Békés Megyei Hírlap, 1996. október (51. évfolyam, 229-254. szám)

1996-10-01 / 229. szám

Összezárva a miniszterrel Sorozatunkban „dr. Vastagh Pál igaz­ságügy-miniszter egy teljes munka­napját kísérjük figyelemmel. (5. oldal) Operettslágerek a Pierrot-tól Kálmán Imre, Lehár Ferenc, Zerkovitz Béla slágereiből állt össze a Pierrot Gyermekszínház produkciója. (6. oldal) Orosházi győzelem... Az orosházi és a gyulai férfi kézilabdá­zók nagy csatát vívtak az NB Il-ben legutóbb, a fürdővárosban. (11. oldal) 1996. OKTÓBER 1., KEDD ÁRA: 29 FORINT (3,50 FORINT ÁFÁVAL) LI. ÉVFOLYAM 229. SZÁM Olcsó I I ÁRU l™™: BÉKÉSCSABA cipők véakiáíusítása! Az Univerzál Áruház cipő- ! osztályán 40—41-es méretű férficipők kaphatók csak Amíg a készlet tart! ^ Vallomások a szülőföld szeretetéről. Pataj Pál festőművész tárlata tegnaptól látható a békéscsabai Mökos-teremben. (Tudósítás a 3. oldalon) FOtó: kovács Erzsébet Tisztába tették a tisztítót Gyulán A garanciavállalási nyilatkozat megérkezett, a pénzt ma utalják Az elmúlt héten Gyulán ismét téma volt a tervezett szenny­víztisztító ügye, ugyanis az önkormányzat- által kibocsátott zártvégű kötvényekre garanciát vállaló egyik nagy cég, a Hajdútej Rt. garanciavállalási nyilatkozata, illetve a mintegy 30 millió forint nem érkezett meg. Gyula város önkormányzata a szennyvíztisztító építéséhez 10 éves futamidejű, 0 százalékos kamatlábú, egy év moratórium után évenként egyenlő összeg­ben történő tőketörlesztésű, zártvégű kötvény kibocsátásá­ról hozott döntést. A debreceni székhelyű Hajdútej Tejipari Rt. mintegy 60 millió forint érték­ben jegyez a kötvényből, még­pedig két körben: az első csak­nem 30 milliót 1996. szeptem­ber, a második részt 1997. már­cius végéig. A hónap utolsó napjaiban a pénz még nem érkezett meg a gyulai önkormányzat számlájá­ra. Mi lehet a magyarázat, átutal- ta-e egyáltalán a Hajdútej Rt. a pénzt? Netán elálltak a köt­vénytől? Szeptember 27-én a fővárosban tárgyaló termelési igazgatóval, Béres Ferenccel si­került néhány szót váltanunk. — Tudomásom szerint a megállapodás a gyulai önkor­mányzattal létrejött, az ügy sí­nen van. Egyébként nem egé­szen 30 millió a szóban forgó összeg, valamivel alatta marad, de a lényeg, ahogyan én tudom, hogy számíthatnak rá Gyulán. S hogy pontosan mikor utalta avagy utalja át az rt. — amely egyik legjelentősebb üzeme, a gyulai tejporgyár révén érintett gyulai ügyekben — a pénzt, erre a kérdésre Szűcs Bélánétól, a cég számviteli osztályvezetőjétől kértünk és kaptunk választ szep­tember 30-án, a tegnapi napon. — A mai átutalásban nem szerepel ez az összeg; pontosan 29 millió 750 ezer forintról van szó. De október 1-jén átutaljuk Gyulára — mondta határozottan az osztályvezető. A szennyvíztisztító telep beruházásának pénzügyi hely­zetéről megkádezlük Le- benszky Attila polgármestert is. Mint mondta, ennek nettó összege 448 millió forint, ebből 224 millió forint állami támoga­tás. Az önkormányzat zártvégű kötvényeket bocsátott ki, me­lyekre a Gyulai Húskombinát Rt. és a Hajdútej Tejipari Rt. garanciát vállalt. Összesen százmillió forintot utalnak részben ebben az évben, a fennmaradó részt a jövő év márciusában. Emellett a Gyu­lai Közüzemi Vállalat mint­egy 60 millió forint hitelt vesz fel, hozzátéve az ez év január elsejétől emiatt megemelt — a (Folytatásai, oldalon) Hírek A zene világnapján. (cs) A zene világnapja alkalmából Orosházán a Petőfi Művelődési Központban hangversenyt ren­deznek október 4-én 18 órai kez­dettel. A műsorban közremű­ködnek a város zeneiskolájának jelenlegi és volt növendékei, az Orosházi Madrigál Kórus és Hepke Péter zongoraművész. Nyertesek, (cs) A Békés Megyei Területfejlesztési Ta­nács által kiírt pályázaton sikert könyvelhet el néhány orosházi cég is. Mint megtudtuk, az Agro-M Rt. 3 millió 900 ezer forintot nyert a szárítóüzem fel­újítására. A Vas-Műanyagipari Szövetkezet 20 milliót tudhat magáénak a nyomdai kapacitás növelésére. A BÁÉV az Oroshá­zán létesítendő lakatos- és asztalosüzem kialakítására 14 milliót, a Zalka Tej Rt! sajt- hűtőtároló létesítésére pedig 12 millió 900 ezer forintot nyert. Kozmikus út. (d) Nemré­giben járt már Békéscsabán a megyei könyvtárban az Ameri­kában élő Pető Ferenc pro­fesszor és előadást tartott koz­mikus út elnevezésű filozófiájá­ról. A találkozó ismétlését kér­ték hallgatói, ezért az érdek­lődők ma 17 óra 30-tól újra hall­gathatják Pető Ferencet. Allergiások, (d) A Légúti Allergiás Betegek Békés Me­gyei Egyesülete a gyulai tüdő­kórházban folytatja betegtalál­kozóit és tanácsadásait. Leg­közelebb október 5-én délelőtt 9 órától a Glaxo Gyógyszergyár képviselője beszél a hörgőtágító kezelések eredményességéről. Gyermekszínliáz. (e) A szabadkígyósi művelődési ház előadásokat szervez az 1996— 97-es évadra óvodások és kisis­kolások számára. Először októ­ber 17-én 13 órától ZSOLTO.K. címmel zenés, játékos darabot láthat a közönség, november 8- án 14 órától pedig a Pierrot gyer­mekszínház lép fel, a darab címe: Aranykulcsocska. / Göncz Árpád Svédországban Göncz Árpád, a Magyar Köz­társaság elnöke ma reggel hi­vatalos svédországi útra indul felesége, a művelődési, a kül­ügyi, az ipari és kereskedelmi tárca vezető tisztségviselői, valamint egy népes üzletem­ber-delegáció kíséretében. Az utazás jelentősége abban is áll, hogy ilyen szintű találkozóra a mai napig nem került sor. A látogatás célja: tájékoztatni a svéd partnert Magyarország külpolitikai prioritásairól, il­letve az Európai Unióhoz, va­lamint a NATO-hoz történő csatlakozásról. Felmerül továbbá a találko­zókon hazánk és Svédország gazdasági kapcsolata is. Ä kormányfőt a királyi pár fo­gadja, majd találkozik a svéd parlament elnökével és a mi­niszterelnökkel. Kedden dél­után ellátogat Göncz Árpád és kísérete a brommai magyar házba, ahol a svédországi ma­gyarok szövetségének elnöke fogadja a delegációt. Szerdán az uppsalai székesegyházat és az egyetem főépületét nézheti meg a delegáció. Délután a svéd iparszövetség képvise­lőit tájékoztatják a magyaror­szági kereskedelmi kapcsola­tokról. A látogatás harmadik napján Göteborg látja vendé­gül a magyar küldöttséget. Az államfőt és feleségét a megyei prefektus, Göran Bengtsson és felesége kala­uzolja egy városlátogatá­son, ezt követően a Volvo cégnél tesznek látogatást. Lapunkat a helyszínről Papp JánQs tudósítja. Ki tud róla? Keressük egy 1956-ban átállt szovjet katona segítőit % Keressük a képen látható szov­jet kiskatona segítőit. A 32. szovjet gépesített gárdahadosz­tály jelentése szerint 1956. no­vember 3-án este 7 órakor Bé­késcsaba nyugati határában az ott táborozó szovjet gépesített ezred állományából megszökött Lukács Matej Janovics (Má­tyás) magyar nemzetiségű szov­jet sorkatona. Lukács Mátyás november 3- án az ezredparancsnokkal és né­hány tiszttel Békéscsabán, a vá­rosházán járt a Forradalmi Ta­nácsnál, ahol tolmácsi feladato­kat látott el. Onnan távozva megtudta, hogy másnap hajnal­ban 'a szovjet csapatok megtá­madják a városházát és a békés­csabai laktanyát. Szökésének célja az volt, hogy tájékoztassa a magyarokat: orvtámadás ké­szül. Tervét nem tudta valóra vál­tani. November 6-áig sokat bo­Lukács Matej Janovics (Lu­kács Mátyás) 1956. november 3-án átállt a magyarokhoz, hogy tájékoztassa a csabaia­kat a készülő szovjet orvtá­madásról lyongott. Az első éjszakát egy szalmakazalban töltötte, majd egy tanyán enni adtak neki és elkísérték a forradalmárokhoz, (Folytatás a 3. oldalon) Mindszenty-emléknap Lakiteleken Egész napos programmal tisz­telegnek szerdán Mindszenty József bíboros emlékének a lakitelki főiskolán. Fél 10 óra­kor emlékkiállítás nyílik, me­lyet Lezsák Sándor és Szőke János páter, a Mindszenty bol­doggá avatás posztulátora nyit meg, majd neves előadókkal emlékülést rendeznek. Töb­bek közt Szántó Konrád, Tö­rök József egyetemi tanárok, Kahler Frigyes bíró, Tempfli József nagyváradi megyés püspök és Perjés Ottó német- országi főorvos tart előadást. Délután kápolnai alapkőleté­telre Ikerül sor, Dankó László kalocsai érsek és Habsburg Mihály főherceg, Mindszenty alapítványi elnök részvételé­vel. < (f> Fölöttünk a kék ég ...és akkor nem kell semmi más... — hangzott egy évek­kel ezelőtti sláger. Könnye­den, édeskésen szólt olyas­miről, ami létfontosságának inkább elméletben vagyunk tudatában valamennyien. A bezártság, a szabadságtól megfosztottság fullasztó ér­zése akkor vált szinte kézzel fogható „élménnyé”, ami­kor a szegedi Csillag fegy- ház és börtön súlyos kapuja becsukódott mögöttünk. Mindenütt rács, elektroni­kusan vezérelt ajtók — in­nen bármikor kijutni lehe­tetlen. Őrület keríti hatal­mába az idegeket. Aki a fog­va tartottak közül kiérdemli magatartásával és vétke is megengedi, dolgozhat, ta­nulhat, vagyis több lehet a csapdába jutott vadállatnál, adnak emberhez illő jogo­kat. Mondják, bár a múlt századi, korát megelőző felszereltségű épület mára felújításra szorul, nem emi­att, nem a biztosított életkö­rülmények folytán szenved­nek az őrzöttek, hanem in­kább egymástól. Pontosan nem tudni, mi történik, ami­kor bezárulnak a cellaaj­tók... Azért a kinti világban sem lehet mindig megérteni, valami miért úgy történik, ahogyan. Ópusztaszeren a nemzeti történeti emlék­parkban a Feszty-körképet nagyon sokan megnézik és valóban, az egész épüle­testől, festményestől nagy mű. Némileg megvilágított körlépcsőn lépked felfelé a halandó, amit először meg­pillant, az a festmény kék ege. Fokról fokra tárul sze­me elé a magyarok bejöve­telének romantikus ábrázo­lásé képe. Mármint a sze­rencsésebbeknek, ugyanis az egyszerre nem kis pén­zért beengedett több száz ember egyike nem lát a má­sikától. Gépiesen lekezelő a felszólítás, haladjunk kör- be-körbe, majd félóra után, hogy távozzunk. Az önhibá­ján kívül összepasszírozott tömeg engedelmes, noha a röpke idő alatt a kép felét ha látta. A Csillagból is, a Feszty-kiállításról is meg­könnyebbülve léptünk ki a valódi kék ég alá... Szó'ke Margit Világháború vagy hangrobbanás? . / Földrengés Füzesgyarmaton Misztikus mozgás és csöröm­pölő zaj rázta meg a füzes­gyarmati polgárok békés nyu­galmát vasárnapról hétfőre vir­radó éjszaka. Az idősebb embe­rek tudatában a második világ- háborús bombázások elevened­tek meg, a fiatalabbak pedig hangrobbanásra gondoltak. Ám ma már mindannyian tüdják: földrengés részesei voltak. Az első előrezgéseket vasár­nap este kilenc óra körül érzé­kelték a füzesgyarmatiak. Ezt követően több kisebb rengés kö­vetkezett. A főrengés — mely a Richter-skála szerint hármas erősségű volt — éjfél előtt ne­gyedórával következett be. Majd újabb kisebb rengések ke­letkeztek. Egyes helyi lakosok állítják, még hajnali ötkor is ér­zékeltek kisebb földmozgást. A rengések elsősorban a csil­lárokat és az edényeket mozdí­tották meg. Sőt, olyan bácsi is akadt, aki az ágyról leesett. A tömbházak magasabb szintjein lakók úgy vélik, ők valamivel erősebb mozgásokat észleltek, mint az alattuk lakók. A polgármesteri hivatalhoz két lakás megrongálását jelen­tették be. Ezek eredetéről, illetve milyenségéről Csák Istvánnál, az önkormányzat műszaki csoportvezetőjénél érdeklőd­tünk. A csoportvezető elmond­ta: a helyszíni szemle azt állapí­totta meg, hogy ezt a két rongá­lást nem a földrengés eredmé­nyezte‘ (Magyar!)

Next

/
Oldalképek
Tartalom