Békés Megyei Hírlap, 1996. augusztus (51. évfolyam, 179-202. szám)

1996-08-01 / 179. szám

Megkérdeztük olvasóinkat Az örménykúti Putnoki Lászlóné bi­zonyosra veszi, hogy a nyugdíja nem lesz elég a megélhetésre. (5. oldal) ' Aiijpk ■x~i" jjg|jP TVK EXTRA Heti rádió-, tv-műsor Egyszer visszatér Wagenhofer Ede eleki kanonok öt­venhat évi szolgálat után vonult nyugállományba. (6. oldal) 1996. AUGUSZTUS 1., CSÜTÖRTÖK ÁRA: 29 FORINT (3,50 FORINT ÁFÁVAL) LI. ÉVFOLYAM 179. SZÁM Háziasszonyok, figyelem Minden pénteken levesszük a főzés terheit az Önök válláról...!? mert valamennyi halétel árából 10% engedményt adunk. Ha péntek = KÖRÖSHAL. ä ir> Békéscsaba, ” Andrássy út 29-33. Tel.: 323-745. A békéscsabai Franklin utcai szociális lakások lakói sokadszorra állnak tanácstalanul ottho­nuk előtt: mi történhet még ennyi gond és megaláztatás után? fotó: lehoczky Péter A „rendszer” kritikája Jaminában Kórkép a fűtési és döntési mechanizmusokról Békéscsabán a Franklin utcai szociális lakásokat 1992 őszén adták át, azóta gyakorlatilag állandóan előfordulnak súlyos és kevésbé súlyos kivitelezési problémák. A lakásokban fáznak, beáznak, az ajtókon befúj a szél, villanytűzhellyel főznek, a „szociális lakások” lakbére és rezsije irreálisan magas. Az egyik legkritikusabb pont mégis a fűtés. Folyik, csepeg, vagy nincs fűtés, vagy nincs meleg víz, vagy mindkettő hiányzik. Két lakás­ban néhány éve próbaként másfajta kazánt szereltek fel, ott azóta minden rendben van. Segélypénztár Orosházán Segélypénztárt nyitottak a na­pokban az orosházi polgár- mesteri hivatal földszintjén. Dr. Szokolyai Kálmánnétól, a népjóléti és szociális osztály vezetőjétől kérdeztük, mi in­dokolta a döntést? —- Az önkormányzat éven­te több, mint 2 millió forintot fordít segélyek postai úton való eljuttatására, ami időben is hosszadalmas. Az új pénz­tár segítségével a rendszeres segélyek — gyermeknevelési támogatás, jövedelempótló támogatás, ápolási díj — 70 százalékát lehet a hivatalban átvenni. A rendszeres szociá­lis — főként idős és beteg emberek — és a rendszeres nevelési segélyben része­sülők a jövőben is postán kapják illetményüket. A na­pokban minden érintett sze­mélyre szóló értesítést kapott a segélypénztár dolgozóitól, így szeretnénk a sorállást megelőzni — mondta az osztályvezető, akitől azt is megtudtuk, hogy az egyszeri támogatásokat (átmeneti se­gély, gyógyszertámogatás, bevonulási segély, temetési segély, HTO-támogatás) 15 napon belül az ügyintézők ál­tal meghatározott időpont­ban szintén a segélypénztár­ban lehet felvenni. cs. j. Az élet utolsó percei A Jumbót kirobbantották az égből Amerikában élő barátnőmtől tragikus hangvételű levelet kaptam. Azt gondolom, ennek a magánjellegű írásnak közreadásával még többet tudhatnak meg olvasóink a két héttel ezelőtt lezuhant TWA járat tragédiájáról, mint amennyit eddig a médiák híradásaiból. _______Hírek PHARE­telefon. (r) A tanyán élő idősek és a kisma­mák ellátásának javítására hir­detett pályázatot a PHARE- program keretében a Népjóléti Minisztérium. A hunyai és az örmény kúti önkormányzat közösen pályázott és nyert. HunyaTibométól, Hunya pol­gármesterétől megtudtuk, a szegedi PHARE-irodában tegnap írták alá az erről szóló szerződést. Bár a pontos ösz- szeget még nem ismerik, a pénz előreláthatólag hat mobil telefon vásárlására lesz elég. Köztisztviselőkért, (m) Köztisztviselők napjának megalapításáról döntöttek a közelmúltban Sarkad elöljárói. Eszerint minden év augusztusában az első hét utolsó munkanapján emlékeznek meg Sarkadon a köztisztviselők munkájá­ról. Ezen napon a legkivá­lóbban dolgozó köztisztvi­selők munkáját kitüntető díjak átadásával ismerik el. Az idén augusztus 2-án, pénteken 16 órától rende­zik meg a köztisztviselők napját a helyi Bartók Béla Művelődési Központban. Tanulmányút, (y) A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete szervezé­sében zajló közösségfejlesztő képzés hallgatói augusztus elsőhárom napján tanulmány­úton vesznek részt Komárom megyében. Az út során a hall­gatók Bábolnára, Szőnybe, Komáromba és Kecskédre lá­togatnak, ahol megismerked­nek a települések életébe be­épült nonprofit, szervezetek működésével, valamint a he­lyi közösségfejlesztő progra­mokkal. A hallgatók mellett Almáskamarás, Pusztaottlaka és Bánkút küldöttei is részt vesznek a tanulmányúton. A vendéglátó a Komárom— Szőnyi Művelődési Ház. A ta­nulmányi utat az Európai Unió támogatja. Logikus volt hát az önkormány­zathoz beérkezett kérés, melyet mind a 38 lakó aláírt: cseréljék ki a kazánokat és a rossz radiátoro­kat mindenhol úgy, mint aho­gyan máshol bevált. A kérésre rábólintottak a képviselők, a döntés megszületett, a Vagyon­kezelő Rt. kiírta a pályázatot, szóval minden szép és jó volt. A lakók pedig a napokban értesül­tek a valós helyzetről: a régi köz­ponti fűtésüket kéménybe köt­hető konvektorokra és külön vízmelegítőre cserélik. Csak­hogy ez alapos felfordulással jár, és a lakások nagy része ezzel berendezhetetlenné válik, az ed­dig is magas rezsiköltségük pe­dig vélhetően még tovább emel­kedik... Újabb forró hangulatú lakó­gyűlés kezdődött ezen a tájon tegnap délelőtt. Elsőként Ka- zinczky Gyula, a Vagyonkezelő Rt. műszaki ellenőre tájékoztat­ta a lakókat a döntésről: — A Vagyonkezelő Rt. pá­lyázatára beérkezett ajánlatok közül a Tüzeléstechnikai Kft.-é győzött, ők holnap megkezdik a megszületett önkormányzati ha­tározat végrehajtását. Kérem mindenkinek a türelmét és segít­ségét, hiszen a munkák elvégzé­sének tűrését egyébként jogsza­bály írja elő... Varga János, a Tüzeléstech­nikai Kft. igazgatója több lakót jól ismer, hisz az elmúlt években ők próbálták életben tartani a végóráit élő fűtési rendszereket. —Több más céggel együtt mi is jelentkeztünk a Vagyon­kezelő Rt. által kiírt pályázatra, négy különböző változattal. Ezek közül a konvektoros fűtés­re való átalakítás nyerte el a képviselők tetszését, ám ezt az ANTSZ az előzetes ígérete elle­nére nem engedélyezte. így ma­radt az a megoldás, hogy minden lakásba egy szakipari fallal elta­kart kéményt építünk, és abba köthető konvektorokat szere­lünk fel. Mivel az idő már na­gyon kevés, azonnal el kellene kezdenünk a munkát, ezért kér­jük, hogy mielőbb be tudjunk jutni a lakásokba. Ha nem (Folytatás a 3. oldalon) „Tragédiával kezdem a beszá­molómat — kezdődik a levél. — A Párizsba tartó TWA 800-as gépet kirobbantották az égből. 230 ember vesztette életét. Ezt a borzalmas hírt biztos tudod, de szeretnék egy pár tragikus rész­letet megvilágítani. Ez a járat egy Boeing 747-es Jumbo Jet volt. 1970 óta repülnek és fan­tasztikusan megbízhatóak. Saj­nos, a terroristák bombáinak ezek sem tudnak ellent állni. Úgy tűnik, a szemtanúk leírása szerint is bomba robbant, ponto­san úgy, mint a PAN-AM gépen Skócia felett, ezzel is gondosan eldugott bomba végzett. Csak­hogy ez a gép a tengerbe esett, így sokkal nehezebb felkutatni a roncsokat és az elégett utasokat. Sok boldog, felfelé ívelő élet szakadt meg végleg, sok-sok család sohasem fogja kiheverni a lelki traumát, életük sohasem lesz ugyanaz. Mellékelek egy listát, gondolom ilyet még so­sem láttál: az összes utas neve fel van tüntetve, soknak az élet­kora, foglalkozása. Egy Ameri­kában élő magyar nevet is talál­tam köztük: Gábor Dánielét. Mr. O’Hara, akinek a fényképe is látható a felsorolás között, az óriás ABC-televízió sportosztá­lyának vezetője volt. 39 évesen halt meg feleségével és 13 éves kisfiával együtt, akik éppen a francia fővárosba indultak pi­henni. Persze nem ők voltak az egyetlen család, amelyben min­denki meghalt. Mint minden légikatasztró­fánál, itt is voltak szerencsések, akik lekésték a gépet, vagy má­sikkal mentek. Egy wisconsini hölgy a chicagói vihar miatt le­késte a New Yorkból induló gé­pet. Egy olasz férfi meg túj korán érkezett a repülőtérre. O Pári­zson keresztül akart Rómába menni, s miután elkapott egy közvetlen járatot, felrakták a (Folytatás a 3. oldalon) Harc a Gyepesért A sarkadi Gyepes-csatorna folya­matos vízellátása érdekében a KHVM részvételével Marosvá­sárhelyen tárgyalt egy magyar— román vegyesbizottság. A sarka­dnak értesülése szerint ez a tár­gyalás nem járt eredménnyel, hi­szen a román fél csak jelentősebb anyagi feltétel ellenében lenne hajlandó a víz folyamatos biztosí­tására. Tóth Imre, Sarkad polgár- mestere levélben kérte a minisz­tériumot, a további tárgyalások alkalmával ezután is képviseljék Sarkad érdekeit, és amíg az álla­mok közötti tárgyalások nem jár­nak eredménnyel, a Fekete-Kö­rös magyar oldali részéből bizto­sítsák a vizet a Gyepesbe. Ez gya­korlatilag a morgófoki szivattyú- telep beüzemelését jelentené. Időközben elindult az Eden-tó és a Gyepes rehabilitációs program­ja, a szerződést aláírták, a kivite­lezés folyamatban van, az átadási határidő: december 15. —ria Munkát „tanul” a diák? Jó néhány esztendeje nyár elején rendszeresen hírt ad­hattunk arról, melyik cég mi­lyen munkára alkalmaz diá­kokat. Nem kerestek túl sokat, időnként szidták a munkakö­rülményeket, ‘ a feladatokat, szokatlan volt a korán kelés, a rendszeresség, az erőfeszítés. Egy bizonyos, nem vált ká­rukra. Próbálkozásokkal ma is ta­lálkozunk. A megyeszékhe­lyén egy sokoldalú népmű­velő próbálja felkutatni a lehetőségeket, segíteni az ál­lás- és zsebpénzkereső gyere­keket. A nagyobb városokban vállalkozásszerű cégek igye­keznek egész évben munkát közvetíteni egyetemistáknak, főiskolásoknak, könnyítendő a továbbtanulás, a megélhetés költségein. Az eredmény saj­nos elég siralmas. Igaz, mond­hatná bárki, a felnőttek szá­mára sem terem elegendő munkalehetőség, hogyan akadna hát a diákseregnek. Igény pedig bőven lenne rá. A Szülők anyagi lehetőségei egyre szűkösebbek, jól jönne a pótlás, ha csak egy cipő, ruha ára telne ki belőle, akkor is. Arról nem beszélve, hogy a nyári szabadidőt hasznosab­ban felhasználni aligha lehet­ne. Nem utolsó szempont az „életszagú” környezet lélek- edző próbatétele. A Minisz­terelnöki Hivatal gyermek- és ifjúsági koordinációs tanács titkársága július végén bocsá­tott a munkaadók és szerve­zők rendelkezésére egy jog­szabályi feltételeket, háttér­anyagot tartalmazó kiadványt a nyári diákmunka lebonyolí­tására. Ettől persze nem lesz több munka, de az legalább kiderül belőle, hogy nemcsak a munkahelyek hiánya a gond. A társadalombiztosítási, járu­lékfizetési, adóztatási feltéte­lek szigorúsága a jószándékú kezdeményező munkáltató­kat sem ösztönzi diákok fog­lalkoztatására. Egészen fiatal arcokkal ta­lálkozunk azért néhány mun­kahelyen. Mint általában ki­derül, gyakorlati időt tölte­nek, jövendő szakmájukat próbálgatják ezek a kis „ta- noncok”. A szerencsésebbjé- nek némi aprópénz is csörren, mások a lehetőségért is fizet­nének. A munkát pedig tanul­ni kell! Bede Zsóka <%LESKER—I Régi ár Akciós ár Ripp-Ropp natúr tálcás vagdalt, 1 kg 401,00 Ft 329,00 Ft \cnusz étolaj, 5 literes 1045,00 Ft 879,00 Ft Párizsi felvágott (Délhús), 1 kg 344,00 Ft 249,00 Ft Kapuvári szendvicssonka, 1 kg 787,00 Ft «80.00 Ft Sertésmájkrém, 65 g-os 35,00 Ft 2630 Ft Africana csokoládé, 30 g-os 2930 Ft 22,00 Ft Cappy, narancs dobozos üdítő, 1 literes 195,00 Ft 149,00 Ft Piroska szörp, 0,7 literes 250,00 Ft 199,00 Ft Bravo almaital, 12%-os, 1 literes 96,00 Ft 79,00 Ft Kőbányai világos, pasztőrözött, 0,5 literes 58,50 Ft 4930 Ft + ü. Dreher Export és Pils, (1,5 literes 83,00 Ft 75,00 Ft + ü. Zewa Lind eü. papír, 2 tekercses (2 rétegű) 159,00 Ft 79,00 Ft Pantene Pro-V sampon, balzsam és ,2 in 1" 359,00 Ft 29930 Ft Tömi Sztár, Tömi Sztár Color , . „Kék erő” mosópor, 3,6 kg-os, utántöltő 1080,00 Ft 85930 Ft ...ahol fé oúiárolnil

Next

/
Oldalképek
Tartalom