Békés Megyei Hírlap, 1995. január (50. évfolyam, 1-26. szám)

1995-01-26 / 22. szám

Alapozásba kezdtek a Békés megyei játékvezetők SPORT 1995. január 26., csütörtök A magyar sport helyzetéről a SOSZ elnökével Az elnök előrelépést vár A labdarúgó-bajnokság kezdete eló'tt megszokott, hogy a játékvezetőit is alapozásba kezdenek, azaz \o felkészülnek az idényre, s számot adnak elméleti tudásból és fizikai felkészültségükből. A Békés Me­gyei Labdarúgó Szövetség Játékvezetői Testületé vasárnap kezdte meg a téli alapozást Békéscsabán, az Árpád fürdő környékén hosszú távú futásokkal, majd szaunázással. Győri László, az MLSZ játékvezetői testületének tagja, az országos oktató bizottság vezetője a minap vázolta a felkészülési programot. Elöljáróban azt kértük Győri Lászlótól, hogy dióhéjban ecsetelje, mennyire elégedett a testület tagjainak a közel­múltban produkált teljesítmé­nyével, s hogy miben kell leg­inkábbjavulniuk a dirigensek­nek. Nem egy húron pendülnek — Általában elégedett vagyok játékvezetőink teljesítményé­vel, de az az érzésem, hogy a csapatok vezetőitől egy kissé távolabbra kerültünk, s nem tudom, mi oknál fogva — kez­di az elnök. — Ezzel foglal­koznunk kell a jövőben, sőt, már most a felkészülés idősza­kában is, mert úgy érzem, hogy nem egészen egy húron pendülünk a csapatok irányí­tóival. Néhány vezető olyan hangnemet enged meg magá­nak, ami még labdarúgópályá­ra sem való. Annál is inkább érthetetlen ez, hiszen a Békés megyei játékvezetők nem kö­vettek el több hibát, mint amennyi ennek a játéknak a velejárója. Természetesen lát­juk, hogy bizonyos területen kell még javulniuk a működés­ben, s elsősorban a fegyelme­zés az, ami még sok kívánniva­lót hagy maga után. Persze ép­pen ezt szolgálják majd a fel­készülési időszakban az edzé­sek, s az elméleti felkészítés, amelynek során sok futással és szaunázással készülünk heti két alkalommal, csütörtökön és vasárnap. A foglalkozáso­kat Szabó László, a játékveze­tők edzője, a küldőbizottság vezetője irányítja, aki nagyon alapos, körültekintő munkát végez a testületben. Tesztlapok a játékvezetőknek ■—Mi szerepel még a program­ban? — Március 5-én egész na­pos továbbképzés lesz, ame­lyen tesztlapot töltenek ki a játékvezetők, de rendhagyó módon erre meghívunk vala­mennyi, valaha működött Bé­kés megyei játékvezetőt. Ugyanis mindig azt hangoztat­juk, hogy mi egy nagy család vagyunk, s ha ez így van, akkor ne mondjunk le az öregjeink­ről sem. Ezt a találkozást ta­pasztalatszerzési célból sze­retnénk létrehozni, s elsősor­ban mi tartunk igényt az ő vé­leményükre. Azt szeretnénk, hogy ismerjék meg az őket kö­vető generációkat, továbbá jó lenne, ha a játékvezetéstől az­óta egy kissé eltévelygőket is vissza tudnánk csalogatni, mégha esetleg nem is szimpa­tizálnak velünk, de legalább ne legyenek ellenünk. Mert bi­zony van köztük olyan, aki ta­lán jobban reklamál egy-egy ítélet után, mint egy-egy vér- mesebb szurkoló! — Március negyedikén lesz az NB III-as, míg március 11 - én a megyei csapatok sze­zonnyitó értekezlete Gyulán, az Agro Hotelban. Egy nappal korábban, március 10-én a Bé­kés megyei játékvezetők ha­gyományos évadnyitóját ren­dezzük a MÁV békéscsabai kultúrközpontjában, amelyre várjuk a hozzátartozókat, a családtagokat, valamint a csa­patok vezetőit is — vált gon­dolatot az elnök. — Ez mindig szokás volt nálunk, ugyan né­hány évig elmaradt, de most újra szeretnénk éleszteni ezt a gesztust, amelynek révén talán közelebb kerülhetnek egy­máshoz a sportvezetők és a játékvezetők. Ezt követően március 16-án a MÁV-pályán egy teszt során adhatnak szá­mot a játékvezetők fizikai fel- készültségükről. Ezzel párhu­zamosan kezdődik az országos program, amelyben néhány Békés megyei játékvezető is érdekelt. Február 18-án Buda­pesten tartják meg a szokásos országos ellenőri és elnöki ér­tekezletet, amelyet követ majd a szintén hagyományos évad­nyitó bál. Február 24—26-a között kerül megrendezésre az országos edzőtábor Tatán, ahol a fizikai és szellemi fel­készülésnek nagy örömünkre Békés megyei érintettje is van, mégpedig Hanyecz István és Hrabovszki András, akik évek óta stabil, megbízható NB li­es kerettagok lettek, sőt, NB I- es partjelzői feladatot is kap­tak már. Majoros Pál is gyak­ran kap felkérést partbírásko­dásra a második vonalban. Tartják jó formájukat Az lenne a kívánatos, ha előb­biek közül valamelyik előrébb tudna lépni, hiszen „tűzben vannak” és tartják jó formáju­kat. Ezen túlmenően ugyan­csak a tatai edzőtábor ad ott­hont az utánpótlás-játékveze­tők felmérésére, amelyen min­den megyéből egy-egy játék­vezető érdekelt. Békés megyé­ből a legnagyobb esélye erre Megyebíró Jánosnak van, no­ha erről még nem született döntés az elnökségi ülésen. Tehetsége, felkészültsége, je­lenlegi játékvezetői teljesít­ménye alapján ő a váromá­nyos. Az is igaz, hogy a részvé­tel, a helytállás többet igényel a fiatal sportembertől, s nem kellene, hogy ennyire kivonja magát a közösségi életből. En­nél többet kell tennie, még ak­tívabbnak lennie! — Az alsóbb osztályokban kik állják meg a helyüket? — Az NB 111-ban nagyon stabil, megbízható játékvezető Bogyó Imre, Csonka János, Ko- kavecz András, Gulyás János, Majoros Pál, Rózsa Zoltán, de a megyei első osztályban is meg­felelően és jól működnek az imént felsoroltak, valamint akik korábban is bizonyítottak, így Klembucz János, Scsitovics Já­nos, s persze még egy-két fiatal, hogy csak a békési Takács Zsol­tot vagy Tóth Pétert említsem. Az utánpótlásra nagy szükség van a testületben is, hogy pótol­ni tudjuk a kiesőket, hiszen leg-' utóbb az orosházi Guti Ferenc akasztotta szögre a sípját, aki jól felkészült, megbízható játékve­zető volt. Sajnos, rövidesen to­vábbiak is hasonló sorsra jut­nak, s kell a frissítés—mondot­ta végezetül Győri László. Gyurkó Mihály Bogyó Imre (archív felvételünkön), az egykori NB ll-es játékve­zető meglehetősen szigorú tekintettel ítélkezik. Az erélyességre tavasszafís nagy szükség lesz az alsóbb osztályú mérkőzéseken Kosárlabda SZEDEÁK—Békési Áfész SE 108:84 (45:37). NB II, fér­fi kosárlabda-mérkőzés, Sze­ged. V.: Bemáth, Bede. Bé­kés: Polgári (19/3), Balog V. (16/6), Ladányi (10), Révész (8), Erdei (18). Cs.: Takács (12/3), Makra (2), Trescsik (-). Edző: Balog Lajos. A tar­talékos békésiek az idény leg­jobb játékát nyújtották a nagy­iramú, színvonalas mérkőzé­sen, a bajnoki cím váromá­nyosa ellen, de ez is kevé^/olt a meglepetéshez, mivel a má­sodik játékrész egyes szaka­szaiban kiütközött a szegedi­ek jobb erőnléte, magassági fölénye. / Uszótanfolyam A Békéscsabai Belvárosi Álta­lános Iskola és Gimnázium uszodájában újabb gyermek és felnőtt úszótanfolyam kezdődik január 30-án. Az érdeklődők Budavári István és Szarvas Já­nos oktatóknál jelentkezhetnek a helyszínen hétköznap délutá­nonként. Kiss Imre: „Szeretnénk, ha két százalékot kapna a sport” A napokban Békéscsabán járt Kiss Imre, a MOB alelnöke, a Sportegyesületek Országos Szövetségének (SOSZ) elnöke, aki társadalmi megbízatásai mellett egyébként a Csepel- Kordax elnöke. A sportvezető részt vett a SOSZ Békés megyei szövetségének alakuló ülésén. A tanácskozás után arra kértük Kiss Imrét, hogy a magyar sport helyzetéről, az olimpiai mozgalomról, a sportegyesületek érdekvédelmi szervezetének tevékenységéről bővebben is fejtse ki vélemé­nyét. — Hogyan jött létre a SOSZ, amely az idén ünnepli fennál­lásának ötödik évfordulóját? Jelenleg hány tagja van a szer­vezetnek? — A rendszerváltozás évé­ben, 1989 nyarán a 12 kiemelt egyesület vezetői arra az állás­pontra jutottak, hogy kellene egy szervezet, amely a klubok érdekeit képviseli, hiszen így nehezebben tudja a politika le­söpörni a sportot. így jött létre a Sportegyesületek Tanácsa. Később csatlakoztak a legna­gyobb klubok, így még ez év szeptemberében negyven egyesület képviselője írta alá a Sportegyesületek Szövetségé­nek alapszabályát. Végül a fej­lődés harmadik fázisa követ­kezett, 1991 áprilisában köz­gyűlésen mondta ki megalaku­lását a SOSZ. Azóta a mintegy háromezerre tehető hazai klub közül tagjaink száma eléri az ezret. Egyébként sorra alakul­nak a megyei szövetségek, a most létrehozott Békés me­gyei után a közeljövőben Pest megyében hozzák létre a szer­vezetet a helyi egyesületek. A Békés megyei szövetségnek a SOSZ az induláskor ötvenezer forintos támogatást nyújt, hogy zavartalan legyen a mű­ködés megkezdése. Ugyanek­kora összeggel támogatja a megyei sporthivatal is a most megalakult szervezetet. A me­gyei szövetségek közül egyéb­ként a Szabolcs megyei dolgo­zik példamutatóan. — Milyen eredményeket ér­tek el Önök az elmúlt években? Milyen a kapcsolatuk az ön- kormányzatokkal? Mit szeret­nének megvalósítani a jövő­ben? — A legnagyobb ered­ménynek azt tartjuk, hogy fennmaradtak a klubok, s a SOSZ-ban jó hangulat alakult ki. Korábban voltak nézetelté­rések a nagy és kis klubok, valamint a fővárosi és vidéki egyesületek között. Mára már elértük, hogy nem bántják egymást a sportkörök, hiszen rájöttek az életben maradásért összefogva kell harcolni. Kap­csolatunk jó az önkormányza­tokkal, mostani zsúfolt békés­csabai látogatásom alkalmá­val is felkerestem Pap János polgármestert. Szeretnénk elérni, hogy az önkormányza­tok kölségvetésük két százalé­kával támogassák a sportot. Ez azért lenne objektív mutató, mivel, ha több a pénze az ön- kormányzatnak, több jutna a testedzésre is, ám ha keve­sebb, akkor arányaiban a többi költségtényezővel itt is csök­kenne az összeg. Jó példa egyébként a főváros idei hely­zete, ahol a tavalyi 175 millió­val szemben az idén mintegy 680 milliót kap a sport, miután a háromszáz klubot tömörítő budapesti szövetség vezetői­vel konzultáltak a közgyűlés irányítói. Remélem, Békés megyében a most megalakult szervezet képviselői is hason­ló sikereket érnek el közösen, mint a fővárosiak. Arra tö­rekszünk, hogy mielőbb elfo­gadja az Országgyűlés a sport- törvényt. Az előkészítő bizott­ságokban képviseltetjük ma­gunkat. A SOSZ szakemberei egyébként a szakági szövetsé­gekben és a társadalmi szerve­zetekben is ott vannak, segítik azok munkáját. —Milyen formában segíti a SOSZ anyagilag a klubokat? — Létrehoztuk 20 milliós alaptőkével a SOSZ-bankot. Innen a tagszervezetek maxi­mum három hónapra vehetnek fel hitelt. Ehhez a hitelhez ga­ranciákat kérünk a kluboktól. A garancia lehet a Nemzeti Sportalaptól, ha vár támoga­tást az egyesület vagy az ön- kormányzati támogatás. Emellett rá lehet tenni egy-egy kiváló játékost, sportolót is ga­ranciaként a hitelfelvételre, s ha nem fizet időben a sportkör, akkor az eladásból származó Kiss Imre, a Sportegyesüle­tek Országos Szövetségének elnöke, a MOB alelnöke bevételből egyenlíthetik ki a tartozást. — Ön a MOB alelnöke is. Jövőre olimpia lesz, az idén bonyolítják le a kvalifikációs versenyeket? Lesz-e ezekre elegendő pénz? — A kormányzat nagy jelen­tőséget tulajdonít az olimpiai felkészülésnek, így anyagilag is segíti a kvalifikációs versenye­ken való részvételt. Ezekre a viadalokra elkülönített egy több tízmilliós összeget. Az elmúlt év egy kicsit gyengébb volt a magyar teljesítményeket illető­en, az olimpiai sportágakban csak három aranyérmet nyertek a magyar sportolók. Ennek elle­nére én optimista vagyok és At­lantában nyolc-tíz aranyat vá­rok a mieinktől. Ma már egyéb­ként centiméterek, tizedmásod- percek döntenek egy-egy érmes helyezés sorsáról a nagy világ- versenyeken. —Még egy olimpiai kérdés: az atlantai felkészülés úgy tű­nik biztosított, de mit tesz a MOB az utánpótlásnevelés ér­dekében, a Sydneyi olimpián való minél eredményesebb szereplésért? — A MOB az aktuális fel­adatok mellett természetesen gondol a jövőre is. A közel­múltban létrehoztuk a Syd­ney—2000 programot. Ez a 20 milliós alaptőkével megala­kult program éppen a fiatal tehetségek nevelését szolgálja a 2000. évi olimpiára — fejez­te be Kiss Imre. Verasztó Lajos Teremfoci innen-onnan Mezőberényben, a te­remlabdarúgó-torna ötödik fordulóját ját­szották a felnőtt együttesek. A gyermeklabda- rúgó-bajnokság pedig már be­fejeződött. A hétvégi eredmények. I. osztály: Casino—OPSH 4— 1, Huszár Bor—Gösser Szh 4—4, Othello—Gösser MB 2—2. II. osztály: Verker Kft.—Fortuna 2—8, Glória— Fiatalok 2—1, Eldorádó— AGROWERK 1—2, Hen­kel—Lima Lelkes 1—6. A gyermekbajnokság vég­eredménye. 5—6. osztály: 1. Gyulai Kinder FC, 2. Mezőbe - rényi 1-es isk., 3. Békési dr. Hepp F. ált. isk. A legek. Ka­pus: Váradi György (Mezőbe - rényi 1-es isk.). Gólkirály: Cserháti Zsolt (Gyula, Kinder) 13 találattal. 7—8. osztály: 1. Békési dr. Hepp F. Isk., 2. Me­zőberényi 1-es isk., 3. Békés­csabai Madách Isk. Legjobb kapus: Havasi Szabolcs. Gól­király: Nyeste Attila (mind­kettő Mezőberényi 1-es isk.) 8 találattal. é M> A sarkadi teremlabdarúgó­bajnokságban a Dobi Gumi Sarkad és a Leel-Ősy Kft. Sar­kad csapatai továbbra is veret­lenül állnak a bajnokságban. Eredmények: Fiúk. I. korcsoport (3—4. osztályosok): Leel-Ősy Kft.—Sarkad 2-es isk. 3—2, Komádi—Geszt 1—4, Komá- di—Leel-Ősy Kft. 4—4, Geszt—Sarkad, 2-es isk. 4— 2, Leel-Ősy Kft.—Geszt 4—4, Komádi—Sarkad, 2-es isk. 4—3. II. kcs. (5—6. oszt.): Kinder FC Gyula—Sarkad, 1- es isk. 3—3. III. kcs.: (7—8. oszt.): Pelikán Rt.-Sarkad— Okány 19—0, Sarkad, 2-es Isk.—Sarkadi Kinizsi Serd. 1— 7, Pelikán Rt. Sarkad— Sarkad, 2-es Isk. 3—1, Sarkadi Kinizsi Serd.—Okány 15—1, Sarkadi Kinizsi Serd.— Pelikán Rt. Sarkad 7—4. Felnőttek: Pelikán Rt. Sar­kad—Szabadidőklub Sarkad 8—0, Körösnagyharsány— Góliszony 15—0, Garfield Komádi—Kötegyán 7—2, Dobi Gumi Sarkad—Mól Rt. Méhkerék 2—1, Kötegyán— Körösnagyharsány 2—8, Sar- kadkeresztúr—Garfield Ko­mádi 0—18, Mól Rt. Méhke­rék—Leel-Ősy Kft. Sarkad 2— 10, Santos Sarkad— Dreher Zsadány 6—7, Leel- Ősy Kft. Sarkad— Sarkadkeresztúr 14—0, Gól­iszony Sarkad—Dreher Zsa­dány 4—6, Szabadidőklub Sarkad—Dobi Gumi Sarkad 4—13, Santos Sarkad— Pelikán Rt. Sarkad 7—2.

Next

/
Oldalképek
Tartalom