Békés Megyei Hírlap, 1996. május (51. évfolyam, 101-126. szám)

1996-05-10 / 109. szám

Ill 1996. május 10., péntek ____ KÖRÖS-VIDÉKI Z SADSOJ Csirke harsányi módra Bár a szakácskönyvekben sokfajta csirkeételről lehet olvasni, ez a „recept” még­sem szakácskönyvekbe illik. Mivel a történetet a Sarkadi Rendőrkapitányságon me­sélték, úgy gondoltuk, a hal­lottakat a zsarumellékle­tünkben „tálaljuk”. R. Imre komádi lakos szerződést kötött Békéscsa­bán egy baromfineveléssel és bérbeadással foglalkozó céggel. A cég 14 ezer csirkét bízott rá mintegy 5—6 millió forint értékben. A komádi férfi a csirkéket a körös- nagyharsányi csirketelepére vitte hizlalás céljából. A bé­késcsabai cég mindehhez biztosította a szükséges tápmennyiséget. Az egyik ellenőrzés során azonban több gyanús dolgot is tapasz­taltak: a csirkék nem gyara­podtak az adagolt táp mennyiségének megfele­lően, később pedig megma­gyarázhatatlanul lecsökkent a szárnyas jószágok száma. R. Imre csak a fejét rázta, mikor megkérdezték, hová lett a csirke nagy része. Vé­gül rendőrségi nyomozás de­rítette ki, több ezer csibe (kö­rülbelül másfél millió forint értékű) Orosházára került egy magánszemélyhez, aki azokat szinte azonnal értéke­sítette. A csabai céghez csu­pán 6 ezer csirke került vissza. Akik ismerték R. Im­rét, elmondták volna a békés­csabaiaknak, vigyázzanak a komádi férfival, mert nem az első eset, hogy megrövidít valakit. Sajnos, a cég képviselői nem informálták le szerződő partnerüket, így most egy tanulsággal gazda­gabbak. M.M. Leblokkolták a „falazót” Egérutat nyert. A gyoma- endrődi Rózsa presszó ajtajának kifeszítésével jutott be a minap ismeretlen tettes a vendéglátó- helyre. A bent foglalatoskodó férfit a rendőrjárőr meglepte. A riadt, de nem kevésbé lelemé­nyes betörő a tetőablakon át ke­reket oldott. Futhat utána. Mármint az után­futója után két csabacsűdi lakos. Mindkét utánfutót a lakóházuk elől lopták el. Az egyik üres volt, itt a kár kilencvenezer forint. A másikat háromszázezer forintos WC-papír-rakománnyal lovasí- tották meg. A lopott járgány később megkerült — üresen... Bandában járnak. Arany ék­szert és CD-lemezt zsákmá­nyoltak betörők a közelmúltban egy szarvasi lakótelepi lakásból. Feltehetően ugyanaz a banda, még azon a napon hat lakásba jutott be hengerzártörés mód­szerével. Az összkár másfél mil­lió forint. Mint kiderült, a buda­pesti társaságot az ország négy rendőrkapitánysága körözi. Ne­vük és címük nem titok a rendőrök előtt, ám nyakon csíp­ni még nem tudták őket. A telhetetlen. Négy raklap fala­zóblokk és húsz hullámpala el­tűnését jelentették május 5-én Szarvas külterületéről a rendőr­ségének. A tolvaj két nap múlva hajnalban ismét visszamerész­kedett a helyszínre, hogy építő­anyaggal megrakja UAZ típusú gépkocsiját. Ám ebbéli tevé­kenységében valaki megzavar­hatta, mert rendszám nélküli jár­művét hátrahagyva elmenekült. A gépkocsi elegendő nyomnak bizonyult, hogy a rendőrség kézrekerítse az elkövetőt. (Cs. R.) Szaporodó okirat-hamisítások Sokan talán nem is gondolják komolyan végig, amikor gépko­csijukat értékesítik, illetve ha gépjárművet vásárolnak, hogy mennyire fontos az adásvételi szerződés írásbeli megkötése. Pedig ha nem vigyázunk, „ártatlanul” is közokirat-hamisítást követhetünk el. Gyakorlat ugyanis, hogy amikor megvesszük, eladjuk a járművet, a szerződést —majd ráér az később alapon — nem készítjük el vagy nem íratjuk alá. Az átírási kötelezett­ség határideje viszont 15 nap. Amikor az illető erre rájön legtöbbször gyorsan hamisít egy „adásvételit”, netán a kelte­zést írja át. Ezt azonban a szakemberek rögtön „kiszúrják”, amikor felhasználásra (átírásra) kerül sor, illetve a közúti ellenőrzéseknél is észlelik az igazoltató rendőrök. Nagyon fontos tudni tehát, hogy az adásvételi szerződés magánokirat és hamisítása bűncselekménynek számít. H. M. Körös Volán Autóbusz-közlekedési Rt. Tranzitraktár és Alkatrészbolt, 5600 Békéscsaba, Kazinczy u. 1-3. Tel.: (66) 441-277. Tisztelt teherfuvarozók, járműjavítók! Felajánljuk Önöknek az alábbiakat: ■ar Taurus Pálma gyártmányú, különböző típusú komplett légrugókat és gumielemeket. Flettguard gyártmányú motorolaj-, gázolaj-, leve­gőszűrő betéteket minden típusú gépjárműhöz. ■s" Concar gyártmányú ékszíjakat, bordás és normál kivitelben. Corex: Serratub gyártmányú tömlőbilincseket, melyekhez a csatlakozásokat nem kell megbon­tani! ■ár Starter típusú akkumulátorokat: GÉN 12 180 Ah, GÉN 14 210 Ah. Nyitva tartás: hétfő—csütörtök 8—16 óráig, pénteken 8—14 óráig. Hogyan kell pénzt lopni az államtól? (Folytatás az I. oldalról) hogy azok azt felmutassák az OTP-nek. így a nagycsaládos megkapja a több milliós szocpolt, majd eladja a házat és a pénzt szétosztják egymás kö­zött. Másnak meg nincs hol lak­nia! Hol itt az igazság!? Az OTP-ben Először az OTP Békés Megyei Igazgatóságát kerestük meg, ahol Virág Károlyné, a lakáshitel- és számlakezelési osztály vezetője a következőket mondta: — A lakáscélú támogatások­ról szóló törvényt tavaly április­ban módosította úgy a kormány, hogy az állam az építkező csalá­dokat egy gyermek esetén maxi­mum 200 ezer forinttal, kettő után egymillió 200 ezer forint­tal, három után kétmillió 200 ezer forinttal támogatja. A tá­mogatás maximális mértéke a bekerülési költség 65 százaléka lehet. Ez azt jelenti, hogy a töb­bit a családoknak önerőből kell fedezniük. Mi akkor folyósít­hatjuk a támogatást, ha az önerő rendelkezésre áll. Ha ezt papí­rokkal igazolja valaki, nem ta­gadhatjuk meg a támogatás ki­adását, hiszen ez a törvény sze­rint alanyi jogon jár mindenki­nek, aki a feltételeknek megfe­lel. Az OTP-nek nincs joga vizs­gálni az önerő eredetét. Ha vala­ki tehát hozza az igazolást, ne­künk ki kell adni a támogatást. Ha egy-egy építkezésnél felme­rül a gyanú, hogy visszaéltek az állam pénzével, maximum annyit tehetünk, hogy jelezzük azt a jogalkotók felé... Mivel a hallott esetek nagy része Sarkad térségéből szárma­zott, felkerestük az OTP sarkadi fiókját is, ahol Szarvas Erzsébet fiókigazgató a következőkép­pen fogadott: — Sajnos egyre több névte­len levél és egyéb jelzés érkezik hozzánk arról, hogy ezt vagy azt az állami hozzájárulással épült házat lebontották vagy árulják. A legnagyobb problémát abban látom, hogy a jogszabályok en­gedékenyek vagy hézagosak. Gond az, hogy az OTP-nek csak addig van a (népszerű nevén szocpolos házaknak hívott) la­kásokon jelzálogjoga, amíg a tu­lajdonos nem kapja meg a hasz­nálatbavételi engedélyt. Ettől kezdve ahhoz a lakáshoz sem nekünk, sem az államnak semmi köze sincs, vagyis a gazdája akár másnap eladhatja. A másik gond az, hogy sokan bennünket szidnak, mert azt hiszik, hogy az igénylőnek az OTP adja a támo­gatást, holott mi csak közvetítők vagyunk. A fiókigazgató ezek után ar­ról beszélt, mit tehet e szűkös kereteken belül az OTP: — Nagyon szigorúan vesszük a készültségi fokokat, és a támogatást csak ennek ará­nyában folyósítjuk. Figyelembe vesszük (és ellenőrizzük), hogy az illető használt vagy új építőanyagokból dolgozik-e. Mivel a használt anyag olcsóbb, így ehhez kevesebb támogatás is jár. Amikor az igénylő bejön, hogy a támogatott munkafázis­sal elkészült, személyesen ellenőrizzük, és a következő konkrét munkafolyamathoz csak akkor adunk ki pénzt, ha az előzőnél mindent rendben talál­tunk. Tisztában vagyunk vele, hogy így a becsületes építkezőket is hátráltatjuk, de sajnos más módon nem szűrhet­jük ki a visszaélőket. A rendőrségen Arra a kérdésre, hogy tehet-e valamit a rendőrség, Tokai György sarkadi rendőrkapitány a következőket válaszolta: — Nyilvánvaló, hogy az ál­lam szándéka sérül meg akkor, amikor egyesek kizárólag nye­részkedés céljából veszik igény­be ezt a támogatást. Ezért aztán mi is nyilvántartjuk azokat az eseteket, ahol ennek a gyanúja fennáll. Kezdetben csak annyi jogosultságunk volt, hogy az ál­lamigazgatáson keresztül kö­vethettük nyomon az ilyen ügyeket, ma már nyomozhatunk is ezekben a kérdésekben. A szerkesztőségbe érkezett információkat megosztva a ka­pitánnyal, konkrét esetek után érdeklődtünk. Tokai György el­mondta, hogy többek között is­merik a kötegyáni történetet is. íme: B. László kevermesi lakos tavaly nyáron építési engedélyt kért Kötegyánban, és miután a törvény nem köti állandó lak­helyhez e támogatást, meg is kapta azt. A ház elkészült, az önkormányzat kiadta a haszná­latbavételi engedélyt, majd az igénylő pár hetes ottlét után en­gedély nélkül lebontotta a házat, és a nyomozati iratok szerint az építőanyagokat továbbadta Elekre. B. Lászlónak persze „súgója” is akadt, hiszen az ügyek intézését B. Jenő vállalta magára, akinek mind a szóbe­szédek, mind a rendőrség szerint már rutinja van az ilyen építke­zések levezénylésében. Az önkormányzatnál A békéscsabai önkormányzat főépítészénél, Vukovich Mik­lósnál az általános szabályokról érdeklődtünk. Mint elmondta, az engedély nélküli bontást az illetékes szabálysértési hatóság­hoz kell bejelenteni. Az enge­dély nélkül bontó tulajdonost maximum 30 ezer forintra bírsá­golhatják. Legvégül Pallag Lajost, a kötegyáni önkormányzat mű­szaki csoportvezetőjét kerestük fel, aki az említett kötegyáni ügyben eljárt. A következőket mondta: — Az építkezés rendben ment, az előírás szerint kétszer ellenőriztük, majd szeptember 27-én kiadtuk a használatbavé­teli engedélyt. Nem sokkal ezu­tán bejelentés érkezett hozzánk, hogy az épületet lebontották. Mivel erre engedélyt nem kér­tek, szabálysértést követtek el. A törvény szerint az állandó la­kóhely szerinti önkormányzat illetékes a bírságot kiszabni. Mi­vel a tulajdonos a községbe nem jelentkezett be, átadtuk az ügyet a kevermesi önkormányzatnak, ahol B. Lászlót ötezer forintra büntették... —ria 1 Az állami támogatással épült kötegyáni házra ősszel kapta meg a tulajdonos a használatba­vételi engedélyt. Néhány hónappal később már csak a képen látható bontási romokat látták a szomszédok. B. László állítólag azért bontotta le az épületet, mert abban nem volt „rendes” konyha és WC fotó: such tamás Arattak a sarkadiak! Megyeszerte folynak a Kerék­páros Ifjúsági Kupa körzeti for­dulói. A Sarkad térségi tanulók a közelmúltban Sarkadon mérhet­ték össze tudásukat, ügyességü­ket. A versenyt a Sarkadi Rendőrkapitányság szervezte, a helyszínt az 1-es számú általá­nos iskola biztosította. Ezen a területi kupán nyolc iskola 63 tanulója vett részt. A pálmát mind a csapatversenyben, mind az egyéni kategóriában a sarkadi 1-es iskola diákjai szerezték meg. A lányok közül (egyéni­ben) Dobi Tünde, Szekeres Szil­via és Karkus Szilvia bizonyul­tak a legjobbnak, a fiúk közül pedig Kora Gergely, Bende Ist­ván és Téglás Géza. Vala­mennyien az 1-es iskola felső tagozatos tanulói, ők képviselik majd Sarkad térségét a május 25-ei megyei KIK-versenyen; amelyet ezúttal Mezőhegyesen rendeznek meg. (m) Ingyenes telefon(álás)? A békéscsabai K. Sz. egy szintén békéscsabai nevére vásárolt egy rádiótelefont, de nem adta át neki, sőt használta is azt. Esze ágában sem volt kifizetni a telefonszámlát. Ellene csalás vétségének alapos gyanúja miatt kezdeményeztek eljárást a rendőrök. (o) Békéscsaba belvárosában, az Irányi u. 4—6. szám alatt 180 m2-es földszinti épületrész hosszabb távra BÉRELHETŐ — iroda, üzlet kialakítására egyaránt alkalmas. Minimális bérleti díj: 1300 Ft/mz/hó + áfa. A bérleti díj tartalmazza a közüzemi költségeket, a telefonvonál-használat és a takarítás díját, írásos ajánlatát 1996. május 24-éig várjuk az alábbi címre: Békéscsaba Vagyonkezelő Rt., 5600 Békéscsaba, Irányi u. 4—6. AZ AJÁNLATNAK TARTALMAZNIA KELL: 1. a helyiségek tervezett funkcióját, 2. a bérlet időtartamát, 3. az ajánlott bérleti díjat, 4. a helyiségek esetleges átalakítására vonatkozó elképzeléseket. További felvilágosítást adunk a fenti címen vagy a 06 (66) 445-542-es telefonszámon.

Next

/
Oldalképek
Tartalom