Békés Megyei Hírlap, 1995. január (50. évfolyam, 1-26. szám)

1995-01-21-22 / 18. szám

1995. január 21-22., szombat-vasárnap < BÉKÉS MEGYEI HÍRLAP In memóriám Sík Ferenc „A semmiből valamit teremteni... e sorsvállalás méltó az Emberhez” Sík Ferenc Jászai-dí- jas, Kiváló és Érde­mes művész. A ma­gyar kultúráért kitün­tetés birtokosa, Kos- suth-díjas, a Nemzeti Színház főrendezője, évtizedekig a Gyulai Várszínház művésze­ti vezetője, utóbb igazgatója, hatvan­négy éves korában, január 16-án váratla­nul elhunyt. „A semmiből valamit teremteni: cso­da. A meglevőt folytatni már sokkal könnyebb. Annál is inkább, mert tö­kéletesen egyetértettem mind a Dub­rovnik nyomán fogant koncepcióval, mind az első évtized fő vonulatával: a történelmi tárgyú drámák középpont­ba helyezésével. Ezen belül viszont elsősorban a kortárs szerzők történeti játékai érdekeltek, főképp két szem­szögből. Az elsőt így fogalmaznám meg: mikor válik egy-egy történelmi sorsfordulat mitológiai méretűvé, olyan mozzanattá, amely az emberi­ség egészét érinti. A másik: a történe­lem és a folklór érintkezési pontjai. Azt mondanám hát, műsorunk a tör­ténelem, a mítosz és a folklór három­ságának jegyében kezdett kibonta­kozni... Úgy érzem, az eszmény, me­lyet mi, a várjátékok irányítói és résztvevői vallunk, nagyon is összefügg a közművelődés célkitűzé­seivel. Az ókori polis-életnek, szín­ház és város szerves egységének va­lamilyen modern változatára tö­rekszünk, azt akarjuk, hogy vállalko­zásunk meghatározója legyen Gyula város szellemi életének. Épp ezért is léptünk ki a várfalak közül, ezért vagyunk jelen a nap úgyszólván min­den szakában. Azt akarjuk, hogy a színház »elkerülhetetlen« legyen, ne csak a tillatosán színházba készülő néző részesedjék belőle, hanem a já­rókelő is minduntalan beleütközzék. Például ezért nyilvánosak a próbáink is, és úgy tapasztaljuk, egyre több gyulai lakos kukkant be rájuk.” (A Gyulai Várszínház 15 éve, 1979.) „A Gyulai Várszínház működése is hozzájárul ahhoz, hogy a nagy törté­nelmi dráma fogalma ma kitágult. A tágabb értelmezésbe beleférnek Her­nádi Gyula parabolái éppúgy, mint Garai Gábor Orfeusz átváltozásai cí­mű költői játéka vagy Illyés Gyula Homokzsák című színjátéka. Azt gondoltuk, hogy részben műfajilag kitágítjuk, másrészt időben a mához közelebb hozzuk a történelmi dráma fogalmát. írók, történészek, színházi szakemberek, újságírók bevonásával beszélgetéseket rendeztünk a célból, hogy e fogalom körvonalait tisztáz­zuk. Ami a legfontosabb: a mítosz és a folklór felé próbáltuk a határokat nyitni. Mert e kettő az, ami az emberi élet alapkérdéseinek, egy nemzet sorskérdéseinek a gyökereihez vezet­het. Ha arra gondolunk, hogy a dráma filozófiai műfaj, akkor kiderül, hogy csak a nagy kérdésekkel érdemes fog­lalkozni. Újra mondom: hűség a szol­gálathoz, ugyanakkor félelem az una­lomtól. Közérdekű kérdések felveté­se, közérthetően. Az önkifejezés és az önmegvalósítás minket ebben a színházban nem érdekel. Minket a köz szolgálata érdekel. Minél általá­nosabban izgató kérdéseket válaszol meg a színház, annál demokratiku­sabb, annál jelentékenyebb. Elkép­zelhető, hogy Ady kortársai között találni nála jobb verselőt, mégis Ady évtizedeken át mindig a legfontosabb kérdéseket látta meg az életben, és válaszolni is tudott rájuk. Nem hí- zelgünk magunknak azzal, hogy mi vagyunk a színház Ady Endréje; de a cél: Bartók és Kodály. Izgató kérdé­seket közérthető és élvezetes formá­ban előadni — ez a mi munkánk... ...itt ezer év óta minden megválto­zott és semmi nem változott. Életben maradásunkhoz, európaiságunkhoz, ugyanakkor szellemi és nemzeti integ­ritásunkhoz való ragaszkodásunk öne­mésztő ellentmondásokat tartalmaz. A nemzet egész történelme azt bizonyít­ja, hogy legnagyobbjaink eszével és pél­dájával ezt az önpusztító sorsot mégis mindig vállalta. Az én szememben e vál­lalás a nemezetet a görög sorstragédiák hőseihez hasonlítja. Magyarul: e sors­vállalás méltó az Emberhez.” (Gyulai Várszínház, 1984.) „Azt hiszem, az a fajta törekvés, hogy a színház a magyar szellemi élet egy­ségét akarta propagálni — nevezete­sen az illyési ötágú síp programját hangoztatta, azt, hogy országhatá­roktól függetlenül, a nemzet és a nemzeti kultúra egységes —, ez ma már közhely, ennek elismertetéséért nem kell harcolni. Harcolni kell azonban Trianon revíziójáért (termé­szetesen nem határrevízióról van szó), mely a térség továbblépésének megoldását hivatott sürgetni. Mert az teljesen világos, hogy ebben a szerke­zetben Közép-Kelet-Európában nem lesz béke, s lázálom marad az egysé­ges Európához való csatlakozás esé­lye. Hogy ez miféle politikai követ­kezményekkel jár, hogy a határok átjárhatóságán kívül még milyen megoldásokat rejt magába, ez már nem az én dolgom. De azt, hogy ennek a kérdésnek a megoldását sür­gesse a magyar szellemi élet is és a magyar színházi élet is — nagyon fontosnak tartom. Ez a súlypontja a Gyulai Várszínház további működé­sének.” (Gyulai Hírlap, 1992. június 19.) „Amikor elhatároztuk, hogy Shakes- peare-sorozattal igyekszünk kedves­kedni a közönségnek, amely ezekben a nehéz időkben sem hagyott el bennünket, azért gondoltunk Shakes- peare-re, mert ez az angol drámaíró egyszerre népszerű és jelenti a szín- házcsinálás csúcsát. A helyszín üvölt a Machbet, a III. Richard, a Hamlet után, tervezzük a Lear királyt és A vihart. A Machbet talán a legtömö­rebb tragédia, és mint minden Sha­kespeare-mű, természetesen politi­kai dráma. A mi zászlónkra pedig azt írtuk, hogy ez politizáló, politikus, közéleti színház, abban az értelem­ben, hogy egyetemes nemzeti érde­kek megvalósulásáért politizálunk. Tetten érhető például a Machbetben is, hogy melyik jelenet milyen napi politikai esemény igazolására vagy kigúnyolására született, hogy éppen az uralomra lépő háznak »benyal« Shakespeare egyszerűen azért, hogy a támogatást továbbra is kapja. De a jelenet emberi viszonylatai 400 év után is abszolút élőek és maiak... A Gyulai Várszínház aktív politikai színház akar lenni, tehát hatni akar a kömyezetére^akarja, hogy a körülötte lévő valóság emberibb, humánusabb, tisztább, jobban élvezhető és boldo­gabb legyen.” (Békés Megyei Hírlap, 1992. augusztus 11.) „A humanizmust és a hazafiságot vállaljuk következetesen. A szó ne­mes értelmében vett patriotizmust, amely semmiféle vitézkedéssel, ka- cagánnyal és sarkantyús csizmával nem azonos, de azonos Bartók és Kodály szellemével, Ady Endre eu­rópaiságával. Ezen alapvető célkitű­zéseinkhez hűséggel vállalhatjuk minden évadunknak és minden elő­adásunk őszinteségét, tisztességét... Mindaddig adósai vagyunk a város nagy fiának és a magyar zenekultúrá­nak is, amíg a Gyulai Várszínház az Erkel-életművet nem dolgozza fel, nem mutatja be jelentőségéhez mél­tóan. Ezen adósságunkat kell letudni. A prózai működés középpontjában az élő magyar drámai költészettel való szoros kapcsolat áll. Folytatódik a Shakespeare-sorozat, valamint a ha­táron túli magyar kultúra jelenléte és a környező országok nem magyar nyelvű kultúrájának megtermékenyí­tő részvétele. És természetesen nem adjuk fel a gyerekszínházi elképzelé­seinket se. Népszínházát szeretnénk, amely filozófiai tartással bír. Közéle­ti színházat, ahol olyan politikai célo­kat írunk a zászlónkra, mint a nemzet szellemi és erkölcsi egységének ápo­lása, s »a haza minden előtt« gondola­tának hirdetése.” (Békés Megyei Hírlap, 1992.október 10—11.) „Néhány éve játszottuk itt Márai Sándor A kassai polgárok című da­rabját, az ugyanezzel a dilemmával küszködött, hogy a hivatás és a köte­lesség teljesen szétválik ebben a régi­óban. Aki a hivatásának akar élni, hacsak nem hunyja be a szemét és egy csöppnyi tisztesség szorult belé, ak­kor nem teheti meg, a körülményei egyszerűen belekényszerítik abba, hogy a kötelességét teljesítse, ahe­lyett, hogy félrevonulva a közügyek­től, a hivatásának éljen.... Sütő darab­ja, Az ugató madár azt hangsúlyozza, hogy nem lehet kívül maradni. Ézek a sok-sok kompromisszummal és apró becstelenséggel keveredett, tisztessé­ges emberek vagy teljesen elrohadnak vagy hősökké válnak akarva-akaratla- nul. Se gyáva, se bátor nem lehet az ember, sem középen nem maradhat, ki sem maradhat. A nemzet vagy a közös­ség, amelyhez tartozik, az elsodorja.” (Békés Megyei Hírlap, 1993. július 7.) „Forrongásban lévő társadalmi átala­kulás közepén vagyunk. Minden tisz­tességes embernek és valamennyi tisztességes intézménynek szembe kell néznie a saját múltjával. Amikor mi számvetést készítettünk a két évti­zedes egymüttműködésünkről, egyetlen olyan előadást se találtunk, amelyet ne tudnánk vállalni. Voltak színvonalas és kevésbé sikerült pro­dukciók, de becstelen, tisztességte­len dolgot nem csináltunk. Emelt fő­vel léphet a Gyulai Várszínház bár­milyen rendszerváltásba, mert azokat az elveket, azt a filozófiát, amit vál­laltunk, soha nem adtuk fel. A huma­nizmust, a szabadság, a függetlenség, a nemzeti önállóság eszményét. Jól­eső érzés volt ezzel szembesülni. Szerintem ez a Várszínház életképes­ségének a legfőbb biztosítéka, az ál­landóság, az eszmei hűség és az örö­kös változás harmóniája. így én nem lennék híve egy koncepcionális vál­tásnak. Csak úgy szabad a jövőt ter­vezni, hogy hasznosítsuk a múltat, építsünk az elért eredményekre...” (Békés Megyei Hírlap, 1993. október 11.) A Gyulai Várszínházát tartom mara­dandó művemnek. Egyre többen emle­getik, hogy a magyar kultúra olyan fellegvára lettünk, amely válságos időkben a nemzet színházának a fela­datát is teljesítette. (...) Amikor békéscsabai diák voltam és Gyulára mentünk kosárlabdázni, megesett, hogy visszafelé jövet le­löktek bennünket a bicikliről. Udva­rolni se volt veszélytelen a szomszéd várban, mert verés lett a vége. Érett­ségi után, huszonöt év múlva kerül­tem ismét Gyulára, és ott is ragadtam. Megszerettem a várost, s úgy érzem, engem is befogadtak. Gondban len­nék, ha most arról kellene döntenem, hogy majd hol temessenek el. Békés­csabán, ahol édesanyám és több ro­konom nyugszik? Úgy érzem, szá­momra Gyula adjon majd végső pihe­nést. Ott van a hazám.” (Békés Megyei Hírlap, 1994. március 31.) Szíve a színházé volt „Kézit csókolom” — hajolt meg ironikusan és alázatosan több, mint két évtizeden keresztül számtalanszor, leg­többször azok előtt Gyulán, Csabán és Budapesten, akik­nek a kezében a szíve volt. Mert az ő szíve a színház maga volt. Ezért ha kellett, ironizált vagy meg is alázkodott, kért, érvelt, üvöltött. Ezen a téren nem ismert határt. 1974-ben rendezett először Gyulán, Száraz György a Nagyszerű halál című drámáját. Ézen első gyulai munká­ból életre-halálra szóló szerelem lett. Nem tudom, mit érzett Sík Ferenc, Békéscsaba szülötte korábban Gyula iránt, de tudom, hogy az évek során elválaszthatatlanná vált személye városunktól, a Gyulai Várszínháztól. A szerelem mellett íratlan szövetség is született 1974-ben a legális direktorral, Havasi Istvánnal. Közel két évtizedet álmodtak és harcoltak együtt ezért az intézményért, s ezen túl a magyar drámáért. Olyan műveket is műsorra tűztek Gyulán, melyeket az 1989 előtti hivatalos kultúrpolitika másutt nem engedett bemu­tatni. Ezt nem mindig úszták meg büntetlenül. Hangos botrány lett belőle, mikor először akarták bemutatni Má­rai Sándor Kassa polgárok című remekét. A kinyomtatott műsorfüzetbn egyenként kellett leragasztani a tervezett programot. De bemutatták a Csíksomlyói Passiót, Száraz György, Sütő András, Háy Gyula, Székely János darabjait és még nagyon sok, előtte kevéssé ismert vagy „elfelej­tett” magyar szerzőt. Talán ennek köszönhető, hogy több kitüntető cím mellett Sík Ferencet sokáig nem találták érdemesnek a Kossuth-díjra. Ezt az elismerést csak a rendszerváltás után kaphatta meg. A színházon túl is gyulai lett. Aktív polgár, aki művészi tekintélyét latbavetve, számtalanszor kiállt városunkért. Ha hívták, mindenben segített. Legyen az várfelújítás, emlékmű vagy Erkel Diákünnepek. Azt hittük, ez örökké így lesz. Rosszul gondoltuk, hiszen az élet nem ilyen egyszerű, a színház és a szerelem különösen nem. 1993-ban elment a direktor, Sík Ferenc egyedül maradt. Álmodott és küzdött tovább a maga eszközeivel, de nem volt már az, aki szertelenségbe is hajló ötleteit megfelelő mederben tartsa. Azt mondják, szilveszter táján, mikor utoljára Gyulán járt, úgy ment el a Vár mellett, hogy nem nézett rá. Nemrég még Shakespeare-t rendezett ott. Biztosak vagyunk benne, hogy úgy, mint Helsingört Hamlet apja, a gyulai várat Sík Ferenc szelleme őrzi. Gyula városa nevében: Lebenszky Attila polgármester „A színháznak, a világnak más, szerencsésebb táján talán járható úta kívülmaradás, de itt nem." (Archív fotó) <

Next

/
Oldalképek
Tartalom