Békés Megyei Hírlap, 1996. június (51. évfolyam, 127-151. szám)

1996-06-11 / 135. szám

Erdei diákok voltunk Fridi perben Naomival A Sarkadkeresztúri Általános Iskola • a " Az év perének ígérkezik a Friderikusz Kft -«Jll 180 diákja az elmúlt héten „erdei ¥ • f ^ Sándor kontra Naomi Campbell ügy. iskolába” járt. (3. oldal) Fridi kártérítést követel. (4. oldal) J Az Andok világa A csabai székhelyű Kulturális Örökség Kutató Egyesület küldöttsége hazaér­kezett Dél-Amerikából. (6. oldal) 1996. JÚNIUS 11., KEDD ÁRA: 29 FORINT (3,50 FORINT ÁFÁVAL) LL ÉVFOLYAM 135. SZÁM Hírek Nyári napközis tábor, (h) Napközis tábor működik a szünidőben Békéscsabán, a volt KISZ-tábor területén június 17-től augusztus 20- ig. A tábor üzemeltetője a Garzon Szálló Kft., szakmai vezetője Fehér Istvánná, a József Attila általános iskola tanárnője. A gyerekeknek fa­kultatív programokat is szerveznek. Az egész napi étkezés — tízórai, ebéd, uzsonna — ára 246 forint. Beiratkozni június 12—14- ig lehet délután 16—18 óráig a tábor étkezdéjében. Támogatják, (i) Körös- ladányban, a helyi reformá­tus gyülekezet nevében Dienes Sándor lelkész azzal a kéréssel fordult az önkormány­zathoz, hogy az támogassa a templomtorony és a kerítés fel­újítását. Végül a képviselő-tes­tület 30 ezer forintot szavazott meg a kért célra. Egykori könyvtárosok, (i) A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Békés Megyei Szervezete június 12-én (szerdán) Dévaványán nyug­díjas-találkozót rendez. Az esemény délelőtt 10 órakor a helyi könyvtárban kezdődik, majd a résztvevők megtekin­tik az iskolai könyvtárat, va­lamint a Dévaványai Tájvé­delmi Körzetben található tú­zokrezervátumot is. Marilyn Monroe, vi­lághírű filmsztár most len­ne hetvenéves. (10. oldal) Békéscsaba 2000. A Csaba-Center területén épülő áj OTP-székház homlokzata — vagyis az Andrássy út—Gyóni Géza utcasarka így fog kinézni majd néhány év múlva FOTÓ: lehoczky Péter Álmodjuk meg együtt, milyen legyen a belváros! / Épül a Csaba-Center „A Csaba-Center lesz az országban az első olyan zárt épületegyüttes, melynek minden épületét más tervező tervezi. Összesen hét építészmérnök dolgozik rajta, közülük három Ybl- díjas, a másik négy pedig remélhetőleg erre a tervére fog Ybl- díjat kapni — mutatta be Békéscsaba belvárosának legújabb (és legszebb) terveit Vukovich Miklós, a város főépítésze. Az anyag tegnap délután került le a tervezők (Borbola László, Fajzi Tamás, Farkas Gábor, Szabó János, Kmetykó János, Novák István és Novák Péter) asztaláról — ezekben a napokban a lakosság véleményét várják, majd hamarosan a képviselők elé kerül, hogy a következő években ez alapján alakuljon át Békéscsaba belvá­rosa. Érdemes hát megismerkedni vele. — A tervek a Luther utca— Szent István tér—Szabadság tér—Bartók Béla út—Petőfi utca—Jókai utcai szakaszt érin­tik. Erre a területre először 1965- ben készült rendezési terv — ak­kor elődeink lakótelepet képzel­tek ide. Csak 1980-ban szántak ennek a résznek városközponti szerepet, és a legutóbb elkészült terv is már hét éves. Az épülő (Folytatása3. oldalon) Ciprusra tartott, Battonyán bukott Egy kimondottan úriember áb- rázatú ciprusi férfiú jelentkezett kilépésre a múlt pénteken hajna­li három órakor a battonyai határátkelőhelyen. A sok poggyászú elegáns utazónál csak az általa használt angol rendszámú, metál színű Merce­des 500 SL Cabrio típusú sze­mélygépkocsi tűnt elegánsabb­nak. A 30 millió forintot érő jár­gányt természetesen a határőrök is „megcsodálták”. Az igazi meglepetés akkor érte őket, ami­kor kiderült: nincsenek rendben a gépkocsi iratai, ráadásul az in­dítókulcsa sem eredeti. A továb­biakat így mesélte el a lopott gépkocsit felfedő határőrtiszt: — Először azt sikerült tisztáz­nunk, hogy sem a németek, sem az osztrákok nem körözték a Mer­cedest, pedig Magyarország előtt áthaladt ezeken az országokon. Ezután vettük fel a kapcsolatot az angol rendőrökkel, akik közöl­ték: az autót ismeretlenek május 25-én kötötték el Londonban. A sofőr meghallgatása során el­mondta: a Mercedest megbízás­ból kellett volna Ciprusra szállíta­nia. Egyébként azt is tőle tudtuk meg, hogy Németországban is, és Ausztriában is átesett rendőri ellenőrzésen, de továbbengedték. M.Gy. Nyári csúcsban közgyűlés A héten eléri a csúcsot Békés­csabán a nyári forgatag, s az egymást érő programok mel­lett összeül a város képviselő­testülete is. Csütörtökön 13 órakor kezdődik a közgyűlés, amelynek keretében a nem pe­dagógus munkakörben fog­lalkoztatottak létszámcsök­kentéséről szóló javaslat is a képviselők elé kerül. A napi­rendi pontok között szerepel az új utcák elnevezéséről, a külterületi általános rendezési terv módosításáról szóló ja­vaslat. A képviselők várható­an elbírálják a gyógyszertárak bérbeadásával kapcsolatos pá­lyázatokat. Foglalkoznak a céltámogatással segített szennyvízcsatorna-beruházás elindításával. A tervek szerint módosítják a köztisztaság fenn­tartásáról és egyes közszolgálta­tások kötelező igénybevételéről szóló rendeletet. Sorra kerül a városgazdálkodási vállalat átala­kítási javaslata, illetve a hulladékkezelő mű finanszíro­zása. Ugyancsak módosítani kívánják az önkormányzati tu­lajdonban lévő lakások bérleti díjáról szóló rendeletet. A bejelentések között tár­gyalják a Mladonyiczky-ha- gyaték ügyét, szó lesz a helyi természeti értékek védelmé­nek támogatásáról, a 125 éves. Alföld—fiumei Vasút emlék­tábláról, illetve Békéscsaba megjelenéséről egy idegenfor­galmi kiadványban. L. E. A „tűzelhalás” tovább terjed A túzelhalásnak nevezett bakté­riumos hajtáshervadás, ez a sú­lyos növénybetegség sajnos to­vább teljed megyénkben. La­punk szombati számában még tinói számolt be Bagyinka Ta­más, a Békés Megyei Növény- egészségügyi és Talajvédelmi Állomás igazgatója, hogy a tü­netek alapján fertőzöttnek mondható Sarkad, Sarkadke- resztúr, Geszt, Kötegyán, Új- szalonta, Méhkerék és Doboz. Azóta Gyulán és Békéscsabán is találtak fertőzött növényeket — a mintákat a tegnapi napon to­vábbították laborvizsgálatra Pécsre. Ernői, valamint a megyehá­zán tegnap megtartott munka- értekezletről szintén az intézet igazgatójától kaptunk tegnap délután tájékoztatást. Ba­gyinka T amás lapunk kérdésé­re válaszolva elmondta: a bé­késcsabai megbeszélésen a megyei önkormányzat, az érintett területek önkormány­zatainak képviselői, a megyei földművelésügyi hivatal, az agrárkamara, a rendőrség, a tűzoltóság, az erdészet, a kör­nyezetvédelem, a munkaügyi hivatal illetékesei vettek részt. A megbeszélés tájékoztató jellegű volt; a konkrét védeke­zés elindítását — amely az úgy­nevezett növényvédelmi kódex előírása szerint a főhatóság jog­köre —a Földművelésügyi Mi­nisztérium még nem rendelte el. A szakemberek szerint az első, igen fontos lépés a lakosság tájé­koztatása. amelyre felhasznál­ják az érintett települések helyi fórumait. A következő a tájéko­zódás, a felmérés, és a mentesí­tés. Az növényegészségügyi in­tézet ezenközben előkészíti a védekezést. Végül emlékeztetőül egy fontos tudnivaló, amelyről már lapunk szombati számában is esett szó: ez a baktérium karan­tén (zárlati) kórokozó, ezért minden termelő az 5/1988. (IV. 26.) MÉM-rendelet értelmében köteles a fertőzésre gyanús nö­vényt bejelenteni a Békés Me­gyei Növényegészségügyi és Talajvédelmi Állomáson (Bé­késcsaba, Szarvasi út 79/1., tel.: 442-711,441-632.). (tóth) Világtalálkozón Mezőgyán testvértelepüléseiről, a romániai Magyarhermányból és Kisbaconról tavaly jártak diá­kok és pedagógusok Magyaror­szágon. Az idén mezőgyániak lá­togatnak el hozzájuk. A látogatást a mezőgyániak összekapcsolják a Magyar Reformátusok III. Vi­lágtalálkozóján való részvétellel. A világtalálkozót augusztus 3- ától 10-éig tartják hat helyszínen: Nagyváradon, Szatmáron, Te­mesváron, Kolozsváron, Maros- vásárhelyen és Sepsiszentgyör- gyön. A Mezőgyánból utazó mint­egy harminc felnőtt és tíz-tizenöt gyermek a világtalálkozó sepsi­szentgyörgyi zárófoglalkozásán vesz részt augusztus 10-én. A kiuta­zást szervező helyi általános művelődési központ a Mező- gyánban működő iskolaszövetke­zeti csoport legkiemelkedőbb telje­sítményt nyújtó diákjainak jutalom­ként ajánlja fel ezt a közel egy hetes romániai utat. —ria Forró napok, égető kérdések Meg tudom érteni az ango­lokat, miután ezekben a na­pokban mi, magyarok is az időjárással kezdünk minden beszélgetést. A hőség hálás témának bizonyul, lehet szidni, lehet jótanácsokat adni-kapni, lehet viccelni vele, és a számlájára írathat­juk, ha elkövetünk, kijelen­tünk valami badarságot. Meleg helyzetek pedig az időjárástól függetlenül is bőven adódnak mostaná­ban. Ha csak az utóbbi hete­ket nézzük, itt van mindjárt a foci: a tiszteletreméltó Előre-kapitánynak, Pásztor Józsefnek alighanem egy­szerre van hidege-melege mostanában, hiszen a tét az NB I. Egészen más pályán játszik az a német vállalko­zó, aki a minap fakadt ki: forr az epéje, mert hiába van a zsebében több millió már­ka, képtelen a szakterületén beruházásra egyetlen ma­gyar pályázaton megbízást elnyerni. Pedig szakmailag többet kínál, és kevesebbet kér, mint a nyertes. Ha eleve eldöntik, ki kapja meg, mi­nek ez a hajcihő? Nem fél senki, hogy megégeti a ke­zét ez a „simlis” módszer? A tűzről, meg hogy „sze­gény megyét az ág is húz­za”, jut eszembe: hamaro­san a körmünkre éghet a me­gyei területfejlesztési ta­nács megalakításának fel­adata. A területfejlesztési törvény alapján — az idén a fejlesztések támogatására fordítható 9,3 milliárd fo­rintból — 4,7 milliárdot az alakuló megyei területfej­lesztési tanácsok pályázat útján ítélnek oda a kedvez­ményezett kistérségeknek. A terv szerint június 7-én alakult volna ez a megyei testület, de nem jutottak dűlőre a térségi társulások mandátumainak tisztázatlan­sága miatt. Pedig minél előbb jön létre a megyei területfej­lesztési tanács, annál hama­rabb elkészülhetnek a pályá­zatok, és kezdődhetnek a be­ruházások. Biztos, ami biztos, nem árt időben kopogtatni, mert a központi támogatásra égető szükség van ezen a vi­déken, ahol melegből is, hidegből is mindig a nagyja jut. Nagyjából ez minden, ami jut. Tóth Ibolya A világgyőztes. A Budapesten megrendezett négynapos kutya világkiállításon a sarkadkeresztúri Kulcsár lett a komon­dorok világgyőztese. (írásunk a 3. oldalon) fotó: ki ivácsErzsébet

Next

/
Oldalképek
Tartalom