Békés Megyei Hírlap, 1997. április (52. évfolyam, 75-100. szám)

1997-04-29 / 99. szám

Május elsejei ünnepségek a megyében Az idén is gazdag műsorral készülnek május elseje megünneplésére megyénkben. A legkiemelkedőbb programokról előzetesen is szólunk. (3. oldal) Bauagási meuékleT 5-7. oldal „Segítik” a Békésszentandrást A Békés megyei II. és megyei III. osztályú lab­darúgó-bajnokság hét végi fordulójának eredmé­nyeit és a két osztály tabelláit közöljük. (9. oldal) 1997. ÁPRILIS 29., KEDD ÁRA: 35 FORINT (3,75 FORINT ÁFÁVAL) LII. ÉVFOLYAM 99. SZÁM telefonon is megrendelheti! Hívja 3 (66) 453-710-es telefonszámot! Kézbesítőnk felkeresi Önt. Hírek Hunguestértekezlet. (ö) Gyulán tegnaptól folyik a Hunguest szállodák soros igazga­tói értekezlete az Erkel Hotelben. A találkozón az országban műkö­dő 26 Hunguest szálloda igazga­tói, valamint a budapesti központ 17 képviselője vesz részt. Ma 9 órától szekció- és plenáris ülések lesznek. E napon mutatják be az Erkel Hotel ez évben felújított konyháját és kazánházát, vala­mint játékterem nyílik. A találko­zón a szálloda halijában bemutat­koznak termékeikkel az élelmi­szer-ipari cégek. Az igazgatói ér­tekezlet szerdán zárul. Nyugdíjas-garzon, (m) A Békéscsabai Belvárosi Nyugdí­jas Klub vendége lesz ma 15 órá­tól Takács Péter tanácsnok, a bé­késcsabai önkormányzat szociá­lis bizottságának elnöke és Vukovich Miklós városi főépí­tész. Tájékoztató hangzik el a vá­rosi szociális ellátó rendszerről és a Mester, utcán építendő nyugdí- jas-garzonház tervéről. A rendez­vénynek a Nagy Imre téri MDF- székház ad otthont. íj jegyző, (r) Soczóné Farkasinszky Ildikó személyé­ben új jegyzője van Hunyának. A korábbi jegyző, Kolohné dr. Ku­lik Éva év elején pályázott siker­rel Békésszentandrásra, ám kü­lön kérésre, átmenetileg volt köz­ségében is ellátta a jegyzői teen­dőket. A hunyai jegyzői posztra négyen adtak be pályázatot, kö­zülük ketten feleltek meg a felté­teleknek. A közelmúltban a kép­viselő-testület úgy döntött, hogy a helyi lakos Soczóné Farka­sinszky Ildikót nevezik ki május 1-jétől jegyzőnek. „Legyünk együtt!” (m) A Sarkadi Cukorgyár üzemi taná­csa és a szakszervezeti bizottsága „Legyünk együtt” címmel dolgo­zói találkozót szervez április 30- án 12 órától 20 óráig a Kinizsi sporttelepen. A találkozón kispá­lyás labdarúgó-bajnokságot tar­tanak fél négyig, majd aerobic- show-t láthatnak az egybegyűl­tek. A cukorgyár étellel, itallal vendégeli meg dolgozóit. Árukészletet frissít az Elektroház. A karácsony előttinél is nagyobb forgalom oka nem a csőd előtti végkiárusítás. (Cikkünka3. oldalon) (archívfotó) Vetőmag, tenyészállat vámmentesen A román—magyar kereskedelmi forgalom megkétszereződhet A hír, miszerint ez év július elsejétől hatra nő a CEFTA- tagországok száma, feltehetően hidegen hagyja a legtöbb Békés megyei polgárt. Ám ha hozzátesszük, hogy a Közép-Európai Szabadkereskedelmi Megállapodás, vagyis a CEFTA hatodik tagja Románia lesz, s hogy a vámmentesség, illetve a csökkenő vám révén a Romániába irányuló magyar export — s ebben az élelmiszerkivitel — fellendülésére számíthatunk, akkor nyil­vánvalóvá válik: igen közelről érinti ez a megállapodás térsé­günk gazdaságát. A Közép-Európai Szabadkeres­kedelmi Megállapodást 1992. decemberében írták alá Cseh­ország, Magyarország, Lengyel- ország és Szlovákia képviselői, majd 1996 januárjától tagja Szlovénia is. A CEFTA műkö­dése beváltotta a hozzáfűzött re­ményeket, a kölcsönös szállí­tások gyorsabb ütemben növe­kedtek, mint a magyar külkpres- kedelem egésze — derül ki az Ipari, Kereskedelmi és Idegen- forgalmi Minisztérium hírszol­gálatának tájékoztatásából. A szabadkereskedelmi egyezmény hivatalosan ez év jú­lius 1 -jén lép életbe, s Románia esetében átfogja a teljes ipari termékskálát, valamint az élel­miszeripari termékek jelentős részét is. A magyar—román ipari termékforgalom mintegy háromnegyede a Csatlakozási Megállapodás alkalmazásá­nak napjától 0 százalékos vám mellett valósulhat meg. Ebbe a körbe tartoznak olyan fontos exportáruk, mint például kőolajipari termékek, műanyag csomagolóeszkö­zök. Román részről szintén vámmentesen szállíthatnak majd például sót, kőolajipari termékeket, anilint, metilalko- holt, formaldehidet, fűrészárut, vasúti kocsikat. Ami az agrár­szállításokat illeti, a CEFTA- ban jelenleg is érvényes kon­cessziós rendszer szerint törté­nik a kedvezmények nyújtása. Vámmentesen lehet majd szállí­tani többek között vetőmagot, növényi szaporítóanyagot, egyes tenyészállatokat. A sokol­dalú rendben egyeztetett, csök­kentett vámok nyújtotta kedvez­ményben részesül majd például a marha- és sertéshús, élő ponty, egyes zöldség- és gyümölcsfé­lék, száraztészta, üdítőital. Meg­határozott termékkörkvótákkal korlátozott módon, kedvezmé­nyesen szállítható majd. A Csat­lakozási Megállapodás által előirányzott kedvezmények összességében a magyar—ro­mán agrárforgalom háromne­gyedét érintik valamilyen mér­tékben. A gyomai Kner a könyvfesztiválon A hét végén a Kongresszusi Központban megrendezett Bu­dapesti Nemzetközi Könyvfesz­tiválon a Gyomai Kner Nyomda Rt. önálló standon mutatkozott be. Fazekas Péter kereskedelmi osztályvezető úgy ítélte meg, a fesztiváli szereplés hasznos volt a nyomda számára. —• A kiállítások jó alkalmat adnak a személyes ismeretség­re, s ez a későbbi tárgyalásokhoz kedvező tárgyalási alapul szol­gál. A nyomdák és a kiadók kö­zött kölcsönös volt a kapcsolat­teremtési szándék — tájékozta­tott Fazekas Péter, aki azt is el­mondta, mivel a Gyomai Kner Nyomda Rt. egy holding része, a Magvető és a Mediprint Kiadó­val, valamint a Líra és Lant Ke­reskedelmi Rt.-vel és a Szikra Lapnyomdával közösen mutat­kozott be a Pátria teremben. A nyomda a fesztiválra az el­múlt év terméséből válogatott, s a különböző kötési módokban készült könyvek által adott átfogó képet a profiljáról. A szép köté­szeti munkák mellett egy műit századi tégelysajtóval is megör­vendeztették a közönséget. Im­már hagyomány, hogy a nyomdát nyilvános szerepléseire ez a mú­zeumi ritkaság is elkíséri. A 115 éves nyomda ezen a kézi sajtón készült emléklappal lepte meg a látogatókat. —r— A park is a tölgyfák pártján A gyulai Csigakert sorsáért ag­gódó polgárok levélben fordul­tak dr. Baja Ferenc környezet­védelmi miniszterhez, aki a KTM Természetvédelmi Hiva­talához utalta az ügyet vélemé­nyezésre. Utóbbiak kíváncsiak voltak rá, vajon a Körös—Ma­ros Nemzeti Park mit gondol a dologról? — Egy hete kaptuk meg a Természetvédelmi Hivatal leve­lét, amelyben kikérik a vélemé­nyünket. Nos, jogszabály sze­rint hazánkban vannak országo­san védett területek, mint a nem­zeti parkok és helyi jelentőségű védett területek, ilyen a Csigá­kért is. Ez utóbbit a helyi önkor­mányzat nyilvánította védetté, s a jogszabály szerint ott a város jegyzője az illetékes — tudtuk meg Bíró Istvántól, a nemzeti park erdészeti és birtokügyi osztályvezetőjétől, aki hozzá­fűzte, bár nem illetékesek az ügyben, a véleményük az, hogy az idős, de egészséges tölgyfák kivágása mindenféleképpen el­lentétes a természetvédelmi ér­dekekkel. (r) Nyílászáróvásár —Ert- termelni árnn TÜZÉP termelői áron a BUTI TÜZÉPEN OLDALT NYÍLÓ ABLAKOK: 60 x 60 5 500 Ft 90 x 120 11 900 Ft 90 x 150 15 200 Ft BUKÓ ABLAKOK: 60 x 60 5 800 Ft 90 x 60 8 500 Ft 120 x 60 10 400 Ft KÖZÉPEN NYÍLÓ ABLAKOK: 120x 120 19 600 Ft 120 x150 22 500 Ft 150x150 25 900 Ft FAROSTAJTÓK, TELE: 75x210 7 800 Ft 90 x 210 8 300 Ft 100x210 9 000 Ft FÉLIG ÜVEGES: 90 x 210 8 900 Ft 100x210 9 200 Ft 140x210 16 500 Ft 75x210 15 200 Ft 90x210 17 500 Ft 100x210 18 500 Ft 2/3 ÜVEGES: 90x210 16 700 Ft 100x210 17 700 Ft BEJÁRATI AJTÓK: 100 x 210 25 000 Ft 3 ÜVEGCSÍKOS: 100x210 ' 28 500 Ft 140x210 36 000 Ft LÜ h (55906) Akarjuk-e tudni a titkot? Az ember különös vágyat érez a megfejthetetlen titkok meg­ismerésére. Itt van például a kérdés, amit időnként komo- lyan-komolytalanul felte­szünk valamennyien: mi a hosszú élet titka? Ha tudnánk a biztosat, nem adná fel idő előtt az a sok fiatal, nem sza­ladnának homlokegyenest a halálba megannyian. A vá­laszt ugyan nem ismerjük, il­lenék azonban észrevennünk néhány alig járt, bozóttal, haj­tásokkal sűrűn benőtt ös­vényt. Ilonka néni mindenkinél jobban ismeri a grófi világot a kígyósi Wenckheimek ura­dalmából. Nyolcvanhárom évesen is hajszálpontosan emlékszik, a családi kriptához vezető út jobb és bal szélén milyen sövények, virágok díszlettek, micsoda rend és nyugalom honolt a vidéken. Voltaképp mindenki a rendért dolgozott, annak szentelte az életét. Ok, a napszámosok, a szolgalányok, a cselédek a rendes munkával, a gróf pedig azzal, hogy megbecsülte az embereket. Pontosan annyit fizetett valamennyiüknek, amennyit dolgoztak. Nem többet, nem kevesebbet. Ezért aztán Ilonka néninek ma is méltóságos úr és méltóságos asszony az egykori kenyér­adója. Szorgoskodik a valaha volt birtokon, mintha nem zú­gott volna el a feje fölött né­hány rendszerváltás. Lehet, hogy elzúgott, de neki meg­van a munkája, a célja. A templom, a kripta kulcsát ki nem adná a kezéből, vigyázza a rendet, a tisztaságot. Amíg él, nem békéi meg azzal, hogy felszántották a sövények, vi­rágok, s az általuk szegélye­zett út helyét, lebontották a kerítést, enyészik minden. Ez­zel együtt tudja, holnap is fel kell kelnie, sorba rakja a dől- - gait, ha vendég jön, kezet mos, átöltözik, s elmeséli, ho­gyan lehetett az ember boldog és elégedett régen, s miként volt szegény és gazdag egy­szerre. Ilonka néni közel jár a ti­tokhoz, tud valamit, amit mi nem. Ott csillog a tekinteté­ben, ott sejlik minden mozdu­latában. Ráléphetnénk az -ös­vényre, ha megértenénk őt mi, a modem világ elfajult gyer­mekei! László Erzsébet r-<%LESKER-i cAntják napi ajánlatunk! Régi ár Akció« ár I love Milka desszert, 150 g 488 Ft 399 Ft Cherry Queen konyakmeggy, 200 g 446 Ft 329 Ft Lady Rose, Lady Blue desszert, 200 g 370 Ft 284 Ft JHájui 2-án, és 3-án (pénteken éj. siusmbutonj luttamenmji üzletünkben szombati nyitna tartással cárjuk CKedaes (Zfájárlóinkai! Baromfipárizsi, kg 404 Ft 299 Ft Fagy. tyúk (sütésre kész), I. o., kg 318 Ft 269 Ft Fagy. csirkemáj, 1 kg 428 Ft 349 Ft ...akta fá dúsárolni! | Átalakulóban a kistérségek A helyi önkormányzatok isme­rik leginkább azt a helyzetet, amikor településüket olyan sta­tisztikai kistérségbe sorolják, amely átlagos körülményeit te­kintve nem nevezhető hátrányos helyzetűnek. Ily’ módon a beso­rolt, „átlag alatti” település sorra elesik a központi támogatások­tól, pályázati lehetőségektől. Megyénkben is fellelhetők ilyen típusú feszültségek, ezért ülé­seztek az érintett települési ön- kormányzati vezetők és a me­gyei önkormányzat képviselői az elmúlt szombaton Békéscsa­bán, a megyeházán. — Azokkal a polgármeste­rekkel találkoztunk, akik telepü­lésükkel másik térségbe kíván­nak tartozni — mondta az esz­mecserét összegezve dr. Simon Imre, a megyegyűlés elnöke hétfőn a sajtó munkatársainak. — Két új javaslat született, amely létre kívánja hozni a sarkadi és a gyomaendrődi önál­ló statisztikai térséget. Mint is­mert, jelenleg Sarkad a gyulai, (Folytatás a 3. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom