Békés Megyei Hírlap, 1995. december (50. évfolyam, 282-305. szám)

1995-12-13 / 292. szám

Megkérdeztük olvasóinkat Ha ismét pályaválasztás előtt állna, a tarhosi Domokos Ferencné biztosan nem lenne szabó. (5. oldal) 1995. DECEMBER 13., SZERDA ÁRA: 29 FORINT (3,50 FORINT ÁFÁVAL) L. ÉVFOLYAM 292. SZÁM Hírek Gyula kiváló polgára. Gyula város önkormányzata 1994-ben „Kiváló polgár” ki­tüntetést alapított a helyi közös­ség szolgálatában kiemelkedő eredményeket szerzett szemé­lyek elismerésére. A kitüntetés arany pecsétgyűrű formájában adományozható, melyet a pol­gármester március 15-én ünne­pélyes keretek között ad át. A kitüntetett személyre bármely gyulai állampolgár tehet javas­latot, melynek tartalmaznia kell a kitüntetendő személy adatait, lakcímét és az adományozás alapjául szolgáló tevékenység részletes ismertetését. A kitün­tetési javaslatot december 31-ig kell Lebenszky Attila polgár­mesternek megküldeni. Fórum. A szlovák—magyar együttélés lesz a témája annak a fórumnak, melyet Tótkomlóson tartanak a művelődési házban december 15-én este hat órától. A fórum vendége Duray Miklós, a Szlovákiai Magyarok Szövet­ségének elnöke. Iskolaegészségügy. 1996. január 5—6. között rende­zik meg Budapesten, a SOTE-n a II. Országos Iskolaegészség­ügyi Konferenciát. Fővédnöke dr. Lépes Péter helyettes állam­titkár (Népjóléti Minisztérium) és dr. Lun Katalin (fővárosi tisz­tiorvosi szolgálat). Információ és jelentkezés: 1382-282 vagy az 1181-036-os telefonon. Iroda Zentán. Csütörtö­kön találkozik Gyulán Tóth- Horti Gábor, Zenta polgármes­tere és Lebenszky Attila polgár- mester. A tárgyalások során elsősorban idegenforgalmi együttműködési lehetőségekről esik szó. Valószínűleg sokan szívesen jönnének a Vajdaság­ból a fürdővárosba, ezért terve­zik egy gyulai utakat szervező utazási iroda megnyitását Zentán. Gondos gazdát a gyulai várnak! Az év elején megszületett a megyegyezés, elkészült a kormányelőterjesztés. (Tudósítás a 3. oldalon) fotó: kovács Erzsébet A vámtörvény szektorsemleges Eddig 565 milliárd forint bevételt könyveltek el Mintegy 8 éves késedelemmel idén november 14-én megszü­letett, december elsején megje­lent, és 1996. április l-jével ha­tályba is lép az új vámtörvény — mondta tegnap Békéscsa­bán, az Agrimill Rt. székházá­ban tartott tanácskozáson Ar­nold Mihály, a vám- és pénz- ügyó'rség országos parancsno­ka, aki a Békés Terminál meg­hívására látogatott a megye- székhelyre. Szólt arról is: hazánk közös pi­aci társult tagsága megkövete­Arnold Mihály, a vám- és pénzügyőrség országos pa­rancsnoka FOTÓ: KOVÁCS ERZSÉBET li, hogy vámtechnológiában, vámellenőrzésben, vámjog- szabályokban illeszkedjen a törvény a Közös Piac vámjog- rendszeréhez. Ez a vámtörvény szektor­semleges — hangsúlyozta Ar­nold Mihály, és a törvény köz- gazdasági szabályozó szerepét emelte ki. Hozzátette: ahhoz, hogy úgy érvényesüljön, ahogy „kitalálták”, kormány­elhatározás is szükséges. A vámtörvény a klasszikus funk­cióknak eleget tesz, védi a ha­zai ipart és mezőgazdaságot, kitér az import-, export- és ár- szabályozásra, illetve a bevé­telek növekedése sem lehet mellékes. A parancsnok adatokkal is szolgált, így 1994-ben a költ­ségvetés bevételeinek 39,2 százalékát tették ki a külön­böző vám és ezzel kapcsolatos bevételek. Idén eddig 565 mil­liárd forint vámbevételt köny­velhettek el, év végéig várha­tóan elérik a 600 milliárdot. Ugyanakkor nettóban csak­nem 50 milliárd forint a vám­és pénzügyőrség kintlévősége, és ennek jelentős része nem, vagy nehezen hajtható be. A két évvel ezelőtti csőd- és felszá­molási eljárások során a vám- és pénzügyőrség nem tartozott az elsők között kifizetendők „táborába”, 12+1 nagyvállala­tot kormányrendelet mentesí­tett a fizetés alól, és vámbűn­cselekmények is növelték a kintlévőséget. A hatóság min­denesetre lépéseket tesz, hogy a kintlévőséget 1995 végéig 25 százalékkal csökkentse. A vámudvarok sorsával kapcsolatban a Békés Terminál jövője is szóba került. Arnold Mihály válaszában elmondta, hogy minden bizonnyal átala­kul vámügynökséggé, termé­szetesen mindez szándék és fel­tételek függvénye. Arra a kér­désre, hogy ez a vámtörvény meddig funkcionálhat jelenlegi formájában, a parancsnok így reagált: — Ha Magyarországot fel­veszik a Közös Piacba, akkor annak a vámkódexe lesz köte­lező érvényű. Ny. L. December 18-án, hétfőn ünnepelnek a kisebbségek Meg kell adni e nap méltóságát Nagy a készülődés a nemzetisé­gek, kisebbségek háza táján. A 116/95-ös kormányrendelet de­cember 18-át a kisebbségek nap­jává nyilvánította, így először az országban, a megyékben és a tele­püléseken rendezvényekkel, ün­nepi műsorokkal készülnek a nemzetiségek. A megyei kép­viselő-testület nemzeti és etnikai kisebbségi bizottsága tegnapi ülésén újra megerősítette kérését a megye 41 kisebbségi önkor­mányzat vezetőjéhez: éljenek a lehetőséggel, tegyék ünnepélye­sebbé találkozóikat. A bizottság titkára, Hevesi József részletesen ismertette a megyeházán, decem­ber 18-án rendezendő programot a meghívottakkal és a műsorral együtt. Kaszai János, a bizottság alelnöke hangsúlyozta, hogy meg kell adni a méltóságát e napnak. A bizottság idei munkáját ér­tékelve Kaszai János emlékezte­tett, hogy az első esztendő az ismerkedés jegyében telt, min­den olyan településen jártak, ahol jelentősebb számú, illetve több nemzetiség él. Egy-egy al­kalommal javaslatokkal segítet­ték a helybéliek munkáját. A lá­togatásaik, beszélgetéseik alap­ján megállapították, hogy — egy-két kivétellel — jó kapcso­lat alakult ki a kisebbségek és a települési önkormányzatok kö­zött. l. E. Legnagyobb vesztes a gyermek. Aki mindkét szülőt félti, szereti, egyiket sem akarja elveszíteni. Valószínűleg febru­ártól Békéscsabán is működik kapcsolatügyelet az elvált szülők jogainak érvényesítéséért. (Cikkünk a 3. oldalon) FOTÓ: KOVÁCS ERZSÉBET Sztrájk, szabályosan A mezőhegyesi Jqzsef Attila Ál­talános Művelődési Központ­ban november 20-án alakították meg a sztrájkbizottságot. A tes­tület röviddel ezután megegye­zett az önkormányzat illetékese­ivel az elégséges szolgáltatásról. A dokumentum szerint Mező­hegyesen egy óvodai csoportot működtetnek sztrájk esetén, és egy pedagógus gondoskodik azokról a tanulókról, akiknek a szüleik ezt kérik. Szebegyinszki Zoltán, a Pedagógusok Szak- szervezete városi bizottságának titkára arról tájékoztatta lapun­kat, hogy a december 15-ei sztrájk alkalmával, amikor is 90 százalékos részvételre számíta­nak, a fentieknek megfelelően fognak eljárni; a sztrájkolok tel­jes munkaidejüket az ÁMK-ban töltik, de nem veszik fel a mun­kát. M.Gy. Ez kinek öröm, lányok? A legendák szerint az előkelő szicíliai családból származó Lucia (magyarosan Luca) szüzességet fogadott, áttért a keresztény hitre, példamuta­tóan tiszta, alázatos életet élt, majd hitéért mártírhalált is halt. Az évszázadok során több hagyomány is rakódott a december 13-ai Luca-napra, ilyen például, hogy ekkor bi­zonyos női munkákat tiltot­tak, e „gonoszjáró” napon különböző módokon véde­keztek a boszorkányok ellen. Ha már a szüzességtől el­kanyarodtunk a női munkák és a boszorkányok irányába, érdekes cikkre bukkantam tegnap. A Belügyminisztéri­um helyettes államtitkára új­ságírói kérdésre a prostitúció­val kapcsolatos törvény előkészítéséről szólt. Eszerint az örömlányok egyéni vállal­kozási formában üzemelné­nek, a cégbíróságon pedig be­jegyeznék telephelyüket. Sőt, még az adóhatóság és a tb igé­nyeit is kielégítenék a kéjhöl­gyek, természetesen, mint törvénytisztelő vállalkozók. Az illetékes szerint, lehet, hogy néhányan bizarmak tart­ják az elképzelést, de a szak­emberek szerint biztonság, közerkölcs, közegészségügy szempontjából ez a legüd­vözítőbb megoldás, hiszen a legellenőrizhetőbb is. Szóval, ha ez az álláspont megvalósul — ugye, az állás­pont milyensége nem elha­nyagolandó e témában —, prostitúció terén jövő nyárra eljuthatunk a csúcsra. Hozzá­teszem: a nemi gyönyör adás­vétel színtereinek meghatáro­zásában, elfogadásában a ter­vek szerint a helyi önkor­mányzatoknak is néminemű beleszólásuk lenne. Persze az már „kacsa”, hogy a „küz­dőtér” minősége mellett a lá­nyokét is bírálhatnák. Tehát kitartás, férfitársa­im! Nemsokára legálisan nyi­tott kapukat döngethetünk. Örömhölgyek, még egy csöpp kitartás, és rossz utcalányok­ból, boszorkányokból vállal­kozó jótündérek lehetnek, akik törvényesen szolgáltat­nak és teljesítenek kívánságo­kat. Csak azt tudnám, hol lenne az áfás számlának biztos rej­tekhelye... Nyemcsok László Áremelés előtti tüzelőakció, amíg a készlet tart! Mányoki brikett 1180 Ft/q EP—1 orosz barna darabos 940 Ft/q Tatai brikett 1180 Ft/q Cseh barnaszén 900 Ft/q Dorogi brikett 1110 Ft/q Pécsi iszap 810 Ft/q Lengyel darabos 1280 Ft/q Fűrészelt vegyes tűzifa 650 Ft/q Lengyel lángborsó 1240 Ft/q Fűrészelt akác tűzifa 750 Ft/q 30 q feletti vásárlásnál Békés megyében díjtalan házhoz szállítás! Viszonteladóknak további kedvezmény! Betongerendák, áthidalók gyári árnál 25%-kal olcsóbban befizethetők. Wienerberger téglagyár termékei gyári áron befizethetők. Fuvarügyintézés a helyszínen. Magyar cement telepi áron: 920 Ft/q. 30 q felett házhoz szállítva: 945 Ft/q. Hejőcsabai diszpozíció befizethető: 760 Ft-os áfás áron, szállítása saját fuvar­eszközzel. Áraink az áfát is tartalmazzák! Kisebb tételek házhoz szállítását is vállaljuk! VÁRIUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT SZEMÉLYESEN ÉS TELEFONON! BORBÉLYIG tüZép MMi\BÉKÉSCSABA BERENYI UT 140 Nyitva tartás: hétfó'tó'l péntekig 7—17 óráig, szombaton 7—13 óráig. Telefonszámaink: (66) 441-264, (66) 453-687. Új vezető a zeneiskolában Kepenyes Pál nevét aGyulai Big Band koncertjeire és a Jókai Színház előadá­saira járók régóta ismerik. (5. oldal) Ma: Mezőkovácsháza és környéke Megyei lapszámunkban ma Mezőko- vácsházáról tudósítunk, békéscsabai olva­sóinknak készült a Csabai Napló. (7. oldal)

Next

/
Oldalképek
Tartalom