Békés Megyei Hírlap, 1994. október (49. évfolyam, 232-257. szám)

1994-10-01-02 / 232. szám

Élt-e Kohán Orosházán? A titokzatos dokumentumok. A festő, több, mint másfélszáz levelet út az Oros­házán élő Bártfay Ibolyának.(7. oldal) EMM - JKi hétvégi magazinja 5-12. oldal Osztrák film készül Sissiről Romy Schneider játszotta először Fe­renc József csodaszép feleségét. Most a lánya kapta meg a lehetőséget (9. oldal) 1994. OKTÓBER 1-2., SZOMBAT-VASÁRNAP ÁRA: 16,30 FORINT XLIX. ÉVFOLYAM 232. SZÁM Óvodaavatás Békésen. A Korona utca 1. szám alatt Papp László tervező, a város főépítészének tervei alapján a helyi Kisüzemi Építőipari és Szolgáltató Kft. végezte a kivitelezést. Ötven kisgyermek fér el a korszerűen, kényelmesen kialakított intézményben. Az átadáskor ajándékoknak is örülhettek a gyerekek Fotó: Lehoczky Péter Vendégünk volt Speter Erzsébet Aki tegnap este mindenkit meghívott egy kávéra Lapunk főszerkesztője jelenti Franciaországból / Göncz Árpád szuperexpresszel a ,jövőbe” Hírek JÖN! JÖN! JÖN! MÁR CSAK 4 NAP, ÉS ITT A SZÍNES TÉVÉÚJSÁG!!! Fűszerpaprika. A töme­ges és súlyos egészségkároso­dás megelőzése érdekében az országos tisztifőorvos azonnali hatállyal elrendelte a fűszetpap- rika-őrlemények forgalmazá­sának beszüntetését. A kis- és nagykereskedelmi üzletekben, a nagykereskedelmi raktárak­ban és raktáráruházakban fellel­hető készleteket zárolják és megsemmisítik. A begyűjtött készletek megsemmisítésének módjáról később rendelkeznek. A megyei tisztifőorvos, dr. Kiss Viktória tájékoztatása szerint munkatársai a hétvégén is éjjel­nappal ezen a feladaton dolgoz­nak a megye egész területén. Kereskedelmi forgalomban 7—10 napig várhatóan nem lesz őrölt fűszerpaprika, csak miután a kellő biztonsággal cso­magolt és ellenőrzött készít­mény a polcokra kerülhet. A polgári védelemről. Csütörtök délután ülést tartott Dévaványa önkormányzati képviselő-testülete. Elsőként beszámolót fogadtak el a lejárt határidejű határozatok végre­hajtásáról, majd tájékoztatót vi­tattak meg a polgári védelem és a tűzvédelem helyi feladatainak ellátásáról. Harmadik pontként az önkormányzat vagyonáról szóló előterjesztést tárgyalták meg. Az írásos anyagból ki­derül, hogy az önkormányzat ingatlanvagyonának bruttó ér­téke 212 millió forint, ennek része az a 41 lakás is, melyből 29 szolgálati jellegű. Illusztris vendégünk volt teg­nap: meghívásunkra szerkesz­tőségünkbe látogatott Speter Erzsébet, az ismert művészeti alapítványtevő. Mint olvasó­ink tudják, több éves kapcsola­tunk van Speter Erzsébettel, aki 1987-ben alapította a nevé­vel fémjelzett díjat. Sokan is­merik ennek a díjnak az útját is, a kezdeti értetlenséget, szo- katlanságot, majd az ezek he­lyébe lépő népszerűséget. A szakzsűrik a nyár folyamán tesznek javaslatot az egyes ka­tegóriák általuk legjobbnak vélt művészeire, akik közül a kö­zönség választ. Az említett nép­szerűséget jelzi, hogy míg 1987-ben alig négyezren, addig tavaly 64 513-an voksoltak a magyar Oscamak is nevezett dí­jért folyó versenyben, és a kö­zönség szavazatai alapján eddig csaknem száz magyar művész kapta meg a jelentős anyagi és erkölcsi elismeréssel járó Er- zsébet-díjat. (A szavazólap je­lenleg is megtalálható lapunk 4. oldalán). (Folytatás a 3. oldalon) Göncz Árpád köztársasági el­nök franciaországi látogatásá­nak pénteki, utolsó napját a fővárostól 300 kilométerre le­vő Poitiers városában töltötte. A látogatásra elkísérte őt Ala­in Madelin, a francia kormány vállalkozási és gazdaságfej­lesztési minisztere is. A ma­gyar delegáció a franciák „szuperexpresszével,, a TGV­Nem könnyű a helyzete Békés megye képviselő-testületé­nek, mégis hitelfelvétel nélkül szeretné megoldani feladatait megbízatása végéig. A képvi­selők úgy tartják sportszerű­nek, hogy az utód „nulláról A Békéscsabai Evangélikus Nagytemplomban a Nemzeti Filharmónia és a Vöröskereszt szervezésében jótékony célú hangverseny lesz vasárnap este. A rendezvény bevételével a Vöröskereszt városi szerve­zetei azokat támogatja, akik­nek szegényen és esetleg ma­gányosan telne a karácsonyuk. A Békéscsabai Szimfonikus Zenekart Cser Miklós vezényli majd, a Budapesti Vándor Kó­rus karigazgatója Révész Lász­ló. Az esten közreműködik még Daróczi Tamás énekes. Előadásukban három zene­művet hallgathatnak meg a vei utazott Vienne megye székhelyére. Göncz Árpád a későbbiekben találkozott René Monoryval, a francia szenátus és egyben Vienne megye köz­gyűlésének elnökével, majd vá­rosnézésen vett részt, fiöncz Árpád és kísérete este 7 órakor különrepülőgép fedélzetén visszaindult Magyarországra. (Folytatás a 2. oldalon) indulva” lásson hozzá a követ­kező négyéves ciklus feladata­ihoz. E fontos téma előtt a Sanop- harma Gyógyszerkereskedel­mi Vállalat által kezelt állami (Folytatás a 3. oldalon) résztvevők: Haydn: Krisztus hét szava a keresztfán című zenekari művét; Felix Men- dessohn Bartholdy: V. szimfó­niáját, amely Luther Márton emlékére íródott 1830-ban és Kodály Zoltán: Psalmus Hun- garicus című művét, amely 1923-ban Pest-Buda egyesíté­sének 50. évfordulójának tisz­teletére készült. Á rendez­vényt Békés Megye Önkor­mányzata, Békéscsaba Me­gyei Jogú Város Önkormány­zata, a Békéscsabai Evangéli­kus Egyház, a Megyei Műve­lődési Központ és a MAHIR Rt. is támogatja. Spéter Erzsébet a Jókai Színház tegnap esti bemutatóján a színház vezetőivel (balról jobbra), Csányi Tiborral, Konter Lászlóval, Gergely Lászlóval és Széplaky Endrével színművésszel, Fotó: Lehoczky Péter A megyegyűlés tisztességes „hagyatékot” kíván átadni Hitel nélkül átvészelni az évet! Jótékonysági koncert az Evangélikus Nagytemplomban Időjárás Megnövekszik a felhőzet és elszórtan gyenge eső, zápor­eső előfordul. Mérsékelt lesz a légmozgás. A legalacso- nyahh éjszakai hőmérséklet 11—16, a legmagasabb nap­pali hőmérséklet általában 25, de az ország északi vidé­kein 20 fok körül alakul. Exodus, azaz kivonulás Ebben a parlamenti épület­ben már oly sok minden meg­történt. Az ellenzékiek példá­ul néha kéredzkedés nélkül is ki szoktak menni testületileg, aztán ugyanúgy visszasom- fordálnak a következő napi­rendi ponthoz. Ne vegyük rossz néven tőlük, hiszen a (többnyire) tegnapi kormány­zók még nem találták meg a nyomasztó koalíciós fölény ha­tásos ellenszerét Ráadásul: abban feltétlenül igazuk van, hogy nem túl elegáns dolog a helyhatósági osztozkodás előtt a győzők választási sza­bálymódosítása, de az erő­sebb kutya elvén természete­sen megtehetik. Azt pedig aligha róhatjuk fel a többség­nek, hogy oly nagyszámú vá­lasztó bizalmát szerezték meg. Minden épeszű párt erre' törekszik, nem sorscsapás az ilyesmi, hacsak az ellenzékbe szorultak számára nem az. Nem lehet világrengető él­mény az ellenzék távolmara­dása mellett váltig nyomogat­ni a sokat próbált gombokat. Ám a köztársasági megbízotti intézmény könnyek nélküli elhantolása kötelező feladat volt, a polgármesterek közvet­len választása minden épeszű ember számára nyilvánvalóság, a testületek önfeloszlatási ké­pességének megteremtése a lufik szétpukkasztásának ha­tásos fegyvere lehet min- dannyiunk megnyugvására. Az viszont nagyon is való­színűnek látszik, hogy az el­lenzék a választások elodázá­sára „játszott”. Ezért se ne­hezteljen rá senki: amikor a nyugdíjakat visszamenően megemelik, az energiaárak drágítását elnapolják, még nincs itt az a helyzet, melyben a választók a tavaszi nyerte­sek ellen fordulnák. Viszont a választási szabályokkal való játszadozás nem tréfadolog: ha komolyan vesszük demok­ratikus berendezkedésünket, akkor maradandó választási rendszer mellett kellene ki­kötnünk. A választás nem konfekció-zakó, hogy min­den új fiú magára igazíttassa. Hétfőn persze minden megy tovább: ha kell, újabb exodus árán. Kiss A. János Pénztelenség vagy rossz elosztás? Ismeretek hiányában sétálnak be a közművelődési és köz- gyűjteményi dolgozók a „nincs pénz” csapdájába — mondta tegnap délután Vadász János, az ágazat szakszerve­zetének országos elnöke a me­gyei könyvtárban Békéscsa­bán, ahova országos körútja 16. állomásaként érkezett. A népszerű érdekvédelmi vezető arról tájékoztatta hall­gatóságát, hogy nem uralkod­na el a közművelődési dolgo­zókon a félelem és a kiszolgál­tatottság érzése az intézmé­nyek bezárásáról, a létszám- csökkentésről és a bérstoppról szóló fenyegetőzések követ­keztében, ha tisztában lennének azzal, hogy van pénz, csak az elosztási mechanizmus rossz. Nem összehúzni kellene te­hát magunkat — hangsúlyozta összegzésként az előadó —, ha­nem határozottan fellépni az elosztás megváltoztatása érde­kében. A Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezetének keddi or­szágos értekezletén megfogal­mazott állásfoglalásokkal az egészségügyi, oktatásügyi dol­gozók is egyetértenek, de köve­teléseiknek csak akkor tudnak igazán érvényt szerezni, ha a taglétszám bővítésével erős szakszervezeteket hoznak létre. (A nyugat-európai szakszerve­zetek 99 százalékos szervezett­ségükkel tudják sztrájkok ide­jén a tagdíjakból a kiesett jöve­delmeket biztosítani.) A közö­nyön, a fásultságon túl kell jutni — zárta tájékoztatását Vadász János —, hiszen kemény kor­mányzati intézkedésekkel szemben kemény érdekvédelmi szervezetek kellenek. L. M.

Next

/
Oldalképek
Tartalom