Békés Megyei Hírlap, 1996. június (51. évfolyam, 127-151. szám)

1996-06-01-02 / 127. szám

Netanjahu nyert Izraelben Benjamin Netanjahu, az ellenzéki Li­kud vezetője nyerte meg a kormány­főválasztást Izraelben. (2. oldal) 5-7. oldal A tavasz nagy pillanatai A tavaszi idényben a békéscsabai női kézilabdacsapat tizenhárom pontot szerzett, s ezzel hetedik lett. (12. oldal) 1996. JÚNIUS 1-2., SZOMBAT-VASÁRNAP ÁRA: 29 FORINT (3,50 FORINT ÁFÁVAL) LI. ÉVFOLYAM 127. SZÁM OPEL0­____________■ ■ KŐRÖS AUTÓCENTRUM AZ ÖN OPEL MÁRKA- KERESKEDŐJE. 5600 BÉKÉSCSABA Szarvasi út 66. Tel.: 66/451-855 _ Szerviz: 66/442-082 Alkatrész: 66/322-042 § Szeghalmi bűncselekmény — óriási a felháborodás \ A Szeghalom város főterén szombaton történt, s a környék békés polgáraiban nagy felháborodást kiváltott bűncselek­ménnyel kapcsolatban a Szeghalmi Rendőrkapitányságon tegnap délután sajtótájékoztatót tartottak. Hírek Arany Katedra, (e) A művelődési miniszter Arany Katedra Emlékplakettet ado­mányozott Kelló Istvánnak, a gyulai Munkácsy Mihály Középiskola és Szakmun­kásképző Intézet igazgatójá­nak négy évtizedes pedagó­gusi és iskolavezetői mun­kásságának elismeréseként, illetve a békési Kökéndy Jó­zsefnek mozgalmas művé­szeti, pedagógusi, politikusi tevékenységéért, a zeneokta­tásban elért eredményeiért. Kelló Istvánt tegnap Buda­pesten a pedagógus nap al­kalmából a művelődési mi­niszter belügyminiszter ja­vaslatára — dicséretben és jutalomban részesítette. Ünnepi könyvhét. (1) A mezőkovácsházi városi könyvtárban az ünnepi könyvhét alkalmából Sarusi Mihály író kötetlen beszél­getésre várja június 3-án 18 órától az irodalmat kedve­lőket. Gyöngyszemek, (ö) Gyu­lán, a Mogyoróssy Könyv­tárban június 3-án 18 órakor az ünnepi könyvhét vendége Dukász Anna érdemes mű­vész. Előadóestjén száza­dunk legjelesebb magyar költőinek műveiből válogat. J. B. Harris a Jankay- hagyatékról tárgyalt Bé­késcsabán. (3. oldal) Kacséra Lajos rendőr őrnagy, a bűnügyi osztály vezetője el­mondta: május 25-én 17 óra 20 perckor a fiatalkorú SZ. K. helyi diáklány szóbeli bejelentést tett a kapitányság ügyeletén, hogy a Bocskai ABC előtti verekedés sértettjei rendőri segítséget kér­nek. A kiküldött járőrök a verekedőket szétválasztották. A tanúk elmondása alapján a vere­kedést kezdeményező négy sze­mélyt — a szegedi F. Zs.-t (aki többszörösen büntetett személy) és J. L-t, valamint a királyhe- gyesi idősebb és ifjabbA. G.-t — előállították, a sérült sértetteket pedig orvoshoz küldték. Hosszan tartó vita előzte meg a Sanopharma Gyógyszerkeres­kedelmi Vállalat átalakítására vonatkozó döntést. Nagy Béla nem a legjobb megoldásnak ne­vezte, hogy a javaslat szerint a jelenlegi vezérigazgatót nevez­nék ki 3 évre. Egyúttal indítvá­nyozta, hogy rövidebb időszakra bízzák meg Dariday Róbertnét, közben pályázatot írjanak ki a ve­zérigazgatói posztra. A Kossuth Holding részéről Nagy Ferenc tá­A kislány meghallgatása so­rán nagyjából azt mondta el, amit csütörtöki lapszámunkban már közöltünk. A barátnőjétől jövet állt meg előtte a személy- gépkocsi, s ajobb első ülésen ülő férfi — aki arrébb 50-60 méter­rel előtte már egyszer kiszólt a kocsiból: „Na ne izélj már; gye­re velünk!" A kislány a szem­közti Bocskai ABC előtti parko­lóba futott. Ott T. K. és M. G. végegyházi lakosoktól—akiket a füzesgyarmati természetvé­delmi táborból ismert — kért segítséget. A négy, akkor még ismeretlen férfi a két védel­mezőt mintegy három centi vas­jékoztatta a testületet, az rt. jog­utódként jön létre, így nem kifo­gásolható az sem, hogy a mostani vezetőt jelölik ki három évre ve­zérigazgatónak. A közgyűlés úgy határozott, hogy a társaság alaptőkéje 100 millió forint lesz, emeléséről pedig az igazgatóság dönthet. A jelenlegi helyzet sze­rint a vezérigazgató nem tagja az igazgatóságnak (de a gyógyszer- tárral rendelkező kistelepülések az általuk betöltendő, még üres tag dorongokkal alaposan hely­ben hagyta. Egy nő segíteni pró­bált, ezért egy-két ütést ő is ka­pott. Míg a verekedés zajlott, a kislány a rendőrségre szaladt. Szintén a tegnapi tájékoztatón tudtuk meg: az emberrablás tör­vényi tényállását ez a cselekmény nem valósítja meg. A szeghalmi kapitányság csoportosan elköve­tett garázdaság és súlyos testi sér­tés kísérletének bűntettével indí­tott nyomozást az ügyben. Eset­leg az eljárás során némi minőségi változás még várható. Végezetül Kucsera Lajos kiemel­te: az útonálló bűncselekmények nem jellemzőek a területre, ez volt az első ilyen eset. Az viszont szomorú, hogy, többen figyelték a verekedést, senki sem avatko­zott közbe. Magyari Barna helyre delegálhatják a vezérigaz­gatót). A megyegyűlés hosszas huzavona után, az ülés legvégén tudott csak választani tagot a felügyelő bizottságba dr. Ferdinandy Kond személyében. Részletes tanulmányt készült a képviselők számára Közép-Bé­kés, illetve a megye nyugati, déli térségeinek helyzetéről. Az összefoglalót Szilágyi Menyhért olyan bázisanyagnak nevezz, amelyre építve a fejlődési irányo­kat a területfejlesztési tanács fog­ja megvizsgálni. Kepenyes János szerint a kiindulási cél éppen az volt, hogy alapot nyújtsanak a továbbfejlődéshez. A képviselők megismerték a Vöröskereszt me­gyei szervezetének munkáját, be­számolót hallgattak meg a vérel­látás helyzetéről. Ez utóbbival kapcsolatban Csaba István a jövőre vonatkozó aggályait és fé­lelmeit fogalmazta meg az előre látható szakmai és gazdasági gondok ismeretében. L. E. Átalakult a Sanopharma Az igazgatóságnak egyelőre nem tagja a vezérigazgató Függőben hagyott egy témát a megyegyűlés áprilisban, tegnapi ülésén viszont a képviselők megszavazták, hogy a testület konzultáci­ós irodája maradjon meg a régi formájában. Az elmúlt hónapban az iroda vezetőjének közelgő nyugdíjba vonulása kapcsán Kaszai Já­nos képviselő vetette fel, hogy célszerű megoldás lenne, ha a pedagó­giai intézet látná el az iroda feladatait. A tegnapi ülésen Szilágyi Menyhért, a művelődési bizottság elnöke arról tájékoztatta a köz­gyűlést, hogy széles körű tájékozódás után megállapították: azok­ban a megyékben színvonalas a munka, amelyekben szakképzett, energikus vezető irányítja az önálló konzultációs irodát. A többség — 30 képviselő — a bizottság álláspontját erősítette meg, mely’ szerint indokolt a jelenlegi forma megtartása, egyben döntöttek a pályázat kiírásáról a konzultációs iroda vezetői állására. Az év kilenc napja. Zsibrit.a Pál — képünk előterében — vásárlóiknak, szállítóiknak, munkatársaiknak is köszöne­tét mondott. (Tudósítás a 3. oldalon) fotó: kovács Erzsébet Kondoros társul Kardossal A kondorosi képviselőtestület csütörtöki ülésén határozattal erősítette meg, hogy támogatja települése és Kardos község kö­zös intézményirányító és fenntar­tó társulásának létrehozását. A döntést megelőzően a polgármes­ter és az iskolaigazgató tájékoz­tatta a képviselőket a kardo- siakkal folytatott tárgyalásukról. Elhangzott, a kondorosi iskolát semmilyen hátrány nem éri a tár­suláskor. Sőt, fogadó intézmény­ként normatívája tizenöt százalé­kos emelésére számíthat. A kardosi önkormányzat vál­lalta, hogy a normatív támogatás és a tényleges iskolai költségek különbségét a gyermekeik után kifizetik, ami diákonként huszon­ötezer forint. A kondorosi iskola a negyvenkét gyermekkel az el­képzelések szerint két nevelőt vesz át. A társulásra hámló fel­adatokat a választási ciklus végé­ig héttagú intézményirányítói bi­zottság látja el. A bizottságba de­legált hat kondorosi tag sze­mélyéről ugyancsak tegnap titkos szavazáson döntöttek a képvi­selők. A társulás létrehozásáról szóló megállapodást másnap a kardosi vezetők is aláírták. Cs. R. A Szent Gellért-ereklye A mezőkovácsházi római kato­likus egyházközség legközeleb­bi nagyszabású eseménye június 2-án a Szent Gellért-ereklye fo­gadása. Mint azt Ormai Zsig- mond esperes plébánostól meg­tudtuk, az ereklyét Abrahám Ist­ván nagyprépost, az ereklye őre hozza Mezőkovácsházára. A program: 9 órakor az ereklye érkezése és ünnepélyes fogadá­sa a római katolikus templom­ban. Fél 10-kor reggeli dicséret (Laudes) Szent Gellért zsolozs­májából, tíz órakor ünnepi szentmise. Délután fél kettőkor ájtatosság Szent Gellért tisztele­tére, később esti dicséret, majd az ereklye búcsúztatása. H.M. Békésre kerül a Volkswagen Polo Békésre négy keréken érkezett a szerencse: a március 31-től de­cember 29-ig terjedő időszak­ban, a hónap utolsó hetére érvé­nyes gépi ötös-és hatoslottó szel­vények tulajdonosai között, akik a Jokert is megjátsszák, havonta egy Volkswagen Polo személy- gépkocsit sorsol ki a Szerencsejá­ték Rt. A májusi országos sorso­lást tegnap délelőtt a fővárosban tartották, melyen a 21. hétre érvé­nyes Joker számmal rendelkező szelvények vettek részt. Fortuna ezúttal a békési lottó­zókhoz volt kegyes, s közülük kedvezett valakinek. Egy VW Polótnyerta6215 39059126191 1- es, a Joker szám 2 423 033, a 6/45 On Line típusú gépi szel­vény tulajdonosa. Várják a sze­rencsés nyertes jelentkezését, aki a nyeremény gépkocsit Budapes­ten veheti majd át. —sz— Pedagógusnapi gondolatok Ezeréves a magyar iskola, a magyar oktatás! Úgyszólván eleink nem sokkal azután, hogy honra leltek e hazában, máris iskolát alapítottak Szent Márton hegyén. Magától értetődőnek kellene lenni te­hát, hogy az ezer évvel ezelőtti kultúrtörténések a megelége­dettség és önbecsülés ünnepé­lyes magaslataiba emelnek ez idő tájt minden magyar peda­gógust. De így van-e ez valójában? Ünnepli-e szívvel-lélekkel a pedagógustársadalom a neki szánt napot? És köszönti, ün­nepli-e a társadalom a pedagó­gust? A különböző szinteken nagy igyekezettel és jószán­dékkal szervezett rendezvé­nyek örömöt ajándékoznak-e a pedagógusoknak? Az útkeresés kínjától meg­gyötört napjaink értékzavarai, a pedagógusiét és -hivatás meg­próbáltatásai kétségtelen hal­ványítják a századokon átszű­rendő archaikus fényt, ragyo­gást. Közismert tapasztalás: amíg az ember szükségletrend­szerében az alapvetőek kielé­gítetlenek; amíg egzisztenciá­lis gondok és a biztonság baljós hiányérzete szövi át a minden­napi létet, nos addig nincs kész­tetés magasztos eszméket szol­gálni, és önfeledten ünnepelni. A magyar oktatás, amely egy évezreddel dacol — hitem szerint — előbb-utóbb ki­gyógyul gyermekbetegségé­ből és maga mögött hagyja majd a társadalom vívódása, útkeresése okán ránehezült ter­heket. Természetesen nem ön­magától, amolyan sorsaján­dékként. Ajelenlegi helyzetből is — mint már annyiszor — csak úgy építhető meg a kive­zető út, ha a problémák súlya alatt nem jut a közöny zátonyá­ra a tett! Ha a szülők bizalmá­ból a pedagógusra bízott tanít­vány, a szakma, a hivatás rang- ja-becsülete nem sérül azért, mert a pedagógussorsra gond nehezül. Úgy vélem, a pedagógus- társadalomnak ma is megvan az a — merjük kimondani! — elit rétege, amely a nehéz hely­zetben sem adja fel; kihívásnak tekinti a nehézségeket. Belső programjuk parancsa szerint következetesen munkálkod­nak az oktatás ügyéért, tanítvá­nyaik fejlődéséért, végső fo­kon a társadalom jövőjéért. Dr. Szemenyei Sándor, a békéscsabai szakközépiskola igazgatója PORST PORST Foto—Audio—Video Szenzációs ballagási ajándékvásár Fényképezőgépek már 999 Ft-tól, walkmanek sztereó fejhallgatóval 1699 Ft-tól Fuji, 24 kockás, színes film, 3 tekercs + 450 Ft ajándék csak 1399 Ft Intertronic DB 50 ||f^. Panasonic RX1 14-szeres ZOOM, 0,5 LUX, digitális funkciók, széles látószögű objektív | Manaqerkalkulátorok már 1999 Ft-tól 124 990 Ft Thomson TXT 55 TV TXT IMC menüvezérlés, 55 cm képátmérő SABA CDP 7, Discman, programozható LCD-kijelző. sztereó fülhallgatói 69 990 Ft 16 990 Ft — Békéscsaba, Andrássy út 7. Telefon: (66) 322-018. — Gyula, Béke sgt. 9—11. Telefon: 362-823.

Next

/
Oldalképek
Tartalom