Békés Megyei Hírlap, 1996. április (51. évfolyam, 77-100. szám)

1996-04-01 / 77. szám

Szépfiúk a színpadon Tegnap volt Békéscsabán a Modem Man '96 verseny, Szolár Roland kapta a Mr. BékésMegyei Hírlap díjat. (3. oldal) SPORT melléklet 13-15. oldal Megkérdeztük olvasóinkat Mi a véleményük az emberekről? Kérdé­sünkre Báró Dalmata Szaniszló, 3 éves ebújlaki házőrző is válaszolt. (5. oldal) 1996. ÁPRILIS 1., HÉTFŐ ÁRA: 29 FORINT (3,50 FORINT ÁFÁVAL) LI. ÉVFOLYAM 77. SZÁM Hírek A kongresszus napján, (gh) Betörtek a Magyar Szocialista Párt battonyai szervezetének Fő utcai irodájába. A cselekményre március 30-án, szombaton a reg­geli órákban derült fény. A tette­sek 6 kárpitozott széket és egy tonett ruhafogast vittek maguk­kal. A pártszervezet képviselője ismeretlen tettes vagy tettesek el­len tett feljelentést a helyi rend­őrőrsön. Dobrocsi is tag. (z) Az MSZP V. kongresszusa vasár­napra virradóan új elnököt, el­nökséget és központi pénzügyi ellenőrző bizottságot választott. Utóbbinak Békés megyei tagja is van Dobrocsi Nándor szemé­lyében. Sikeres verseny. (1) Me­zőkovácsházán a városi zeneis­kola két tanulója márciusban Mohácson versenyzett. Kovács Magdolna és Seres Tünde zon­gora négykezessel jutott tovább a szegedi területi válogatón az országos továbbképzős találko­zóra, Mohácsra. Felkészítő ta­náruk Kmetykó László volt. Az országos versenyen 97 műsor­számból 20 kapott jutalmat — köztük a két leány —akik egy- egy tűzzománc képpel tértek haza. Munkácsy táncospárja, (v) Érdekes műtárggyal, egy ruha­fogassal gazdagodott Békéscsa­bán a Munkácsy Mihály Múze­um. Az ovális fogast, amely a múlt század végén készült, azért tartották nagy becsben, mert Munkácsy Mihály a közepére egy rokokó táncospárt festett. „Sz. Kürti Katalin művészettör­ténész, Munkácsy-kutató hívta fel a figyelmünket a ruhafogas­ra, amit a festő csabai tartózko- dásá alatt Lang tanító úrnak ké­szített. A tanító halála után a fogas 1901-ben került a csabai Reisz család tulajdonába. A mű­tárgyat pedig pár nappal ezelőtt Winter Klára, acsalád leszárma­zottja ajándékozta múzeumunk­nak” — mondta Grin Igor meg-» bízott igazgató. GYULA, Sherer Ferenc u. 17. Tel.: (66) 362-320, (60) 384-296. megyében az első már három éve. Április 1-jétől 21-éig tí­pustól függően 3—8000 forint kedvezmény. így átalakítások már 40 900 forinttól áfával, környezet- védelmi támogatással. Ugyanitt japán robogók már 50 000 forinttól. A Honfoglaló magyarok leleplezése. Corvus Kora Róbert fiatal lökösházi képző­művész Honfoglaló magyarok című monumentális, 9x5 méteres alkotása április végéig tekinthető meg a lökösházi művelődési házban. (Tudósításunk a 3. oldalon) fotó:Lehoczky Péter Madonna Gyulán A limuzinos világsztárt fogadja Lebenszky Attila polgármester is Szombati lapunkban még kérdőjellel és név nélkül írtuk meg, hogy egy világhírű popsztár ma Gyulára érkezik. Azóta bizonyossá vált, hogy az Evita című film budapesti forgatási szünnapját kihasználva. Madonna egy dél­előttre a városban vendégeskedik. Megerősítette ezt teg­nap Lebenszky Attila gyulai polgármester is, aki 9.30 órakor fogadja a hírességet. Madonna látogatásának cél­járól is sikerült információ­kat szereznünk. A sztár az ódon kastélyok, várak sze­relmese, Miamiban ő is ilyenben él. Hazánkban érte­sült arról, hogy Közép-Eu- rópában a gyulai az egyetlen épen maradt téglavár, és elsősorban ez váltotta ki kí­váncsiságát. Az elhatározá­sát minden bizonnyal erő­sítette a Budai Várban tett rövid séta is. A Gyulai Rendőrkapi­tányságon megtudtuk, hogy egy nagy fehér Limuzinhoz kértek tőlük rendőri biztosí­tást. A csodaautót két moto­ros vezeti fel gyulai kőrút­ján és egy rendőrségi gép­kocsi kíséri. Emellett tudo­másuk van a rendőröknek arról, hogy személyi véde­lemmel foglalkozó cégek testőrei is vigyázzák a vi­lágsztárt. A Limuzin útvonalát sikerült megszereznünk, eszerint 9.20 órakor várható a gyulai Sörpincénél, a Lí- dónál, majd a polgármesteri hivatalnál. A polgármesteri fogadást követően 10 óra­kor a várat veszi irányba az autó, 10.15 órára várják ide Madonnát. 11 órakor a vár­fürdő megtekintése szerepel a programban, 12 órakor pe­dig zártkörű ebéd az Asia ét­teremben, vegetáriánus me­nüvel. 13 órakor a Százéves Cukrászdában kávézik Ma­donna, majd a Limuzin útja az Erkel Ferenc Művelődési Házba vezet. A tervek sze­rint az intézmény első eme­leti ablakából a világsztár üdvözli a megjelent gyulai polgárokat. Akik elfoglaltságuk miatt nem tudják személyesen vé­gigkövetni az eseményeket, azok a Gyula Rádióból, az FM 96,0 MHz-en folyama­tos tájékoztatást, riportokat hallgathatnak Madonna programjáról. Ny. L. A cél a korrekt utaztatás A Gyulatours Kft. utazási iroda szombaton az Erkel Ferenc Mű­velődési Központban egésznapos tájékoztató jellegű rendezvényt tartott, sztárvendég a budapesti Malév Air Tours utazási iroda volt. Petrovszki Pálné, a gyulai iroda ügyvezetője megemlítette, hogy ilyen jellegű rendezvényt első alkalommal szerveztek, s ha az érdeklődés úgy kívánja, ha­gyományossá szeretnék tenni. Az immár 11 éve működő iro­da saját szervezésű belföldi és külföldi utakat bonyolít le, de nagyobb utazási irodákkal is együttműködik. Az utóbbi idő­ben egyre több iroda megbízha­tatlan szolgáltatásokat nyújt, ezért ez ügyben óvatosan kell eljárni, a Malév Air Toursról csak a legjobbak mondhatók el, színvonalas, megbízható szol­gáltatásokat nyújt. Bodnár Judit, a Malév Air Tours részéről egyebek mellett elmondta, hogy az utazni kívánóknak széles vá­lasztékot nyújtanak, s ízelítőt adott a kínálatból. A megjelent vendégek között egy nyereményutat is kisorsol­tak, a szerencsés nyertes Gurzó Éva méhkeréki lakos, aki egy hétre Korfura utazik. (b) Teljes hittel és öntudattal A szombati Csorvási Tavaszi Fesztivál rendezvénysorozat­ra meghívást kapott Göncz Árpádné és Vastagh Pálné is. A községházán tett látogatá­suk után résztvettek a Népze­nei Fesztiválon, majd felke­resték a helyi idősek ottho­nát. (Folytatás a 3. oldalon) A sérült gyerekeknek épülő otthon alapkőletételén résztvett Göncz Árpádné fotó: lehoczky Péter Hogy vegyék a lapot... Gyanítom, hogy mai lapszá­munkban egy kis felad­vánnyal szolgálunk (a szoká­sos rejtvényen kívül persze): azt kell kitalálniuk, hogy mi komoly és mi nem. Reméljük, nem okozunk ezzel bosszúsá­got, inkább derűt, jókedvet szeretnénk arcukra varázsol­ni. Annyi szomorú, rossz tényről kell az év szinte min­den más napján hírt adni, be­számolni, hogy valósággal felüdülés, ha eltérhetünk ki­csit a hétköznapok krónikájá­tól. Legalább április elsején. Karinthy Frigyestől szár­mazik a mondás: A humorban nem ismerek tréfát. Humor pedig van: kedves, elnéző, éles, maró, gúnyos, bántó, fa- nyalgó, keserű és még sokfé­le. Híres az angol feketehu­mor; tudják, amikor a hideg futkos az ember hátán. Hoz­zánk talán közelebb áll Ör­kény stílusa, bár kétségtelenül az sem a könnyűműfaj: ami­kor hirtelen elneveti magát az ember, de rögtön az arcára is fagy az a nevetés. Aztán jel­legzetes műfaj az április else­jei sajtóhumor. Egy biztos: fontos része éle­tünknek, alig nélkülözhető a tréfa, a viccelődés, az ugratás. Akárcsak a szelíd mosoly, a jóízű nevetés, uram, bocsá’, olykor a hangos röhögés. No nem a kárörvendő kacaj, nem a gúnyos vigyorgás, nem az ör­dögi hahota! Csakis az őszinte, természetes, helyén való, alka­lomhoz illő, felszabadító, rá­döbbentő, megtisztító nevetés­ről van szó. Hasábjainkon ilyen meggondolásból közlünk ma cikkeket, folytatva ezzel a ma­gyar sajtótörténet egyik gaz­dag hagyományát. Évek óta próbálkozunk magunk is az említett április elsejei lapkészí­tés fortélyainak felelevenítésé­vel itt, Békés megyében. En­nek jegyében köszöntöttük például Békéscsabán Mara- donát, építettünk metrót, keres­tünk vállalkozó kedvű alkal­mazottakat egy nyíló, azaz nyilvánosház személyzetéhez. Voltak csattanó tréfák, de csat­tanó pofonok is. Egyik poén szerencsés volt, a másik kevésbé. S a fo­gadtatás? ízlés, tudás, jómo­dor, hangulat kérdése is. Sze­rencsére mindig van, aki veszi a lapot — és biztos akad, aki nem. Niedzielsky Katalin Mindennap alacsony ár! Egyedülálló struectojás 9 c&ak és vid »reakció ma! Használt, bármilyen típusú, kifogástalanul működő videomagnóját vagy egy strucctöjást 15 990 Fl-óii számítjuk be a vételárba, ha Grundig 2 fejes videomagnót vásárol az Eléktrpház üzleteiben. 20% előleggel, 6—12—18 havi részletre teljes kínálatunk megvásárolható az (ÖELEKTROHÁZ üzleteiben: Békéscsaba, Baross u. 10. * Gyula, Városház u. 12. Mezőberény, Kossuth tér 2. * Elektro City, Békéscsaba, Andrássy út 24. Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8—18 óráig, szombaton 8—13 óráig.

Next

/
Oldalképek
Tartalom