Békés Megyei Hírlap, 1996. március (51. évfolyam, 52-76. szám)

1996-03-18 / 65. szám

Látogatás Frandaországban Í * Az EDF a közelmúltban lehetőséget biztosított a Démász területén működő Jtfíg' sajtó képviselőinek, hogy bepillantsa­nak a cég tevékenységébe. (5. oldal) SPORT melléklet 14-16. oldal Megújul a gyulai szigeterőd? Alig van turista, aki Gyulát megláto­gatva ne találkozna a „Szigeterőddel”, vagyis a Várfürdő úti bejárati híddal. (9. oldal) 1996. MÁRCIUS 18., HÉTFŐ ÁRA: 29 FORINT (3,50 FORINT ÁFÁVAL) LI. ÉVFOLYAM 65. SZÁM Tavaszi szőnyegvásár! Soproni padlószőnyegek 10—40% kedvezménnyel. Középszőnyegek gyári áron. Nyitva tartás: hétfó'től péntekig 8—17 óráig, szombaton 8—12 óráig. Telefon: 06 (60) 302-999. Cím: Békéscsaba, Bezerédj g U. 1. (A volt pamutszövő helyén.) 2 Megyénkben nyoma sem volt a fővárosi negatív eseményeknek: mindenhol csendesen és békében ünnepelt együtt minden párt és civil szervezet, gyerek és felnó'tt egyaránt. Többeket már a rendez­vények megkezdése előtt utcára csalt az ünnep és a napsütés, így mindenhol sokan vettek részt az ese­ményeken. Rangos vendégeket is köszönthettünk: Oroshá­zán Lotz Károly közleke­dési, hírközlési és vízügyi miniszter, valamint Vas- tagh Pál igazságügymi­niszter tisztelte meg az ünneplő tömeget, az újkí- gyósiak vendége Tőkés László nagyváradi püspök volt, Torgyán József, az FKGP elnöke Mezőbe- rényben, Fónay Jenő, a POFOSZ elnöke Békés- sámsonban járt, Békés­csabán és Gyulán pedig ez alkalomból adtak át ki­tüntetést a város kiváló polgárainak. A békéscsabai ünnepség kellemes színfoltjai voltak a honfog­laláskori, illetve huszárruhába öltözött lovasok FOTÓ: LEHOCZKY PÉTER Nyugodt közös ünnep megyénkben Békéscsabán a Szabadság-téren 11 órakor kezdődött a honfog­laláskori és huszárruhákba öltö­zött lovasok felvonulása. A nagy tömegtől és a mögöttük játszó fúvószenekartól kissé megriadt lovak végülis állták a próbát és érdekes színfoltjai lettek ennek a március 15-ének. A Kossuth- térre vonultak, ahol a MÁV kol­légium majorettjeinek műsora után a Vendéglátóipari és Keres­kedelmi Szakközépiskola diák­jai adták elő szerkesztett műso­rukat. Ezután Pap János polgár- mester köszöntötte az addigra már megcsappant ünneplő tö­meget, és átadta a városi köz­gyűlés által alapított „Békéscsa­báért” kitüntetést Köles Pál nyugállományú rendőr ezredes­nek és Vágréti János festő­művésznek; a „Békéscsaba Sportjáért” kitüntetést Szombati György nyugalmazott labdarú­gó edzőnek, Pangert Lászlóné Vrbovszki Zsuzsannának, a pol­gármesteri hivatal sportosztálya nyugdíjasának és az Akvalíne Torna Klub edzői kollektívájá­nak. A kitartóak a Balassi Nép­táncegyüttes műsorában gyö­nyörködhettek a műsor zárása­ként, majd a koszorúk elhelye­zésére került sor. Tőkés László Újkígyóson Tőkés László, nagyváradi refor­mátus püspök érkezése miatt március 16-ára halasztották a 48-as forradalomra emlékező ünnepséget Újkígyóson. Délelőtt 10 órakor Králik Jánosné Füzesi Etelka kiállítá­sát nyitották meg a művelődési házban, majd az intézmény előtt tartották meg a koszorúzást, és azt a forró hangulatú ünnepsé­get, melyen Tőkés László mon­dott beszédet. A templomban fél egykor ökumenikus istentiszte­letet tartottak. A rendezvények közötti rövid szünetben Tőkés László a Szent Erzsébet Szere­tetotthon lakóit látogatta meg. A fél négyre hirdetett előadás hall­gatói azonban a Gyula Tévé jó­voltából közel egy órás várako­zásra kényszerültek. A zsúfolá­sig megtelt művelődési házban (Folytatás a 3. oldalon) Hírek A kisebbségért (a) A békéscsabai román kisebbsé­gi önkormányzat által alapí­tott „Békéscsaba Román Ki­sebbségeiért” díjat az elmúlt napokban adták át első ízben dr. Simon Mihálynak, a város jegyzőjének. A Takács Győ­ző tervei alapján készült em­lékplakettet Grósz György, a román kisebbségi önkor­mányzat elnöke adta át. In­doklásként elhangzott: a ki­sebbségi választások óta dr. Simon Mihály mindent meg­tett mindhárom kisebbségi önkormányzat munkájának segítése érdekében. Sokszor igazodhattak el neki köszön­hetően a jog útvesztőiben, és neki köszönik a saját irodahe­lyiséget és adminisztrátort is. A díj átadásával egyidőben Vozár Márton, a szlovák- és Kovács Erzsébet a cigánykisebbségi önkormányzat nevében is megköszönte a nekik nyújtott segítséget. Emlékplakett, (cs) A nemzeti ünnep alkalmából Csorváson a tornacsarnok­ban rendeztek ünnepséget, ahol az általános iskola kisdi­ákjai és az ifjúsági zenekar, valamint a majorette csoport műsora után adták át a Csorvás Nagyközségért em­lékplakettet Pados Pálnak, aki a település múltjának ku­tatásában szerzett érdemeket. Az ünnepség keretében a di­ákönkormányzat koszorút helyezett el a községháza fa­lán a T áncsics emléktáblánál. Szavazzon! (m) Holna­pi lapszámunkban „Divat- iesen” címmel három olda­las divatmellékletet tarthat­nak kezükben olvasóink. A mellékletben megismerhe­tik a „Modem Man” megyei férfiszépségverseny döntő­be jutott tagjait. Sőt, a fény­képek alapján szavazhat­nak, hogy önök szerint ki a legszebb férfi közülük. A szavazatot beküldők között ajándékot sorsolunk ki. „Honfoglalás” A sarkadi önkormányzat a mille- centenárium alkalmából még ja­nuárban meghirdette a „Honfog­lalás” című rajzpályázatot a Sar­kad térségében élő diákok számá­ra. A felhívásra mintegy 80 pá­lyamű érkezett. Hét végén Boldi­zsár Gábor, a Művelődési és Köz­oktatási Minisztérium főosztály- vezetője, valamint Puskás Lajos, a helyi önkormányzat művelő­dési bizottságának elnöke okle­veleket adtak át a díjnyertes nebu­lóknak. Felső tagozatos kategóri­ában Somogyi Adrienn és Hő­gyes Ágnes (Okány), valamint Takács Nóra (Sarkad, 1-es iskola) kaptak díjat. Az alsósok közül a legszebb rajzot Molnár László, Jenei Anett és Tulkán Erika, a sarkadi 2-es iskola diákjai küldték be. A zsűri különdíját Kovács Lász­ló, a sarkadi Ady Endre középiskola tanulója kapta. A rajzokból a sarkadi Bartók Béla Művelődési Központban kiállítást nyitottak. Magyar, ne bántsd véreidet! Amióta Katona ismét a kato­nákról elmélkedik, visszasze­rezte egykori varázsát. Ez persze nemcsak azért van így, mert hamisnak bizonyult Ka­tona Tamás egykori meséje a kormány mosolyáról. Kato­náink igaz történetét sokkal értőbben rajzolja meg a tudós ember. Szerinte addig voltunk igazán támadásban, amíg a nyugatiak vissza nem nyilaz- tak. „Ne bántsd a magyart!” — írta Zrínyi okkal, ám az intelem a hódítók és betolako­dók számára a következő év­századokban is falrahányt borsó volt. Jobb lett volna szerényen, csöndben alámerülni a törté­nelem tengerében, és megke­resni az igazgyöngyöket, ha már egyszer ünneplésre szán­tuk el magunkat március 15- én. Okosabb lett volna a „leg­tisztább lelkű forradalmárok” erényeit átvenniük, átültetni­ük üvöltő, habzó szájú szóno­kainknak. Magyarország bemutatko­zott. A honfoglalásra emlé­kező esztendőben — az émelygős reklám szerint a szebbik arcunkat kellene 1996-ban a ránk tekintők felé fordítani — gyalázkodástól, uszítástól, leférgezéstől vissz­hangzott az ország. Hatalom- átvétellel fenyegetőzött 5 ezer fiatal (??) nevében az ifjonc mozgalmista, nem zavartatva magát attól az „aprócska” ténytől, hogy demokráciában nem illenék kikezdeni az al­kotmányos rendet. Mindamellett, hogy a csen­des többség nyilvánvalóan az­óta is pironkodik a kis magyar Zsirinovszkijok minapi kiro­hanásain, sokak számára fel­tűnhetett egy, megint csak nem mellékes körülmény. Igaz, hogy nyugaton, a legszi­lárdabb demokráciákban is lé­teznek szélsőségek (valahol a háttérben), időnként hallatják a hangjukat, aztán lecsilla­podnak. Csakhogy nálunk ezt a szélsőséget most egy parla­menti ellenzéki párt vezetője testesíti meg elsősorban. Vall­juk be őszintén, hirtelen nem is tudjuk, hogy mi lehet az ellen­szere a belülről kilőtt, s magá­ban ártani akaró nyilakkal. Legfeljebb Zrínyi szavait vehetjük át, némi módosítás­sal: magyar, ne bántsd vérei­det! László Erzsébet Két heroinfogás egy héten belül Battonyánál és Nagylaknál Az elmúlt héten 26 ezer utas lépte át az államhatárt Batto­nyánál. A vámhatóságnak sza- bálysértés.miatt 8 esetben kellett intézkednie, kizárólag román ál­lampolgárok ellen. Az elköveté­si érték 100 ezer forint volt, a szabálysértőkre összesen 48 ezer forint vámbírságot szabtak ki. A vámosok lefoglaltak egy átalakított üzemanyag-tartályú Volkswagen Golf típusú sze­mélygépkocsit, kisebb meny- nyiségben üzemanyagot, autó- alkatrészeket, villamossági cik­keket, cigarettát. Mint ismere­tes, az igazán nagy fogás márci­us 10-én, vasárnap este történt Battonyán: ekkor egy bolgár rendszámú Mercedesben 28 kg heroint találtak a nagylaki vá­mosok. — Ezután csendesen telt a hét Battonyán — mondja Wentzel Ágoston, a vámhivatal parancs­noka. — Csütörtökön viszont Nagylakon figyeltünk fel egy gyanús török kamionra. A téte­les vizsgálatot csak a szegedi vámudvarban tudtuk elvégezni: a rakomány közül 36,7 kg jó minőségű heroin került elő! — Lehet valami összefüggés a battonyai és a nagylaki eset között?_ — Úgy tűnik, fellendülőben van a kábítószer-kereskedelem. Nem lennék meglepve, ha ha­marosan újabb szállítmányokat sikerülne felderítenünk. — Beszélgettem román vá­mosokkal, és ők azt mondják, önök biztosra mennek. (Folytatás a 3. oldalon) Európa támogatni kívánja a mezőgazdaság átalakítását Uniós finanszírozás vidéken? Az Európai Unió bizottsága a tavaly decemberi madridi csúcs- találkozóra készített egy mező­gazdasági stratégiai tanulmányt, amely tartalmazza a közös ag­rárpolitika várható alakulásával kapcsolatos álláspontját. A bi­zottság véleménye szerint a fejlődésnek egy integrált vidék- politika fokozatos kialakulását kell eredményeznie. Amilyen mértékben csak lehetséges, az ilyen megközelítést a helyi kö­vetelményekhez és kezdemé­nyezésekhez kell igazítani, s kü­lönös hangsúlyt kell fektetni a legtöbb vidéki térség integrált módon történő fejlesztésére. Az unió bizottsága hangsú­lyozta, hogy a közép-kelet-eu- rópai országok súlyos vidékfej­lesztési problémái miatt az in­tegrált vidékpolitika ebben a tér­ségben is hasznos lehet, ha vidé­ken jól működő gazdasági és tár­sadalmi szerkezetet kívánnak fenntartani. A bizottság ezért fontosnak tartja az említett or­szágok Európai Uniós csatlako­zását előkészíteni egy, az unió által finanszírozandó mező- gazdasági szerkezetátalakítási program keretében. A kezdeményezéshez a Föld­művelésügyi Minisztérium programjavaslatot kíván beter­jeszteni. Ezért a tárca — a kör­nyezetvédelmi minisztérium­mal együttműködve—kétnapos tanácskozást tart március 21— 22-én Budapesten, a Hotel Gel- lértben, ahová parlamenti, kormányzati és nem kormány­zati szerveket, illetve helyi ha­tóságok képviselőit hívtak meg. Megyénket dr. Simon Imre, a megyei közgyűlés el­nöke, illetve Nátor István, a megyei önkormányzat szak­embere képviseli a tanácsko­záson azzal a céllal, hogy már az előkészületek körvonalazó­dásától kezdve megterem­tődjék a lehetősége egy Békés megyét érintő térségi program kidolgozására a tervezett EU- finanszírozás reményében. L. E. Legolcsóbban az Elektroház üzleteiből! Néhány árucikket ajánlunk Önnek a több mint kétezerféle termékünkből: Hajdú mosógép Hajdú centrifuga Móra gáztűzhely Gyümölcscentrifuga Villany borotva GoldStar 55 cm-es TXT tv 2 fejes videomagnó V ideokamera Autórádió-magnó Sharp music center ÍO 990 Ft-ért ÍO 990 Ft-ért 27 990 Ft-ért 9 090 Ft-ért 3 840 Ft-ért 55 990 Ft-ért 39 920 Ft-ért 99 990 Ft-ért 1 1 990 Ft-ért 49 990 Ft-ért 20% előleggel, 6—12—18 havi részletre teljes kínálatunk megvásárolható az Cö ELEKTROHÁZ üzleteiben: = Békéscsaba, Baross u. 10. * Gyula, Városház u. 12. Mczőberény, Kossuth tér 2. * Elektro City, Békéscsaba, Andrássy út 24. Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8—18 óráig, szombaton 8—13 óráig.

Next

/
Oldalképek
Tartalom