Békés Megyei Hírlap, 1996. szeptember (51. évfolyam, 203-228. szám)

1996-09-10 / 211. szám

polgár és a Petőfi testvérek .Nemrégiben vehette át a Kondoros nagyközség díszpolgára címet Rindó József nyugalmazott tanár. (5. oldal) Az ifjúság szolgálatában Öt éve nyitotta meg kapuit a békés­csabai Diáktanya, amely az ifjúság információs bázisává vált. (7. oldal) A csabai Novák Csaba sikere Az Olimpiai Reménységek Versenyén a csabai súlyemelő', Novák Csaba meg­nyerte súlycsoportja viadalát. (12. oldal) r 1996. SZEPTEMBER 10., KEDD ÁRA: 29 FORINT (3,50 FORINT ÁFÁVAL) LI. ÉVFOLYAM 211. SZÁM Göncz Árpád programja uniós törekvéseink jegyében Sík Ferenc emlékére (a) A napokban készült el Takács Nóra tervei alapján a tavaly elhunyt Sík Ferenc síremléke a békéscsabai Ligeti temetőben. A Budapesti Nemzeti Színház Kossuth-díjas főrendezőjére és örökös tagjára, a Gyulai Várszínház volt igazgatójára hamarosan e kőnél emlékeznek majd volt munkatársai, családja és a Nemzeti Színház mai vezetői. Képünkön Takács Győző iparművész végzi az utolsó simításokat a síron FOTÓ: KOVÁCS ERZSÉBET Harmadfokú készültségre számítanak a Körösökön Hírek Versenyző vadászok, (t) Annak rendje s módja szerint lebonyolították a vadászna­pon a hagyományos verse­nyeket. Vasárnap, a Doboz- Marói erdőben megtartott jól sikerült megyei vadásznap eredményhirdetéssel zárult. Eszerint a csapatversenyt az összesített eredmények alap­ján az idén is a Békéscsabai Nimród Vadásztársaság nyer­te, második az Orosházi Szé­chenyi, harmadik a Körösla- dányi Vadásztársaság. A lö­vészverseny győztese a füzes­gyarmatiak csapata, illetve egyéniben a kevermesi Juhász Pál, a vadhúsfőzők versenyét a zsadányi Szalai Ferenc nyer­te. A hivatásos vadászok szel­lemi vetélkedőjén a nagy- szénási Argyelán János, a sportvadászok vetélkedőjén a kamuti Kárpáti István szere­pelt a legeredményesebben. Koronás vendég, (h) Szeptember 10—13. között Göncz Árpád köztársasági elnök és felesége meghívásá­ra hivatalos látogatásra ha­zánkba látogat I. János Ká­roly spanyol király és felesé­ge. A spanyol királyi párt Horn Gyula és felesége ebé­den látja vendégül. A királyi párt programján kísérő sajtó képviselői között lesz lapunk munkatársa, Béla Vali is. Idegenforgalom, (ö) A Gyulai Idegenforgalmi Egyesület szeptember 12-én tartja az idei szezont értékelő összejövetelét a Hőforrás üdülőben. A tapasztalatok összegzése után dr. Tokaji Ferenc országgyűlési képvi­selő, a parlament idegenfor­galmi albizottságának tagja ad tájékoztatást a nyár óta bekövetkezett változásokról, így az Országos Idegenfor­galmi Tanács megalakulásá­ról, a születőben lévő idegen- forgalmi törvényről, amely várhatóan az ősz folyamán kerül az országgyűlés elé. Az Európai Unióhoz csatlako­zás szándékának különösen nagy hangsúlyt ad Göncz Árpád köztársasági elnök szeptember 16. és 21-e közötti hivatalos lá­togatása Belgiumban és Luxem­burgban. Az államfő a látogatás első napján találkozik Javier Solana NÁTO-főtitkárral a szer­vezet brüsszeli központjában, és részt vesz a NATO tanácsülé­sén. A köztársasági elnök meg­beszélést folytat Jósé Cutileiroval, a Nyugat-Európai Unió főtitkárával, Jacques Santerrel, az Európai Bizottság A tapasztalatokról Sarkadiné Bonczos Piroskát, a felügyelő­ség munkatársát kérdeztük. — A vizsgálatokban több szervezettel — önkormányza­tok, népegészségügy, rendőr­ség, kereskedelmi és iparkama­ra, Szerencsejáték Felügyelet — Ha sok, ha kevés esik, egya­ránt súlyos helyzetet teremt — márpedig hosszú évek óta ilyen az időjárás mifelénk. A szárazság után most éppen sok csapadék sújtja a mező- gazdaságot. Még fel sem lehet igazán mérni, milyen követ­kezményei lehetnek vala­mennyiünkre nézve ennek a hirtelen jött esős ősznek. — Talán a ’80-as évek elején elnökével, Jean-Luc Dehaene belga miniszterelnökkel. Fo­gadja őt II. Albert király, Luc van den Brande flamand minisz­terelnök és Robert Collignon vallon kormányfő. Luxemburgban Göncz Árpád találkozik János nagyherceggel, az ország miniszterelnökével, és jeles üzletemberekkel. Érdemes megemlítenünk a rendkívül zsú­folt programból egy szép mo­mentumot: Göncz Árpád a colpach-i kastélyban megko­szorúzza Munkácsy Mihály és Liszt Ferenc emléktábláját. együttműködtünk — kezdte. — Huszonhat vendéglátóegységet, tizenkét szálláshely-szolgálta­tót és huszonhárom élelmiszer- üzletet ellenőriztünk. A legtöbb hiányossággal a vendéglátásban találkoztunk. A vizsgált üzletek egyharmada nem rendelkezett volt az ideihez hasonló, az átla­gosnál hűvösebb, csapadéko­sabb évünk — sorolja Sinka Csaba, Szarvas és Békésszent- andrás térségének gazdajegy­zője. Sok termelő szerint még a szárazság, a kevés, de biztos ter­més is jobb volt, mint most, hogy nem lehet betakarítani, ami megtermett. Szeptemberben ed­dig már 30 milliméter esett erre­felé, holott az egész havi átlag 40 Az uniós csatlakozási szán­dék megerősítésén túl nem mel­lékes az a tény sem, hogy Belgi­um az egyik legnagyobb befektető hazánkban—nem vé­letlen, hogy az államfőt 34 üzlet­ember kíséri el —, Luxemburg pedig jelentős pénzügyi köz­pont. Fontos érdekünk, hogy az ottani tőke minél nagyobb mennyiségben jelenjen meg ha­zánkban. Göncz Árpádot belgiumi és luxemburgi programjára elkísé­ri lapunk munkatársa, László Er­zsébet is. (e) megfelelő cégtáblával, illetve ilyen egyáltalán nem is volt. Több helyen hiányzott a vásár­lók könyve, vagy az elhelyezé­sével merült fel kifogás. Az ár- feltüntetés teljes vagy részleges hiánya is jellemző. Kevéssé fi­gyelnek az üzemeltetők az osz­tályba sorolásra. A kiszolgált áru mérésében, árfelszámításá­ban az ellenőrzött üzletek 13, illetve 7 százaléka nem felelt meg az elvárásoknak. Elég sok kívánnivalót hagy maga után az (Folytatás a 3. oldalon) milliméter. A napraforgót épp csak elkezdték vágni, máris le kellett állni. Pedig igen szép ter­més mutatkozott, úgy 30 mázsa körüli. A kukorica is nagyon jó, meglenne 70-75 mázsa hektá­ronként, de számítani lehet a kártevők megjelenésére. Nem tudják szedni a cukorrépát és a burgonyát sem, ráadásul haladni kellene a talajmunkákkal is. (Folytatás a 3. oldalon) Az elmúlt napon a Körösök ro­mániai vízgyűjtőjében 5-13 mil­liméter csapadék hullott. A ko­rábbi esőzések nyomán me­gyénk folyói folyamatosan árad­nak: a Fehér-, a Fekete- és a Kettős-Körös vízszintje egy mé­tert emelkedett, a Sebes- és a Hármas-Körös, valamint a Berettyó 30-70 centimétert áradt. A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság tegnap reggel a Fe­kete-Körösön elrendelte a má­sodfokú árvízvédelmi készült­séget. A meteorológiai és hidro­lógiai előrejelzések szerint a fo­lyó eléri a harmadfokú készült­ségi szintet, vagyis a 700 centi­métert, vagy azt meghaladó mértéket. Első fokú készültség van érvényben a Kettős-Körö­sön a mérgesi árvízi szükségtá­rozó megnyitási helyén, ahol a több mint 100 méter Larssen le­mezsort egy méter magasan is elérheti a vízszint. Első fokú ké­szültség elrendelése várható a Sebes-Körös és a Berettyó alsó szakaszára is. (Folytatás a 3. oldalon) Fogyasztóvédelmi értékelés az idegenforgalmi főszezonról Legtöbb hiányosság a vendéglátásban Az idegenforgalmi főszezon véget ért, és az érdekeltek már a mérleget is megvonták. Az idei évet két dolog befolyásolta ki­emelten: a szokatlanul szeszélyes időjárás és a millecente- náriumi évforduló. A megyei fogysztóvédelmi felügyelőség a főszezonban fokozott ellenó'rzéseket végzett a vendéglátás, az élelmiszer-kereskedelem és a szálláshely-szolgáltatás területén. Nehéz hetek előtt a mezőgazdaság Október végi időjárás szeptemberben — károk és következményeik A kerékpárút életeket menthet A füzesgyarmati művelődési házban a Kossuth és a Mátyás utca lakóinak tegnap este rész­falugyűlést tartott a helyi képviselő-testület. Dr. Szentesi Károly polgármester elmondta: a két utcában megépülő 2300 méter hosszú kerékpárúba az önkor­mányzat pályázat útján 10 millió forintot nyert. A hamarosan megkezdődő kivitelezői munká­latokat a Magyar Aszfalt Kft. végzi majd. Azért erre a két utcára esett a választás, mert ezek a leg­forgalmasabbak, s azokon a ré­szeken már halálos baleset is tör­tént. A polgármester minden olyan lakostól elnézést kér, ahol az építés miatt növényeket kell majd kivágni, de ezt muszáj meg­tenni, hisz az emberi életet nem lehet dísznövényekkel és szilva­fákkal mérni. M. B. Euroatlanti krumplileves Vitéz-módra Mégiscsak tévedett Kádár Já­nos, amikor—visszaemlékez­vén az elemi iskolában hallot­takra—kijelentette: Európa az Atlanti-óceántól az Urálig ter­jed. Hirtelenjében nem is na­gyon tudnék idézni ehhez fog­ható politikusi melléfogást, legfeljebb egyet, s azt megint csak tőle. A fiatalok és a feledé­kenyek kedvéért: a krumplile- veses példabeszéde jutott eszembe. Maradva ennél az egyszerű ételnél, gondoljunk bele, mennyire nem mindegy — sok egyéb mellett — az sem, hogy kinek a főztje, hogy milyen kö­rülmények között és milyen gyakorisággal kerül az asztal­ra! Vagyis: krumplileves és krumplileves között ég és föld a különbség. Ha a családi re­cept szerint készült, és jutott bele füstölt kolbász is, minden bizonnyal a legfinomabb, kü­lönbözik a világ összes többi krumplilevesétől. Legalább annyira, mint az Atlanti-óceán­tól számított Európa az Urálnál kezdődő ortodoxtól. Kérdés, hogy az Antall József által mi­niszterelnökölt 15 millió ma­gyar egyazon Európában fog­ja-e kanalazni a krumplileve­sét? A mostani kormány Ugyanis a fejébe vette: 10 milli­ót leszoktat a szürcsölésről, a többi pedig vegyen plusz órá­kat euroatlanti etikettből ott, ahol él: Ukrajnában, Szlováki­ában, Romániában vagy Szer­biában. Mert alapszerződő ura­ink pontosan tudják: ezek az országok belátható időn belül nem nyernek bebocsátást a NATO-ba, még kevésbé az EU-ba. (Minket sem várnak tárt karokkal. De hagyjuk!) Úgy látszik, örök magyar sors ez az ide-oda (legtöbb­ször: ide is, meg oda is) tarto­zás. A felvilágosodás legna­gyobb magyar költője, Csoko­nai Vitéz Mihály még úgy látta, hogy a szebbik arcú Éurópa határa Marosvásárhelynél hú­zódik. Hatalmas filozófiai köl­teményében olvasható: „Ezen túl keletre nevet a szép Moldva / De a termés-elme nincs más­sal megtoldva...” Tévedtél Vi­téz Mihály! Ami a „megtol- dást” illeti Erdély-dúló (név)- elődödnek, Mihai Viteazulnak lett igaza: először Moldvát tol­dották meg, utána a jogot. Leg­utóbb egy alapszerződéssel. Ménesi György A GALLICOOP Baromfikeltető' és Feldolgozó Rt. (5540 Szarvas, Rákóczi u. 5.) pulykatenyésztési integrációjához állatorvos munkakörre keres munkatársat. Feladat: a GALLICOOP pulykaintegrációjához tartozó keltetőüzem, törzs- és előnevelés, továbbá a hizlalási tevékenységgel kapcsolatos állat­egészségügyi feladatok irányítása. Követelmény: ■ szakirányú egyetemi végzettség ■ legalább 3—5 éves, a baromfitenyésztésben (pulykatenyésztés­ben) végzett állatorvosi gyakorlat ■ angol nyelv tárgyalóképes ismerete ■ legfeljebb 40 éves kor ■ szervező- és kommunikációs képesség. Bérezés és egyéb juttatások megegyezés szerint. Az állás 1996. október 1. napjától betölthető. A részletes szakmai önéletrajzot is tartalmazó pályázatokat 1996. szeptember 15. napjáig kérjük a GALLICOOP Rt. vezérigazgatójának címezve eljuttatni az 5540 Szarvas, Rákóczi u. 5. sz. címre.

Next

/
Oldalképek
Tartalom