Békés Megyei Hírlap, 1997. augusztus (52. évfolyam, 178-202. szám)

1997-08-01 / 178. szám

Vásárcsarnok, Orosháza Tegnap valamennyi szakhatóság hozzájárult az épület műszaki átadá­sához. (3. oldal) melléklet 9-12. oldal Megkérdeztük olvasóinkat Mit szólnak az állatviadalokhoz és kísérle­tekhez? Czégény Enikő: az állat is ugyan­olyan élőlény, mint az ember. (5. oldal) 1997. AUGUSZTUS 1., PÉNTEK ÁRA: 35 FORINT (3,75 FORINT ÁFÁVAL) LII. ÉVFOLYAM 178. SZÁM □ budmif 1 Bwímiil Márkabolt Békéscsaba, Irámji w. 4-6. Harminc éve nem szedett áldozatot megyénkben a gyilkos galóca (kis képünkön). A napokban ebből a békéscsabai, Szarvasi út melletti kiserdőből szedték azt a szatyor gombát, ami egy ember életébe kerülhet fotó: kovács Erzsébet A beteget helikopterrel Budapestre, az Erzsébet kórházba szállították Gyilkosok a város szélén Az idei nyár esős időjárása nem a strandoióknak, hanem inkább a gombák kedvelőinek kedvez — nekik viszont nem ártana az elővigyázatosság. Évtizedek óta nem fordult elő megyénkben gombamérgezés, ezért sokan úgy vélik: itt nincs is mérges gomba. Pedig van! A gombaszakértők szerint az elmúlt években gyakran került az ő asztalukra is szatyornyi gyilkos galóca, és a napokban sajnos már áldozata is akadt e mérges gombának. Albel Andor egyelőre visszavonul a gyulai közéletből Szudár Béláné, az Állami Nép­egészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat élelmezés-közegész­ségügyi felügyelőjével a napok­ban történt esetről beszélget­tünk: — Szerdán kaptuk a hírt a csabai kórházból, hogy mér­gezés-gyanús beteget ápol­nak. Kérték, próbáljuk kiderí­teni a mérgezés okát. Talán csak a megérzés miatt vittem magammal gomba-szakköny- veket, és a képeket mutogatva próbáltam megtudni, milyen gombát szedett pár nappal ezelőtt a férfi, aki a kórházi ápolás ellenére kihallgatható állapotban volt. Megtudtam, hogy Békéscsabán, a Szarvasi út mellett, a vasúti átjáró és a benzinkút közötti tölgyes­erdőben szedett gombát, majd a leírása alapján egyre egyér­telműbbé vált a gyanúm: gyil­kos galócával találkozott. A helyszínre érkezve sajnos mi is pillanatok alatt nagyobb mennyiségű mérgező gom­bát tudtunk összeszedni. Ezek után már tudtuk, mi itt nem sokat tudunk tenni, ezért a beteget helikopterrel szállítottuk Budapestre, az Erzsébet kórházba, ahol je­lenleg is ápolják, sorsáról egyelőre semmi pontosabbat nem tudunk. — Milyen mennyiségű gyil­kos galócát ehetett az illető? — Ebből a gombából egy da­rab is elég egy egész család halá­lához, ő pedig elmondása szerint 20—25 darab gombát szedett. Ezek között valószínűleg nem csak gyilkos galóca, hanem más — szintén mérgező — gomba is lehetett. Természetesen nem tudhatjuk egyelőre, hogy a gom­bákban található méreg milyen mennyiségű. —Egyedül fogyasztott a sze­dett gombából? — Igen, szerencsére annak ellenére, hogy felesége és két gyermeke van, ők nem szeretik a gombát, így csak magának ké­szített tojásos gombát. Másnap reggelre jelentkeztek az első tü­netek, a folyamatos hányás, has­menés, ám még ez is csak a fele­ségében keltett gyanút. így ke­rült kórházba, és tudtuk meg mi történt. — Kivizsgáltatta-e valakivel a szedett gombákat a férfi? • (Folytatás a 3. oldalon) Hírek Lemondás, (a) Tegnap az Országos Műemléki Felügyelőség jóváhagyta Móga Sándornak, a gyulai vár felújítását tervező mérnöknek a lemondását, aki elhatározásának in­doklásaként elmondta: szakmailag nem tud egyet­érteni a Várszínház törek­véseivel, korrekt, korhű terveit a jelenlegi körül­mények között nem látja megvalósíthatónak. Ebben a helyzetben elképzelhető, hogy újabb tervnek kelle­ne készülnie, így maga a felújítási folyamat elhú­zódhat, a már rendelkezés­re álló 68 millió forintot pedig máshova csoporto­síthatják át. Zsadányi parókia, (i) Zsadányban a tavalyi év­ben kezdték meg az új pa­rókia és lelkészi hivatal építését. Jelentős összefo­gással a parókiára decem­berben tető került, ám ez­zel a pénz elfogyott. Du­dás Árpád polgármestertől megtudtuk: a zsadányi re­formátus egyházközség hamarosan megkapja az 5,1 millió forint kárpót­lást, akkor az építkezést folytatni tudják. Ha min­den jól halad, a parókia avatására már idén ősszel sor kerülhet. Az árvízkárosultaknak, (ö) A Magyarok Világszövet­sége Segélyszolgálatának Békés megyei szervezete adománygyűjtést indított a határon inneni és túli ár­vízkárosultak megsegíté­sére. Mindenféle felaján­lást várnak, pénzt és tár­gyakat, így ruhaneműt, lábbelit, bútort. Az adomá­nyokat Békéscsabán, a Botyánszki u. 38. szám alatt fogadják 7-től 16 órá­ig, a telefonszám: (66) 325-575. Tegnap délután taggyűlést tar­tott az MSZP gyulai szervezete, mely után sajtótájékoztatót tar­tott Albel Andor alpolgármes­ter, illetve Tokaji Ferenc ország- gyűlési képviselő. Tokaji Ferenc, csatlakozva Varga István MDF-es képviselő pár nappal ezelőtti nyilatkozatá­hoz, kijelentette, nincs mit ta­kargatnia, személye és múltja tiszta. Ezzel egyidőben átadta a sajtó képviselőinek az „Egyes fontos tisztségeket betöltő sze­mélyek ellenőrzésére létreho­zott III. számú bizottság” sze­mélyére szóló határozatát. Álbei Andor pedig bejelentet­te: bár a taggyűlés egyértelműen politikai kampánynak minősí­tette a személye ellen indult táma­dásokat, úgy döntött, hogy egye­lőre kiveszi közel kéthónapnyi — Idén tizenöt pályázatot nyúj­tottunk be a környezetvédelmi alaphoz. Hivatalos értesítést ed­dig öt nyertes pályamunkáról kaptunk, ám tudomásunkra ju­tott, hogy a bíráló bizottság előzetes döntése további öt be­adványunkat javasolta támoga­tásra. Jelentős összeget nyer­tünk az élőhely-rekonstrukciós pályázatainkkal. Ennek köszön­hető, hogy megvalósul a védett szántóterületek gyepesítése, il­letve Dévaványa, Pitvaros és Kardoskút térségében a védett területek vízháztartásának hely­reállítása. Folytatjuk az erdők ősi faállományának felújítását. A kihalás szélén álló fafajok, mint a fekete nyár beszerzésére, szabadságát, így körülbelül októ­berig nem vesz részt a gyulai köz­életben. Reményei szerint ezidő alatt sokminden tisztázódhat, ha nem, elképzelhető a lemondása és egyben az MSZP-frakció el­lenzékbe vonulása is. Sérelmez­te, hogy a Bay ügyét vizsgáló ad hoc bizottság azt a két embert nem hallgatta meg, akik annak idején hivatalból vettek részt a folyamatokban: név szerint Ge­deon Józsefet és Erdmann Gyu­lát. Legfontosabb feladatnak je­lenleg a város politikai működő- képességének megtartását tartja. Beszámolt az Állami Szám­vevőszék nemrég lezárult vizsgá­latának eredményéről is, mely szerint 1992 óta 1,2 milliárd forint tiszta vagyonnövekedést muta­tott fel Gyula városa. A. Gy. telepítésére eddig is sok pénzt fordított a nemzeti park — tájé­koztatott Tirják László. Az élő­hely-rekonstrukciós munkák­hoz nélkülözhetetlenek a meg­felelő mezőgazdasági gépek. Most ezek beszerzését is segíti a környezetvédelmi alap. Ugyan­csak a támogatásukkal vásárol­nak a kardoskúti és réhelyi be­mutatóközpontba tévét, videót és diavetítőt. Tirják László beszámolt arról is, öt esztendő után végre rendeződik a szürkemarha-állo- mányt és rackajuhokat befogadó sóstói telep sorsa. A nemzeti park az állattartótelepet megvá­sárolja, s ott bemutatóközpontot alakít ki. Cs.R. A sóstói telep a nemzeti parké lehet Az év elején benyújtott pályázatai alapján a Körös-Maros Nem­zeti Park tevékenységét közel harminchat millió forinttal támo­gatja a Központi Környezetvédelmi Alap. Valamennyi pályázat az ötvenezer hektár alapterületű park természeti állapotának javítását célozza. Öt esztendő' után végre rendezó'dik a génbank­nak számító szürkemarha-állományt befogadó sóstói állattartó telep sorsa. A környezetvédelmi alaptól pénzt kap a park a telep megvásárlására. A fejlesztési elképzelésekről Tirják Lászlót, a nemzeti park igazgatóját kérdeztük. SÓVTYI JÁNOS tüzelő• és építőanyag­kereskedő X X X X X X X Békéscsaba, Kétegyházi út 18. (Hűtőház és sorompó után.) Telefon: (66) 445-051. Födémbéléstestek. » Porotherm falazóanyagok, födémrendszer, kisméretű tégla. »*• E-jelű vb-gerendák, áthidalók, PK-panelek. « Hőszigetelő anyagok, hullámpala, e Bitumenes lemezek. Oltott mész, sóder, homok, i® Import cement. (695S7| Vigyázat! Veszély! Méreg! Volt nyár, nem is kevés, ami­kor a szárazságtól szenvedtek az emberek, pusztult a termé­szet, aszály sújtotta a határt, tönkretéve a megélhetést biz­tosító termést. Ez a július most az özönvízre emlékeztette Közép-Európát: a víz immár harmadik hete hirdeti, hogy ő az úr. Mivel erejét már ha­zánkban is sokszor megmu­tatta, feszülten figyeljük a fej­leményeket. S csodáljuk, hogy errefelé nincs (nagyobb) baj. Mert tudjuk, hogy árvíz után jön a szintén félelmetes belvíz. A természettel vívott küzde­lem tükrében még borzalma­sabbnak tűnik a jeruzsálemi gyilkos merénylet. A nyári tu­rista szezonra időzített. Rendőrök őrzik a 15 halálos áldozatot és 150 sebesültet követelő robbantás helyszínét. Biztonságiak vették körül a buszpályaudvart, a nagyobb te­reket, a kereskedelmi közpon­tokat. A hadsereg erősítést kül­dött a város bejáratainál emelt úttorlaszokhoz, zárlatot vont több város köré. Rendőrállam, „gondviselő ostromzár” — az izraeliek megszokták, állandó készenlétben élnek. Az esős, párás időjárás kedvez a gomba érésének is, és ez a finom csemege minden évben megszedi a maga áldo­zatait, szaporodik a mérgezé­sek száma, sajnos haláleset is előfordul. Az utóbbi két hét­ben kilenc ember meghalt Ro­mániában, hatvannál több or­vosi kezelésre szorult. Az el­szegényedés nyilván össze­függ azzal, hogy egyre többen választják a „gyűjtögető” életmódot. Borsodban nyol­cán kerültek kórházba, és egy hatvanéves férfi gyilkos galó­cától meg is halt. A gombamérgezés sajnos nem kerülte el megyénket sem. Figyelmetlenség, fele­lőtlenség? Miért gondolják úgy az emberek, hogy velük nem eshet baj, a veszély csak másokat fenyeget? Nem lehet eleget hangsúlyozni: csak megvizsgált, ellenőrzött gom­bát szabad fogyasztani! Kizá­rólag vizsgázott szakértő vé­leményére szabad hagyatkoz­ni! Annyi úgyis az előre nem látható csapás, legalább ahol tudunk, vigyázzunk magunk­ra—és másokra! Niedzielsky Katalin Két Bay lesz, vagy... egyáltalán tudja valaki, hogy mi lesz? A szabadságát töltő gyulai pol­gármester, Lebenszky Attila saj­tótájékoztatón ismertette tegnap délután a Bay gimnázium körül zajló eseményekről a vélemé­nyét és több dokumetumot is át­adott a médiák képviselőinek. Leszögezte: a gyulai képviselő­testületjúnius 16-ai ülésén dön­tött a Bay és az Erkel gimnáziu­mok összevonásáról, augusztus elsejétől együttes működéséről. Az igazgatói posztra pályázatot írtak ki, annak várható decembe­ri elbírálásáig a testületi döntés szerint az Erkel igazgatója, dr. Kereskényi Miklós a megbízott igazgató. A polgármesteri hiva­talban négy tagú munkacsoport alakult,, akik a bays diákoktól nyilatkozatot kértek, hogy tanu­lói jogviszonyukat fenntartják-e az új iskolában, az Erkel Ferenc Gimnázium és Bay Zoltán Infor­matikai Szakképző Iskolában avagy nem, s a szabad iskolavá­lasztási joggal élve tanulmányai­kat más középiskolában folytat­ják. Június 27-én a Bay Zoltán Gimnázium és Informatikai Szakképző Iskola szülői közössé­ge is levélben fordult a diákok­hoz, jelezve: „Ha egységesek maradunk, a beolvasztást nem tudják végrehajtani.” A szülők k- érték, a polgármesteri hivatalnak az ő mintájuk szerint küldjék meg a választ. A polgármester el­mondta, mintegy 180 olyan azo­nos választ kaptak, melynek egy példányát átadta a sajtónak. Ezen áthúzták a hivatali nyilatkozat szövegét és kézzel odaírták: (Folytatása3. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom