Békés Megyei Hírlap, 1997. április (52. évfolyam, 75-100. szám)

1997-04-01 / 75. szám

Megtalálták Attila sírját Nem lehet véletlen, hogy a Csaba ki­rályfiról elnevezett városban, Békés­csabán bukkant elő Attila sírja. (3. oldal) SPORT melléklet 5-8. oldal Április elsején... ...szoktak-e tréfálkozni? — kérdeztük olvasóinktól. A köröstarcsai Tóth Ist­vánná nincs ellene az ugratásnak. (4. oldal) 1997. ÁPRILIS 1., KEDD ÁRA: 35 FORINT (3,75 FORINT ÁFÁVAL) LII. ÉVFOLYAM 75. SZÁM VW, Renault, Opel autóüveg-akció! A Magyar Autóklub szerződéses ügyfele. Békéscsaba, Bartók B. út _ 46-50. Generál-udvar. 1 Telefon: 06 (20) 458-221. Locsolkodás. (a) Ez bizony nem áp­rilisi tréfa, ez való­di húsvéti locsol­kodás, mégpedig Békéscsabán, teg­nap délelőtt. Hosz- szú évekkel ezelőtt határozták el a Ba­lassi táncegyüttes férfitagjai: mégis csak jó szokás volt a régi, jól bevált vödörből mért lo­csolkodás. Lovas­kocsit szereztek, azzal — és jó nagy hanggal — járják be évről évre a vá­rost, és hívják le az utcára a most már nem éppen gya­nútlan hölgyeket az együttes tagjai közül FOTÓ: LEHOCZKY PÉTER Programok Orosházáért Orosházán az önkormányzat felhívására 68 civil szervezet adta be pályázatát támogatási igényre 1997-ben. Erreacélraa városnak 2 millió forintja van (amit a költségvetési hiány „le­faragásakor” nem érintettek a képviselők). Miután a szerve­zeteket elszámoltatta az önkor­mányzat az 1996-os pénzek fel- használásáról, értékelte az idei pályázatokat, így születhetett meg a döntés, melyik szerve­zet, alapítvány, mennyi támo­gatást kap a várostól — tudtuk megőozsárLa/oitanácsnoktól azon a fórumon, ahol a szerve­zetek vezetőivel, képviselőivel találkozott és kihirdette a vég­eredményt. Kiegészítésként azt is el­mondta a városatya, hogy az igény — a 68 szervezet és ala­pítvány részéről—több mint 6 miihó forint volt. A rendelke­zésre álló 2 millióból 120 ezer forint tartalékot képeztek, a többit szétosztották. Egyéb­ként az önkormányzati képvi­selők saját alapjukból is támo­gatják az érintetteket. A tavalyi felhasználás kapcsán pedig elégedetten nyugtázta a ta­nácsnok, hogy olyan progra­mokkal rukkoltak elő a kérel­mezők, amivel nem csak ön­maguk, de az egész város hír­nevét is öregbítették. A tájékoztató után a hozzá­szólók egyike így fogalmazott: — Többet osztani nem le­het, mint ami van. Javasolom, fogjanak össze a civil szerve­zetek, hogy a terheket meg­oszthassák egy-egy rendez­vény alkalmával. Cs. I. Márkás kocsik féláron Békés megye is kapott a határon lefoglalt autókból Szombaton késő este Békéscsabára érkezett az a 13 nyugati típusú, két évnél nem idősebb személygépkocsi, amelyet Krauszman Béla őrnagy, a budapesti vámáruraktár helyettes vezetője adott át a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének, dr. Gál László rendőr dandártábornoknak. A járművek — további 65 autóval együtt — vámellenőrzésen akadtak fenn. Egy részüket lopták, a többit hamis okmánnyal akarták kicsempészni az országból. A bíróság még március­ban elrendelte elkobzásukat, s a Vám- és Pénzügyőrség Orszá­gos Parancsnokságánál kezdeményezte értékesítésüket. Időközben azonban a bel­ügyminiszter kérte a kor­mányt, hogy a rendőrség egyre tragikusabb technikai felszereltségének javítására térítésmentesen megkaphas­sák a kocsikat. A kabinet múlt hét csütörtökön döntött: a 78 kocsit átadja a rendőr­ségnek. Huszonnyolc autót budapesti, tizenötöt a Csongrád, tizenhármat a Bé­kés, tizenkettőt a Hajdú, tízet a Szolnok megyei rendőrök kapnak meg. A többi megye a később elkobzandó jármű­vekből részesedik. Az országos rendőrfőkapi­tány a megyei főkapitányok hatáskörébe utalta annak el­döntését, hogy mely autókat tartják meg, s melyeket érté­kesítik. Dr. Gál László—mű­szaki beosztottainak javasla­tára — három autót tartott be- sorolhatónak a rendőrség gép- kocsiparkjába. A többi üze­meltetése — eltérő típúsuk és műszaki jellemzőik miatt — jelentős többletköltséggel jár­na, ezért úgy határozott, értéke­síti azokat. A vételárból — becslések szerint mintegy nyolcmillió forintból—a rend­őrség számítógépeket, mobil telefonokat, s egyéb, a bűnözők dolgát megnehezítő technikát vásárol majd. A tíz gépkocsi — két Ford Mondeo, három Opel Astra, két Renault Laguna, egy Volkswa­gen Vento, egy Fiat Brava és egy Ford Tranzit — értékesítését holnap dél után két órakor kezdik meg licit útján, a csabai sport­csarnok melletti parkolóban. A járműveket Békéscsabán, a me­gyei főkapitányság udvarán le­het megtekinteni kizárólag ma, 10 és 14 óra között. A gépkocsik kikiáltási ára évjárattól és álla­pottól függően: 500—800 ezer forint. A nem békéscsabai lako­sok a gépkocsikról a 66/444- 314-es számon kaphatnak felvi­lágosítást. -a -i Hírek Fikret képei, (ö) Gyulán, a Tourinform Kisgalériában ápri­lis elsején, kedden 16 órakor Sejfulovic Fikret képzőművész kiállítását nyitja meg Oroján Ist­ván gyulai festőművész. Az al­kotó képeit már bemutatták Ju­goszláviában, Dániában és Né­metországban is. Patiltustalállcozó. (f) Az Omkerpharma Gyógyszer-nagy­kereskedelmi Rt. látja vendégül április 5—6-án Budapesten a gyógyszertárak képviselőit Bu­dapesten. Ott lesznek a bemutató­val egybekötött találkozón a na­gyobb Békés megyei magán­gyógyszertárak képviselői is. Döntőbe jutott, (gh) A Kitaibel Pálról elnevezett közép­iskolai biológiai és környezetvé­delmi tanulmányi verseny Békés megyei fordulójából I. helyezett­ként jutott tovább az országos döniőbcC sathó András,abaXXonyú Mikes Kelemen Középiskola II. osztályos tanulója. A döntőt 1997. április 25—27. között rendezik Mosonmagyaróváron, a Pannon Agrártudományi Egyetemen. A Vállalkozásfejlesztési Alapítvány alirodát nyit A közös feladatokról Aradon Az Arad Megyei Tanács elnöké­nek , Dán Ivánnaka meghívására ma, április l-jén Békés megyei delegáció utazott Aradra. A ma­gyar küldöttséget dr. Simon Imre, a megyei közgyűlés elnö­ke vezeti. A küldöttség tagja dr. Pelcsinszki Boleszláv, a megyei közgyűlés alelnöke, dr. Biri Ist­ván főjegyző, Sziklai Zoltán, a megyei önkormányzat terület- fejlesztési osztályának vezetője, Galovicz Mihály és Kalapáti Magdolna,aPÚARECBC regi­onális irodájának vezetői, vala­mint Szikszói Csaba, a megyei önkormányzat nemzetközi tit­kára. Az aradi megyeházán sorra kerülő értekezleten a tárgyalófe­lek áttekintik a PHARE CBC programból adódó közös felada­tokat, a tárgyalások után dr. Si­mon Imre és Hosszú Zoltán megnyitja a Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapít­vány aradi alirodáját. Az Arad Megyei Tanács el­nöki hivatalának tájékoztatása szerint a Dan Ivan elnök vezette román tárgyalódelegációnak tagja többek között Alexa Achim és Romulus Tasca alelnök, loan Silaghi titkár, Bognár Levente alprefektus. Lucián t\ianasiu, a koordinációs igazgatóság igazgatója, Gheorghe Ionescu,a területfejlesztési* igazgatóság igazgatója, Lucia Chisbora, az aradi fejlesztési iroda vezetője és Claudiu Cernea, a külügyi iroda vezetője. A PHARE CBC program áttekintése mellett a ro­mán fél témajavaslatai között szerepel a Tisza—Maros—Kö­rösök Eurorégió létrehozása, dr. Simon Imre targovistei találko­zójának előkészítése a Románi­ai Megyei Tanácsok Elnökeinek Szövetségével, a határmenti te­lepülések polgármestereinek Kürtösre tervezett májusi ta­nácskozása, továbbá a repülő rally előkészítése. A Békés megyei vezetők ara­di tárgyalásairól helyszíni tudó­sításban számolunk be holnapi lapunkban. Ménesi György Új harang Szeghalmon A szeghalmi református templom 1858-ban Bochumban öntött régi vasharangja a közelmúltban megrepedt. Helyette újat kell ké­szíttetni, amelyet bronzból sze­retne öntetni az egyház. A harang kivitelezése a tartószerkezet át­építésével együtt várhatóan 3,5 millió forintba kerül. Mint arról egy korábbi lapszámunkban be­számoltunk: a szeghalmi képvi­selő-testület januárban úgy dön­tött, hogy az önkormányzat 1,2 millió forinttal támogatja az új harang elkészítését. Ahhoz, hogy az új harang valóban elkészülhes­sen, még szükség van a szeghal­mi reformátusok, valamint egy­házbarátok adakozására is. A tá­mogatók az OTP Szeghalmi Fi­ókjában a Szeghalmi Református Egyház 11733065-20006369 számú folyószámláján fizethetik be pénzbeli adományaikat. M. B. §9 S8 iléíl ,ßS9r)-im ygod ,ßlbnom man hInaa -jlnüxnaq A .lödgßalovßl nayl -ßnßq larfal ííi'm tnaddayga ai -hsa ßljßlmcniäri ißiß ,4nux8 -alxü xß iinülarilaxff ai Iß88ßx gibaq aaxanJßjtßüjl A .fiaddal nadlaínalla latMaxalalxaaiid ß -ßiöxa A .aanaygni ai ßiddßvo) -axaarmal .ßvbßißru Ißnaßxod driöbi ddöl aiyga ana nazal llijyga lavaval ß rißdo2 ,lu[ -ajlal za ,ad-bl ißnböloaaqßd .zßbixzTOzüm ß laid iiödal naa -iv iß4iliIoq za ßilßxo‘108 ddöT Jßnygßv ßnozumßl — malabajal ßxaO ,lßvöx2 dnuylinial njtvlzl oliqßlßrnßllß lavva taxa Jnüla ygi,— ßjyiß .bobnorn ixA .rißtu bolßlßri -ßjyfßrto't ß gibnim anal lad man naygaJ Vißdoglob ß inxan len .tnriaxa bogßanßvnl Géza, kék az ég. ölsaßJ áoaarnayld ddßini ,nadobi xß atöla aiiynna -arnbata igibba xß bl iüxxavla .laáayn Ißxxß aigav JnißzuJililoü ,nadlnamßhßq ß dßnxodlßlgol -ßM .laJö iülblüJßbo fiairriß xß xaalial zi lino la! ihm gßzqßn ygod .liidlonß ßJnum irnabia -lolynßri laiiamlataa inayga ß ,gß88oqßIß xA .lat Jiinlßg .áiböxTa zi tlo rnalalradßxa lavallalla lad ynßriari ygod -öm Hai tynavröt ynßrian gilß ßri .gibaq vrwrrrioJ A .irißtiaob za tnadnö .Jixßdiri gallaza -bl .narrtaiad nadagalam noxß -avradatygß xß titd ,lxa ßjiivß[ ßzßlubniad doiolißtl ß za iavn - .tßlozaqßd nßv gam llöxöd xß dnülbajigorn najala vä -gam nßlxA .lötJazalamaii; ßbjßm txa dilavöd : JßtJßtgüyn ixß ,nßv 4uxßgl .dazalamaiad-ßxaßdnoa gam ab .öygßriinlöJl iabi xß alad Jnugßv labbad üg -avabaygan dibozkm öbnalsaa -öygol irißlu zßbodlozaoJ .ad Jitarlatßxxorl dayglöri öxinud -ßrißdnoz :ai ß'/Ubtof xa xßgi .qßn ß xa itgßxzinlöd ab ,öyg -nori ygod ,imßlßv ggirf ai lottA -bßgtnal tiaxß n3 .düxxan rißn -mallajxa narrt JünMnoa ß Jan -iloq aolalal ygod .drlndnigal ix .ladialaragi dhjnßlad dnißzudil ygod .dßlbriorrt ixß icolvajtj naxairi ,V6QI xaal ölibiotaioz -ßzlßv ß dnultolujjijl rifid-dü' nabnim tli Jitboza 88ßl z3 .nog -ßn iöllari yga ihm .ölibioIRO?. -ol .lötßdnoz Jötxzßdlod zi noq Ißnlßlxzß öxobßdzoi lölzkj. -ad olagrazxiS Jrtütlarllözxöb -öd analid ygod ,zi inlobnogal -ßm ß lödda nßVßUßd gam qßn dnujnßdoi an ab ,Iödva ölnöm ÉPÍTKEZŐK, BERUHÁZÓK, FIGYELEM! Wienerberger-termékek gyári árnál olcsóbban, betongerendák, áthidalók ^3 0%-o^ kedvezménnyel befizethetek amíg a készlet tart. IMPORTCEMENT-AKCIÓ! Békés megyében legolcsóbban! Békéscsaba vasútállomáson vagontételben: 980 Ft/q Telepi ár 100 q felett 1060 Ft/q Telepi ár 100 q alatt 1100 Ft/q ÉPÍTŐANYAGOK NAGY VÁLASZTÉKBAN! Porotherm téglák, nemesvakolatok, oltott mész, mészhidrát, gipsz fehér cement, homok, sóder, szigetelőanyagok, orosz hullámpala, CK-faforgácsíapok, mohácsi farostlemezek kaphatók. Tüzelővásár óriási engedménnyel: * Lengyel extra dió 1560 Ft/q > Iszapszén 900 Ft/q » lengyel lángborsó 1460 Ft/q > Akár vágott tűzifa 750 Ft/q > Dorogi brikett 1340 Ft/q > Vegyes vágott tűzifa 740 Ft/q 30 q feletti szén vásárlása esetén 30 km-es körzetben díjtalan házhoz szállítás. Nagyobb mennyiség vásárlása esetén további kedvezmény. Araink az áfát is tartalmazzák! Fuvarügyintézés a helyszínen. Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat! Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 7—17 óráig, szombaton 7—13 óráig. s Telefonszám: 441-264, 453-687. WMWTrzrr borbély tüzép, mmWBÉKÉSCSABA 5600 Békéscsaba, Berényi út 140. BORBÉLY TÜZrÉP

Next

/
Oldalképek
Tartalom