Békés Megyei Hírlap, 1996. március (51. évfolyam, 52-76. szám)

1996-03-11 / 60. szám

Költségvetés, (m) Sarkad idei költségvetéséről február 27- én tárgyaltak először a kép­viselők. A testület akkor határo­zatot hozott a cigány kisebbségi önkormányzat önkormányzati tá­mogatásáról, a köztisztviselők il­letményalapjáról, a Kossuth utcai kerékpárút továbbépítéséről, ki­nyilvánította szándékát a válasz­tókörzetek fejlesztésére vonatko­zó pénzeszközök megemeléséről és a szennyvíz-gerincvezeték megépítésének megtervezéséről. A végleges költségvetésről a március 12-ei rendkívüli testületi ülésen döntenek az elöljárók. Nőnap, (cs) Hangulatos nőna­pi ünnepségen vehettek részt Orosházán a Petőfi Művelődési Központban azok a hölgyek, akik elfogadták az Orosházi Nyugdí­jas Egyesület és a Fegyveres Tes­tületi Nyugdíjasok Klubjának meghívását pénteken délután. A József Attila Általános Iskola ta­nulói, a fúvószenekar zenészei remek hangulatot teremtettek a felnőtteknek, akiket Szilasi H. Ti­bor tanácsnok köszöntött. Jól gazdálkodtak, (i) A füzesgyarmati képviselő-testület legutóbbi ülésén tárgyalt a nagy­község költségvetéséről. Dr. Szentesi Károly polgármester az utóbbi esztendő legnagyobb eredményeként a szakszerű gaz­dálkodást említette. Kisebb viták után a testület 322 millió 152 ezer forint bevételi és kiadási fő­összegben elfogadta a polgár- mesteri hivatal és az intézmények együttes 1996. évi költségvetését. író-olvasó találkozó, (r) Tí­már Máté endrődi születésű író lesz a vendége az endrődi könyv­tár ma 17 órakor kezdődő író­olvasó találkozójának. A József Attila-díjas alkotó nevéhez olyan művek fűződnek, mint a Hét ma­rék zsarát, Az Isten széke alatt, s az 1994-ben kiadott Amikor a szerelem véget ér. Súlyos sérülés, (u) Vasárnap Békéscsabán a Berényi út és a Mokry utca kereszteződésében egy személygépkocsi kerékpárost gázolt, aki súlyos sérüléseket szen­vedett. Lottó Unió Kft. tájékoztatása sze­rint a 10. heti Ausztrialottó nyerő­számai a következők: 17,22,25,2,9 34,39. A pótszám: 14. Joker nyerőszámai: 6 7 36 4 7. „ÖNÁLTATÁS NÉLKÜL ÉLNI — EZ A BOLDOG­SÁG TITKA.” (France) MEGYEIKÖRKÉP 1996. március 11., hétfő A bálon több neves romániai művész is fellépett, köztük a képen látható Florica Duma énekesnő is fotó: such tamás Román bál megállapodással A román nemzetiségiek által lakott Méhkeréken szombaton megtartották a hagyományos tavaszi román bálát. A helyi önkormányzat már hatodik al­kalommal rukkol elő ezzel a nagyszabású rendezvénnyel, ami nemcsak jó kikapcsolódási és szórakozási lehetőség a résztvevőknek, de egyben egy protokolloktól mentes kötetlen találkozást, eszmecserét is je­lent a magyarországi románok és a Román Köztársaság vezető politikusai számára. A méhkeréki művelődési ház ezúttal is zsúfolásig telt szombaton este. A kétegyházi, gyulai, eleki, medgyesegyházi és sarkadi vendégek mellett több mint harminc romániai látogatója is volt a bálnak. Itt láthattuk többek között a Ro­mán Köztársaság budapesti nagykövetségének tanácsosát, a nagykövet helyettesét, Andrei Dorobancut, három ro­mán megye területi vámpa­rancsnokát, Vasile Blaga-t, az Országos Román Ónkor­mányzat hivatalvezetőjét, Márk Györgyöt, valamint szá­mos magyar és román önkor­mányzat vezető személyiségét. Az idei bál egyik legna­gyobb jelentőségű eseménye volt a méhkeréki és a nagy­szalontai kulturális és gazdasá­gi együttműködési megállapo­dás megkötése, amelyet a bál nyitányaként ünnepélyes kere­tek között írt alá a két település polgármestere, dr. Rúzsa György és Tódor Albert. M. M. Csupa dicséret csabaiaknak Az V. Országos Textiles Konfe­rencia helyszínén, Békéscsabán vasárnap zárult a rendezvény gazdag programja. (A résztvevők Vésztő-Mágorra és Gyulára is el­látogattak.) A kiállítások, elő­adások áradatában sajátos színt képviselt A Kárpát-medence nemzetiségeinek hímzőkultúrája című országos pályázati kiállítás szombati megnyitása és ered­ményhirdetése. Az evangélikus egyház Luther utcai tanácstermé­ben szinte egy tűt sem lehetett volna leejteni a sokadalomtól. Szilágyi Menyhért bizottsági el­nök köszöntötte a megjelenteket a megyei közgyűlés nevében. A Cservena Ruzicska Népdalkor Rázga József vezényletével rög­tönzött kis műsort, majd dr. Tabajdi Csaba miniszterelnöki hivatali államtitkár nyitotta meg a kiállítást. — A néphagyományok, a nyelv megőrzése mutatja: a nem­zetiségek meg akarnak maradni annak, amik—mondta az állam­titkár. — Enélkül semmilyen ál­lami, önkormányzati politika sem lehet eredményes a kisebbsé­gek dolgában. Igaz, az anyagi fel­tételeket e szervezeteknek kell biztosítaniuk. Tabajdi Csaba elismerően szólt az épülő szlovák házról, az ország első nemzetiségi autonó­mia-szigetéről. Létrehozásában kiemelte a békéscsabai István Anna szerepét. Ugyanígy elisme­rően szólt Pál Miklósáé, a me­gyei művelődési központ igazga­tóhelyettese munkásságáról, melynek köszönhetően ismét né­met, román, délszláv, szlovák és ruszin hímzésekben gyönyör­ködhetnek az érdeklődők. (A ki­állítás március 22-éig lesz nyitva, naponta 10-től 18 óráig.) Tabajdi Csaba elismerő díja­kat adott át hímzőasszonyoknak és csoportoknak: a komlóiak, a szarvasiak, a gyulaiak, a mező- berényiek, Balogh Jánosné (Pécs), Beszprémi Józsefné (Sár­vár), dr. Illés Károlyné (Békés­csaba), Szepesvári Lászlóné (Szerencs) és Tettinger Antal né Bácsbokod) részére. K.A.J. Heroincsempészek... (Folytatás az 1. oldalról) hogy tegnap a délutáni órákban nagy tisztaságú heroinra buk­kantak a vámosok Battonyán. — Három bolgár állampol­gár, köztük egy hölgy jelentke­zett belépésre egy Merce­desszel. A kollégáim a gépko­csiban szerkezeti átalakításokat tapasztaltak. A tételes vizsgálat során megállapították, hogy a hátulsó ülés mögött, illetve az üzemanyagtartály egy részében kábítószer található. Ezt a kémi­ai reagens és a kábítószer­kereső kutya egyaránt meg­erősítette. Á bolgárok termé­szetesen nem akarnak tudni a drogról, bár az egyik utas a Mercedes tulajdonosa. Jelen­leg várjuk a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság nyom­biztosítóit és kollégáinkat Budapestről, akik a különle­ges ügyek szakemberei. Az „áru” mennyisége 28 kg, az értéke 83 578 417 forint. — mondotta Wentzel Ágoston. Ménesi György Egyre nehezebb az eligazodás (Folytatás az 1. oldalról) — Ezekből a munkajogi pa­naszokból többnyire per lesz vagy sikerül peren kívül meg­egyezni? Kérik a dolgozók a munkahelyre való visszahelye­zést? — A munkáltatókra nem jellemző, hogy peren kívüli megegyezésre törekednének, pedig ha látom, hogy a dolgozó­nak igaza van, felvállalom az ügyét, többnyire megnyerjük a pert. T avaly például 2 millió 182 ezer forint megfizetésére köte­lezték a perek során a munkálta­tókat. A dolgozók nem kérik a visszahelyezésüket, félnek a megtorlástól. Az anyagi kártérí­tésre, az elmaradt munkabérre és a végkielégítés kétszeresére (ez jár a jogellenesen megszün­tetett munkaviszony megállapí­tása esetén) viszont igényt tarta­nak. —Az egész megyéből jönnek ide az ügyfelek? — Jöhetnek, de a megyében 20 helyen van valamilyen for­mában jogsegélyszolgálat, ame­lyek évente legalább ezer ügyet látnak el. A munkajogi problé­mák mellett ingatlannal kapcso­latos ügyekkel, öröklésekkel, szerződéskötésekkel, gyermek- tartási ügyekkel, házastársi bon­tóperrel is találkozom. Előfor­dult, hogy közös megegyezéses bontópert intéztem egy 5 gyer­mekes pár esetében, akik térítés- mentességet kaptak a bíróságtól. Hetenként két alkalommal van a fogadóórám, hétfőn és csütörtö­kön 13-tól 16 óráig fordulhatnak hozzám. Általában 4-5 ügyfélre jut idő egy-egy alkalommal. Belső igényem a segítségnyúj­tás, a kiszolgáltatott emberekkel nagyon együtt érzek. Nem tu­dom elviselni, ha kihasználják őket, visszaélnek a jogi tájéko­zatlanságukkal. — Ezek szerint van jövője a szakszervezeti jogsegélyszolgá­latnak? — Az MSZOSZ jogi irodája kezdeményezte a jogsegély- szolgálatok újjászervezését, ami részben állami támogatással tör­ténne. Ezzel egyetért az Igaz­ságügyi, a Munkaügyi Miniszté­rium jogi főosztálya és a Minisz­terelnöki Hivatal. Szakértői és döntéshozói szinten még egyez­tetésre vár az elképzelés. Bede Zsóka Gyula kiváló polgárai Gyulán az idén március 15-én is átadják a „Kiváló polgár” kitün­tetéseket, amelyeket minden év­ben a helyi közösségért tevé­kenykedő személyek kapnak meg. Az 1994-es alapításkor az önkormányzat a gyulai Veér Magdolna ötvösmestert kérte fel, hogy a kitüntetésekkel együtt járó 14 karátos arany pe­csétgyűrűket és a posztumusz emlékplakettet készítse el. S mint eddig minden esztendőben, az idén is az ő keze munkáját dicsérik az elkészült arany ék­szerek, melyeket az ötvösmester Aranyforrás nevű üzletében csodálhattunk meg. — Nagyon büszke vagyok rá, hogy három évvel ezelőtt az ön- kormányzat engem bízott meg ezzel a feladattal — mondta Veér Magdolna. — Igyekszem maximálisan megfelelni a kihí­vásnak, hiszen nem kis dolog Az emlékplaketten és a gyűrűn kézi munkával elkészíteni az ön- kormányzat által kért emlékvé- seteket. A pecsétgyűrű külsején mindig Gyula város címere áll, belül pedig az átadás éve és a kitüntetett neve. Ugyanezek ke­rülnek a posztumusz emlékpla­kettre is. A gyűrűket minden év­ben igyekszem más-más mintá­val és formával egyedivé tenni. Az idén például barokkvésést al­kalmaztam. A gyulai mester ma adja át az arany ékszereket az önkormány­zatnak. Az idén Kovács István testnevelő tanár és Takács Lajos okleveles építőmérnök, nyugal­mazott vízügyi igazgató kapja meg a „Kiváló polgár” címet, s vele a Gyula-címeres pecsét­gyűrűket. A posztumusz plaket­tet pedig dr. Gyarmati István volt kórházi osztályvezető főorvos családja veheti át. —ria a város címere látható FOTÓ: KOVÁCS ERZSÉBET Meggyőző higgadtság a_ megyei tisztázó választmányi ülésen Az MDF-hasadás nem tudathasadás Tavaszcsalogató horgásznap Gyulán, az Erkel Ferenc Műve­lődési és Közösségi Házban — a Körös-vidéki Horgászegyesüle­tek Szövetségével összefogva — szombaton rendezték meg a 3. megyei horgásznapot. Bemutatók, kiállítások, vetíté­sek, élménybeszámolók tarkítot­ták a programot. Volt célbadobó verseny is, igaz a téli körülmé­nyekhez alkalmazkodva, a szín­padon, s természetesen horgász­bottal, „versenykészséggel” — mégpedig a Jován-kupa kereté­ben. A játékok, vetélkedők sorá­ban termi pecázás is helyet ka­pott. Ez azt jelenti, hogy kis kád­ban mini halak úszkáltak, s aki kifogott közülük egy hasán meg­jelöltet, ajándékot kapott. E ver­seny a gyerekek kedvence volt, az említett célbadobó verseny vi­szont a felnőtteket is vonzotta. A gyermekek és a felnőttek külön kategóriában indultak, majd egy abszolút kategóriában egymással is megmérkőztek. A félezres nézősereg előtt egy 10 éves kisfiú végzett az első helyen... Egy kis feszültség, egy kis lehan- goltság és jó adag elszántság volt kiolvasható az MDF Békés me­gyei választmánya szombati ülé­sén megjelentek tekintetéből. Dr. Varga /.mázlistán megválasztott országgyűlési képviselő, a párt megyei elnöke — aki egy hete az országos elnökségnek is tagja lett — tájékoztatta a megjelenteket a viharos hétvége eseményeiről. Majd a választmány egy időre elbúcsúzott a sajtó képviselőitől, „családi” ügyeket kellett megtár­gyalniuk. Dr. Varga István kérte a sajtó képviselőit, hogy tegyék közhír­ré: az MDF 1994 decemberé­ben valamennyi országgyűlési képviselőjelöltjével megállapo­dást kötött. A jelelöltek aláírá­sukkal hitelesítve vállalták, hogy a képzésükre, kampányuk­ra fordított összeget — ez mini­málisan 300 ezer forint fejen­ként — visszafizetik a párt­kasszába, ha megválasztásukat követően elhagyják az MDF parlamenti frakcióját. Szabó Ivánék pedig most éppen ezt tet­ték. Véleménye szerint — ha az érintettek nem fizetnének — nem viszik perre a dolgot: az lehetetlenné tenné az együttmű­ködést az új párttal. Felszólította a pártot elhagyó képviselőket, hogy mandátumukat is adják vissza. Komoly erkölcsi kifogá­sokkal illette a távozókat: a vá­lasztók szemében kegyvesztett lesz a pártját cserbenhagyó, pár­tokat váltogató politikus. Állítá­sa szerint az MDF-ben maradot­tak fegyelmezetten tudomásul vették volna, ha történetesen Szabó Ivánék győznek a — dr. Varga István kiemelte — de­mokratikus választáson. A tör­ténteket úgy jellemezte, mint amelyek gyengítették a MDF-et és az ellenzék egészét, rontják választási esélyeiket. Dr. Varga István felszólította a tagságot: aki úgy gondolja, nem tudja támogatni Lezsák Sándort, illetve úgy találja, hogy az elnökség rossz irányba vezeti az MDF-et, az hagyja el a pártot! Hozzátette: ismeretei szerint a tagság 95 százaléka — országo­san és a megyében is — marad. Nálunk új alapszervezetek létre­jötte várható: Mezőhegyesen, Battonyán és Köröstarcsán előrehaladott állapotban van a szervezés. A szarvasi, orosházi és gyulai MDF-szervezetek nyi­latkozatait ismertetve állította, hogy a megye párttagsága az MDF mögött áll. Kérdésünkre azt válaszolta, hogy mindenütt helyi elnökségi üléseket tartot­tak, így a választmány kellően reprezentálja a tagság vélemé­nyét Dr. Lipták András ezt megtoldotta azzal, hogy sok he­lyen taggyűléseket is tartottak — hasonló végeredménnyel. Néhány intimitásba is be­avattattak a részvevők. Megtud­tuk, hogy Szabó Iván Lezsák megválasztásának nápján szen­tesítette egy, később az új pártba belépő apparátusi dolgozó fel­mondását, s rendelte el számára 2,5 milliós végkielégítés kifize­tését. A választások óta félmilli­árdos adósságban úszó MDF balsikerű anyagi konszolidációs kísérleteként említették, hogy a 300 millió forintos bevételre ter­vezett részvényjegyzés mind­össze 4,5 milliós bevételt hozott, a ráfordítás viszont 7,8 millió volt. A kiváltak vezetőjeként álta­lában Szabó Ivánról esett szó, ám dr. Varga István Raskó Györgyöt is említette, illetve a „háttérből mozgató”-ként Kulin Ferencet jelölte meg. s Lapunk kérdésére válaszolva a megyei elnök vélelmezte, hogy a Fidesznek együtt kell működnie a válásban érintett mindkét párttal. A Polgári Szö­vetséghez előbb meg kell erősödniük az ellenzéki pártok­nak, s a hangsúlyt sem érdemes a „polgári”-ra tenni: ma nem vonz tömegeket. Ám ellenzéki össze­fogásra szükség van. Megkér­deztük azt is, hogy az MDF mi­ért nem korábban vonta le a sú­lyos választási vereségből a szükséges következtetéseket, s miért csak most tört előre a má­sodik vonal? Dr. Varga István szerint arra vártak, hogy az ered­ménytelen vezetők maguk áll­nak félre. Ám hiányzott, hiány­zik az alázat a képviselőcsoport tagjaiból. Várható, mondotta, hogy heteken belül az MDF elis­meri: rossz volt a retorikája, a kommunikációja, bizonyos kér­déseket rosszul ítéltek meg az igazságtétel, a kárpótlás dolgá­ban, „kevesebbet kellett volna lobogtatni a Máriás zászlót”, s kevesebb temetést kellett volna rendezni. Változtatni akarnak azon is, hogy praktikus kérdé­sekre az MDF nem tudott prakti­kus választ adni. Dr. Varga Ist­ván az MDF-ben történteket az MSZP figyelmébe ajánlotta, mintegy utalva arra, hogy mi kö­vetkezhet be a szocialisták közelgő országos tanácskozá­sán. Kiss A. János

Next

/
Oldalképek
Tartalom