Békés Megyei Hírlap, 1997. augusztus (52. évfolyam, 178-202. szám)

1997-08-19-20 / 193. szám

1997. augusztus 19-20., kedd-szerda \ SZOLGÁLTATÁS Kalendárium Augusztus 19. Napkelte: 5.45 — Napnyugta: 19.49 órakor Holdkelte: 20.22 — Holdnyugta: 6.50 órakor Névnap: HUBA. Huba: ősmagyar név. Jelentése isme­retlen. Védőszentje: Szent Hypatius püspök, akit 730 körül a szentképek tiszteletéről szóló tanítása miatt halálra kínoztak. Augusztus 20 Napkelte: 5.47 — Napnyugta: 19.47 órakor Holdkelte: 20.56 — Holdnyugta: 8.08 órakor Névnap: ISTVÁN. István: görög eredetű név. Jelentése: koszorú. A magyarországi katolikus naptárban Szent István király, népünk apostola, államalapító, a magyar egy­ház megszervezője. Horoszkóp OROSZLÁN (VII. 23—VIII. 23.). Szent István király ünnepén előtérbe kerül romanti­kus hangulata. A következő két napon arra lesz jó esélye, hogy megismerkedjen valakivel, aki­ben az ideálját véli felfedezni. SZŰZ (VIII. 24—IX. 23.). Kötelezettségei­nek sikerül mára ele­get tenni. Semmi aka­dálya annak, hogy őszintén és felszabadultan ünnepelhessen. Ha az ünnepen kirándulni megy valakivel kettesben, érdemes el­zárkózni a külvilág zaja elől. Jakó Viktória Oros­házán nta ünnepli szüle­tésnapját. Szeretettel kö­szöntjük! Borza Pálné Békés­csabán a napokban ün­nepelte születésnapját. Szeretettel köszöntjük! MÉRLEG (IX. 24— X. 23.). Nincs sok ide­je a magánéletre. Az elhúzódó aratásban alaposan elfáradt. A kikapcsoló­dásra és szórakozásra egy vissza nem térő lehetőséget aknázhat ki az új kenyér ünnepén. Éljen az alkalommal! SKORPIÓ (X. 24— XI. 22.). Szeretné em­lékezetessé tenni Szent István király ün­nepét. Oroszlán barátja születés­napja erre remek alkalmat kínál. Egy esti tűzijáték megtekintése /xj, N 01 felejthetetlené teszi egyik leg­szebb ünnepünket. NYILAS (XI. 23-- XII. 21.). Régóta ké­szül a fényes ünnepre, ínycsiklandó ételeket és kellemes italokat halmozott fel maga körül. Ha ezt látnák fogyó­kúrázó ismerősei, valószínűleg elsápadnának a kalóriahegyek láttán. Kellemes ünneplést! BAK (XII. 22—1. 20.). Születési horosz­kópjában a Marsot harmonikus aspektu­sok kísérik. Összejövetel alkal­mával a vad politizálást kikerüli, Ön az, aki józan hanggal lecsil­lapítja az indulatokat. A számára fontos embereket maga köré gyűjti■ , .. VIZONTO(I.21— II. 20.). Kiemelkedő nemzeti ünnepünkön Önre is ráfér egy kis lazítás. Élvezze ki a nyár mele­gét, töltse minden idejét a sza­badban és társaságban. Olyan információhoz jut, amit később anyagi helyzetének fellendítésé­re fordíthat. HALAK (II. 21—III. 20.). Rokonaira és ba- ^ y rátáira nem sok ideje jutott az utóbbi idő­ben. Az ünnep összehozhatja most velük. Remekül fog szóra­kozni, jókat nevetni, ami nagy szó a mostani körülményekben. Úgy felüdül, mintha egy nagy utazásból térne vissza. KOS (III. 21—IV. 20. ). Szent István nap­■ - . ján feltétlenül szóra­\jÍS kozzon, ünnepeljen és pihenjen nagyon sokat. Erre az utolsó lehetőség adódik az isko­la elkezdése előtt. Még együtt a család. Könnyűnek, felszaba­dultnak érzi magát, amit szeret­ne megosztani mindenkivel. . BIKA (IV. 21—V. (Smnnd) 20.). Az új kenyér ün- V / nePnaPján az esemé­nyék magukkal sodor­ják. Színes élményekben, bol­dog találkozásokban van része. Szépen tud fogalmazni, társa­logni, remekül szót ért környe­zetével. ^ IKREK (V. 21—VI. 21. ). Ezt a szép nyári ünnepnapot töltse a szabadban. Sziporká­zó jókedvétől egész környezete felvidul. Magánéletében jól ala­kulnak dolgai, szinte a mennyor­szágban érzi magát. Ön ellenáll­hatatlan. RÁK (VI. 22—VII. 22. ). Végre egy kicsit szabadabbnak érezhe­ti magát. Valaki a csa­ládból alig várja, hogy gratulál­hasson Önnek egy munkahelyi sikerért vagy elismerésért. Anyagi dolgaival kapcsolatban egyenesbejöhet a napokban. 2-án már i leszünk! Az elmúlt évek alatt cégünk sokat fejlődött, növekedett, amit mind­mind Önnek, a vásárlónak köszönhetünk! Megköszönjük eddigi bizalmát, melyre — reméljük, a jövőben is — érdemesnek tart bennünket. tember évesei Szeptember 1-től 3-ig három napon át építőipari diszkontáruházunkban minden árucikk kedvezménnyel megvásárolható! Címünk: Layer Építőipari Diszkontáruház, Szeghalom, Kandó K. u. 1. (66) 371-961.- Telefondoktor Vízi balesetek címmel kaphatnak tanácsokat a telefondoktortól augusztus 24-éig a 441-308-as telefonszámon, amely éjjel-nappal hívható. KI MONDTA ? MIÉRT MONDTA? Sorozatunkban ismert történelmi személyiségektől származó vagy népszokások lényegét csattanósan kifejező' szállóigék gyűjteményét közöljük. (A részletek a Közgazdasági és Jogi Kiadónál megjelent Ki mondta? Miért mondta? című könyvből származnak.) Arany János elbeszélő költemé­nyében, A vén gulyásban olvas­hatjuk, hogy Marci bácsi és a komiszáros „Sok borsot törhet­tek egymás orra alá, egyszer másszor”. A szólást: borsot törni vala­kinek az orra alá, ma is gyakran használjuk. Azt jelenti: kelle­metlenséget okozni valakinek, bosszantani valakit. Mivel a bors fűszer s a konyhában talál­ható, ezért a régi magyar sza­kácsmesterség háza táján kell keresnünk a mondás eredetét. A magyar konyhának mindig jó híre volt. Őseink, miként a mai utódok, szerettek jóízű éte­leket fogyasztani; érthető tehát, hogy a konyha világa — szólá­sok formájában — sok emléket hagyott nyelvünkben. Egy nép konyhájáról legin­kább a szakácskönyvek tanús­kodnak. A magyar konyhára jellemző első írásos emlék kéziratban maradt fenn, ma is az Országos Széchényi Könyvtár őrzi. A közel 400 éves ételreceptekből általános következtetésként levonhat­juk: sehol burgonyáról, papri­káról említés sem történik. A paprikát még a XIX. század elején megjelent szakács- könyvek sem ajánlják fűszer­ként, de mint török bors már előbb is ismert hazánkban. Hasonlóképpen sokáig nincs nyoma a kukoricának sem a magyar ételajánlatokban. A régi magyar konyhai recep­tekre jellemző a sokféle fűszer, köztük a bors és a' levek nagy népszerűsége. S ez2el a megálla­pítással közelebb jutottunk a konyhából származó szólások megismeréséhez. A legrégibb szakácskönyvből idézünk né­hány sort. A sóskával ízesített te­hénhús receptjében találjuk ezt az ajánlatot: „Mikor jó fövésben volna a hűs, s fel akarod adni, akkor rakjad közibe a sóskát, az savát megadjad, kevéssé meg is borsoljad.” Máshol ez az utasítás: „asztalon bors, só, ecet is legyen, hozzá való edényben”. Abban a receptben pedig, amelynek ez a címe: „Borjúhús tiszta borssal”, többek között a következőket ol­vashatjuk: „ha megabálod, petre­zselyem gyökeret vess reá, leve­let is és egész fokhagymát is ke­veset, szerecsendió virágot, és hints reá töretlent, ha törött leszen is, nem árt; savát megadjad, borsold, gyömbérezd meg, estére pedig akárminemű húst, borssal, de fokhagymát ne vess reá, mert meg lehet anélkül is.” Ebből a néhány szakácsmesteri megjegy­zésből is kiviláglik, hogy a só és a bors szinte állandó ízesítőként szerepelt eleink konyháján. A felsoroltak meggyőzően utalnak a magyar ételekben a só és a bors fontosságára. így nem nehéz arra következtetni: ha vala­kinek beszédéből hiányzott a mondandó sava-borsa, akkor a szónok nem sokat mondhatott. Az étel szerencsés ízesítése a köznyelvben a következő szólás­ban is nyomot hagyott: jóízűen beszél. A főzés alkalmával — vala­mennyien tapasztalhattuk — hagymát kell aprítani; ha nincs törött bors, borsot kell tömi; tor­mát kell reszelni. E műveletek alkalmával eléggé szenvedünk az illó anyagok okozta csípő érzéstől, olykor könnyezünk is. Tehát a régiek kedvelt fűszere, a bors kellemetlenséget is okoz­hat, mielőtt az étellel keveredve élvezetet nyújtana. Borsot tömi valakinek az orra alá—ezek sze­rint olyan szólás, amely ennek a konyhai műveletnek emlékét őrzi. Minden régi szakácskönyv­ben nagy bőségét észlelhetjük a leveknek, amelyeket ma inkább mártásnak neveznénk. Legrégibb szakácskönyvünkben külön feje­zetet alkot a lúdhús sokféle elké­szítése: Lúd törött lével; Lúd gyü­mölcs lével; Lúd fekete lével; Lúd német lével; Lúd perselt lével. Nemcsak szakácskönyvek, régi étlapok is maradtak ránk. Be­letekinthetünk például egy olyan étlapba, amelyet Galgócz várá­ban gróf Thurzó Szaniszló sáfáija vezetett. Az étlap a gróf vendége­inek feltálalt ebédekről és vacso­rákról tudósít. 1603. január 25-én a következő ebédet kínálta gróf Thurzó Szaniszló vendégeinek: „tehénhús tormával, kappan tisz­ta borssal, lúd törött lével, nyúl fekete lével, borjúhús ispékkel, rizskása tejbe, csík káposzta le­vélbe, viza tiszta borssal és vajjal, savanyú káposzta tehénhússal és szalonnával, csuka sóba főtt, bor­jú pecsenye, nyúl címer sütve, kappan borsporral, bárányhús ecettel, fánk.” Ugyanezen a napon a vendé­gek a következő vacsorának ör­vendhettek: „tehénhús pecsenye, kappan sütve, viza tiszta borssal, almakása vajjal, borjúhús kaszás lével, káposzta éles lével, lúd tisz­ta borssal, répa tehénhússal, te­hénhús petrezselyemmel, lencse vajjal, csuka sóba főtt, csík ká­poszta levébe.” Bizonyára az ilyen gazdag ét­lap következménye a szólás: va­lakinek valami megfekszi, meg­nyomja a gyomrát, amelyet ma általánosabb értelemben akkor is használunk, ha azt akarjuk hang­súlyozni, hogy valakinek valami nagyon nem tetszett. (Folytatjuk) Sarkadon augusztus 20-án ünnepük 50. házassági évfordulójukat MOLNÁR LAJOS és felesége KISS JULIANNA. Szeretettel köszönti Őket lányuk, fiai, menyei, unokái |i és a kis dédunoka: Nikoletta. ___________v™" *1 H ol mér a traffípax? A rendőrség — terv szerint — augusztus 19-én, kedden 6— 14 óra között Gyulán, 14—22 óra között pedig Békéscsabán működteti traffipax-készülé- két, általában a helységnév­táblákon belüli területen. (A rendőrség a „műsorváltozta­tás” jogát fenntartja!) Időjárás Marad a meleg, nyári időjárás. Néha ugyan a délutáni órákban megnövekszik a gomolyfelhő- zet, zápor, zivatar helyenként kialakulhat. A déli, délkeleti szél időnként megélénkül. A hőmérséklet csúcsértéke eléri a '28,30 fokot. Várható legmagasabb hő­mérséklet (°C) Békéscsaba: 29 Szarvas: 29 Gyula: 30 Szeghalom: 28 Orosháza: 30 Sarkad: 29 Várható legnagyobb széllöké­sek 30—35 (km/ó) GYÁSZHÍR Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy DR. GYARMATI SÁNDOR kerületi főállatorvos Gyula, Szent László u. 14/B alatti lakos 57 éves korában, türelemmel viselt, súlyos betegség után elhunyt. Temetése 1997. augusztus 22-én 14 órakor lesz Gyulán a Dombi Lajos úti temetőben. A gyászoló család és az Állat-egészségügyi Állomás f GYÁSZHÍR Fájó szívvel tudatjuk mindazok­kal, akik ismerték és szerették, hogy ÖZV. HANKÓ GYÖRGYNÉ szül. Bratyinka Vilma Békéscsaba, Bánát u. 24. szám alatti lakos 75 éves korában el­hunyt. Temetése 1997. augusz­tus 21 -én 14 órakor lesz a békés­csabai Vasúti temetőben. A gyászoló család £ KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Köszönetét mondunk mindazon rokonoknak, barátoknak, lakó­társaknak, szomszédoknak, volt munkatársaknak, ismerősöknek, akik szerették és tisztelték, és azoknak,akik WITASZEK LÁSZLÓ temetésén megjelentek, sírjára virágot helyeztek, fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. K A gyászoló család £ páÉfááktá 1 ‘ GYÁSZHÍR Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy ID. RÉTHY SÁNDOR Békéscsaba, Kazinczy u. 12/C sz. alatti lakos 72 éves korában elhunyt. Temetése 1997. augusz­tus 21-én 15 órakor lesz a gyulai Óreformátus temetőben. s © A gyászoló család £ I*' GYÁSZHÍR Fájó szívvel tudatom mindazok­kal, akik ismerték és szerették, hogy KŐNIGESZ IMRE (MÁV-nyugdíjas, GALAMBÁSZ) Békéscsaba, Könyves u. 43. szám alatti lakos 74 éves korában rövid szenvedés után elhunyt. Temetése 1997. augusztus 21-én 10 órakor lesz a békéscsabai Tompa utcai evangélikus te­metőben. g Gyászoló felesége £ GYÁSZHÍR Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerelték, hogy ÖZV. KITKA MÁTYÁSNÉ (sz. Kindli Ilona) Békéscsaba (Mezőmegyer), Duna u. 13. szám alatti lakos 1997. augusztus 15-én, 79 éves korában váratlanul elhunyt. Te­metése 1997. augusztus 21-én 10 órakor lesz a mezőmegyeri Köztemetőben. S" A gyászoló család § GYÁSZHÍR Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy TÓTH DOROTTYA (volt barneváli dolgozó) Békéscsaba. Jósika u. 66. szám alatti lakos 1997. augusztus 16- án, 88 éves korában elhunyt. Te­metése 1997. aug. 19-én 15 óra­kor lesz a békéscsabai Szarvasi úti katolikus temetőben. £ A gyászoló család £ Lottónyeremény 5/90-es lottó: öttalálatos szelvény nem volt, a 86 darab négyesre egyenként 247 685 forintot, a 6156 darab hármas­ra egyenként 3460 forintot, a 145 646 darab kettesre egyenként 256 forintot fizetnek. 6/45-ös lottó: hattalálatos szelvény nem volt, 5 plusz 1 találatos szelvény nem volt, a 33 darab 5 találatos szel­vényre egyenként 140 603 forintot, a 2013 darab 4 találatos szelvényre egyenként 2305 forintot, a 38 089 da­rab 3 találatos szelvényre egyenként 426 forintot fizetnek. A következő hét­re átvitt — nettó — halmozódó hattalá­latos nyereményösszeg: 32 398 276 forint. A következő hétre átvitt—nettó — halmozódó 5 plusz 1 találatos nye­reményösszeg: 4 639 900 forint. Joker telitalálatos szelvény nem volt. A következő hétre átvitt — nettó — halmozódó telitalálatos Joker nye­reményösszege: 4 808 928 forint. Anyakönyvi hírek BÉKÉS Házasságkötések: Takács Anikó és Szabó Sándor, Szécsi Katalin és Bélteki Zoltán László, Kar­ács Ágnes és Szabados Mihály, Gulyás Katalin és Sziegl Gábor György, Deák Eszter (Murony) és Nagy Imre Béla (Murony). SARKAI) Házasságkötések: Debreczeni Éva és Tóth Attila, Mag Erzsébet és Czapp Lajos, Tóth Erzsé­bet (Sándorfalva) és Szappanos Tibor (Sarkadkeresztúr). Haláleset: Téglás Sándor(1923, Geszt). SZARVAS Házasságkötés: Halász Judit (Békésszentandrás) és Miknyik Mihály (Szarvas). Halálesetek: Dankó Sámuel (1902), Sárkány Pál (1933), Dávid József (1932, Békés­szentandrás). MEDGYESEGYHÁZA Haláleset: BabarPéter(1947). MEZŐKOVÁCSHÁZA Házasságkötések: Lukóczki Mária Ilona és Markovics István, Gál Éva és Tövisháti József, Szabó Andrea és Oláh Tibor, Róka Magdolna (Mezőkovácsháza) és Far­kas Attila (Dombóvár). Haláleset: Lenti Pétemé Kollár Julianna (1907. Kunágota). Borsot tör az orra alá

Next

/
Oldalképek
Tartalom