Békés Megyei Hírlap, 1997. augusztus (52. évfolyam, 178-202. szám)

1997-08-21 / 194. szám

Szenzációs gálaműsorral... VSfijk A Csabán megrendezett Zenit’97 teg­* V * jÁ; napi gálaműsorán fellépett a Moldva Fúvószenekar is. (3. oldal) Heti TVRivujsoR melléklet Ne hagyjuk kiárusítani... G. Nagyné Maczó Ágnes, az FKGP alelnöke a kovácsházi lakossági fó­rum vendége volt.*(4. oldal) 1997. AUGUSZTUS 21., CSÜTÖRTÖK ÁRA: 35 FORINT (3,75 FORINT ÁFÁVAL) LII. ÉVFOLYAM 194. SZÁM Az első találkozás pillanatai. Wenckheim Engelbert Rezsőt (képünkön középen) mutatják be a rokonoknak fotó: lehoczky Péter Őseik földjén a Wenckheimek Elismerés az újraalkotásért, köszönet a befogadásért Gyanútlanul álldogáltak egymás mellett, majd amikor a család kutatója, Hankó József felfedte a „ki kicsoda” titkát, ujjongva paskolták az unokatestvéri váltakat. Ilyen apró csodák varázsá­ban ismerkedtek az ősi földdel, a szabadkígyósi kastélyparkkal, no és természetesen egymással a Wenckheimek első' világtalálko­zójára érkezett vendégek kedden, a kora esti órákban. A díszterem újra a régi fény ét idézte, amikor dr. Komáromi Sándor, a találkozó szervező bizottságának Külföldi vendégek jelenlétében tartottak ünnepi képviselő-tes­tületi ülést Tótkomlóson au­gusztus 20-án, ahol Juhász Pál polgármester idézte fel a ma­gyarság történelmének sorsfor­dulóit, majd méltatta Szent Ist­ván államalapító személyét, tet­teit. Megemlékezett azokról is, akik az idén különösen nehéz körülmények között járultak hozzá ahhoz, hogy a családok elnöke, a kastélyban elhelyezett mezőgazdasági szakiskola igazga­tója köszöntötte a megjelenteket. asztalára új búzából kerülhessen kenyér. Az önkormányzat tavaly al­kotott egy rendeletet, amiben a díszpolgári cím adományozásá­ról döntöttek a városatyák. Az idén először adták át az elisme­rést, miután a képviselő-testület egyhangúan erre az elismerésre javasolta dr. Tóth Mátyást. A szülőhelyéért sokat dolgozó, az 1985-ben megalakított Tótkom­— Békés megye lakói nevé­ben mondok köszönetét a Wenckheimeknek mindazért, amit a megye újraalkotásáért tet­tek — mondotta az ünnepélyes fogadáson köszöntőjében dr. Sí-' mon Imre, a szakiskolát működ­tető megyei önkormányzat elnö­ke. — Békés megye történetét (Folytatás a 3. oldalon) Hírek Kitüntetettek. (d) Nemzeti ünnepünkön Göncz Árpád, a Magyar Köztársa­ság elnöke a Magyar Köztár­sasági Ezüst Erdemkereszt polgári tagozatával tüntette ki Szokola Bélát, Magyarbán- hegyes polgármesterét és Vári Józsefet, Kaszaper jegy­zőjét. Magyar Bálint művelő­dési és közoktatási miniszter Életfa-díjat adományozott Ledzényi Pálnénak megyénk népi iparművészének, aki a Békés Megyei Népművészeti Egyesület titkára. Emléktábla és névadó, (i) A szeghalmi képviselő-testü­let tegnap délelőtt ünnepi ülést tartott, melynek során átadták a jeles városi elismeréseket. A posztumusz Díszpolgári Cí­met dr. Esztergály Szörény, a járási szülőotthon megszerve­zője és Lázár Lajos, néhai mezőgazdasági szakember kapta meg. Pro Űrbe kitünte­tésben Sziliné Csáki Emília táncpedagógus és Kovácso- vics Imre dekoratőr részesült. Az ünnepi ülést követően a váro­si könyvtár névadó ünnepségére került sor. A könyvtár Nagy Miklósnak, a Péter András Gim­názium első igazgatójának (aki­nek emléktáblát avattak az épület falán) a nevét vette fel. Időközi választás, (r) Négy polgármesterjelölt és tíz képviselőjelölt indul szeptem­ber 7-én a kardosi időközi he­lyi képviselői és polgármester­választáson. Polgármesterje­lölt Brlás János, Horváth Gyu­la, Maginyecz András és Var­ga Mihály. Képviselőjelöltek: Bliznákné Dudás Julianna, Fábri Judit, Gráfik János, Kis János, Kmotricza Imre, Kohut Andrásné, Kriskó János, Ma­ginyecz András, Pliesovszky Tamásné és Zsibrita-Fecske Jánosné. Mint azt Jansik And­rás jegyzőtől megtudtuk, a pol­gármesteri tisztet Horváth Gyula főállásban vállalná, a másik három jelölt társadalmi megbízatásban. Tótkomlós első díszpolgárát köszöntötték Szent István-i feladatok várnak... — Szent István bölcsességét bi­zonyítja életművének tartóssága, hazánk, Magyarország léte... — mondta tegnap ünnepi köszön­tőjében Pap János, Békéscsaba polgármestere. Beszédében ki­fejtette: az előttünk álló lehető­ségek István királyéhoz hasonló feladatok elé állítanak bennünket is az Európához való csatlakozás­ban. A békéscsabai Szent István- napi program az országzászló fel­vonással kezdődött, majd a Hód­mezővásárhelyi Katonai Alaku­latot képviselő katonák díszsor- tűzzel és díszmenettel tiszteleg­tek országalapító nagy királyunk, Szent István emléke előtt. A fú­vósmuzsikát a békéscsabai ifjú­sági fúvósok szolgáltatták. Ezzel egy időben az Orbán Ba­lázs téren Takács Péter tanácsnok avatta fel a „szegények bárójá­nak” nevét viselő székely harang­lábat és harangot. A harangláb a IV. Nemzetközi Fafaragó Talál­kozón készült el, és új értéket képvisel városunkban. Takács Péter beszédében méltatta Orbán Balázs életművét, munkásságát, szellemiségét, örökségét a jerikó rózsához hasonlította. Délután Szandi és Csepregi Éva, majd a Zenit gálaműsora kö­vetkezett. Később a lengyel test­vérvárosunkat, Tomowskie Goryt képviselő néptánc-együt­tes lépett színpadra, majd a Milla Trió Humortársulat, a Vasutas Fúvósok és a Vasút a Gyermeke­kért Alapítvány Majorette Cso­portjának műsora következett. Ezt Balázs Pali fellépése követte. Este a PYRO-TECHNIC Kft. rendezésében tűzijáték, majd Team-Show és Irigy Hónaljmi- rigy-koncert szórakoztatta az ünneplő közönséget. Both Imre A hódmezővásárhelyi katonai alakulat tagjai díszsortűzzel és díszmenettel tisztelegtek államalapító nagy királyunk, Szent István emléke előtt fotó: lehoczkypéter Táncos fesztivál Gyulán, a már hagyományossá vált Minden Magyarok V. Tánc- fesztiváljának zárógálájával kö­szöntötték augusztus 20-át. A hat órakor kezdődő menettánc után a tószínpadon Lebenszky Attila polgármester köszöntötte a fesztivál résztvevőit, akik mö­gött négy mozgalmas nap áll: ez idő alatt fellépett a Balassi, a Cimbora, a Körös, a Körös­menti, a Csaba Táncegyüttes, vendégként érkezett Gyulára a Jókai Művelődési Egyesület a Vajdaságból, a Maros és a Me- zőpaniti Táncegyüttes Erdély­ből. A fesztivált ezúttal a városi önkormányzat, valamint az Er­kel Ferenc Általános Művelő­dési Központ szervezte, fő­rendezőként pedig Novák Fe­renc Kossuth-díjas koreográfust köszönthették. (a) Ünnep utáni (előtti) hangulatban Ha már elkerülhetetlen, aján­lom mindenkinek, leginkább ünnep után zsörtölődjék. Ez a leghálásabb időpont. Az évről évre édeskésebbre sütött új ke­nyérre például remekül felken­hető egy-két hétköznapokról megmaradt csuszpájz anélkül, hogy felfordulna tőle a gyom­runk. Nem vágyom arra, hogy magamra zúdítsam a posta ha­ragját. De az már mégiscsak több a soknál, ha a nekünk cím­zett expressz-ajánlott levelet (is) kézbesítés előtt felbontják. A rejtélyes kezek előbb a lera- gasztást feszegették, majd a kezdeti tépelődés után a hosszúkás boríték felső élének középső harmadát késsel fel­metszették. Bár a feladó káefté nevéből akár értékekre vagy ér­tékké tehető papírokra is gya­nakodhattak, ezúttal „árnyék­ra” vetődtek. Sajnos, a méreg­drágára növelt új postai szol­gáltatásról, az előnyitott boríté­kos kézbesítésről már csak a bukósisakos expresszpostás távoztával értesültünk. Vajon mi védi a levéltitok megőr­zéséért is felelős postai veze­tőket? Talán őket is ellátták bu­kósisakkal?! Ehhez képest kevésbé bű­zösnek tűnik egy-egy, váro­somban kézbesített víz- és szennyvízszámla. A szolgálta­tó cég ugyanis a közelmúltban „Főmérő mellékmérő külön­bözet” rovattal (meg az itt lát­ható helyesírással) is megter­helte jó néhány fogyasztója — s a maga — számláját. Ha arra gondolnánk, amire bizonyára önök is, azt hihetnénk: ha a főmérő mást mutat, mint a mellékmérőkről leolvasott ér­tékek összege, még nem biz­tos, hogy a különbséget auto­matikusan a fogyasztókra kell hárítani. De bizonyára másról lehet szó. Úgy egy éve a mel­lékmérőket a szolgáltató—illő díjazás fejében — kicserélte. (Külön történet...) Mégpedig olyan, általuk hozott fogyasz­tásmérőkkel, melyek nem a nulláról indultak, hanem né­hány köbméter fogyasztást re­gisztráltak. Azt ígérték akkor, majd leírják ezt a különböze- tet. E leírás sajátos módjának lennénk most tanúi? Valóban leírták: a fogyasztók fizesse­nek be lakásonként néhány száz forintot. A részvétnyilvánításokat és a szolgáltató bocsánatkérését ki-ki lakcímén fogadja. Kiss A. János Jótinár Ráma margarin, „kocka”, 250 g 85 Ft Tfejfól, 12%-os, 2 dl 35 Ft Leila light csészés margarin, 250 g 79 Ft Vénusz étolaj, 1 1 199 Ft István-malmi finomliszt, 1 kg 55 Ft Leo jégkrémtorta 349 Ft Takarékos Zamatok, ostya — kakaós, citromos, 250 g 109 Ft Szobi almaital, 1 I 65 Ft Tthibo Family, 250 g 329 Ft Kőbányai világos, „lovas”, 0,5 1 59 Ft+n. Dreher Pils és Lager, 0,5 1 79 Ft+ti. Colgate Junior fogkrém, 50 ml 175 Ft Új Tömi — Kékerő, Colorerő mosópor, 3,6 kg 899 Ft ...ahel (é oÚAÚrelni! lósiak Baráti Körének elnöke a polgármestertől vehette át a díszpolgári címet e szavak kísé­retében: — Ez már a harmadik, amit ezért a településért való munkál­kodásom elismeréseként kapok. Az elsőt 48 évvel ezelőtt vehet­tem át, 6 éve a másodikat. Örü­lök, hogy számon tartanak, nem dolgoztam hiába — mondta az ünnepelt. Cs. I.

Next

/
Oldalképek
Tartalom