Békés Megyei Hírlap, 1997. április (52. évfolyam, 75-100. szám)

1997-04-28 / 98. szám

1997. április 28., hétfő KÖRKÉP Ápolni kell a kapcsolatokat Békéscsaba Megyei Jogú Vá­ros Szlovák Kisebbségi Ön- kormányzata, a Csabai Szlo­vákok Szervezete és a Békés­csabai Evangélikus Egyház a hét végén rendezte meg a szlo­vákok találkozóját. A három­napos programon a csabai el­származottakon kívül ko­máméi, nagylaki, érsekújvári szlovák szervezetek és az evangélikus egyházak képvi­selői vettek részt. Szombaton a jaminai evangélikus temp­lomban megtartott istentiszte­leten Juraj Bálint nagylaki evangélikus lelkész a testvéri kapcsolatok ápolásának fon­tosságáról beszélt. A Szlovák Kultúra Házában megrende­zett baráti beszélgetésen résztvevők az 1947-es lakos­ságcsere 50. évfordulójára emlékeztek, beszélgetésük en­nek a jegyében zajlott. Kö­szöntőt Chlebnyicky János, a Szlovák Kutató Intézet tudo­mányos titkára mondott, a be­vezető előadást Mázán Má­tyás muzeológus tartotta. Radoslav Dankó komárnói evangélikus lelkész az egyház kisebbségeket összetartó erejéről, Marián Urbán per- betyi evangélikus lelkész az áttelepültek rokoni kapcsola­tairól beszélt. Juraj Bálint nagylaki evan­gélikus lelkész a kisebbségek közötti testvérkapcsolatokról szólt. Ezt az egyház segítségé­vel elsősorban a civil társadal­mi szférában kell kialakítani. (B.I.) Fantáziasminkek és frizurák vetélkedője Az EDÜ igazolta jó hírét Gálával fejeződött be tegnap Gyulán, az Erkel Ferenc Általá­nos Művelődési Központ szín­háztermében a XVIII. EDÜ. A gálán a versenykategóriák zsűri által javasolt legjobbjai léptek fel a legkülönbözőbb műfajok­ban a diáktársak és más érdek­lődők előtt, telt házat vonzva. A szervező Erkel gimnázium EQ\]-úlki.vá, Janecskó Gyöngyi kérdésünkre összegzésképpen elmondta, a zsűritagok elis­merően nyilatkoztak a ver­senyző diákok produkcióiról, akik komolyan vették a fesztivá- li megmérettetést. A zsűrik nem csak „ítélkeztek”, de a fel­lépőknél külön-külön is értékel­ték a teljesítményeket, ami je­lezte, hogy érdemesnek tartottak jövőbeni útbaigazításukra időt fordítani. Műhelymunkák ala­kultak ki, ami a diákok szerint sokat jelentett számukra. Ki- lencszáz diák jelezte érkezését, de ennél jóval többen jöttek el. A versenyre a gyulaiakkal együtt 1220 diák nevezett be. S hogy mit jelentett ez a há­rom nap a diákoknak? A mezőtúri Teleki Blanka Gimná­zium elsős tanulói, Gábor And­rea, Szilágyi Emese és Czikora Éva elmondták, iskolájukban többen nagyon készültek a diák­ünnepekre nem egy műfajban. Az énnekkaruk például külön órákon próbált. Megérte eljönni, számtalan fiatallal találkoztak, barátkozhattak sok város diák­ságával. Az EDÜ igazolta a hí­rét, így két év múlva ismét sze­retnének itt lenni. Dr. Albel An­dor gyulai alpolgármester, a mindenkori EDÜ-k segítője úgy vélte, hogy a korban, amikor a „társadalmi munkának” nincs ér­téke, a felkészülést vállaló diá­kok, tanárok jelenlétéből, a szín­vonalból látható, megérte meg­rendezni az EDÜ-t. Olyan pro­dukciókat mutattak be a diákok, melyek az ország bármely szín­padán megállnák a helyüket. El­tűntek a kötelező jellegű elvárá­sok, megnyilatkozások, most minden kötelező, ami szép és jó, az EDÜ szabadon lélegzik. Érzékelhető az az üzenet, hogy az alföldi fiatalok összetartoznak. A vendégpolitikusok meglepődni látszottak, hogy az EDÜ nem egy iskolai, városi rendezvény, hi­szen öt megye és öt megyei jogú város fiataljai jöttek el. — Biztos vagyok abban, hogy lesz XIX. EDÜ, sőt nagyobb fény esik rá! — összegezte. Az Erkel Diákünnepek díjazottjai Az idei frizura- és sminkdivat tükröződött vasárnap a Körösi Csorna Sándor Főiskola sport- csarnokában megrendezett or­szágos fodrász—kozmetikus tanulóversenyen. A békéscsa­bai Kós Károly Szakképző és Általános Iskola, a Békés Me­gyei Kézműves Kamara egészségügyi szakosztálya és a Békéscsabai Ipartestület ál­tal szervezett versenyen 40 fodrász és 45 kozmetikus ta­nuló indult. A fodrászok férfi kereskedelmi, női hordható nappali és üzleti divatfrizura kategóriában, a kozmetikusok nappali, színházi és kisfantá- zia kategóriában versenyez­tek. A kozmetikusok sminkjeit a szakmai zsűri mellett nem szakmai férfizsűri is értékelte. A díjazottak az „Ilcsi” Szépítőfüvek és az ALFA- PARF ajándékait kapták. A Békés Megyei Hírlap ajándék- csomagját a színházi smink kategóriában Nemes Mariann Pécsről vehette át. A legjobb sminkek a kisfantázia kategó­riában születtek. A kategória témája: a gyógyfüvek, gyü­mölcsök voltak, ennek meg­felelően virágzó ágak, barack, csipkerózsa díszítették a mo­A negyvenöt év feletti nők fenyegető betegsége lehet a csontritkulás (oszteoporózis), a csontsűrűségmérés lehetősége a megyénkben élők számára legközelebb Szegeden biztosí­tott. Ezekben a napokban a bé­késcsabai Réthy Pál Kórház oszteoporózis decentruma ki­próbálásra kapott egy csontsű­rűségmérő műszert. delieket, fantáziagazdagsá­gukkal igencsak megnehezít­ve a zsűri dolgát. Nappali smink kategóriá­ban első lett Zsebő Gyöngyi Szekszárdról, második Benkő Ildikó Békéscsabáról, harma­dik Nemes Mariann Pécsről. Színházi smink kategóriában első Benkő Ildikó, Békéscsa­ba, második Zsebő Györgyi, Szekszárd, harmadik Nemes Mariann, Pécs. Kisfantázia smink kategóriában első lett Kulich Kitti, második Monos­tori Ágnes, harmadik Kővári Krisztina, mindhárman Bé­késcsabáról. Férfi kereskedel­mi frizura kategóriában első Szatmári Éva, második Gurbai Adél, harmadik Szedljak Va­léria és Porkoláb Renáta, mindannyian Békéscsabáról. Női hordható nappali frizura kategóriában első Ungor Edit, második Simon Ildikó, harma­dik Horváth Tímea, a csabai szakképző diákjai. Női üzleti divat frizura kategóriában első lett Sutyinszki Melinda, má­sodik Kosztin Norbert, harma­dik Fekete Ágnes, a Kós Ká­roly Szakképző és Általános Iskola diákjai. K. A. A lehetőség tehát még adott: azok a negyvenöt év feletti nők, akik szeretnék igénybe venni a műszert, amely mintegy ötper­ces fájdalommentes, ingyenes vizsgálatot jelent, keressék fel a békéscsabai kórházat. Hétfőn, kedden, szerdán reggel 8 órától kora délutánig a 109-es szobában kérhetik a csontsűrűségmérési vizsgálatot. (d) Prózamondás. Arany minó'sítés: Manga Dániel (Szeged, Eötvös József Gimnázium). Ezüst minősítés: Ko­vács Julianna (Debrecen, Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium). Bronz minősítés: Tóth Ferenc (Hajdúnánás, Körösi Csorna Sándor Gimnázium) és Nagy Richárd (Szolnok, Vásárhelyi Pál Közgazdasági Szakközépiskola). Önálló irodalmi alkotás. Arany minősítés:Tóth Péter (Debrecen, Cso­konai Vitéz Mihály Gimnázium). Ezüst minősítés: Víg Bernadett (Gyu­la, Erkel Ferenc Gimnázium). Bronz minősítés: Csányi Erika (Kiskőrös, Petőfi Sándor Gimnázium). Dicsérő oklevél: Tébold Melinda (Debrecen, Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium) és Kovács Rita (Sarkad, Ady Endre Gimnázium). Különdíj: Bartha Éva (Szentes, Horváth Mihály Gimnázi­um) és Ambrus Natália (Hódmező­vásárhely, Bethlen Gábor Gimnázi­um). Szólóének. Arany minősítés:Vida Angéla (Csongrád, Batsányi János Gimnázium). Ezüst minősítés: Jegercsik Csaba (Szeged, Széchenyi István Gimnázium) és Csővári Csilla (Kiskőrös, Petőfi Sándor Gimnázium). Bronz minősítés: Bordás Mária (Bé­késcsaba, Rózsa Ferenc Gimnázium). Énekkar, kamaraegyüttes. Arany minősítés:Református Gimná­zium, Debrecen és József Attila Gim­názium, Makó. Ezüst minősítés: Concentus Kórus (Szeged, Vedres Ist­ván Kollégium). Néptánc, szólótánc. Arany minősítés: Bocskai István Gimnázi­um. Hajdúböszörmény. Ezüst minősítés: Kondacs Péter (Szeged, Deák Ferenc Gimnázium) és Kardos István (Gyula. Erkel Ferenc Gimnázi­um).Bronz minősítés: Erkel Ferenc Gimnázium néptáncegyüttese, Gyula. Modern tánc. Arany minősítés: PAG mozgásstúdió (Szeghalom, Péter András Gimnázium) és JAG-Rocki (Makó, József Attila Kollégium). Ezüst minősítés: Dream Team (Oros­háza, Táncsics Mihály Gimnázium). Képző- és iparművészet. Arany minősítés: Szabó Diána (Gyula, Erkel Ferenc Gimnázium). Ezüst minősítés: Fábián Emese (Békéscsaba, Evangéli­kus Gimnázium) és Nemesi Judit (Bé­késcsaba, Evangélikus Gimnázium). Bronz minősítés: Bányai Judit (Hódmezővásárhely, Bethlen Gábor Református Gimnázium) és Filep Sza­bolcs (Hajdúnánás, Körösi Csorna Sándor Gimnázium). Dicsérő oklevél: Hőgyes Katalin (Gyula, Erkel Ferenc Gimnázium), Bujdosó Enikő (Hajdú- böszörmény, Bocskai István Gimnázi­um), Bosnyák Zsuzsa (Szolnok, Szé­chenyi István Gimnázium), Demeter Mária (Gyula, Bay Zoltán Gimnázi­um), Kovács Krisztina (Gyula, Bay Zoltán Gimnázium), Balog László (Békéscsaba, Evangélikus Gimnázi­um), Németh Tamás (Békéscsaba, Evangélikus Gimnázium). Népi iparművészet. Arany minősítés: Faműves csoport (Gyula, Göndöcs Benedek I.). Ezüst minő­sítés: Bálint Ilona (Végegyháza, Göndöcs Benedek Szakmunkás- képző) és Szilágyi Zoltán (Debrecen, Könnyűipari Szakközépiskola). Bronz minősítés: Kárász Anett (Gyu­la, Göndöcs Benedek I.), Megyeri An­namária (Gyula, Erkel Ferenc Gimná­zium). Dicsérő oklevél: Zsótér Szidó­nia (Gyula, Erkel Ferenc Gimnázium), Bendzsák Ilona (Szolnok, Vásárhelyi Pál Középiskola), Kiss Enikő (Gyula, Göndöcs Benedek I.). Fotó. Arany minősítés: Baross Bernadett (Szeged, Eötvös József Gimnázium). Ezüst minősítés: Balogi Ágnes (Makó, József Attila Gimnázi­um). Bronz minősítés: Rágyanszki Erzsébet (Békéscsaba,' Evangélikus Gimnázium).Dicsérőoklevél: Molnár Péter (Szolnok, Széchenyi István Gim­názium), Puszta Zoltán (Makó, Juhász Gyula Gimnázium), Magony Ivett (Gyula, Bay Zoltán Gimnázium), Ka­rácsony Szilvia (Gyula, Bay Zoltán Gimnázium). Video. Arany minősítés: Vigh Ró­bert—Tóth Zoltán (Makó, József Atti­la Gimnázium). Ezüst minősítés: Nagy Katalin—Torzsa Ibolya (Sarkad, Ady Endre Gimnázium). Bronz minősítés: Wéber Dénes (Makó, Ju­hász Gyula Gimnázium), Tekofilm (Kiskunhalas, II. Rákóczi Ferenc Inf. Szakk.). Számítógépes grafika. Ezüst minősítés: Nagy Gábor (Szolnok, Vásárhelyi Pál Közgazdasági Szak- középiskola), Tályai Gábor (Hajdú- böszörmény, Bocskai Gimnázium). Bronz minősítés: O. Szabó Döme (Hajdúböszörmény, Bocskai Gim­názium). Egyéb. Arany minősítés: Gáldo- nyi Sándor (Kiskunhalas, II. Rákóczi Ferenc Ipari Szakk.).Ezüst minősítés: Jam-Buli (Orosháza, Táncsics Mihály Gimnázium).Bronz minősítés: József Attila Gimnázium, Makó. Versmondás. Arany minősítés: Szőke Judit (Kiskőrös, Petőfi Sándor Gimnázium). Ezüst minősítés: Turbucz Mária (Gyula, Erkel Ferenc Kollégium). Bronz minősítés: Budai Attila (Makó, József Attila Gimnázi­um). Dicsérő oklevél: Prikidánovics Dóra (Szeged, Deák Ferenc Gimnázi­um), Kulcsár Zsanett (Szolnok, Ver­seghy Ferenc Gimnázium), Máró Juli­anna (Hajdúnánás, Körösi Csorna Sán­dor Gimnázium) és Tóth Miklós (Sze­ged, Eötvös József Gimnázium). Iro­dalmi színpad. Arany minősítés: JAG Kollégiumi Színkör (Makó, József At­tila Kollégium) és Páger Antal Stúdió (Makó. József Attila Gimnázium). Ezüst minősítés: Bethlen Színpad (Hódmezővásárhely, Bethlen Gábor Gimnázium). Bronz minősítés: Turbucz—Kádár (Gyula, Erkel Ferenc Gimnázium) és Hexameterek (Hajdú­nánás, Körösi Csorna Sándor Gimnázi- um). Népdal, hangszeres népzene. Arany minősítés: Pál István (Debre­cen, Református Gimnázium) és Mezőék (Gyula, Göndöcs Benedek Szakközépiskola). Ezüst minősítés: Fekete Mária és Zsuzsa (Kun- szentmiklós, Batsányi János Gimnázi­um). Bronz minősítés: Madarász Klá­ra (Szolnok, Széchenyi István Gimná­zium). Szólóhangszer. Arany minő­sítés: Rácz Barbara (Kiskunfélegyhá­za, Móra Ferenc Gimnázium). Ezüst minősítés: Vakula Zsófia (Szeged, JATE Ságvári Endre Gimnázium) és Laskai Krisztián -Zsolt (Békéscsaba, Evangélikus Gimnázium). Bronz minősítés: Szabó Gyula (Szeged, Rad­nóti Miklós Gimnázium). Dicsérő ok­iévá: Zsigmond Balázs (Szolnok, Verseghy Ferenc Gimnázium) és Nagy Bernadett (Szeged, CsongorTéri Gim­názium).Zenekar, hangszeres kama­raegyüttes. Arany minősítés. Cson­gor Téri Gimnázium (Szeged). Ezüst minősítés: Radnóti Miklós Gimnázi­um (Szeged). Bronz minősítés: Deák Ferenc Gimnázium (Szeged). Dicsérő oklevél: Karolina Gimnázium (Sze­gd! Könnyűzenei együttesek: Arany minősítés: Négy férfi egy eset (Gyula, Erkel Ferenc Gimnázium) és Polgár Etelka—Czutor Anett (Szeged, Deák Ferenc Gimnázium). Ezüst minősítés: 22 és fél (Szeged, Deák Ferenc Gimnázium). Csontsűrűségmérés Békéscsabán Alkotmánybírósági ülés. Az Alkotmánybíróság mai teljes ülésén megtárgyalja azt az in­dítványt, amely a munkáltató járulékfizetési kötelezettségé­nek kiterjesztését sérelmezte. A testület holnap határozatot hir­det a képviselői összeférhetet­lenség szabályozását kifogá­soló indítványok ügyében is. Fogorvosok fóruma. Az or­szágban jelenleg 3700 fogorvos dolgozik, közülük 2600-an közalkalmazottként, a többiek pedig vállalkozóként praktizál­nak - hangzott el hétvégi szakmai tanácskozásukon. A tulajdonviszonyokban még nem történt meg az áttörés: a fogorvosok tevékenységüket ugyan magánvállalkozóként végezhetik, a rendelőt és a fel­szerelést azonban az önkor­mányzatoktól bérlik. NAT-támogatók. A Magyar Pedagógiai Társaság szomba­ton Budapesten tartott küldött- közgyűlésén a résztvevők kiáll­tak a nemzeti alaptanterv mel­lett. Kifejtették: szakmai szem­pontból támogatják a NAT-ot, mint olyan új kezdeményezést, amely meghatározza a követ­kező évek korszerű műveltség- eszményét. A művelt Magyarországról. Kerekasztal-beszélgetéssel zá­rult tegnap a Szent Ignác Kato­likus Szakkollégium Művelt Magyarország című kétnapos budapesti rendezvénye. Neves közéleti személyiségek a fóru­mon a „Mit ér a kultúra, ha ma­gyar?” témakörben cseréltek véleményt. Kazinczy-verseny. Befejező­dött tegnap a Kazinczyról elne­vezett „Szép magyar beszéd” verseny országos döntője Győ­rött, amelyen a hazai középis­kolákból 120, a határon túlról 20 diák vett részt. A gimnazis­ták és a szakközépiskolások, valamint a szakmunkástanulók külön versenyt vívtak, mind­egyik kategóriában 15-15 diák érdemelte ki a Kazinczy-érmet. GYASZHIR Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy CSESZKÓ SÁNDOR Mezőkovácsháza, Kossuth u. 168. szám alatti lakos 74 éves korában elhunyt. Temetése 1997. április 30-án 13.00 órakor lesz a mezőkovácsházi teme­tőben. A gyászoló család Nem közeledett a vád és a védelem álláspontja Emberrablás, vagy valami más? Végefelé közeledik az a bünte­tőügy a megyei bíróságon Gyu­lán, amely a maga nemében akár példaértékű is lehet a hazai igaz­ságszolgáltatásban. Az elmúlt pénteken dr. Mezőlaki Erik büntetőtanácsa a vád és a véde­lem képviselőit hallgatta meg. A kérdés súlyához méltóan a tár­gyaláson rendkívül felkészült és alapos perbeszédek hangzottak el, melyek homlokterében az állt: emberrablás vagy valami­lyen más bűncselekmény álla­pítható meg három fiatalember, K. T„ H. E. és M. S. ügyében. A történeti tényállás pontos megállapításának fontosságára, illetve a cselekmények jogi minősítésére helyezte a hang­súlyt a megyei főügyészség ol­dalán dr. Hon’áth Mihály ügyész. Beszédében a személyi szabadság megfosztása, az ön- bíráskodás, a zsarolás és az em­berrablás közötti különbséget határolta el a törvény, a meglévő bírói gyakorlat, a Legfelsőbb B í- róság ítéletei és a szakirodalom alapján. Kifejtette: az emberrab­lás komplex bűncselekmény, melyben megjelenik a személyi szabadság megfosztása, a köve­telés érvényesítése, az erőszak, az elkövető megakadályozza a sértett védekezését, akaratának végrehajtását. Indítványozta, hogy a bíróság állapítsa meg, a fenyegetés közvetlen, a fizikai erőszak lenyűgöző volt. Kérte, hogy a bíróság fogadja el, a vád­lottak bűnszövetségben követ­ték el a cselekményeket. A rész­letekbe menő vádbeszéd végén az ügyész kérte, K. Tamással szemben a 2 rendbeli folytatóla­gosan, bűnszövetségben elkö­vetett emberrablást, zsarolás kí­sérletét és jogosulatlan pénzin­tézeti tevékenységet, H. Endre ellen 2 rendbeli, folytatólago­san, bűnszövetségben elköve­tett emberrablást, társtettesként elkövetett önbíráskodást és jo­gosulatlan pénzintézeti tevé­kenységet, M. Sándorral szem­ben pedig 2 rendbeli bűnszövet­ségben elkövetett emberrablást, társtettesként elkövetett önbí­ráskodást és részben bűnszövet­ségben elkövetett jogosulatlan pénzintézeti tevékenységet álla­pítson meg a bíróság, a szabad­ságvesztést pedig fegyházban töltsék le a vádlottak. K. Tamás védője azt kifogá­solta, hogy az ügyész éppen azt kerülte meg, ami az emberrab­lást a másik három cselek­ményektől elhatárolja. Fontos momentumot hagyott ki az ügyész — folytatta —, azt, hogy emberrablásnál az erőszaknak olyan minősített módozatára, azaz a vis absolutára van szük­ség, s oly’ mértékű félelem- keltésre, amely akarathajlítás- ra készteti a sértettet. A jogal­kotó az emberrablás bűncse­lekményében a túszszedést kí­vánta megállapítani — mond­ta. A bírói tanácsnak azt indít­ványozta az ügyvéd, hogy K. Tamást mentse fel a jogosulat­lan pénzintézeti tevékenység és a zsarolás vádja alól, az em­berrablás megállapítására pe­dig nem lát lehetőséget. A másodrendű vádlott, H. Endre ügyvédje rámutatott a vádirat pontatlanságaira, ké­sőbb a nyomozati eljárás gyenge pontjaira. Kérte, a bíróság ment­se fel védencét a jogosulatlan pénzintézeti tevékenység vádja alól. Kifejtette, nem kellően bi­zonyított, hogy elkövette azt a cselekményt, amikor egy fiatal­embert a dobozi hídról lelógat­tak. Ha mégis, az csupán az ön- bíráskodás kísérlete. Áz ember­rablást szintén elvetette, hivat­kozva többek között arra: az eset során senkit nem ejtettek túszul. A vádlott bűnösségét nem em­berrablás, hanem esetleg zsaro­lás vagy önbíráskodás, illetve személyi szabadság megsértése elkövetésében lehet megállapí­tani. A harmadrendű vádlott, M. Sándor védője teljes körű fel­mentést kért a bíróságtól és kifejezte: M. volt az, aki megőrizte szavahihetőségét, vallomására tényállást lehet alapozni. Ezzel szemben — mondta — az eljárásban hosszas keresgélés után sem talált érdektelen, elfogulatlan tanút. Úgy vélte, nemhogy a vádlott bűnösségét, de sok esetben tényállást sem lehet megállapítani. Bizonyíték hiá­nyában kért felmentést abban az ügyben, amelyben a hídról való lelógatás vádlottjaként szerepel M., s ugyancsak fel­mentést a jogosulatlan pénzin­tézeti tevékenység vádja alól. Az emberrablás esetében szin­tén felmentést kért, másodla­gosan pedig személyi szabad­ság megsértését. A bíróság május 5-én 14 óra 30 perctől hirdet ítéletet. L. E.

Next

/
Oldalképek
Tartalom