Békés Megyei Hírlap, 1994. december (49. évfolyam, 284-309. szám)

1994-12-24-26 / 304. szám

KARÁCSONY 1994. december 24-26., szombat-hétfő Ismét dr. Simon Imre a megyegyűlés elnöke, alelnök: dr. Pelcsinszki Boleszláv Konszenzust hirdetők az élen Komoly erőfeszítéseket, pártközi egyeztetése­ket sugallt a tisztségviselőit megválasztására összegyűlt megyei képviselő-testület tegnapi, új ciklusbeli első ülése. Az előzetes latolgatásokkal ellentétben ugyanis szinte teljes egyetértésben döntöttek a képviselők a megyegyűlés elnöké­nek, alelnökének és bizottsági elnökeinek sze­mélyéről. A titkos szavazás eredményeképpen a 40 fős testületből jelen lévő 39 képviselő egyet­len ellenszavazattal dr. Simon Imrét választotta a megyei közgyűlés elnökévé. Az alelnök szin­tén döntő többséggel, 36 szavazattal dr. Pel­csinszki Boleszláv lett. A képviselők és a tisztség- viselők ünnepélyes keretek között esküt tettek. Mindenki karácsonya. Békéscsabán tegnap délután rendezték meg a már hagyományos, „Mindenki karácsonya" ünnepét. A városháza előtt felállított gyermekek díszítette, hétméteres karácsonyfát meghatóban körulálló embereket Pap János, békéscsaba polgármestere köszöntötte.' A Keresztyén Ifjúsági Egyesület zenekarának és énekkarának ünnepi műsora után magányosok és családosok gyújtottak egy-egv szál gyertyát az összetartozást szimbolizáló pásztortűz lángjánál, nogy elhelyezzék azokat a karácsonyfa alatt. Az ünnepség végeztével a Békéscsabai Családsegítő Szolgálat mindenkit meginvitált egy szelet kalácsra és egy pohár forró kaKaóra. Such Tamás Karácsonyi hangulat — vitákkal Jubileum. Ötven évvel ez* előtt, 1944. december 24-én jelent meg először a Vajda­ságban a Magyar Szó, ponto­sabban annak elődje, a Szabad Vajdaság. A vajdasági ma­gyarság egyetlen magyar nyelvű napilapjának jubileu­máról pénteken, az újvidéki Szerb Nemzeti Színház nagy- termáben emlékeztek meg a lap újságírói, valamint a lap alapítói, a tartományi parla­ment képviselői. Békési Galéria. A lapunk hétvégi mellékletében megje­lent, képzőművészekkel kap­csolatos kérdések megfejtései: Várkonyi János: Mokos József; Rembrandt, Degas, Renoire; Bach, Chopen, Schubert. Jószai Sándor: 1993; 4 gyermek; Bé­késcsabán. Széri-Varga Géza: Kortárs Galéria; Szombat­hely—Újkér nevekből; Ud- vardy Anikó és Szereday Ilona. A Várkonyi-képet nyerte: Nagyné Kocsis Éva, Battonya. A nyeremény átvehető szer­kesztőségünkben. Új háziorvos. Nem lesz fennakadás az orvosi ellátás­ban Lökösházán — tudtuk meg Germán Géza polgármes­tertől. Január másodikán új há­ziorvos kezdi meg szolgálatát a községben, addig pedig a je­lenlegi látja el a betegeket. Óvodai nyeremény. A mezőkovácsházi óvodák — próba szerencse alapon — a kö­zelmúltban beneveztek a Qvel- le katalógusában meghirdetett nyereményakcióba. A szeren­cse ezúttal a kovácsházi gyere­keknek is kedvezett, mert az 1- es és az 5-ös számú óvoda össze­sen 7000 forint értékű ajándék- csomagot vehetett át a cso­magküldő szolgálattól. Félmilliós tűzkár. Teg­nap hajnali három óra tájban riasztották a gyulai tűzoltókat. Gyulán, a Harruckem téren egy videotéka, a benne lévő teljes berendezéssel együtt, le­légett. A félmillió forint kárral járó tűzeset keletkezését való­színűleg elektromos rövidzár­lat okozta. „SZÍVÜNK TÁRSZE­KÉR: MENNÉL TÖBB TEHERT VISZ, ANNÁL NEHEZEBBEN EMEL­HETI, HA EGYSZER FELDŐLT.” _... , (Eötvös) Kegyelettel emlékezett meg a testület ülésének legelején Kőtörő Miklós Bács-Kiskun megyei közgyűlési elnök­ről, aki a Megyei Önkor­mányzatok Szövetségének elnöki tisztét látta el, és a napokban autóbaleset kö­vetkeztében elhunyt. A közgyűlés elnökének megválasztásáig a testület Szilágyi Menyhértet tisztel­te meg bizalmával az ülés levezetésére. Ellenjelöltek nélkül megszavazták a kép­viselők a jelölő-, valamint a szavazatszedő bizottság el­nökét és tagjait, majd dön­töttek a leendő elnök és alel­nök illetményéről. Az elnö­ki illetmény a jogszabály ér­telmében a miniszteri fize­tés 70-90 százaléka lehet. A testület a 90 százalék mellett döntött, ami pénzben kife­jezve 121 ezer 95 forint. Az alelnök illetménye nem ér­heti el az elnökét, ezért Szi­lágyi Menyhért 80 százalé­kot javasolt elfogadásra. Bánhegyi József előbb 90 százalékot, majd a rendelke­zésekben foglaltakra való fi­gyelmeztetés után 89 száza­lékot javasolt, amelyet elfo­gadtak a képviselők. Ennek értelmében az alelnök illet­ménye 119 ezer 700 forint. Mindezek után az elnök személyére hangzott el ja­vaslat. Simon Imre neve el­lenjavaslat nélkül került a szavazócédulára, hasonló­képpen Pelcsinszki Bolesz- lávé is. A szavazás eredmé­nyeképpen a megválasztott elnök és helyettese a képvi­selők döntő többségének bi­zalmát élvezve dolgozhat az új ciklusban. Megköszönve a támogatást, Simon Imre kérte a megyegyűlés tagjait, a jövőben is törekedjenek a lehető legnagyobb konszen­zusra, s óvják meg a testüle­tet attól, hogy pártelvű csa­ták színhelyévé váljon. (Az ülésen elhangzott, hogy a jogszabályi rendelkezések értelmében Simon Imre il­letménye — tekintettel arra, hogy egyben parlamenti képviselő is — a megszava­zott összeg 50 százaléka lesz.) Pelcsinszki Boleszláv megerősítette képviselőtár­sait, hogy a konszenzus nagymértékben erőt ad szá­mára az elkövetkező négy év munkájához. A képviselők végezetül megválasztották a bizottsá­gok elnökeit. Ily’ módon a pénzügyi bizottság Markó István, az ügyrendi és jogi bizottság Práth Mihály, a művelődési, sport- és ifjúsá­gi bizottság Szilágyi Meny­hért, a nemzetiségi és etni­kai kisebbségi bizottság Kecskeméti János, a szociá­lis és egészségügyi bizottság dr. Csaba István, a gazdasá- • gi, területfejlesztési és kör­nyezetgazdálkodási bizott­ság Nagy Béla, a mezőgaz­dasági bizottság dr. Kepe- nyes János irányításával végzi munkáját. L. E. Nem tudni, a békéscsabai kép­viselőket a kései karácsonyi bevásárlás, vagy a korai fe­nyőfadíszítés foglalta-e le, de a megyei jogú város tegnap délutáni közgyűlése csak bő félórás késéssel indult. Először a különböző bizott­ságok tagjaira tettek javasla­tokat, melyet a közgyűlés egyhangú szavazattal foga­dott el. Második napirendi pont­ként a jövő évi átmeneti gaz­dálkodásról szóló rendelet- tervezet került terítékre. Ez már hosszabb vitát váltott ki. Javaslatként felvetődött, hogy az intézményi támogatásnál az idei módosított előirányzatok egytizenkettedének ne a 90, hanem a 100 százaléka váljon kiutalhatóvá. Ezt a variációt a testületi tagok elvetették, csakúgy mint a kiemelten tá­mogatott sportegyesületekre, valamint a vállalkozásszerűen üzemeltetett intézményekre tett indítványokat. így végül itt is az eredeti tervezetet fo­gadták el. A leghevesebb nézetütköz­tetést az Andrássy úton, a volt laktanya területén létesítendő kollégiumok témája váltotta ki. Az idő viszont sürgetett, hisz amennyiben ebben az év­ben nem kezdődik meg a beru­házás, úgy a céltámogatásra nyert 49 millió forintot elvesz­ti a város. Három óra után néhány perccel már Pap János polgár- mester sem bírta „cérnával”. Spontánul megszólalt: „Há­rom óra, mennem kell!” (már­mint a városi karácsonyi ün­nepségre — a szerk. —), és szünetet rendelt el. A folytatásban az a döntés született, hogy a közgyűlés en­gedélyezi az Adrássy út 56. alatti kollégiumok beruházá­sának indítását. Az egyik kol­légium jövő augusztusig, a másik 1996-ban készül el. A két évben a város által biztosí­tott összeg 139 millió. A Sza­badság téri és a Vandháti úti kollégiumokat pedig értékesí­tésre előkészítik. Magyari Barna Kutatóból elnök Dr. Simon Imre 1947-ben Kalocsa mellett, Szakma­ron született. Egyetemi ta­nulmányait Szegeden vé­gezte matematika— földrajz szakon. A diplo­ma megszerzése után két éven át a Magyar Tudo­mányos Akadémia Földrajzkutató Intézetében dolgozott Budapesten. 1973-ban létrejött az MTA Földrajzkutató Intézetének Alföldi Kuta­tócsoportja, amelynek tagja lett — szegedi tanára hívására—Simon Imre is. Ettől kezdve él Békéscsabán feleségével és két lányával. Kutató tevékenysége kiterjedt a terület- és településfejlesztésre, az elmaradott területek vizsgálatára. Korán, a ’60-as évek végén csat­lakozott az Enyedi György-féle iskolához. Egyetemi doktorátusi, majd kandidátusi vizs­gát tett. Orosz és angol nyelven beszél. 1990-ben Simon Imrét megválasztották Békés Megye képviselő-testületének elnö­kévé, most újabb négyéves ciklusra bizalmat kapott a megyegyűléstől. Folytatódik a közéleti szereplés Pelcsinszki Boleszláv 1954-ben Szarvason született. Apja lengyel származású, édesanyja szarvasi. Pelcsinszki Bo­leszláv Budapesten, az Állat orv os tudományi Egyetemen szerzett dip­lomát 1977-ben. Azóta Körösladányban él, s dolgozik állatorvosként. Felesége a Szegha­lom és Vidéke Takarékszövetkezetben dol­gozik, három gyermeke van, egy fia és két lánya. Pelcsinszki Boleszláv 1980-ban kezdte közéleti pályafutását, Körösladány tanács­tagjává választották. Hét évig dolgozott e tisztségében a faluért, majd három éven ke­resztül a végrehajtó bizottság tagja volt. 1990-pen a Szabad Demokraták Szövetségé­nek támogatásával a szeghalmi választó- kerület országgyűlési képviselőjévé válasz­tották. Közéleti pályafutása mostantól a me­gyeházán folytatódik, a következő négy esz­tendőben a testület alelnökeként dolgozik. Méhkeréki pirospontost sorsoltak ki Budapesten Százmilliós veszteséggel zár idén a Békéscsabai Baromfifeldolgozó Rt. Pénzzel csendesített vihar Bérezi László rendőr száza­dos, a Sarkadi Rendőrkapi­tányság közrendvédelmi osz­tályvezetője nem leplezte örö­mét, amikor meghallotta, hogy a „Pirospont-akció” egyik országos nyertese egy 13 éves méhkeréki kislány lett. Mint mondta, a sarkadi ka­pitányság ez év elején 200 pi­ros pontot kapott, amelyet a kapitánysághoz tartozó te­lepülések rendőrei a járműel­lenőrzések során annak a sze­mélynek adhattak át, aki pél­damutató közlekedéssel vagy rendben tartott járművével mindezt kiérdemelte. Mielőtt felkerestük volna a szerencsés kislányt, Muntyán Péter rendőr főtörzsőrmester­től, a méhkeréki körzeti meg­bízottól azt kérdeztük, a hete­dik osztályos Szferle Anita mi­vel érdemelte ki tőle a piros­pontot. íme a válasz: —Jómagam tíz piros pontot kap tarn, és az igazoltatások so­rán mindazoknak adtam belő­le, akik szabályosan, szaksze­rű járművekkel közlekedtek. A Mountenbike kerékpárral közlekedő Anitát augusztus­ban állítottam meg a falu cent­rumában. Már sötét volt, de a kerékpárja az előírásoknak megfelelően elöl fehér fénnyel, hátul vörössel volt ki­világítva. Még a kis anorákjára is fényvisszaverő volt felvarr- va. Szabályosan közlekedett. Úgy éreztem, megérdemli a piros pontot. A hetedikes Szferle Anita így emlékszik vissza a történ­tekre: — Éppen a nagymamám­hoz igyekeztem a nyáron, ami­kor a rendőr megállított. Kicsit megijedtem, azt hittem, vala­mi baj van, de hát kiderült, hogy nincs semmi gond, sőt, még piros pontot is kapok. A kerékpáromat az előző évben kaptam a szülinapomra. Ere­detileg nem volt felszerelve ennyire, de otthon aztán rátet­tek mindent, amire az útköz­ben vagy a sötétben szüksé­gem lehet. Nagyon meglepőd­tem, amikor megtudtam, hogy az Országos Rendőr-főkapi­tányságon mindössze tíz sze­mélyt sorsoltak ki, és abból az egyik én vagyok. Igaz, nem az autót nyertem meg, de ez a központi zár sem akármi, hi­szen legalább 30-40 ezer forin­tot ér. Gratulálunk, Anita!-----RIA A fizikai állománynak meg­ígérték, hogy még aznap kifi­zetik számukra a teljesítmény­jutalmat, így lecsendesedett a viharosnak induló munkás­gyűlés tegnap a Békéscsabai Baromfifeldolgozó Rt.-nél. Dr. Papócsi László, a Bábolna Rt. vezérigazgatója — a rész­vénytársaság a baromfifeldol­gozó vagyonkezelője — el­mondta, hogy Ulbert Istvánt azért mozdították el vezér- igazgatói állásából, mert a bé­késcsabai vállalat 100 millió forintos veszteséggel zár idén, holott 100 milliós nyereségre számítottak 1994-ben. Papó­csi László szerint a terv nem volt irreális, amit bizonyít, hogy a hasonló feltételekkel dolgozó kecskeméti baromfi­feldolgozó hozta is az ered­ményt. A vezérigazgató szólt arról is, hogy az üzem vezetői sok mindent eltakargattak és csak nemrégiben bukott ki, hogy veszteséggel kell számolni. Ulbert István helyett Mérei Lászlót bízták meg ideiglene­sen a vállalat irányításával és a január 24-ei közgyűlés dönt majd arról, ki tölti be „végle­gesen” a vezérigazgatói ál­lást. A jövőt vázolva Papócsi László kijelentette, hogy megkezdődik a szervezőmun­ka, mely a termeltetést, a me­zőgazdasági terület leválasz­tását, a szállítás privatizálását érinti. Az üzem csaknem 1500 dolgozójának azonban nem kell attól tartania, hogy el­veszti munkahelyét, hiszen többségükön eddig sem múlt a negatív- eredmény. Éppen ezért határoztak úgy, hogy a fizikai állomány teljesít­ményjutalmat kap. A dolgozók képviselői bi­zonytalanságukat ecsetelték, nevezetesen nem tudják, hogy Papócsi vagy Ulbert úrnak higgyenek. Papócsi László ez­zel kapcsolatban azt válaszol­ta, hogy abban kell bízni, aki a dolgozók érdekeit tartja szem előtt és Bábolna e téren is bizo­nyított már. Győri és kecske­méti baromfiüzemeik nyere­ségesek, így idén ezek kom­penzálják a békéscsabai vesz­teséget, jövőre viszont itt is nyereségre számítanak. Nyemcsok László

Next

/
Oldalképek
Tartalom