Békés Megyei Hírlap, 1996. február (51. évfolyam, 27-51. szám)

1996-02-01 / 27. szám

„...hogy fecseg a felszín” Pusztaföldváron a két fél álláspontja nem közele­dett egymáshoz, az ellentét inkább mélyült és egy­re feloldhatatlanabbnak látszik. (3. oldal) TVR EXTRA Heti rádió-, tv-műsor Szíwel-lélekkel Jacqui Ahn Washingtonból érkezett az Amerikai Békeszolgálat segítségével hazánkba, Telekgerendásra. (5. oldal) 1996. FEBRUÁR 1., CSÜTÖRTÖK ÁRA: 29 FORINT (3,50 FORINT ÁFÁVAL) LL ÉVFOLYAM 27. SZÁM Az orvost és nővért korszerű gépek segítik az életmentésben, de az emberi tudást, érzést semmi nem pótolhatja fotó: kovács erzkióhet Az életekért naponta küzdenek A kórháznak ez az az osztálya, ahová a legnagyobb végve­szélyben kerülnek a betegek. Az intenzívesek legfőbb feladata az életmentés. Az itt dolgozóknak kijut a felelősségből, a megrázó látványból, érzésekből, kevésbé a paraszolvenciából. Ahogyan hallottam, ezeknek az orvosoknak ha nincs lakásuk, kocsijuk, telefonjuk, a fizetésükből nem is igen lesz (legfeljebb ha életük párja náluk módosabb). Etikailag nem tudják fel­dolgozni, hogy a legkiszolgáltatottabb vagy éppen a halál kü­szöbén lévő betegtől pénzt fogadjanak el. A leghidegebbet,—28 fokot 1954-ben mérték Derűre ború, avagy 110 év időjárási szélsőségei A békéscsabai Réthy Pál Kórház intenzív osztályának megbízott vezető főorvosa dr. Szabó Te­réz. Halk szavú, komoly ember, tekintetével, hangjával is nyug­tat, „gyógyít”. —- Az új kórházi épület B szárnya már a múlt év végén elkészült, de az osztály január 23-án költözött ide—meséli. — Hozzánk kerülnek a különböző osztályok legsúlyosabb betegei, akiknél életet menteni vagy az életmentő fizikai funkciókat kell biztosítani. Erre vagyunk kiképezve és kitűnő műszere­zettség segíti a munkánkat. Ki­lenc orvos dolgozik nálunk, 5-en szakorvosok, 4-en készülnek a szakvizsgára. A 12 ágyas osz­tályhoz legalább 6-8 szakorvos lenne szükséges, hiszen a köz­vetlen feladatunkhoz még az aneszteziológus munka (érzés­telenítéssel és altatással foglal­kozó szakorvos) is tartozik. 1994-ben egy miniszteri rende­let lépett életbe, amely szerint minden műtéthez, altatáshoz egy altatóorvos és egy aneszte­ziológus asszisztensnő kell. Évente ebben a kórházban 7-8 ezer műtétet végeznek a kollé­gák, el lehet képzelni a munka­tempónkat. Körülnéztünk a tágas kórte­remben, ahol egy diszpécser­pultnál az ügyeletes orvos vagy nővér végigtekinthet minden be­tegén. Ellenőrizheti az életmű­ködésüket, lemérheti a vérnyo­másukat. Minden ágy felett biz­tonsággal villogó műszerek vi­gyázzák a beteget, a testhez iga­zítható, hajlítható ágyak, ka­paszkodók akadályozzák a beteg lecsúszását. A hőmérséklet ál­landó, 23 Celsius fok meleg van. Az eszméletlenek emberi méltó­ságára, tisztaságára, állandó ellenőrzésére fokozottan ügyel­nek. —Jórészt szívinfarktusos be­tegek, részben balesetesek, élet- veszélyes sokkba kerültek, mű­tötték, öngyilkosságot megkísé- relők, agyvérzésesek kerülnek hozzánk a legkülönbözőbb kor­osztályból. Az intenzív osztály talán a legdrágábban működő egysége a kórháznak és ezt még­is az intézményi költségvetésből (Folytatás a 3. oldalon) Hírek Polgármesterek és a miniszter. A térség polgármestereivel találkozik Vastagh Pál or­szággyűlési képviselő febru­ár másodikán délelőtt Geren­dáson. Az igazságügy-mi­nisztert elkíséri dr. Szabó Pé­ter, a területfejlesztést fel­ügyelő helyettes államtitkár. Orosházán folytatódik a program, ahol a Táncsics gimnázium szalagavatójára adják át a meghívót a minisz­ternek a diákok és a pedagó­gusok. Délután Nagyszénás­ra (szülőfalujába) érkezik Vastagh Pál a helyi kép­viselő-testület ülésére, amit taggyűlés követ. Kiállítás Gyuláit. Jász-Nagykun-Szolnok me­gye népművészete című ki­állítás nyílik Gyulán, a Dürer Teremben február 2-án, pén­teken 15 órakor. A kiállítást Tálas László, a Jász-Nagy- kun-Szolnok megyei múzeu­mok igazgatója nyitja meg, rendezte dr. Gulyás Éva és dr. T. Bereczki Ibolya muze­ológus. A megnyitón tárlat- vezetést tart dr. Szabó László igazgatóhelyettes, egyetemi tanár, közreműködik a Tég­lás zenekar. A kiállítás szer­vesen illeszkedik az Erkel Ferenc Múzeum azon elkép­zelésébe, hogy minden év­ben bemutassák egy-egy al­földi megye reprezentatív múzeumi anyagát. Magyarok lapja. A Magyarok Világszövetsége újraindítja korábban meg­szűnt lapját. Az újság havon­ta jelenik meg, rendszeresen hírt ad a hazától távol élő magyarságról és az anyaor­szág közvéleményének for­málódásáról. A szerkesztők egyik legfőbb küldetésüknek a környező országok ma­gyarsággal szembeni oktalan gyanakvásának enyhítését tekintik. Az időjárást bogarászom — és mi az első, amin megakad a sze­mem? Ha hiszik, ha nem: az adó! Hogy kerül a csizma az asztalra? Réthly Antalnak van egy köny­ve, a címe: Időjárási események és elemi csapások Magyarorszá­gon. Felütöm a tárgymutatónál, és mi az első címszó? Igen: Adó­behajtás, -elengedés. Hamaro­san megtudhatom, hogy a Bánátban „Áldásos bő termés 1724-ben. Kormányzósági ren­delkezés: Behajtandók az adó­hátralékok.” 1728-ban viszont Palánkán elrendelték: „A rossz termés miatt az adókat majd C fok A múlt században emelt vályog­falú, alapozás nélküli épület egészen idáig állta az idők pró­báját. A műszaki vizsgálat sze­rint a szúette, korhadt szarufák nem bírták tovább a hó terhét. Megállapították, a ház nem újítható fel gazdaságosan, így az önkormányzat elrendelte annak lebontását és a törmelék elszállí­tását. A rom a járókelőkre nézve is balesetveszélyes, így mielőbb hozzá kell látni a munkához. Az asszonyt gyermekével isme­csak 1729-ben hajtják be.” A Csanádiaknak viszont ugyaneb­ben az évben „A kormányható­ság 5000 frt. adóelengedést adott.” Az időjárási „legek” pedig an­nak apropóján kerültek aktuális témáink sorába, mert éppen 110 esztendeje, 1886. február else­jétől mérik a csapadékot rendsze­resen Békéscsabán. Mi minden történt ennyi év alatt, hányszor jött derűre ború, volt aszály és áradás, jégeső és hóvihar, hideg és meleg?! Szudár Béla, az Or­szágos Meteorológiai Szolgálat (Folytatás a 3. oldalon) rősök fogadták be, a 73 éves férfinak az önkormányzat keres ideiglenes szállást. A lakóknak pillanatnyilag minden értékét, holmiját fogva tartja a rom. A düledék kéménye felkiáltójelként mered az égnek. Az udvar végén roskatag kunyhó, benne fekhely, főző­alkalmatosság, szeneskályha. A falra törött petróleumlámpát akasztottak. Koszti István itt la­kik a szerencsétlenség óta. (Folytatás a 3. oldalon) A hónap csillagászati és egyéb érdekességeiről olvashatnak összeállítást lapunk 11. oldalán Pista bácsi a házát siratja Tragédiával is végződhetett volna a hétv égén Szarvason a Martinovics úti százéves lakóház tetőszerkezetének leomlása. Szerencsére a ház lakói — egy idős ember és egy anya gyer­mekével — az omlás pillanatában nem tartózkodtak otthon. Arany a hóban Történt a minap, hogy az Oros­házi Határőr Igazgatóság mun­katársai a korai órákban egy belépő török autóbusz utasait ellenőrizték. Az útlevélkezelő a buszról leszállva megállt és leg­nagyobb meglepetésére a hóban egy csomagot pillantott meg. Az utasok elmondták, sem a kis ba­tyut, sem annak tartalmát nem ismerik. A tasak átvizsgálásakor kide­rült, annak tartalma 240 ezer fo­rintot ért (valakinek). Volt ab­ban 19 gyűrű, 43 medál és 32 pár fülbevaló. Azt is a határőrségtől tudtuk meg, hogy az elmúlt na­pokban az igazgatóság területén 30 illegális határátlépőt fogtak el. Közokirat-hamisítást 10-en, külföldiek rendészetével kap­csolatos jogsértő cselekményt 9-en követtek el (román állam­polgárok). . Család helyett alapítsunk sportegyesületet? Eszem ágában sincs sportot űzni a nyomorúságos helyze­tű magyar élsport ostorozásá­ból. Ám a lap minap megje­lent egyik írása vélemény- nyilvánításra ösztökélt egy egyesületi elnököt. Cikkünk azt nehezményezte, hogy az állam néhány éven belül im­már másodjára nagyvonalús- kodik a sportegyesületek adó-, s gondolom tébétartozásainak ügyében, s nem teszi meg ezt a már szinte az életben maradá­sukért küzdeni kénytelen kis­emberekkel. „Mint gyakorló jogász állí­tom, hogy a törvényi kötelezettségből annyi tartha­tó be, amennyi realitása van a törvényi kötelezésnek”—írja a sportvezető az egyik helyen, majd hozzáteszi: „S ha arról kell dönteni, hogy adót fizes­sek be vagy a vasárnapi ver­senyre utaztassam el a gyere­keket. akkor ezután sem te­szek másként, mint eddig tet­tem”. Egy-egy szörnyűséges helyzetbe került (hozott) csa­lád mindezt nyilván úgy for­dítja le a maga nyelvére, hogy a rá adót kirovó törvényeket már képtelen betartani, tehát fittyet is hányhat rá, valamint a törvénynek adózás helyett inkább a gyerekek vasárnapi ebédjére fordítják a megkop­lalandó adógarasokat. A sportegyesületek finan­szírozása (és sok esetben belső működtetése) valóban ramaty. De itt most az adómo­rálról, a törvényességről, a jogegyenlőségről van szó. Példának okáért: ha egy spor­toló bérére például havi 300 ezerje van egy egyesületnek, akkor ne 300 ezer forint bért adjanak neki, hanem annyit, hogy ebből az összegből a köztartozások is rendezhetők legyenek. Minden más meg­oldás felelőtlen gazdálko­dási?). Olvasom az úr levelében, hogy miért nem ostorozzuk azokat a cégeket, melyeknek tébétartozásuk tízmilliárdjait engedték el? Nyugodt szívvel mondhatom, rendszeresen megesett velünk. De szóvá tettük a bűnös bankkonszoli­dációt, a többi csalafintaságot is. Ám az is fából vaskarika lenne, ha az élsport gondjait sportszerűtlen eszközökkel akarnánk megoldani. Kiss A. János £l]eei a lehetői éqqel... .. .Áléjkee! Régi ár Akciós ár Párizsi felvágott (Délhús) 344,00 Ft 299,00 Ft Olasz felvágott (Délhús) 472,00 Ft 419,00 Ft Zala felvágott (Délhús) 509,00 Ft 449,00 Ft Füstölt kolozsvári szalonna (Délhús) 758,00 Ft 559,00 Ft Sertés- és marhamájkrém, 65 g-os 35,00 Ft 27,20 Ft Löncshús, 400 g-os 164,00 Ft 119,00 Ft Túró Rudi, csokoládés 21,00 Ft 15,00 Ft Tej, 2,8%-os, 11-es (Hajdútej, Zalkatej) 58,50 Ft 53,90 Ft Gyorsfagy. csibefasírt, natúr és paprikás 348,00 Ft 299,00 Ft c l(.Békéscsabai TCűtőház egyes termékei 25% etnjetfénért ettje/I Papírzsebkendő, 100 db-os, „Pille” 128,00 Ft 82,00 Ft WC-papír, 4 tekercses „Harlekin” 107,00 Ft 86,00 Ft Silan Rose öblítőkoncentrátum, 11-es 489,00 Ft 289,00 Ft .attól jó oújLÓrolni (14356)

Next

/
Oldalképek
Tartalom