Békés Megyei Hírlap, 1994. június (49. évfolyam, 127-152. szám)

1994-06-01 / 127. szám

Ma Szarvas és környékéről, holnap Békésről olvashatnak tudósításokat lapunk 7. oldalán 1994. JÚNIUS 1., SZERDA ÁRA: 16,30 FORINT XLIX. ÉVFOLYAM 127. SZÁM A sajtótájékoztatón bemutatták a malom korszerű őrlőgépeit FOTÓ: SUCH TAMÁS Felépült, leégett, leépült, mégis lisztet jár... Milliomos Agrimill Ma: Részvényesek lehetnek... A sarkadi cukorgyár eredmé­nyes évet zárt tavaly. A közgyű­lés döntése értelmében meg­emelik a cég alaptőkéjét, me­lyet dolgozói részvényekkel kí­vánnak finanszírozni. (3. oldal) A minimálbérek ellenőrzése A munkaügyi főfelügyelőség kétnapos ellenőrzést kezdett, mi­vel értesüléseik szerint sok helyen nem fizetik ki a jogszabályban előírt minimálbért. (4. oldal) Téglagyári füst és zaj Mi van a jaminai levegőben, amitől a növényzet kipusztul, az emberek megbetegszenek? Vajon hány évet kell még vár­niuk a Jamina Tégla- és Cse­répgyártó Rt. telephelyének közelében lakóknak, hogy ott­honukban is joguk legyen a normális élethez, a tiszta leve­gőhöz? (6. oldal) A törvény hiánya A természet védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló tör­vényt a leköszönő parlament­nek kellett volna megalkotnia, mert hiánya a privatizációt kö­vetően igen nehéz helyzetet te­remtett nem csupán a tulajdon­lásban, hanem az erdőgazdál­kodás jövőjét és a természetvé­delmet tekintve is—hangzott el a lillafüredi erdőgazdálkodási konferencián. Magyarországon 1 millió 700 ezer hektárt bont erdőség, ami az ország területé­nek 18 százaléka. Az összes er­dőterületnek csupán egyötöde áll természetvédelmi felügyelet alatt. A kárpótlási kárrendezési folyamatok során az erdőterüle­tekből 700 ezer hektár került új tulajdonosok birtokába. A meg­maradó 1 millió hektár erdőt célszerű lenne továbbra is álla­mi tulajdonban tartani, mert csak így lehet garantálni a jelen­leginél magasabb színvonalú erdőgazdálkodást. Időjárás Csökken a felhőzet és több­órás napsütés valószínű, csa­padék már nem lesz. Az észa­ki, észiiknyugati szél megé­lénkül, időnként megerősödik. A hőmérséklet hajnalban 7 és 12 fok között, kora délután 21 és 26 fok között várható. A vezérigazgató beszámoló­jából azt is megtudtuk, hogy első lépésként beszerezték az alapanyagot, felkutatták a pia­cokat és megkötötték a szerző­déseket. Persze nem volt ez ennyire egyszerű, mint így utó­lag elmondani. A 650 fős kol­lektíva keményen megdolgo­zott azért, hogy az elmúlt évet már 80 milliós nyereséggel zár­hatta, s ezzel megalapozták az 1994-es év gazdasági alapjait is. A kiemelkedő eredményre nemcsak a megye, de az egész ország felfigyelt. S ha meggon­doljuk, hogy mindezt hihetet­lenül rövid idő alatt érték el, akkor valóban minden elisme­rést megérdemel az Agrimill gárdája. Míg a takarmánykeve­rő üzemekben 1993-ban 4300 Megalakulásának első esz­tendejéről és eredményeiről tájékoztatta tegnap délelőtt a sajtó képviselőit Békéscsa­bán az Agrimill Rt. vezető gárdája. Dr. Bacsa Vendel, az Agrimill vezérigazgatója nem egy szokványos tájékoz­tatót, hanem élvezetes beszá­molót tartott a sajtó, a part­nerek és üzletfelek megjelent képviselőinek. — Egy év rö­vid idő — kezdte bevezetőjét a vezérigazgató —, de azt szokták mondani, ha egy gyerek megéri az egy eszten­dőt, már életben marad. így vagyunk mi is. Közismert a megyében, hogy az elmúlt négy esztendő alatt nem az építés, hanem a leépítés volt a jellemző házunk táján. 1993. június 1-jén alakult meg az Agrimill Rt, s mi a megoldan­dó feladatok tömegével kel­lett, hogy szembenézzünk. A nagy hírű István malom pusz­tulófélben volt. Hozzáláttunk, hogy javítsunk a helyzeten, s úgy tűnik, sikerült... tonna keveréket gyártottak, ad­dig ez a szám május hónappal bezárólag 10 ezer 212 tonnát takar. 45 bolti kapcsolattal in­dultak, s jelenleg 155-tel állnak partneri viszonyban. A közelmúltban fejeződött be az a technológiai rekonst­rukció, amely 30 millió forin­tos beruházást jelentett. (Folytatás a 3. oldalon) Kolping-iskola Esztergomban Az első hazai — német mintá­jú — Kolping-egyesület 1989-ben Pécsett alakult meg. Az elmúlt öt évben viszont kialakult országos hálózata. Jelenleg négy körzeti és 80 helyi egyesület tartozik az or­szágos szövetséghez. Mindezt Bertalan Tamás, a Magyar Kolping Szövetség főtitkára mondta el kedden este Eszter­gomban abból az alkalomból, hogy az ausburgi és a szászor­szági Kolping-szövetség kép­viselői megtekintették az Esz­tergomban épülő Kolping-is- kolát, s jelentős összeggel tá­mogatták annak megvalósítá­sát. Az esztergomi Kolping-is- kolában —- amelyet egy meg­lévő épületből alakítanak ki, a német kormány jelentős, több, mint egymillió márka értékű támogatásával — ez év szeptemberétől hat szakma, fa- és fémmegmunkálás, női- ruha-készítés, gasztronómia, nyomdászat és festés-mázo- lás-tapétázás alapjaival is­merkedhet meg 90 fiatal. Emellett felnőttek, illetve munkanélküliek számára a térség igényei szerint szervez­nek át- és továbbképző tanfo­lyamokat. A történet nem 1990-től folytatódik Amióta olyasmiről hallani, hogy létezik férfiklimax is, némi idegességgel konsta­tálja az ember: előttünk a változások kora. Persze itt a politikai változások eljöve­teléről van szó. Nyugalomra vágyik az ország, munkára és tisztes megélhetésre. A nyeregbe került politikusok­nak lesz még néhány álmat­lan éjszakájuk annak kimó- dolására, miként értessék meg az ország polgáraival: a vágyott békességhez néhány változtatás elkerülhetetlenül szükséges. Idevágó változás például a benzin áremelése is, hogy másról ne be­széljünk. Szóljon, ha valaki más­ként tudja: a hétköznapjaink képén se szeplőként, se szépségtapaszként nem volt felfedezhető a kapitalizmus 1990-es első magyarországi napja. Léteztünk, mint előt­te vagy utána. Aztán a nagy­okosok mondogatni kezd­ték: építjük a kapitaliz­must... Építi a fene, ahogy a melósok tettek a szocializ­mus építésére is. S amiben a visszarendeződéssel fenye­getőzők oltári nagyot téved­tek: arcizm(us)unk se rán- dult a bagolyhuhogástól. Eddig is a korábbitól szaba­dabb és igazságosabb társa­dalomban szerettek volna élni az emberek, s ma sincs másként. Nem arra kíváncsi­ak, hogy erről ki, mit ír a maga brosúrájában, hanem mit és mennyi idő alatt való­sít meg belőle. Nehéz lesz ez a kikászáló- dás, s még nehezebb elfogad­tatni, hogy verejtéket és könnyeket kell hullatni érte. A bizalom kulcsszó lett a vá­lasztási időszakban, s aligha­nem meg is őrzi előkelő he­lyét. Máris látható jelei van­nak, hogy a Kovács ET-k (Spielberg után szabadon) előkászálódnak letéti helyükről, új időknek na­gyon is régi dalaival. Ha az egykori reformkörösöket az elmúlt években elhagyta vol­na a józan ítélőképességük, súlyos árat kell majd fizet­niük feledékenységükért. Pedig nyerésre állnak. Kiss A. János Nemsokára kucsmában, kabátban ülünk a szobában? Robbanás előtt a gázárak Könnyű volt megjósolni, hogy a vitafórum résztvevői — energetikai szakemberek, ön- kormányzati képviselők, pár­tok gazdasági szakértői, a la­kosság szószólói — enyhén szólva nem mindenben érte­nek egyet, amikor tegnap a megyeházán a hazai földgáz- ellátás lehetőségeiről, minde­nekelőtt azonban a földgáz árának várható, drasztikus, robbanásszerű emelkedéséről beszélgettek. A téma hátterét, alapját részletesen igyekezett hallga­tósága elé tárni Wiegand Győ­ző, az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület alel- nöke, amikor így vezette be előadását: Köztudott, hogy az import földgáz a hazai fogyasztás fe­lét adja, s ez az arány a jövőben a külföldről érkező energia ja­vára billen. Elkerülhetetlen ezért, hogy az import beszer­zési árat és a belföldi értékesí­tési árat összehangolják. Ah­hoz a belföldi — hatóságilag maximált, torz árrendszer mi­att kialakult—árhoz kell tehát hozzányúlni, amely nem ösz­tönöz takarékosságra, feszült­séget teremt régi és új gázfo­gyasztók között. Tény az is, hogy csökken a hazai terme­lés, elriadnak a külföldi befek­tetők, túlzottak a gázigények, és jelentős a környezet- szennyezés —- hangsúlyozta a szakember. Az már világos, hogy a piaci versenyár és az indokolt költ­ségekre épülő ár közül az utób­bi elérése a cél — folytatta Wiegand. Győző. Hogyan le­hetne eljutni egy olyan tarifa- rendszerhez, amely megfelel­ne e kategóriának? Mindenfé­leképpen lépcsőzetes áreme­léssel — hangzott el —, amely nem jelenti azt, hogy mindjárt (Folytatás a 3. oldalon) Újra szépségverseny Gyulán! Nekibátorodtak a helybeli széplányok Széplányok, ne sírjatok! — üzenhetjük azoknak, akik ne­tán amiatt keseregnének, hogy a minap a magyar kislány „csak” 14. lett a Miss Universe manilai szuperdöntőjén. Bi­zony hölgyeim, a busongás he­lyett inkább nevezzenek be szépreményű szépségként a Miss Universe Hungary ’95- re! Ennek első elődöntőjét jú­nius 4-én, szombaton este 7- kor tartják a gyulai Erkel mű­velődési és közösségi házban — tudtuk meg azon a tegnapi sajtótájékoztatón, melyet a rendezvény színhelyén Fási Adám nemzeti igazgató és Ba- gyinszki Zoltán, a művelődési ház igazgatója tartott. — Hó nem várható — véle­kedett Bagyinszki Zoltán, fi­nom öniróniával utalva a leg­utóbbi -gyulai elődöntő kriti­kus pillanataira. Eddig 19 ne­vezés futott be. Tavaly egy se volt, most hat gyulai kislány is vállalta a megmérettetést. (Köztük az Európa legszebb arcát magáénak tudható le­ány.) Jönnek Budapestről, Gyomaendrődről, Békéscsa­báról, Tiszaújvárosról, Kisúj­szállásról, Szolnokról, Buda- kalászról, Miskolcról. (Mond­hatnánk azt is, hogy itt lesz fél Miskolc.) A műsor színvona­lát, a látványosságot Ba­gyinszki Zoltán szavatolta. A műsorvezető D. Fbrkas Bá­lint, az ismert operettszínész lesz, sőt ilyen feladatot vállalt — zsűritagsága mellett — a legutóbbi országos versenyen nyertes Fórián Szilvia is. (O egyébként Manilában egy amerikai kislány mögött má­sodik lett a „Jóság” kategóriá­ban.) A lányok fürdőruhában, majd kétszer is estélyiben lép­nek fel. (Másodjára kisugárzá­sukat mérheti a nagyérdemű.) (Folytatás a 3. oldalon) CEMENTAKCIÓ ÓRIÁSI ENGEDMÉNNYEL! Hejőcsabai cement: telepi ár 690 Ft/q. Közülietek figyelem! Hejőcsabai cement diszpozíció befizethető 600 Ft-os áfás áron, szállítás saját fuvareszközzel. Betongerendák, áthidalók akciós áron! Nyílászárók nagy választékban. Velux, Schindler tetőtéri ablakok. Fenyő fűrészáru: 17 000 Ft/m3-től 21 700 Ft/m3-ig. LB—Knauf nemesvakolatok. Oltott mész 490 Ft/q. Bramac-cserepek megrendelhetők! Wienerberger, Jamina Téglagyár termékei. Laminált bútorlapok több színben. Szigetelők: — üvegfátylas — Isolit — tetőtéri, lépésálló. TÜZELŐK AKCIÓS ÁRON! Áraink az áfát is tartalmazzák. VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT SZEMÉLYESEN.ÉS TELEFONON. Telefonszámaink: (66) 441-264, 453-687, 449-331. Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 7—17 óráig, szombaton 7—13 óráig. Borbély Gáborné tüzelő- és építőanyag-kereskedő, Békéscsaba, Berényi út 140.

Next

/
Oldalképek
Tartalom