Békés Megyei Hírlap, 1996. november (51. évfolyam, 255-280. szám)

1996-11-02-03 / 256. szám

IWF p MEGYEI KÖRKÉP 1996. november 2-3„ szombat-vasarnap r 4> Összevont ülés. (h) Békés­csabán a városgazdálkodási és városfejlesztési bizottság, vala­mint a peremkerületi albizottság tegnap délután összevont ülést tartott. Napirendi pontjaik közt szerepelt többek között az 1997. évi helyi buszjáratok tarifajavas­latának előterjesztése, a jövő évi közszolgáltatási díjak és a víz- és csatornadíjak várható emelkedé­sének megvitatása is. Az elő­terjesztett és megvitatott javasla­tokról a városi önkormányzat dönt a közeljövőben. Közös emlékezés, (m) A sarkadi Bartók Béla Művelődési Központ szervezésében ma dél­előtt 10 órakor a Körösháti te­metőben, 11 óra 30-kor a Szigeti temetőben társadalmi megemlé­kezést tartanak a halottak napja tiszteletére. JubUeum. (b) Az eleki általá­nos iskolát 1986-ban adták át ren­deltetésének. A jubileumot két má­sikjelentős dátumhoz, a takarékos- sági világnaphoz, illetve az egész­ségvédelmi hónap (november) kez­detéhez társították. Ebből az alka­lomból csütörtökön a felső osztá­lyosok számára szellemi, valamint sportvetélkedőt rendeztek. A vidám „délutánt” az OTP eleki fiókintéze­te támogatta. Három hamis jel. (gh) A gyulai határátkelőhelyen lopott Mitsu- bitshi terepjáróval próbálta elhagy­ni az országot október 30-án a dél­utáni órákban egy magyar állampol­gár. Az útlevélkezeló'k megállapítot­ták: a 4,5 millió Ft-ot érő jármű for­galmi engedélye hamis, az indítókul­csa másolt, a típustáblája pedig kézi gravírozású. Az ügyet a Gyulai Rendőrkapitányság vizsgálja. Balesetek, (m) Tegnap délelőtt Békéscsaba belterületén egy sze­mélygépkocsi és egy kerékpáros üt­között, a kerékpáros súlyosan meg­sérült. Ugyanekkor Orosháza külte­rületén, a Tótkomlósi úton két autó ütközött, könnyű sérülések keletkez­tek. Ennél súlyosabb volt az a délutá­ni baleset, amely a Szélső és a Török Ignác utca kereszteződésében tör­tént. A balesetnek három súlyos sé­rültje lett, egyik békéscsabai lakos a kórházba szállítás után meghalt. „KÜLÖNBÖZÖM, TE­HÁT VAGYOK.” (Ignotus) „A halál csak az élet vége, de nem a sorsé...” Élt és halt a nemzet színházáért Sinkovits Imre színmű­vész Sík Ferencre emlé­kező szavait a szeretet és a ragaszkodás hatotta át FOTÓ: KOVÁCS ERZSÉBET — A hála és a köszönet érzése hozott ide bennünket — kezd­te beszédét Sinkovits Imre színművész tegnap délben Bé­késcsabán, a Ligeti Római Ka­tolikus Temetőben, ahol Sík Ferenc Kossuth-díjas rendező síremlékének avatására gyűl­tek össze családtagok, mű­vésztársak, barátok, ismerő­sök, tisztelők. Az emlékezést a szeretet és a ragaszkodás hatotta át; Sinkovits méltatta a tavaly el­hunyt Sík Ferenc életművét, a Nemzeti Színház főrendező­jének, örökös tagjának, a Gyu­lai Várszínház művészeti vezetőjének mindenkor mé­lyen humanista és népi-nem­zeti törekvéseit. Felidézte a művésztárs kedves egyénisé­gét, jellegzetes válltarisznyá- ját, amelyben hitét, tapasztala­tát, felejthetetlen humorát hordta. Élt és halt a nemzet színhá­záért, ezért hiányzik most olyan nagyon — mondta töb­bek között Sinkovits. Hiá­nyoznak fáklyái, mécsesei, beköszönései, megszólításai, sajátos színészvezetése. Báto­rításai, az, hogy csak közös­ségben tudott gondolkodni és a törődés. A színház játék, de óriási felelősség, komoly kö­telességtudatot igényel — ezt is Sík Ferenctől tanulta meg sok színész. — Tudod, Feri, ezt még el kell mondanom Neked — szólt végül Sinkovits —, hogy milyen nehéz azokban a dara­bokban esténként fellépni, amelyeket még Te rendeztél? S köszönöm, hogy elmondhat­tam, mi fáj. Magunkról csak annyit, hogy még mindig di- dergünk a romlás hidege alatt. Ezért azt kérjük, ha megtennéd, hogy beszélnél a mennyei atyával, küldjön ránk egy kis meleget! Bielek Gábor apátplébá­nos Sík Ferenc életművéből a magyar és keresztény hitval­lást, a korát megelőző, me­rész, úttörő szellemiséget emelte ki. „Akkor is mert vál­lalni és tenni, amikor lemoso­lyogták, vagy megjósolták a bukást.” Mint mondta, azért imádkozik, hogy adjon az Is­ten olyan embereket, akik a közösségért dolgoznak, nem csak saját boldogulásukért. A kemény sírkő meleg sze- retetről beszél, csak a testet zárja magába, mert a lélek ve­lünk marad. Gábor atya végül fölszentelte a síremléket. Niedzielsky Katalin Gazdag nincstelenek Sarkad térségében (Folytatás az 1. oldalról) jövedelempótló támogatások ötven százalékát megelőle­gezniük az állam részére!? Mit szólna az állam — merült fel —, ha az önkormányzatok sem fizetnék be a gépjárműadó ál­lami részét azonnal? Ezzel kapcsolatban Nagy Ágnes csak óvatosan jegyezte meg, hogy a tervek szerint 1998-tól a jövedelempótlósok ügyinté­zése teljes mértékben átkerül a munkaügyi központhoz. Emellett továbbra is arra biz­tatta a polgármestereket, hogy a jövedelempótlósaikat alkal­mazzák közhasznú munkára, mert ugyancsak a tervek sze­rinti!) jövőre várhatóan 70-ről 75 százalékra emelkedik az ilyen közhasznú munkások ál­lami finanszírozása. Szóba ke­rült az augusztusban alakult Országos Közmunka Tanács is, ahová különböző közmun­kákra pályázatot nyújthat­nak be a térségek. Érdemes megpróbálni — hangsúlyozta —, hiszen jövőre 5 milliárdos alappal indul az új szerve­zet. —ria Az ellenzék jól politizál Tegnap dr. Sümeghy Csaba or­szággyűlési képviselő tartott saj­tótájékoztatót a Fidesz-MPP Bé­kés megyei irodájában, Békés­csabán. Á fideszes országgyűlési képviselő az ország 1997. évi költségvetését és a jelenlegi álta­lános politikai helyzetet elemez­te. A költségvetésről szólva ki­emelte, hogy a 97-es költségvetés ugyanúgy nélkülöz minden ala­pot, mint az elmúlt két évé, és három év után a kormány a társa­dalmat még mindig azzal áltatja, hogy a következő év megszorítá­sait követi majd a fellendülés. Példaként az 1996. évi költségve­tést értékelve Sümeghy Csaba el­mondta, hogy a kormány előre­jelzései sorra pontatlannak bizo­nyultak és nem teljesültek, akár a GDP-re, akár a reálbérekre, vagy az inflációs rátára vonatkoztak is. A kormány gazdaságpolitiká­ját bírálva kiemelte, hogy csak minimális a hazai beruházások támogatása, és a támogatások köre a kis- és középvállalkozások részére nem elérhető. A Fidesz szerint a belső piacot mindenkép­pen támogatni kell, hiszen nem mindegy, milyen gazdasági kör­nyezetben dolgoznak a vállalko­zók. A Tocsik-ügyről és a kö­zelmúlt korrupciós botrányairól az országgyűlési képviselő el­mondta: félő, hogy az egész ma­gyar politika besározódik, ez pe­dig szomorú következményekkel jár a magyar társadalom számára. A kormány jelenleg a reformfo­lyamatokat segítő intézkedések helyet csak pozíciókat osztogat, a koalíció egysége pedig megbom­lott. A sajtótájékoztató végén Sümeghy Csaba összegzésében kiemelte: az ellenzék az elmúlt fél évben jól politizált. K.A. Csalással gyanúsítják A hét közepén a Gyulai Rend­őrkapitányság csalás bűntettének alapos gyanúja miatt (bűnügyi őrizetbe vétele mellett) eljárást indított dr. B. S. gyulai ügyvéd ellen — tudtuk meg a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság­tól. Részleteket egyelőre nem kö­zöltek, így arról sem rendelke­zünk ismeretekkel, hogy a történ­tek összefüggésben vannak-e a Vár utca 16. számú ingatlannal kapcsolatos nyomozási cselek­ményekkel, melyekről az elmúlt napokban olvasóink is tájékozód­hattak. (k) A szobrász sírköve Mladonyiczky Béla szobrászmű­vész síremlékét Bielek Gábor apátplébános szentelte fel tegnap a békéscsabai Ligeti temetőben. A Magyar Köztársaság Arany Ér­demkeresztjével kitüntetett alko­tóra családja, művésztársai, bará­tai és tisztelői emlékeztek halálá­nak első évfordulóján. Kalapos László színművész Mladonyiczky szavaival idézte a művész életpályáját, ars poeticá­ját. „Abból kell kiindulnom, ami van, mit ad ki az anyag, mi van benne, de ugyanakkor úrrá kell lennem rajta.” Kezét mindig az anyag iránti alázat, hűség vezette. A művészbarátok nevében Szabó Gábor azt hangsúlyozta, hogy nemcsak hajózni kötelező, ha­nem emlékezni is. Mint mondta, Mladonyiczky egész életében, minden kalapácsütéssel azon dol­gozott, hogy a vidék kultúráját országos, sőt, európai rangra emelje, hogy elismertesse az Ál­föld értékeit. Nyomot akart hagy­ni maga után, olyat, amelyre épít­kezni lehet. Ezért különösen fáj­dalmas, hogy hagyatékát a szülőföld, életműkiállítását a vá­ros most eldobja magától. Takács Győző keramikusművész arról beszélt, hogy mindenszentek és halottak napja nem a bánaté, ha­nem a fogadalomé, hogy az érté­kek továbbviteléért az élők felelősek. „Értelmetlenül fel­gyorsult világunkban nem figye­lünk egymásra, és ez nagy baj. Hittel, reménnyel és szeretettel kellene élnünk, hogy legyen mire emlékeznünk.” Bielek Gábor apátplébánós el­mondta, hogy Mladonyiczky életművének megkoronázása a jaminai templomkapu; még sokat akart tenni, bőven voltak tervei, útközben szólította magához a Teremtő. Végül megáldotta a sírt, hogy örök életet kívánjon a szob­rásznak. N. K. Kegyelet két világháború áldozatainak A hősök és mártírok emléknap­ján, pénteken két világháború ál­dozataira emlékezett Békéscsa­ba Megyei Jogú Város Önkor­mányzata. A megemlékezés so­rán megkoszorúzták az I. világ- háborús emlékművet, a II. világ­háború áldozatainak Szabadság téri emlékművét, Kovács Zoltán alezredes emléktábláját, a 1 Öl­es emlékművet és Harmati Imre alhadnagy emléktábláját a Szent István téren. Végh László alpolgármester beszédében elmondta: a politi­kai változások ma már lehetővé teszik a sokáig tiltott emléke­zést, ma már méltó módon gyá­szolhatjuk hőseinket és mártír­jainkat. A háborúk értelmetlen szenvedései és pusztításai után, tiszteletünk és kegyeletünk leg­méltóbb eszköze hazánk to­vábbépítése és gazdagítása le­het. Az ünnepi beszéd után he­lyezték el koszorúikat Békés­csaba önkormányzata, Békés­csaba Helyőrség alakulatai, a Békéscsabai Városi Rendőr- kapitányság és a POFOSZ képviselői. Virágokkal emlé­keztek a gyászolók, az özvegyen maradtak, a hozzátartozók, a volt bajtársak és hadifoglyok. K. I. Emlékeztek a gyászolók, özvegyek, bajtársak fotó: SUCH tamás Vezetőségválasztás Csütörtökön este tartotta a kö­zel száztagú MSZP gyulai vá­rosi szervezete beszámoló- és vezetőségválasztó taggyűlé­sét. Elismerték az országgyű­lési képviselő, a város alpol­gármestere és a helyi szocia­lista frakció közel kétéves munkáját, s elismeréssel szól­tak a város pénzügyi helyzeté­nek stabilizálásáról, az idén megkezdődött fejlesztésekről, a csinosodó belvárosról, az utakról, a parkokról. Ugyan­akkor szorgalmazták az Erkel Ferenc Gimnázium építésének megkezdését. A taggyűlés fel­kérte dr. Tokaji Ferenc or­szággyűlési képviselőt, dr. Alhel Andor alpolgármestert, a helyi testületi képviselőket, hogy mindent tegyenek meg a városi közélet tisztaságáért — segítsék a helybeliek, a sajtó tárgyilagos tájékoztatását —, igyekezzenek nyugodt politi­kai légkört teremteni a város­ban, a települési önkormány­zatban, annak hivatalában és intézményeiben. A taggyűlés dr. Albel An­dort városi elnöknek, Sánta Lászlót ügyvezető elnökhe­lyettesnek, dr. Tóth Ferencet, Békési Lászlónét és Reisz Adámnét elnökségi tagoknak választotta. —ö— HUNGAROTEL HTCC csoport tagja Beszélgessünk! Ismét elmúlt egy hét és újabb információval tu­dunk szolgálni a 66-os és 68-as körzetben történt eseményekről. Az Oroshá­za primer körzetben min­den rádiótorony felépí­tésre került és a fővál­lalkozó a körzet különbö­ző területein a mikro és a rádióantennák felszerelé­sén dolgozik. A rádiós be­rendezéseket magukba foglaló konténerek elhe­lyezésre kerültek, Oros­házán az AXE Host központ munkálatai is folyamatban vannak és a kivitelezés ütemszerűen halad. A közeljövőben a kedves olvasók rengeteg új, idegen szóval fognak megismerkedni, mint. pl. az SRT (Subscriber Radio Terminal), amely előfi­zetői rádióállomást, az RBS (Radio Base Station) rádióbázis-állomást és az RNC (Radio Node Cont­roller) rádiómód-vezér- lőegységet jelent. Ezek csak egy részét jelentik azoknak a berendezé­seknek, amelyek a rádió technológiával működte­tett telefon-összekötteté­sek üzemeltetéséhez szük- .ségesek. I’R „Teljes gőzzel előre!”

Next

/
Oldalképek
Tartalom