvai elnöki sajtóiroda. Az amerikai elnök azután hívta fel orosz kollégáját, hogy Csiang Cö-min kínai elnökkel Wa­shingtonban befejezte csúcsta­lálkozóját. A dalai láma, Tibet legfőbb vallási vezetője, ameri­kai híveivel ellentétben úgy véli, hogy jó ötlet volt Bili Clin­ton amerikai és Csiang Cö-min kínai elnök csúcstalálkozója. „Az nem segít, ha Kínát elszi­getelik” - mondta Tempa Tse- ring, a dalai láma szóvivője. Sail Berisha volt albán elnö­köt arra biztatja Franz Vra­nitzky, az EBESZ albániai kü- lönmegbízottja, hogy térjen vissza a politikai életbe. Be­risha és az általa vezetett, jelen­leg ellenzéki Demokrata Párt nem hajlandó részt venni a par­lament munkájában, amióta a párt egyik képviselőjét egy szocialista képviselő több pisz­tolylövéssel megsebesítette. Véget ért a Pathfinder külde­tése. Az amerikai űrhajózási hivatal (NASA) a jövő héten hivatalosan is befejezettnek nyilvánítja a marskutató prog­ramot, mivel véglegesen meg­szakadt az összeköttetés a vö­rös bolyó felszínére leereszke­dett űrszonda és a földi irányí­tóközpont között. A kergemarhakór Belgiumot is elérte: Karel Pinxten mező- gazdasági miniszter bejelen­tette, hogy agyelszivacsosodá- sos beteg marhákat találtak. Megöltek 48 embert, hármat pedig megsebesítettek Ruanda északi részén. A támadók felte­hetően hutu lázadók voltak. A fegyveresek 10 családot irtottak ki a fővárostól mintegy 70 ki­lométerre. A felzárkózáshoz adottak a feltétetek Földrészünk nem játszhatja el a kínálkozó történelmi esélyt Az uniós csatlakozás egyaránt feltételezi a gazdasági korsze­rűsítés felgyorsítását és a földrész országainak szolidaritását - fogalmazott Rita Süssmuth, a német parlament elnöke a hét végén megtartott budapesti tanácskozáson. A Német-Magyar Fórum he­tedik alkalommal megtartott közgyűlésén a Bundestag el­nöke üdvözlőbeszédében hangsúlyozta: az euroatlanti intézmények bővítése nem csupán a tagállamok számbeli gyarapodását jelzi. Rita Süssmuth szerint egy­szerre megy végbe a második világháború utáni átfogó kor­szakváltás és az Európai Unió, illetve a NATO strukturális re­formja. E bonyolult változás­nak csak nyertesei lehetnek, ha a megújulás emberközpon­túan kezel olyan problémákat, mint a munkanélküliség, vagy a kisebbségi jogok érvényesü­lése. „Európa nem játszhatja el a kínálkozó történelmi esélyt” - fogalmazott. A tanácskozást magyar részről köszöntő Gál Zoltán felhívta a figyelmet: hazánk, amelynek gazdasága mind ki­egyensúlyozottabb növekedést mutat, regionális központ sze­repét kezdi betölteni. Az Or­szággyűlés elnöke bízik ab­ban, hogy a Magyarország iránt megnyilvánuló érdeklő­dés tartós marad. „De változat­lanul számítunk a partneror­szágok, például Németország növekvő szolidaritására is” — tette hozzá. Erre annál inkább szükségünk van, mert az euró­pai csatlakozás újabb kihívá­sok elé állítja a társadalmat. Somogyi Ferenc a szemlé­letváltás fontosságát hangsú­lyozta. A nemzeti érdekek be­folyásolhatják előrehaladá­sunkat, ezért az önrendelkezés új, korszerű megfogalmazása is szükséges. „Társadalmunk­nak meg kell ismernie: mit várhat és mit nem várhat el az Európai Uniótól” - mondta a külügyi államtitkár, aki úgy ítéli meg: „felzárkózásunkhoz adottak a feltételek”. Román bírálatok Magyarországnak és Ukrajnának Számon kért kisantant Több bukaresti napilap ha­zánkat kritikus kommentár­ral, bíráló megjegyzéssel il­lette pénteken. A Nationalban Ion Cristoiu egyenesen vezércikke címét is így fogalmazza meg: „Valóban barátunk-e Magyarország és Ukrajna?” A szerző maró gúnnyal ír arról, hogy a Romá­nia és Magyarország, illetve Románia és Ukrajna közötti ha­tárok, amelyekre nemrég nyug­talanul tekintett minden nyugati kormány, egyik napról a má­sikra „eltűntek a hatalmas vi­rágládák alatt”. Cristoiu szerint valójában a nyugati politikusok lelkesedése a Románia által Magyarországnak és Ukrajná­nak tett engedmények kapcsán a román nép rászedését álcázza. A publicista kifejti, hogy az RMDSZ, amelynek politikáját „Budapestről irányítják” , erő­teljes agitációt folytat „a romá­nok eltávolítására Hargita és Kovászna megyéből”. Az Adevarul Michal Kovac szlovák elnök látogatásáról be­számolva címben emeli ki, hogy Constantinescu elnökkel nem beszéltek a Magyaror­szághoz fűződő kapcsolataik­ról, mintegy számon kérve a kisantant-politikát. „Nehéz megérteni, hogy miként lehetett elkerülni ezt a témát, amikor Magyarország földrajzilag Bu­karest és Pozsony között terül el. Ugyanakkor politikailag nyertes a NATO-hoz és az Eu­rópai Unióhoz való csatlakozás versenyében, míg Románia és Szlovákia egyformán a veszte­sek között van - jegyzi meg az említett lap. Kwasniewski vezényel. A lengyel köztársasági elnök péntek délután hivatalosan is megbízta Jerzy Buzeket a kormány vezetésével, majd átadta a kinevezéseket a kabinet 22 tagjának. Az új kormány letette a hivatali esküt. fotó: feb/reuter CsecsenfÖldön a legnagyobb érték - dollárban - az ember Terrorista bandák fogságában Csecsenföld vad hegyei között mindig szívesen látott vendég volt a külföldi. Árit a pusztító háború felmorzsolta a szép ha­gyományt, s azóta a jövevényekre veszélyek leselkednek - foglalta össze a legutóbbi eseményeket a The Baltimore Sun. Ma is értékes vendég a kül­földi, csakhogy most az értük kapható váltságdíj a fontos. Becslések szerint az idén tíz­millió dollárhoz jutottak így a helyi bandák. Újságírók és nemzetközi segélyszervezetek aktivistái esnek áldozatul a „jövedelmező iparágnak”. Az 1994-ben kirobbant há­ború alatt még nagy tisztelet övezte a külföldieket, maguk a csecsének védelmezték őket. Az emberrablás azonban már akkor is dívott: csecsének ra­bolták el saját honfitársaikat váltságdíj reményében. Ez hú­zódott át a „békeidőkre”: mintegy 160 emberrablást tar­tanak számon az illetékesek. Az egymással vetélkedő bandák az elszegényedett helybeliekről áttértek a kül­földiekre. Februárban elrabol­tak egy olasz újságírót Groz- nijban, s azóta több mint tu­catnyian - nemzetközi szerve­zetek tagjai, tudósítók - kerül­tek a markukba. A túszszedés folytatódik, pedig azt köve­tően, hogy tavaly december­ben Novije Atagiban bestiáli­sán megöltek hat vöröskeresz­tes aktivistát, a legtöbb se­gélyszervezet beszüntette mű­ködését. A legfrissebb eset: Dinajszki Gábor és Oláh Ist­ván, a Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat két aktivistá­jának elrablása. Jelena Maszjuk, az orosz NTV riportere két kollégájá­val együtt „élvezhette” rabtar­tói vendégszeretetét egy hegyi barlangban. Egyszerűen áru­nak tekintették őket: elrablói eladták őket egy csecsen gene­rálisnak, aki a 2 millió dollár váltságdíj kifizetése után el­engedte őket. Példamutató romapolitika Európát érdeklik a cigányönkormányzatok A romák lélekszámú Magyarországon és néhány környező országban xjk 715 fo A második alkalommal ren­dezte meg az Európa Tanács és az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) Helsinkiben az eu­rópai cigányság helyzetével foglalkozó konferenciáját. Tavaly Budapesten volt az első ilyen tanácskozás. Magyarország képviseletében Tabajdi Csaba politikai állam­titkár és Farkas Flórián, az Or­szágos Cigány Kisebbségi Ön- kormányzat (OCKÖ) elnöke vett részt. Elsősorban azt vitat­ták meg, hogyan vonják be a cigányságot az európai tagál­lamok kormányaiba, döntésho­zatalába. A konferencián külö­nös alapossággal foglalkoztak Magyarország, Spanyolország és Finnország cigánysággal kapcsolatos politikájával. Az Európa Tanács és az EBESZ figyelemre méltónak tartja azokat a törekvéseket, amelyek Magyarországon a ci­gányság társadalmi integráció­jára irányulnak. Tanulmányoz­zák a kormányzati és a helyi önkormányzati lépéseket, az érintett cigány kisebbségi ön- kormányzati rendszer működé­sét. Jón Muray, az Európa Ta­nács cigányügyekben illetékes koordinátora úgy értékelte, hogy Európában egyetlen kor­mány van - és ez a magyar -, amely a cigánykérdésben írás­ban, kormányhatározatokban vállalt kötelezettségeket. Mások is megerősítették a tanácskozáson: Magyarorszá­gon mind a kormány, mind az önkormányzatok jó részének politikai szándéka, hogy meg­oldják a cigányság problémáit. A résztvevők rendkívüli mó­don érdeklődtek a cigányki­sebbségi önkormányzatok sze­repe iránt. A tanácskozáson ki­emelték, hogy ez az egyetlen ország Európában, ahol a ci­gánykérdéssel a miniszterelnök személyesen is foglalkozik. Életfogytiglanra ítélték a gyermekfelügyelőt. A 19 éves Louise Woodward brit babysitter a Massachusetts állambeli Cambridge-ben februárban olyan durván bántal­mazta a gondjaira bízott 9 hónapos csecsemőt, hogy az belehalt sérüléseibe. Az ítélet után szakképesítéshez akarják kötni az USA-ban a babysitterállások betöltését. fotó: feb/reuter Tvr-het ... a hét minden napjára! Témáiban is színes, naprakész családi müsormagazin A hét sztárja: Szilágyi Tibor Kéri Kitty hercegnő lett Az új tv2 és RTL Klub műsora! Derrick nem megy nyugdíjba Nők a kormánynál Demi Moore harmincöt éves Lena Olin ingázik Tvr-hét - a műsorújság

Next

/
Oldalképek
Tartalom