Békés Megyei Hírlap, 1996. május (51. évfolyam, 101-126. szám)

1996-04-30-05-01 / 101. szám

Megkérdeztük olvasóinkat Hrabovszki Zoltán gyulai tanár sze­rint az iskola szellemisége nem a név­adótól függ, vagy változik. (4. oldal) Zvolenszky bácsi 13. partija Feri bácsi eddig decemberben rendez­te összejöveteleit, most a születésnap­jához kapcsolódott a partija. (8. oldal) Megvan az első győzelem > § Először indultak a hazai bajnokság­< jmgfijSjjB ban a csabai baseballosok, s megsze­mmm rezték az első győzelmet. (16. oldal) mÍÍ,,Ék__ti 1996. ÁPRILIS 30.-MÁJUS L, KEDD-SZERDA ÁRA: 29 FORINT (3,50 FORINT ÁFÁVAL) LI. ÉVFOLYAM 101. SZÁM Modern víz-, gáz- és központifűtés-szerelési anyagok május 15-éig ■ #|0/ árengedménnyel I V /0 kaphatók. Érdeklődőknek díjtalan szaktanács- adással szolgálunk. Tervezőknek és kivitelezőknek extra ajánlatunk van. Cím: Békéscsaba Kinizsi u. 10. Telefon: 445-096. Nyitva tartás: hétfőtől péntekig § “111 6 óráig. S É 8­MEZŐ & MEZŐ KFT. Hírek A drog ellen, (d) A megyei tisztiorvosi szolgá­lat és a megyei képviselő- testület sorra veszi azokat az intézményeket, ahol közép- és főiskolás fiatalok élnek, tanulnak. Tegnap délután Békéscsabán, a Körösi Csorna Sándor Főiskolán tartottak ankétot Drog­mentes jövőnkért címmel. A drogfogyasztásról, a ká­ros szenvedélyek és a bűnö­zés kapcsolatáról hallgattak előadást a diákok, megis­merkedtek az Emberbarát Alapítvány Rehabilitációs Intézetével és csatlakoztak áz EURAD nemzetközi drogellenes mozgalomhoz. Nyelvhét. (d) A magyar nyelv 30. hetének nyitó előadását rendezték tegnap délelőtt a TIT Körösök Vi­déke Egyesületének szék­házában Békéscsabán. A Tudományos Akadémia nyelvésze, dr. Szűts László középiskolás diákok köré­ben elemezte a diáknyelv régi és mai jellemzőit. Az eseménysorozaton 13 előadást tartanak a megyé­ben, május 8-án a Rózsa Fe­renc Gimnázium (9 óra 30) ésaTJT vendége (11 óra 30) Grétsy László professzor lesz. Esküvői melléklet. „Két nem, egy boldogító igen” című háromoldalas mellékletünk fiatal párok­nak szól. (5—7. oldal) Konzultáció négy megye szakembereinek Békéscsabán Hófehérke és a magyar védjegy Ha hiszik, ha nem, szegény gyanútlan Hófehérke esete a gonosz mostoha mérgezett almájával csak azért eshetett meg, mert Meseországban még nem létezett — a védjegy. Ha ugyanis a gyümölcsön nincs minőség- és eredetjclző embléma, akkor nyomban feltűnik neki, hogy a mostoha mosolygó piros almája enyhén szólva bizonytalan eredetű. Ezzel a meséből vett példa­mesével illusztrálta a rendezvény témáját az egyik előadó azon a konzultáción, amelyet tegnap délelőtt tartott Békéscsabán, a Fiume Szállóban a Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesz­tési Rt. (ITD Hungary), az Agromarketing Kft., valamint a védjegy több gondozója. Négy megye — Csongrád, Haj- dú-Bihar, Szabolcs-Szatmár- Bereg és Békés — szakemberei kaptak meghívást a tájékoztatóra, amelynek központi témája: a véd­jegy használata és piaci előnyei. Ugyanezen a rendezvényen mu­tatkozott be a PROMO Kereske­delemfejlesztési Kft., mint az OMÉK szervezője, végül pedig tájékoztató hangzott el a 72. or­szágos mezőgazdasági kiállítás és vásár előkészületeiről. Az ITD Hungary Dél-Alföldi Iroda vezetője, Szatmári János bevezetőképpen elmondta: a cég, az ITD Hungary elsődlegesen a kereskedelemfejlesztéssel, kül­földi tőkebevonással foglalkozik, de tevékenységi körébe tartozik több olyan exportsegítő akció is, mint amilyen a termékvédjegy. A minőség- és eredeztető védjegy létrehozásának céljáról, funkció­járól Kratochwill Péter, az Agromarketing Kft. igazgatója adott tájékoztatást a konzultáci­ón. Jól bevált külföldi példákra való utalást követően a szakem­ber elmondta: a magyar védje­gyet 1993-ban hozta létre a Nem­zetközi Gazdasági Kapcsolatok Minisztériuma, és a jogutód Ipari Kereskedelmi Minisztérium mű­ködteti. A védjegy tanúsítja, (Folytatás a 3. oldalon) A sarkadi benzinszállítmány nyomában A címzett a kétes hírű, budapesti FOIL Kft. volt Százhalombatta és Ferencváros között cseréltek gazdát a hamis és az igazi okmányok, így vette kezdetét az utóbbi idők kiemelkedő olajlopási ügye. Ol­vasóinknak korábban beszá­moltunk arról, hogy a MÓL Rt. által április 12-én, a Dunai Fino­mítótól útjára indított, 7 tartály- kocsiban zötyögő benzinszállít­mány eredeti úticélja, Ausztria és Szlovákia helyett Sarkadra érkezett, s onnan rejtélyes körül­mények között eltűnt. A Békés Megyei Rendőr-főkapitány­ságon tegnap Kovács János őrnagy, gazdaságvédelmi osz­tályvezető ismertette a nyomo­zás legfrissebb eredményeit, többek között azt, hogy a mis­kolci F. Gy.-t a bíróság előzetes letartóztatásba helyezte, R. I.-t pedig őrizetbe vette a rendőr­ség. A szakmában F. Gy. neve nem ismeretlen. Korábban a Borsod megyei vámosok jártak el a gazdasági társasága ügyé­ben, amikor 850 ezer liter (azaz 20 tartálykocsi) gázolajat kenő­olajként akart vámkezeltetni. F. Gy. kulcsszerepet játszott a sarkadi szállítmány fogadása­kor, sőt, a benzint elszállító tankerek sofőréit irányította a je­lenleg ismeretlen helyen tartóz­kodó, 31 éves Körössi Jánossal, aki ellen elfogatóparancsot adott ki a rendőrség. (Körössi Miskolcon született 1965. május 13-án, anyja neve Drig Valéria. A rendőrség kéri, jelentkezze­nek azok, akik Körössi János hollétére, tartózkodási helyére, illetve az ügyre vonatkozó to­vábbi információkkal rendel­keznek. Szintén várják azokat, akiknek április 14. és április 16- a között ismeretlenek benzint adtak el, vagy kínáltak eladásra, továbbá, akik a benzin elszállí­tásában közreműködtek, és a rendőrség tanúként még nem hallgatta ki őket. Bejelentés tehető a Békés Megyei Rendőr­főkapitányság gazdaságvédelmi osztályán a (06) 66 444-833-as telefonszámon, vagy bármelyik rendőrségen. Körössi János fényképét lapunk 12. oldalán közöljük.) A fogadók egyébként a szál­lítmány címzettjének, a buda­pesti, József u. 33. szám alatti FOIL Kft. nevében vették át a 420 ezer liter benzint. (A MÁV Rt. benzineltérítésből eredő kára 42 millió forint). A FOIL-t ala­pítói tavaly november 4-én elad­ták 3 személynek (kiderült, hogy a vevők egyike 1993-ban meg­halt, a másik a nyilvántartás ada­tai szerint nem létezik, a harmadikat, K. Gy.-t Budapes­ten őrizetbe vették). A cég a sarkadi cukorgyárral többször kötött már szerződést bértáro­lásra, de egyszer sem élt a lehetőséggel. A benzint leg­alább nyolc tankerrel szállítot­ták el, a gépkocsivezetők egy részét — akiket egy bizonyos Szpacsek vagy Szpacsák úr irá­nyított telefonon — kihallgatta a rendőrség. A nyomozás tovább folytatódik. (László) Imploni József a névadó. A gyulai 3-as — mától Implom József Általános Iskola—az egykori tanár, tudós, helytörténész, múzeum- és könyvtáralapító nevét vette fel. Képünkön Implom Gabriella emlékezik édesapjára, balról Bordás Antalné igazgató. (Tudósítás a 3. oldalon) FOTÓ: KOVÁCS ERZSÉBET Hány kórházi ágy marad? Országos lapban jelent meg egy térkép, amely szerint Bé­kés megyében 300 kórházi ágy megszüntetésére lehet számítani. Gógl Árpád, a Ma­gyar Orvosi Kamara elnöke méltánytalanul kevésnek minősítette a magyar kórházi ágymennyiséget, amelynek további csökkentése szomorú következményekkel járhat. Egyelőre ugyanis nincs meg a kórházi ápolást kiváltó ottho­ni, szociális háttér. A megye egészségügyi in­tézményeiben dolgozók azonnal érdeklődtek lapunk­nál: valósak-e az ágyak fel­számolását jelző számok? A megyei Egészségbiztosítási Pénztár osztályvezető főor­vosa, dr. Juhász László sem tud még bizonyosat mondani. — Az elmúlt rendszerben jócskán lemaradtunk a lakos­ságszámhoz viszonyított kór­házi ágyszámban. Áz új nor­matívákhoz közelítünk, ezért reméljük, hogy Békés megyét nem érinti nagyon érzéke­nyen az ágyszámcsökkentés. Szerkezetátalakításra bizo­nyosan itt is szükség lesz. A Népjóléti Minisztérium meg­határozza az általunk finan­szírozandó ágyszámot, mi ki­dolgozzuk a struktúraelkép­zeléseket, a megyei tisztior­vos koordinál a megyei egyeztető fórummal a helyi igényeknek, az ésszerűség­nek megfelelően. Májusban tárgyalja feltehetően a kor­mányjavaslatot a parlament, augusztus 15-ig kell a finan­szírozási szerződéseket meg­kötnünk a fekvőbeteg-intéz­ményekkel. Bede Zsóka Osztrák vendégek Szombaton délelőtt hatvan oszt­rák nyugdíjassal együtt a temp­lom mecénása, a békéscsabai Jamina Téglagyár osztrák ve­zérigazgatója, Franz Olbrich és felesége meglátogatta a békés­csabai „Jézus Szíve” templo­mot. Tiszteletükre Szigeti Antal újkígyósi plébános mondott né­met nyelven rövid szentmisét, majd az osztrák hívek Erzsébethely plébánosánál, Bielek Gábor apátnál áldoztak. Ezután Gábor atya Ancsin Ist­ván tolmácsolásával a híveknek és a vendégeknek röviden is­mertette a templom létrehozata­lát, és köszönetét mondott Olbrich úrnak a templom felépí­tése érdekében tett nagylelkű se­gítségéért, mert e segítség nélkül — Gábor atya szavait idézve — nem tudták volna a templomot egy év alatt és ilyen szépen meg­építeni. (Császár) Évekkel ezelőtt egy öreg har­cos (ő mutatkozott be így, egyébként a rendszerváltás­kori politikai szelek egyik meglovagolója volt) megállí­tott, gyanúsan közel a csabai Lenin-szoborhoz. Arrafelé mutogatott, ahol azelőtt ilyenkortájt sűrű kalapácsüté­sekkel a munka ünnepének tiszteletére emelt tribünt tákol- ták össze. A hirtelen ötlettől vezérelt politikai „gyorstalpa­lóm” eszmei mondanivalóját egy kérdéssel kezdte: tudom-e, mi volt az izgalmas a május elsejei felvonulásokban? No nem az, hogy a föntről letekintő élcsapat előtt tudtunk-e egy­szerre lépni, hanem hogy utána mennyire előkelő helyet sike­rült elfoglalnunk a kolbászosz­táskor. ezt is ráerőltettük a proletár- diktatúra torz arculatára. Mit kezdjünk vele most, 1996- ban? Ünnepeljük a munkát? Sokaknak inkább símivalójuk támad, hiszen hogyan ünne­pelje azt, ami nincs. Az éhbé­rért gürizőkben pedig sokkal erősebb a keserűség, mint.a majális hangulata. Az újgaz­dagok meg nem biztos, hogy ezt a napot érzik a szívükhöz legközelebb állónak. Az éltető remény azt su­gallja, hogy nem lesz üres a majális, ha a nagy szám, a hab a tortáról, a desszert el is ma­rad. A jó kedvet persze még mindig az határozza meg, mekkora adag jut az ember­nek, amikor a sült kolbászt porciózzák. László Erzsébet A nyomozás érdekében hallgattunk A Vám- és Pénzügyőrség Csongrád és Békés Megyei Pa­rancsnokságától kapott tájékoz­tató szerint április 22. és 28. kö­zött 22 esetben kellett intézked­niük a keleti határszakasz vám-, illetve nyomozóhivatalainak összesen 9,1 millió Ft értékben. Gyulán három, autóbuszon érkező román állampolgár fe­ledkezett meg a csomagjaikba rejtett műszaki cikkekről. Az intézkedő vámos -— pénzbírság kiszabása mellett — összesen 107 ezer 772 Ft értékű csaptele­pet, zuhanyrózsát, szennyvízle­folyó szifont, golyóscsapot, villáskulcskészletet, fázisceru­zát foglalt le tőlük. Battonyán — ahol az elmúlt héten 35 ezren lépték át a határt — két darab üzemanyag-csempészetre átala­kított Audi 80-as személygép­kocsit foglalt le a vámhatóság. Lapunk szombaton olyan in­formáció birtokába jutott, hogy a battonyai átkelőhelyen a kora délutáni órákban ismét heroinra bukkantak az éber vámosok. Munkatársunk a helyszínre sie­tett, ahol megtekinthette a 9,741 kg csempészárut egy Volkswa­gen Golf típusú, magyar rend­számú gépkocsi frissen lefeszí­tett kárpitja mögött. A hatósá­gok az eredményes felderítés ér­dekében kérték az információ visszatartását, mivel eddig csak külföldi kábítószerfutárokkal volt dolga a magyar vámnak, most viszont hazai elkövető akadt horogra D. B. személyében. A Csongrád és Békés megyei vámosoknak ez volt az idén a negyedik kábítószer-fogásuk, eddig összesen 78,627 kg drogot foglaltak le ebben az évben. M. Gy. A dolog lényegére tapin­tó politikai bölcselet esz- szenciája szerint a régi má­jus elsejéken bőven jutott mindenkinek a nagyon jó és a nagyon rossz élmények­ből. A suliban igazgatói intő, munkahelyen fegyel­mi, prémiummegvonás járt annak, aki meglógott a fel­vonulásról. A szónoklatok olykor gyomortájéki problé­mákat okoztak, vagy a ke­délyállapot tükrözött átmene­ti csüggedést. S mi volt a na­gyon jó? Ha bevalljuk, ha nem, a borítékolt meglepeté­sek, a pici jutalmak, a délutáni majális, a brigádvacsorák, egyszóval az össznépi bulik. A munka ünnepe -— talán nem kell mondani — nem az elmúlt 40 év találmánya, csak Tribüntől függetlenül a majálisról

Next

/
Oldalképek
Tartalom