Békés Megyei Hírlap, 1996. december (51. évfolyam, 281-304. szám)

1996-12-02 / 281. szám

Orvosi központ nyílt Orosházán Szombaton megnyílt az új központ, melyben 5 háziorvos és 9 szakorvos kezdi meg gyógyító munkáját. (3. oldal) I Sport magaziN­melléklet I—IV oldal Várszínház ’96 A színház harmincharmadik évadjának összegzéséből kiderül, kevés az ambí­cióval létrehozott előadás. (15. oldal) 1996. DECEMBER 2., HÉTFŐ ÁRA: 35 FORINT (3,75 FORINT ÁFÁVAL) LI. ÉVFOLYAM 281. SZÁM Hírek Tevait-premier. (n) Ma 13 órakor a Székesfőváros Köny­vesháza és Kávéháza (Buda­pest, Király u. 50.) a helyszíne annak a könyvpremiernek, ahol a Tevan Kiadó a Hét évszázad magyar költői című antológiáját mutatja be Cs. Tóth János igaz­gató, Inkei Péter helyettes ál­lamtitkár és a szerkesztők, Ko­vács Sándor Iván, Lakatos Ist­ván, Németh G. Béla és Szántó Tibor. Fórum, (cs) Az orosházi ön- kormányzat környezetvédelmi és városfejlesztési bizottsága la­kossági fórummal egybekötött nyilvános bizottsági ülést tart Orosháza általános rendezési tervéről december 3-án 17 órai kezdettel a városháza első eme­leti tanácskozótermében. Közgyűlés, (cs) Az Oroshá­zi Új Elet Mezőgazdasági Szö­vetkezet igazgatósága decem­ber 2-án 9 órai kezdettel közgyű­lést tart a Petőfi Művelődési Központban. (A külső üzletrész­tulajdonosok a közgyűlésen csak tanácskozási joggal vehet­nek részt.) Az igazgatóság tájé­koztatója után napirendre kerül a felügyelő bizottság beszámoló­ja az 1996. évi tevékenységéről, majd módosítják az alapsza­bályt. Városrendezés. (1) A me­zőkovácsházi képviselő-testület márciusban egyetértett az Oros­házi út déli oldalán 16 új házhely kialakításával a városrendezési terv szabályai szerint. Többszö­ri egyeztetés után a legutóbbi ülésen döntés született, hogy a helyi Föld-Mérnök Földméré­si Bt.-t bízzák meg a terület kimérésével, amit a napokban megkezdenek. Ehhez azonban szükség van a jelenlegi hasz­nálókkal történő egyeztetésre, szükség esetén a bérleti díj fel­mondására, melynek lebonyo­lításával a polgármestert bíz­ták meg. Inkább a felnőtteknek számított csemegének a békéscsabai porondon újra fellépő Pakucza József, a világ legerősebb embere fotó. kovács Erzsébet Mi van a puttonyban? Négy év után újra a csabai közönség előtt Herkules Szombaton délután Békéscsabára megérkezett az első Mikulás. Hogy mi volt a puttonyában? Szinte fel sem lehet sorolni. Mindjárt az első percekben kiderült: nem is egy Mikulásról van szó, hanem mindjárt húszról, akik több, mint három órán át szórakoztatták többezer nézőjüket. A zsúfolásig megtelt városi sportcsarnokban az Expo Team Kft. jóvoltából immár harmadszor találkozhattak a békéscsabai gyerekek és felnőttek a Magyar Cirkusz és Varieté téli gálaműsorával, amely valóban sok meglepetést tartogatott ezúttal is. A belépőkért cserébe már az előcsarnokban ajándék járt: a pogácsa, a T úró Rudi, a jégkrém és a cola bizony jól jött a hosszú műsor alatt. Bent pedig igazi cirkuszi hangulat uralkodott, volt itt minden, ami a szórakozáshoz kell: talán a leginkább Jura, a bohóc lopta be magát a gyerekek szívébe, de ugyancsak nagy volt az öröm az idomí­tott majmok, kutyák, papagájok, fehér patkányok és pelikánok láttán is. Talán inkább a felnőtteknek számított igazi csemegének, de négy évnyi világjá­rás után végre ismét a csabai közönség elé lépett a világ legerősebb embere, Herkules (alias Pakucza József) is. Megválasztották Békéscsaba mester­dalnokát is egy csöppnyi Bori nevű kislány szemé­lyében (aki ragaszkodott hozzá, hogy kilenc éves). Nem csoda, hogy Gálfl János varázsló és műsorve­zető időnként nehezen tartotta távol a túl lelkes kis közönséget a porondtól — akik bizonyára jövőre is ugyanilyen szeretettel várják majd a Magyar Cir- Békéscsaba legújabb mesterdalnoka, Borika kusz és Varieté téli gálaműsorát... Antal Gyöngyi fotó: kovács Erzsébet. Tűzvédelmi konferencia Gyulán Országos tűzvédelmi konferen­cia kezdődött tegnap délután Gyulán, az Erkel Hotelben. A Gépipari Tudományos Egyesü­let Békés Megyei Szervezete, Tűzvédelmi Központi Szakosz­tálya és a B M Tűzoltóság Orszá­gos Parancsnoksága rendezte konferencia a tűzoltóságot érintő változásokkal foglalko­zik. Szeptember elsejével életbe lépett a tűzvédelmi törvény, a kormány és a belügyminiszter rendeletéi: a változások, a rövid ideje megfogalmazódó tapasz­talatok igencsak foglalkoztatják az e területen dolgozókat — de­rült ki a délutáni fórumon, amely mintegy 130 szakember részvé­telével zajlott. A téma a tűzvéde­lem és az önkormányzatok, s az országos tűzvédelmi szabályzat volt. A konferenciát, melyre 230 vendéget várnak az országból, az állami, az önkormányzati, az intézményi tűzoltókat, s a válla­lati tűzvédelem munkatársait, ma az Erkel művelődési házban Lebenszky Attila polgármester nyitja meg. A központi téma a törvény és végrehajtási rendele­téi, dr. Sági János tűzoltó dan­dártábornok előadásában. Este a rendezők koncertre várják az érdeklődőket ugyancsak a mű­velődési házba: 19.30 órától a sokak által kedvelt BM Közpon­ti Tűzoltózenekara játszik Pajzs Gábor alezredes vezényletével. A konferencia kedden zárul. Sz. M. Címeravatás Szent András napján Az Andráskereszt, a duzzasztó és a Hármas-Körös, továbbá a Hunyadiak jelképe a holló és a koronabirtokra utaló korona — ezek a szimbólumok díszítik Békésszentandrás közelmúlt­ban elkészült címerét. A telepü­lés önkormányzata e címerrel hímzett zászló felszentelésével és életműdíjak átadásával tette emlékezetessé a község idei Szent András-napi ünnepét. A művelődési otthonbéli ün­nepségen Sinka József polgár- mester mondott köszöntőt, majd nyújtott át életműdíjat Csikós Györgynek több évtizedes peda­gógiai tevékenységéért és Sinka Istvánnak a kiváló sportember­nek, edzőnek. Szülőfaluja posz­tumusz életműdíjjal tüntette ki Sinka Mátyás grafikust, a szentandrási címer megalkotó­ját. Szent András napján művé­szei előtt is tisztelgett a telepü­lés. A községházán Lóránt János Munkácsy-díjas festő, Lórántné Leitner Olga tojásfestő, Klimaj (Folytatás a 3. oldalon) Csaba-kábel: árak, szolgáltatások Valyuch László, a Csaba-kábel Kft. ügyvezetője pár héttel ezelőtt azt az ígéretet tette lapun­kon keresztül olvasóinknak, hogy még a hónap végén tájé­koztatja ügyfeleit a januártól várható változásokról. A pontos adatok megszülettek, ezért kérte azok nyilvánosságra hozatalát. Akkor hatvan százalékos ár­emelésről adtunk hírt, lássuk mit is jelent ez részletesen! Január egytől Békéscsabán az alapszolgáltatás (amely a ma­gyar 1-es, 2-es, a Duna tévé és a román tévé adását foglalja ma­gában) 224 forintba kerül. Az emelt szolgáltatásért 616 forin­tot kell fizetni, ebbe a PR07, a 3SAT, a Körös Tv, a SAT1, az Eurosport, az RTL+, az MTV, a TV Polonia, az RTL2, a TV5, a VIVA II, az Euronews, a VOX, a Deutsche W. műsora tartozik bele. Az extra-csomag további nyolc csatornája a Spektrum, a Csaba tévé, a TV3, a Gyula tévé, a Szív tévé és az M.SAT nevű magyar nyelvű, a VTV Cable szlovák és a Viva német nyelvű adása. Ezért viszont (Folytatás a 3. oldalon) Eskütétel Az Orosházi Határőr Igazgató­ság gyopárosfürdői és nyírbátori laktanyájában 135 újonc kikép­zése kezdődött meg hetekkel ezelőtt. A kiképzés végén vala­mennyien a határvadász század­ban teljesítenek majd szolgála­tot. Az ünnepélyes eskütételen Stäbe Ferenc alezredes, az igaz­gatóság helyettes vezetője kö­szöntötte a megjelenteket. Be­szédében elmondta, hogy az ál­taluk őrzött magyar — román határszakaszon (300 kilométer hosszan) az idén 2 ezer 26 eset­ben 2 ezer 228 államhatárral kapcsolatos jogsértőt fogtak el. 168 esetben fedtek fel gépko­csilopást 700 millió forint érték­ben. A kábítószercsempészek is munkát adtak a határőröknek — 3 alkalommal fogtak el csempé­szeket, akik 130 kilogramm ká­bítószert akartak országunkba bejuM,nN (esete) Leváltásokkal a változásokért Azt tényleg nem lehet monda­ni, hogy ne változnának nálunk gyorsan a dolgok, legalábbis ami a hivatalos nyilatkozatok és az azokat követő intézkedé­sek közötti összefüggéseket il­leti. A hét végére is jutott a meglepetésekből, melyekről péntek este tájékoztatták a köz­véleményt. Tudják, ugye, ami­kor a miniszterelnök „kemény lépésre szánta el magát”, és a belügyminiszter előterjeszté­sére leváltotta a rendőrség egész vezérkarát. A négy tábornoknak az in­doklás szerint azért kellett menni, mert haladéktalanul megújulásra van szükség, sze­mélyi változásokra, hatéko­nyabb fellépésre a bűnözés ter­jedése ellen, a közbiztonság ja­vítása érdekében. Hogy a bű­nözés korábban nem tapasztalt méreteket öltött, hazánkban is megjelent a szervezett alvilág, sajnos nem újdonság, nem hír a kiadott közleményben, hiszen mindezt immár naponta látja, hallja, éli át az ember. Nem csoda, ha sokan be sem kap­csolják a rádiót, a tévét, nem veszik kézbe a lapokat, mond­ván, a sajtó másról sem szól, mint rémtörténetekről: robban­tásokról, lövöldözésekről, le­számolásokról. De nem azért, mert vérszomjasak, szen- zációhajhászók lennének az új­ságírók, hanem azért, mert nem tehetnek másként. Ilyen világ­ban élünk. S el lehet gondol­kodni: vajon hol tartanánk a bűnüldözésben, a megelőzés­ben, ha hamarabb elkezdődik a nyflt tájékoztatás, a beismerő vallomás és az önkritika, hogy van szegénység, bűnözés, alvi­lág, korrupció és nincs kellő­képp képzett, megfizetett és er­kölcsi tartással rendelkező rendőrség a kezelésére? Lehet, hogy előrébb. Visszatérve a gyors változá­sokra, az országos főkapitány csütörtökön sietve bejelentette a budapesti seriff új megbízatá­sát, aki pénteken délelőtt még sikeres rajtaütésről számolt be (fegyverszállítókra csaptak le), délután már felmentették. A vi­lág rohamosan változik körü­löttünk, ez nem vitás; aki jó rendőr volt tegnap, nem biztos, hogy ma is az. A hetek, hóna­pok óta zajló bűncselekmé­nyekkel szemben valamit fel kell(ett) mutatni. Hogy mi vál­tozik az őrségváltással? Re­mélhetőleg, sok minden és jó irányba, nem csak a névtábla. A törvényes rendet, biztonság- érzetünket sikerülne már végre helyreállítani. Niedzielsky Katalin Mindennap alacsony árak! SHARP HI-FI • 2 kazettás magnó • programozható rádió • 5 CD • távirányító • 2x50 watt (ÍIelektrohAz ár 59 990 Ft GOLDSTAR MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ • 17 literes • 800 W-os, teljesítményszabályozóval • 60 perces időbeállító • forgótányéros ÉÜelektrohAz ár 22 220 Ft 20% előleggel teljes kínálatunk 6—12—18 havi részletre is megvásárolható. &ELEKTROHÁZ Békéscsaba, Baross u. 10., Békés, Széchenyi tér 9., Gyula, Városház u. 12., Mezöberény, Kossuth tér 2., Elektro City Békéscsaba, Andrássy út 24. § Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8—18 óráig, szombaton 8—13 óráig, a-

Next

/
Oldalképek
Tartalom