Békés Megyei Hírlap, 1994. október (49. évfolyam, 232-257. szám)

1994-10-18 / 246. szám

Kérdőjelek: Kohl rekordja? Az immár 12 éve kormányzó Kohl újabb négy esztendős megbízatással meg­döntheti Adenauer rekordját. (2. oldal) Életet jelentő dolgok Jaminából Békéscsabán, a Gyógyászati Segédeszközök Gyárában csupa olyan holmi készül, ami a rászo­rulóknak életfontosságú. (9. oldal) A turizmus ott koncentrálódik Gyulán új Tourinform-iroda nyílt a nyár közepén, működéséről Jasik Márta irodavezetővel beszélgettünk. (6. oldal) 1994. OKTÓBER 18., KEDD ÁRA: 16,30 FORINT XLIX. ÉVFOLYAM 246. SZÁM „Csata folyik a várért, a műemlékesek húzzák az időt" — hallottuk a Gyulai Várszínház tegnapi sajtótájékoztatóján, amikor arról esett szó, hogy a színház kikerülése a teátrum halálát okozná Gyulán / Evadközi bemutat(koz)ó Korszakváltásra készül a Gyulai Várszínház új vezetése? Felállt a Gyulai Várszínház vezetése — nem a helyéről, hanem a helyére. A tegnapi sajtótájékoztatón megtudtuk, hogy Csiszár Imre igazgató Cs. Tóth Jánost, a Tevan Kiadó igazgatóját vette maga mellé ügyvezető igazgatónak, a gazda­sági igazgató Abrahám György maradt. O maga elsősorban művészeti vezetésben gondolkodik, szándéka szerint—egye­lőre — Gyulán nem rendez. Megbénul Pusztaföldvár élete? Tíz önkormányzati képvise­lője van Pusztaföldvárnak. Az eltelt négy év alatt szám­talan személyi ellentét nehe­zítette a testület munkáját. Az utóbbi néhány héten vi­szont valósággal ellehetet­lenült a viszony. Eddig két alkalommal hívta össze a polgármester a testületi ta­gokat, de mindig meg kellett állapítani a határozatképte­lenséget, mivel a demokrati­kusan választott települési képviselők közül néhányan rendszeresen távolmaradtak. — Mi lesz, ha képviselő- társaim továbbra sem aktivi­zálják magukat? — kérdezte Vetró László dr. Vastagh Pál igazságügy-miniszter a Tót­komlóson rendezett polgár- mesteri találkozón. — Megbénul a falu élete — mondta gondolkodás nélkül a miniszter, majd az okokra kért magyarázatot. Az ügy azért sem tűr ha­lasztást, mert—ahogy atöb- bi településen zökkenésmen­tesen — Pusztaföldváron is meg keU(ene) választani az önkormányzati választások idején működő bizottságo­kat. Mindennek van határide­je, az idő pedig nem a földvári képviselőknek dolgozik. (Legközelebb ma tarta­nak — ha tartanak — testületi ülést.) Csete I. Hamisított paprikát nem találtak Hírek Bajtársi találkozá. A Magyar Nemzeti Ellenállási Szövetség Országos Elnöksé­gének meghívására a 45 -ös hon­védség egykori katonái tegnap Békéscsabán bajtársi találko­zón vettek részt. Az ideiglenes nemzetgyűlés összehívásának, az ideiglenes nemzeti kormány megalakulásának és a hitlerista megszállók elleni harcra szer­vezett 45-ös honvédség meg­alakulásának 50. évfordulójára készülvén a résztvevők létre­hozták megyei szervezetüket, megválasztották a vezetőséget. Elhatározták, hogy az évfordu­lók alkalmából, december 21- én és 1995 márciusában ünnepi gyűléseken emlékeznek a fél év­százados eseményekre. Az ün­nepségekre a megyében élő vala­mennyi 45-ös katonát és minden érdeklődőt szeretettel várnak. Színházi élei. Valami megpezsdülhetne Orosházán, ha a színház szerelmesei is úgy akarják! A Petőfi Művelődési Központ színházbérlete ugyan­is kedvez a könnyedebb műfaj kedvelőinek, de azoknak is, akik a drámák mellett kardos­kodnak. Komédia, vígjáték, dráma, kabaré szerepel az 1994 /95-ös évad programján. Ha minden igaz, a Békés Megyei Jókai Színház mellett bemutat­kozik Orosházán a Klapka Sztárszínház és fellép a Mik­roszkóp Színpad társulata is. Ér­dekessége a dolognak, hogy a bérletek elfogadható ára érdeké­ben egy vállalkozással vette fel a kapcsolatot a művelődési köz­pont Az évad kizárólagos támo­gatója a Fuji Fotó Centrum lesz. Fesztivál Pécsett. Má­sodszor is megrendezik Pécsett a Határon Túli Magyarok Fesz­tiválját, az anyaországon kívül élő magyar népcsoportok ha­gyományőrző együtteseinek ta­lálkozóját. A szombaton nyíló hét­végi programra tíz együttes mint­egy négyszáz tagját váiják Pécsre. — Klasszikus, illetve mai ma­gyar és külföldi drámákat kí­vánunk játszani a várban, saját produkcióban, nem más szín­házak előbemutatójaként, s évente legfeljebb kettőt — mondta Csiszár Imre. — Erre futja anyagi lehetőségeinkből. A rendezőket, a színészeket az ország valamennyi színházá­ból kívánjuk szerződtetni, a jelmezt és a díszletet pályázta­tás után rendeljük meg. Egy- egy produkció 12-15 előadás­ban kerül majd színre. Ez ké­pezné a program gerincét, emellett helyre kívánjuk állí­tani Gyula fesztiválváros-jel­legét. Gyermekszínházi fesz­tivált tervezünk, nagyon szé­les skálán mozogva, a határon túli magyar színházakat is érintve. Helyszínként a strand­ra, a vár előtti térre is gondo­lunk, sőt kis színpadok kerül­nek majd a város sok pontjára. A tószínpadot zenés produkci­ókra vesszük igénybe, az évad országosan bemutatott zenés darabjai között válogatva. Gyulán állandó befogadó szín­házat kellene kialakítani. Az igazgató kiállt a várud­var jelenlegi állapotában ha­gyása mellett. Megígérte, hogy legfeljebb január elejéig elkészül a jövő évi műsorterv. Neves dramaturgok teszik meg addig hosszú távú műsor­ajánlataikat. Tovább viszik a néptánc- és a lírafesztivált, jö­vőre „iróniafesztivállal”, köl­tői versengéssel, később vígjá­tékok bemutatásával ajtót kí­vánnak nyitni a humornak. Be­jelentette, hogy új emblémát választottak — három ajánlat közül. Negyven körüli taggal tegnap délelőtt létrejött a „megszüntetve megőrzött” ta­nácsadó testület. Fele régi, fele új ember, a művészeti élet, a politika helyi, megyei és fővá­rosi szereplőit kérték fel tag­ságra. Bakó József bennma­radt a testületben, Sík Ferenc viszont nem tag, igaz koráb­ban sem volt ilyen szerepköre. (Folytatás a 3. oldalon) Tegnapi lapszámunkban hírül adtuk, hogy a hét végén nagy­arányú piacellenőrzésen vettek részt a rendőrökkel karöltve vámosok, közegészségügyiek és a fogyasztóvédelmisek. —Milyen eredménnyel zár­ták az akciót? — kérdeztük dr. Mucsi Gyulát, az Állami Népegészségügyi és Tisztior­vosi Szolgálat főorvosát. — A vizsgálatunk elsősor­ban arra terjedt ki, hogy az élelmiszerárusítást ellen­őrizzük — kezdte tájékoztató­ját Mucsi doktor. — Szeren­csére sem paprikát, sem hami­sított vegetát nem találtunk. A Békés megyei önkormány­zat titkárságvezetőjének tájé­koztatása szerint a megyében a következő településeken kí­vánnak a kisebbségek önkor­mányzatot létrehozni: Batto- nyán cigány, szerb, román, Probléma csak a sült tökkel volt, amit zöldséges ládában tároltak, legjobb esetben is új­ságpapír volt a láda alján. Per­sze ezt így árusítani nem lehet. Köteleztük a termelőt, hogy tisztességgel csomagolja be a tököt úgy, hogy az az élelmi­szerhez méltó legyen. Állító­lag egy orosházi vállalkozó te­ríti a megyeszékhelyen ezt a csemegét. Szeretnénk felven­ni vele a kapcsolatot, hogy ez a probléma ne forduljon elő töb­bé. Szerencsére ennél na­gyobb szabálytalanságot nem észleltünk... BÉ Méhkeréken román, Mezőbe- rényben német, szlovák, ci­gány, Gyulán román, német, Sarkadon cigány, Szarvason szlovák, Szeghalmon cigány nemzetiségek adták be ké­relmüket. Kisebbségi önkormányzatok megyénkben Zoli, a magyar pizzakirály Időjárás Változóan felhős idő várható. Csapadék nem valószínű. Or­szágszerte többórás napsütés­re lehet számítani. Sokfelé erős lökések kísérik az északi, északkeleti szelet. A legala­csonyabb éjszakai hőmérsék­let -2 és + 3, a legmagasabb nappali hőmérséklet 5—10 fok között alakul. Aligha lesz jó vége az én tésztaimádatomnak. Zoli a hibás, pizzát nála jobban senki sem készít mifelénk. Illetlenség volna ingyen­reklámot csinálni neki, ezért csak annyit árulok el róla, hogy az egyik közeli faluban lakik. A főutcán, a kocsma után balra kell fordulni, s a sarkon lévő cukrászda után azonnal az ő pizzériája kö­vetkezik. Alig néhány négy­zetméteres, ám messze föl­dön híres—néha még várni is kell a helyre. A szakács alap- képzettségű tulaj maga készí­tette kemencében süti a meg­dagasztott tésztát. Hajnalonta vékonyra nyújtja az amúgy is derekas adagokat, hogy maj­dan a szélük se maradjon nyers, s nem sajnálja a hozzá­valókat. Pizzájának az köl­csönöz különleges ízt, hogy meg van sülve, de nincs meg­égve, az olajbogyó és a hús ínycsiklandó egységet alkot. Fehér asztalnál folytatott vitáink tanúskodnak arról, hogy Zoli sokáig tusakodott: mire fordítsa nyilvánvaló te­hetségét. Ha kellő tőkéje lett volna, akkor bizonyára üz­lethálózatot hozott volna létre és belátható időn belül ő lehetett volna a kiskeres­kedő pizzakirály Magyaror­szágon. Tőke híján azonban be kell érnie a csekélyebb haszonnal. Csupán arra mer vállalkozni, hogy fenntartsa a maga kis üzletét és óriási túlmunkával alapanyagot készítsen a többi pizzásnak. A környéket már meghódí­totta, a közeli nagyvárosba viszont már nem jutott be. Pedig a szívvel gyúrt tész­tát a jóisten is arra teremtet­te, hogy ránk várjon a legkö­zelebbi ABC-áruház hűtő- szekrényében, lehetőleg fél­kész állapotban. Kiemeljük az üveg mögül, hazavisszük, saját szájunk íze szerint fű­szerezzük, berakjuk a sütő­be, majd élvezettel meg­eszegetjük. Ha Zolinak vol­na elég önbizalma és némi tőkéje, akkor ő lehetne a nagykereskedő pizzakirály Magyarországon. Nekem persze így is ő a' király. Zöldi László KAMERA AKCIÓ! • Blaupunkt FV 8 videokamera Régi ár: 163 300 Ft Akciós ár: 13S 900 Ft Szeretettel várjuk vásárlóinkat! í£) elektrohAz SSfeSr “■,0­Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8—19 óráig, szombaton 8—14 óráig. • 8 mm • dual lencserendszer • 640 g • full automatika • egyszerű kezelhetőség • beépített hangszóró • beépített LCD képernyő, átmérő 4 x 6 cm • + távirányító

Next

/
Oldalképek
Tartalom