Békés Megyei Hírlap, 1994. július (49. évfolyam, 153-178. szám)

1994-07-01 / 153. szám

A kárpótlás utolsó lehetősége? Hosszú sorok az értékpapír kereskedők pultjai előtt. Mi történt, a kisember már nem a bankba viszi a pénzét? Áttörés a részvényfronton? (9. oldal) Tanévnyitás a Juli-suliban! n „Be akartam bizonyítani, milyen fontos részét látjuk el mi, nők az otthoni munká­nak”—mondtaKudlik Júlia. (10. oldal) A kolozsvári Bánk bán A Kolozsvári Állami Magyar Operaelőadá­sában Marton Melinda kimagasló alakítást nyújtott Melinda szerepében. (11. oldal) 1994. JÚLIUS 1., PÉNTEK ÁRA: 16,30 FORINT XLIX. ÉVFOLYAM 153. SZÁM Belépődíjért teljes szolgáltatás Szanazugban Kié a víz, kié a vízpart? Kié a víz, kié a vízpart, kinek kötelessége rendben tartani a Körös közkedvelt szakaszait? Mindezekről — változásokkal együtt — számolt be sajtótájékoztató keretében Szatmári János, Doboz polgármestere, dr. Goda Péter, a KOVIZIG igazgatója és Kovarszki Pál vállalkozó, tegnap, stílszerűen a szanazugi kompház előtt. Hőségben is hűt a hűtőház. A túrós derelyéből eay-egv műszakban csaknem hat tonnát gyártanak. Majd az elkészült ^tésztát húsz Celsius-fokon fagyasztják. (A vezérigazgatóval készített interjúnk a 3. oldalon) Fotó: Such Tamás A szülésznő bizonytalan Hírek Füzesgyarmatról az el­nökségbe. Június végén tartot­ta közgyűlését a Magyar Nők Szövetsége Budapesten, ame­lyen hét füzesgyarmati hölgy is részt vett. A hozzászólások­ban leginkább a családok hely­zetéről, a munkanélküliségről, a nyugdíjkorhatárról beszél­tek. A közgyűlés második fe­lében került sor az ötéves szö­vetség elnökségének újravá­lasztására. Az elnök ismét dr. Azsbóthné Torma Judit lett, és a tizenhárom tagú elnökségbe beválasztották a füzesgyarma­ti Botomé Ványi Margitot is. Nyertes pályázat. Nagykamarás önkormányzata pályázatot nyújtott be a Népjó­léti Minisztériumhoz. A pályá­zaton nyert 1,3 millió forintot a rászorultak étkeztetését biztosí­tó haszongépjármű vásárlására, valamint a napközis konyha edényszükségletének bővítésé­re fordítják. Alkotótábor. Ma nyűik az a képzőművészeti alkotótá­bor Kétegyházán, amelyet immár tizennegyedik alkalom­mal rendeznek meg a települé­sen. Az alkotótábor negyven résztvevővel július 17-én ki­állítással zárul. A szekciókban az ország különböző részeiből ér­kezett táborlakók hódolhatnak a tűzzománc, festészet, grafika, szobrászat és a korongozás mű­vészetének. Évforduló előtt. Almáska­marás község augusztusban ün­nepli fennállásának 150. évfor­dulóját. E jeles esemény előké­szítése volt a fő témája a tegnap megtartott képviselő-testületi ülésnek, amelynek napirendjén szerepelt: A helyi címer és zász­ló alapításáról és használatáról, a díszpolgári cím és Pro Űrbe Emlékérem alapításáról és ado­mányozásáról szóló rendelet megalkotása. Mindenekelőtt a változások­ról; Goda Péter kifejtette, az igazgatóság nemigen tudott eleget tenni a vízpart közelé­ben megnövekedett idegen- forgalmi igényeknek, ezért az idén a gyulai oldalon a Mező­gép sarkától mintegy 500 mé­teres területen évi 200 ezer fo­rintért átadta a használati jogot Kovarszki Pálnak és Bacsa Suttog a város. Azt beszélik, hogy a Fiume Hotel tavaly de­cemberben öt évre kinevezett ügyvezető igazgatóját, Serfő­ző Bélát nemrégiben mentők szállították kórházba ájultan a Zoltánnak, természetesen a kötelezettségekkel együtt. A vállalkozók elmondták, a használati díjfizetéssel meg­növekedett költségeik szüksé­gessé tették, hogy egy mini­mális összegű — 20 forintos — belépőt szedjenek a látoga­tóktól, amelynek fejében ma­gas szintű szolgáltatást végez­nek (a területet napozásra, für­szállodából, idegkimerülés és szívpanaszok miatt. Állítólag nem tudta elviselni, belebete­gedett abba, hogy őt kikerülve, hatáskörét semmibe véve hoz­tak meg személyi és gazdasági dőzésre alkalmassá tették, par­kolási, szemételhelyezési le­hetőséget, WC-használatot, biztosítottak, ingyenesen ivó­vízhez juthatnak a vendégek). ,,A rendet igyekszünk a tőlünk telhetőén fenntartani, sokszor kutya módjára, négykézláb szedem a szemetet — mondja Kovarszki Pál. — Persze, an­nál tisztább a terület, minél többen próbálnak vigyázni rá. A lehetőség adott, hiszen jóné- hány kukát elhelyeztünk a kör­nyéken. Tény, hogy sem a polgár- mester, sem a vállalkozók nem örülnek a vadkempingezők­nek. Annál is inkább, mert kul­turált körülmények között, az arra kijelölt helyen kempin- gezhetnek a nyaralók. Többen (Folytatás a 3. oldalon) döntéseket a tulajdonosok. A háta mögött határoztak dolgo­zók elbocsátásáról és felvéte­léről, amiket az érintettekkel Serfőző Bélának kellett volna közölni. Azt beszélik, az egyik svéd tulajdonos — aki egyszá­zalékos bejegyzett részvény- tulajdonnal bír — szája íze szerint történik minden a Fiu- mében. Szóbeli utasításokat ad, kézi vezérléssel gyakorolja a hatalmat, kihallgatásokat tart a dolgozók körében — akik közül szintén többen ki­borultak — és a Fiume számá­ra előnyös szerződéseket meg­szüntette. Az előzményekhez tartozik, korábban lapunk írt is róla, hogy Serfőző Béla rövid időn belül már az ötödik igazgató a Fiumé- ben és több tízmillió forintos veszteséggel vette át az üzletet. Kétszer nemet is mondott az igazgatói felkérésre, aztán egy (Folytatása 3. oldalon) Nem emlékszem, nem vagyok biztos benne, nem tudom, mit mondtam — tömören így le­hetne összegezni Táborosi Il­dikó vallomását, amelyet Sze­geden, a Csongrád Megyei Bí­róságon dr. Both Ödön ta­nácsa előtt tett tegnap a nagy- szénási dr. Kiss Judit kártéríté­si ügyében. (A szénási gyer­mekorvosnő kislánya szülés közben maradandó sérülése­ket szenvedett, ezért az édes­anya beperelte a SZOTE szülé­szeti klinikáját.) A bíróság meghallgatta a szülést levezető orvost, dr. Za­lányi Sámuelt és a klinika igaz­gatóját, dr. Kovács Lászlót, majd a külföldről hazalátoga­tó szülésznő is idézést kapott a tárgyalásra. Dr. Both Ödön kérdéseire válaszolva a szülész­nő elmondta, hogy látta ugyan Judit kórlapját, de nem tudja pontosan felidézni, mi volt ab­ban. Néhány perc múlva a hölgy már abban sem volt biz­tos, amit addig mondott. A bíró megkérdőjelezte a szülésznő viselkedését: nem azért nem beszél, mert nem em­lékezik, hanem azért, mert nem mer, vagy nem akar egyik fél ellen sem tanúvallomást tenni. Táborosi Ildikó megnyilatko­zásából több ellentmondás is kiderült. Miután dr. Both Ödön figyelmeztette a hamis tanúzás következményeire, hosszú hallgatás után megis­mételte az előbbieket: nem em­lékszik pontosan. A tágyalást elnapolták. Csete Ilona Többmilliós tartozást törlesztett, nyereséget is termelt a Fiume az utóbbi néhány hónapban Fotó: Such Tamás Suttog a város: a szálló körüli bonyodalmakba belebetegedett az igazgató... „Svédcsavar” a Fiumében? Időjárás A tegnapi heves és nagy mennyiségű eső után tovább­ra is tart a kánikula. Esőnem várható. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 18 és 23, a legmagasabb nappali hő­mérséklet keleten 30-35 fok között, nyugaton 28-33 fok körül alakul. Gratuláció és részvét Külföldi kollégám azt se tud­ta, hogyan mentegetőzzön. Nem titok, a magyarországi választási eredmények, a szo­cialisták elsöprő győzelme okozott neki ekkora fejtörést; s bár bőven volt ideje gondol­kodni az úton, nem sikerült eldöntenie, hogy gratuláljon vagy részvétet nyilvánítson. Hosszasan elbeszélget­tünk, s egyetértettünk abban: a magára valamit is adó sajtó­nak jól felfogott érdeke, hogy távol tartsa magát mindenféle politikai, hatalmi beavatko­zástól, külső vezérléstől. A lapoknak nem kell a kor­mánypárti vagy az ellenzéki jelzőt megcélozni; legyenek inkább jók, tartalmasak, hite­lesek. Újból és újból vissza­kanyarodtunk az eredeti kér­déshez: gratuláció vagy rész­vét? Megbántani nem akart, de végül kinyögte: a nyugati sajtó gyakran emlékezteti a közvéleményt az öt évvel ez­előtti eseményekre. Amikor Horn Gyula és Alois Mock átvágta a drótkerítést, tulaj­donképpen a német újraegye­sítés felé nyitotta meg az utat és ezzel Európában új rendet teremtett. S a hatalmas Kohl kancellár elsírta magát, ami­kor fogadta az alacsony Hóm Gyulát. De miért kellene részvétet nyilvánítani? Nos, van még más is. Arról is szívesen cik­keznek a kinti lapok, hogy most nálunk vajon a régi kommunisták jönnek-e visz­sza. Nehéz meggyőzni önma­gunkat, hát még másokat, ide­geneket, felszínes benyomá­sokkal, félinformációkkal rendelkezőket, hogy a mai Magyarország nem keveren­dő össze az öt vagy még több évvel ezelőttivel, a mai szoci­alisták sem azonosak a régi­ekkel, s bár leglassabban min­dig a fejekben megy végbe a változás, mi, magyarok, haj­lamosak vagyunk a búsko­morságra, de azért a bizako­dás, a reménykedés sem áll távol tőlünk. Legyen az a múltja, a kör­nyezete vagy éppen egyéni­sége, alighanem minden győztesnek megvan a maga keresztje. Ennyiben marad­tunk. Niedzielsky Katalin Kábítószer-ültetvényre buk­kantak június 29-én egy cser- keszőlői kertész fóliasátrában a Jász-Nagykun-Szolnok Me­gyei Rendőr-főkapitányság nyomozói. Lengyel György, a főkapitányság sajtófőnöke az MTI munkatársának elmond­ta: a nyomozók közvetlenül a kiültetés előtt foglalták le a nyolcvan cserép indiai ken­dert. A szakértők szerint a palán­ták alkalmasak voltak tovább- termesztésre, és amennyiben ez sikerrel jár, úgy több ezer darab kábítószertartalmú ci- gerattát tudtak volna előállíta­ni. A cserkeszőlői kertészt két kunszentmártoni fiatalember bízta meg a növények nevelé­sével. A rendőrség mindhárom személy ellen eljárást indított kábítószerrel való visszaélés bűntette miatt. Mától emelkednek a benziná­rak. Ezúttal az áremelkedés oka a benzinek fogyasztói árában foglalt fogyasztási adó emelke­dése. Az emelkedés az ólmozott benzineknél valamivel maga­sabb, az ólmozatlanoknál vi­szont viszonylag kisebb. A 91-es oktánszámú ólom­mentes benzin ára, a MÓL kút- jainál 76,50 forintról 77,80 fo­rintra nő, míg a 95-ös ólmozat­lan benzin ára 78,50 forintról 79,80 forintra emelkedik. Az ólmozott benzinek közül a 92- esé 79 forintról 83,80 forintra, a 98-asé pedig 81,50 forintról 86,30 forintra módosul. Emel­kedik a gázolaj ára is, amely az eddigi 61 forint helyett 65 fo­rintba kerül július 1-jétől lite­renként. A háztartási tüzelő­olajnál az áremelkedés 1 fo­rint, a HTO literenkénti ára 26 forint helyett 27 forint lesz. Kábítószer-ültetvény Mától benzináremelés

Next

/
Oldalképek
Tartalom