Békés Megyei Hírlap, 1994. május (49. évfolyam, 102-126. szám)

1994-05-12 / 111. szám

0 1994. május 12., csütörtök MEGYEI KÖRKÉP Mentőeszközök kiállítása A Mezőkovácsházi Mentőala­pítvány a napokban rendezett kiállítást azokból az eszkö­zökből, amelyeket az alapít­ványra adományozott pénz­ből vásároltak. A kiállításon bemutatták a gerincsérültek kimentésére és rögzítésére, a végtagsérültek rögzítésére szolgáló eszközöket, oxigén­adagolót és párásítót, illetve több más, a gyakorlatban hasz­nálatos mentéstechnikai tár­gyat. Ezek az eszközvásárlá­sok bizonyítják, hogy az ala­pítvány létrehozása valóban hasznos és célszerű volt. Vár­ják a további adományokat. Csekszámlaszám: 263-9831 600 287, Mezőkovácsháza és Vidéke Takarékszövetkezet. Táncolni tessék! Táncvizsgát tartottak 30 szak­munkás-, illetve szakközépis­kolai tanuló részvételével a közelmúltban Mezőhegyesen a József Attila Általános Mű­velődési Központ színházter­mében. A 15 táncos pár Antali Zoltán pedagógus irányításá­val sajátíthatta el a hagyomá­nyos és a modem társastánco­kat. Az iskola vezetősége e tanfolyammal hagyományt kí­ván teremteni: egyrészt várja az újabb jelentkezőket, más­részt pedig az iskolai ünnepsé­geken fellépési lehetőséget biztosít a legjobb táncosok­nak. Visszavették a korábbi dolgozókat Mezőhegyesen / Újra termel a kendergyár A Nagylaki Kenderfonó Rt. mezőhegyesi gyárában két év szünet után 40 dolgozóval is­mét beindult a termelés. — A régi embereket vettük vissza — mondja Ungur Mi­hály gyárvezető. — Azon túl, hogy ezt diktálta az erkölcsi érzékünk, előnye is van e meg­oldásnak: nem kellett a betaní­tással bajlódnunk. Hogy pon­tos legyek, volt egy új alkal­mazottunk, egy fiatalúr. Két hét után kijelentette: ő nem bírja ezt a port és a zajt. Nem tartóztattam, hiszen többen is örömmel jelentkeztek a helyé­re. Egészen biztosan maga is azt tapasztalta, hogy kedvvel dolgoznak itt az emberek. — Valóban. Az álfátokkal beszélgettem. Csak bizonyta­lanok, nem tudják meddig lesz rájuk szükség. — Hat hónapig fogunk üze­melni egy műszakban. Bein­dult a teljes vertikum: ázta­tunk, rostot gyártunk. A dolog magyarázata, hogy Nagylak­nak ismét szüksége van a ter­mékeinkre. A rövid rostokat megfonjuk, és kötözőzsineg­ként értékesítjük. Ugyancsak Nagylakra szállítunk alapa­nyagot a bútorlapgyártáshoz, egyelőre a korábbi készlete­inkből. — Egy régebbi beszélge­tésünkből tudom, hogy sokáig raktárra termeltek. — Igen, de egyszer csak el­fogynak a készletek. Mi jövőre is szeretnénk dolgozni, ezért áztatunk és kazlazunk egészen szeptemberig. — Ha már rákérdezett, el­mondom, hogy volt, aki pa­naszkodott: az illetőnek pilla­natnyilag se segélye, se mun­kabére. — Tudok róla, beszéltünk a munkaügyi központtal. Azt mondták, nem kell a bélyegez- tetés miatt beutazniuk a dol­A kendergyárba visszavett régi dolgozók örömmel végzik a korántsem könnyű munkát fotó: fazekas ferenc gozóknak, kijönnek ők szemé­lyesen. Sajnos nem így történt. Természetesen ismét felve­szem a kapcsolatot velük. Re­mélem, jövőre már nem lesz­nek ilyen gondjaink, folyama­tosan üzemelhetünk. — Feltéve, ha lesz alap­anyaguk. — Az idén 200 hektáron tér- mehetünk kendert, így jövőre is tudunk áztatni. Csak legyen piac! Most folynak a tárgyalá­sok egy angol befektetővel, aki farmeranyagot akar gyártani. Ehhez szükség lenne a hosszú rostra. Egyedül ennek a félkész termékünknek nincs jelenleg piaca. Korábban ebből katonai ponyvák, sátorlapok készültek a Varsói Szerződésnek... Ménesi György Egyházi szellemben, világi szemlélettel Vidáman játszanak az apróságok a gerendási óvodában. Higiénikus köürnyezetben a nevelőit szeretetében töltik napjaikat Fotó: Fazekas Ferenc Az országos döntéseket mege­lőzve a gerendási önkormány­zat úgy határozott 1991-ben, hogy átadja az óvodát a katoli­kus egyháznak üzemeltetésre. Akkor az elhanyagolt, hajdan egyházi tulajdonú ingatlanban nem is remélték, hogy a község­nek valaha is lesz pénze a felújí­tásra, tatarozásra. Az azóta el­hunyt Szigeti István atyát keres­ték meg, talán ő és az egyház tud valamilyen megoldást. Tudott. Felvállalták, hogy amennyiben visszakapják régi tulajdonukat, akkor a kor követelményeinek megfelelő, felújított intéz­ményben nevelkedhetnek a gyerekek. Nem ment simán az átadás, mert a szülők sem tudták iga­zán, hogy milyen is lesz az egy­házi óvoda és a közvélemény is kérdőjelekkel vette körül a dön­tést. Azóta három év eltelt, és Seidl Ambrus atya ma így látja a gerendási óvodát: — A gyerekek és a szülők megbarátkoztak az intéz­ménnyel, s örömmel járnak ide. Nincs kényszerítés, csak kész­tetés. Célunk az, hogy megis­mertessük és megszerettessük az egyházat, de minden tekin­tetben, az érvényben lévő okta­tási törvény szellemében foglal­kozunk a kicsinyekkel. Öröm­mel mondhatom, hogy 1991- ben 55-en, 1992-ben 50-en, és tavaly is 50-en iratkoztak be az óvodába és bízunk benne, hogy az idén is legalább ennyien lesz­nek. Nagy szeretettel vesszük körül a gyerekeket, a pedagógi­ai munka erősen kapcsolódik az általános iskolai oktatáshoz, s szoros a két intézmény közötti kapcsolat. Az előző években ki­került gyerekek megállták helyüket az általános iskolában is. A civil óvodával azonos a foglalkozások menete, de jelle­géből adódóan egyházi feltöl­tést is adunk. Készülünk az ün­nepekre, a gyermekeknek bibli­ai történeteket mutatunk be me­sés formában, s lehetővé tesszük, hogy vasárnap a temp­lomban szolgáljanak. Meggyő­ződésünk, hogy a gyermek 99 százalékban gyermek, és csak 1 százalékban vallásos emberke — mondotta Ambrus atya. Az intézmény jól felszerelt, eszközellátottsága átlagon felüli. Tisztaság, korszerűség minden tekintetben. A körzeti orvos szerint a belefektetett anyagi és szellemi energia a gyerekek egészségi állapotán is meglátszik. Két óvónő, két dada és egy gondozónő figyeli az ap­róságok minden lépését. — Mi céljainkban teljesen megegyezünk a civil óvodák el­képzeléseivel. Iskolára ké­szítjük fel a gyerekeket, s a tőlünk telhető módon szeretet­teljes környezetben neveljük őket. Az önkormányzattal a kapcsolatunk kezdettől fogva jó, s úgy hiszem kölcsönösen elégedettek lehetünk egymás­sal. Nagy öröm szülőnek, hozzá­tartozónak és gyereknek egyaránt, amikor nagyobb ünnepekkor, pél­dául tavaly karácsonykor szín­vonalas Betlehem-játékkal mu­tatkoztak be az óvodások. De szép ünnepség volt a püspök atya látogatásakor és anyák nap­ján is. A gyerekek szívesen vesz­nek részt egyházi szertartáso­kon, s a szülők is könnyes szem­mel örülnek csemetéik sikerei­nek. Úgy gondolom Gerendás nemcsak elfogadta, meg is sze­rette az egyházi óvodát — mon­dotta befejezésül Seidl Ambrus. P.J. Olvasóink írják ■ Az itt közölt vélemények nem okvetlenül azonosak a szerkesztő­ségével. Az olvasói leveleket a szerzőit előzetes hozzájárulása nélkül, mondanivalójuk tiszteletben tartásával, rövidítve jelen­tetjük meg. Hol a helyünk a Sygma Clubban? A népszerű Sygma együttes április 29-én a Fiume Szálló nagyter­mében játszott. Barátainkkal együtt mi is ott voltunk, hogy legyen egy jó esténk, ahol kikapcsolódhatunk a mindennapokból és jól érezhetjük ma­gunkat! Am ez nem így történt. Már az elején furcsának találtuk, hogy a mi helyünk (21.sz. asztal) nem a nagyterembe szól, hanem a .folyosóra". A pincér magyarázkodott, hogy bent nem volt elég hely, ezért terítettek a , folyosóra” is. Erről ő nem tehet, ezt a szervezők intézték, ma este ő csak egy kisegítő pincér. Április 9-én, amikor a jegyet vettük a Fiume portáján, egy térkép alapján választottuk ki szerencsés „21-es számú” aszta­lunkat, ami természetesen a nagyterembe szólt. Folyosóról szó sem volt. Jelen esetben a fenti asztalszám szerencsét nekünk nem hozott, sőt mitöbb rossz hangulatot eredményezett. A végén, amikor fizetésre került a sor, 40 percet vártunk a pincérre — miután többszöri felszólításra sem reagált —, hogy fogyasztott italainkat kifizethessük. Végül is a férjemnek kellett bemennie a nagyterembe a pincér után, hogy fizetni szeretnénk. Egyébként is, szerintem a vendéglátás van a vendégért és nem fordítva! Nagyon furcsának találom ezt az eljárást, hogy Békéscsaba legelegánsabb szállodájának éttermében a vendég menjen a pincér után ha távozni akar. Az egész szemezéssel probléma volt, úgy pincérek terén, mint az asztalok elhelyezése terén. Mert ha nincs több hely, mint ahányon beférnek, akkor ne adjanak el harminc hellyel többet mások rovására. Ha nekünk a térkép alapján a nagyterembe szólt ajegyünk, akkor igenis ott lett. volna jogos a helyünk is! Ez nagyon kellemetlen volt számunkra, mert a különben jó Sygma Clubból nagyon keserűszájízzel távoztunk. . Szűcsné V. E., Békéscsaba ¥ A válaszadás lehetőségét felajánlottuk a Fiume Hotelnek, alább közöljük véleményüket. A vendég által leírtak részben a Fiume Hotelt érintő tények. A rendezvényre a jegyeket a portán vásárolja a vendég térkép alapján. A térkép a Sygma Club beindulásakor készült, azóta azon változtatás nem történt, sem az elhelyezésben, sem a számozásban, mivel elszámolással tartozunk a zenekar felé az eladott belépők árával. Minden vendég saját maga választja ki az asztalt azok közül, ami még nem lett eladva. Az aulában a terítés a-rendezők kérésére történt a nagy igények miatt. Megjegyezni kívánjuk, hogy a sörözőben is foglaltak a vendégek asztalt, akiknek a jelzett helyen sem tudtunk asztalt biztosítani. Mellékeljük a fénymásolt állandó térképet (a szerkesztőség­ben megtalálható). Sajnos kényszerűségből (betegség) kellett kisegítő felszolgálót alkalmazni, ezért fordulhatott elő, hogy a fizetésre hosszabb időt kellett várni, ami miatt elnézést kérünk. Serfőző Béla ügyvezető igazgató A horgászok gondjai, örömei — Eredményes évet zárt a Sport Horgász Egyesület Me- zőkovácsházán—mondta a tó­parton egy fiatal horgász. — Megalapozott volt-e a megállapítás? — kérdeztük Faragó Józsefet, az egyesület gazdasági vezetőjét. — Egyesületünknek 158 tagja van, ebből 22 az ifjúsági­ak száma. Egyetlen horgász­helyünk a mezőkovácsházi bá­nyató, ezért is döntöttünk úgy, hogy több tagot nem veszünk fel. Az elmúlt évi bevételünk 615 ezer forint, amelyből 471 ezret költöttünk el. A bevétel döntően a tagsági díjakból, a területi engedélyekből, az új belépők egyszeri halasítási hozzájárulásaiból, valamint a napi jegyek értékesítéséből jön össze. Ez évben 20 ezer forint támogatást kaptunk az önkor­mányzattól. —Mire költik a pénzüket? — A kiadásaink legnagyobb részét halasításra fordítjuk. Ta­valy például háromszor telepí­tettünk halat, ami 427 ezer fo­rintba került. A fogási átlagunk az egy leadott naplóra esően 22 kg tagonként. —Honnan szerzik be a hala­kat? — Kft.-éktől, szövetkeze­tektől és a megyei szövetségen keresztül. Sajnos egyre na­gyobb gond, hogy még néhány éve 65—70 forintért lehetett halat venni, az idén már 150— 170 forintba kerül egy kilo­gramm ponty. —Milyen halakat kedvelnek a tagok, és miből van a leg­több? — A kifogott állomány nagy része ponty, úgy 80—85 száza­lékban. A többi megoszlik az egyéb, az amúr, a süllő és a harcsa között. Igaz, az idef évünk kicsit szűkösebb, de szeretnénk most is legalább 50 mázsa halat telepíteni. Az első üzletkötés április 6-án megtör­tént, amikor 21 mázsa halat „tettünk" a tóba. De nem csak a halakra, a környezetre is nagy gondot fordítunk, így minden évben ket-három alkalommal önkén­tes munkával kerül sor a fűnyí­rásra, fanyesésre és szemétel­takarításra. Hagyományosan május 1- jén a családtagok részvételé­vel horgászversenyt ren­deztünk, melynek ez évben is nagy sikere volt. Reméljük, hogy jövőre is eredményes évet zárhatunk. H.M.

Next

/
Oldalképek
Tartalom