Békés Megyei Hírlap, 1994. április (49. évfolyam, 77-101. szám)

1994-04-11 / 84. szám

1994. április 11., hétfő HÍREK Hétfő Lejárt az országgyűlési képviselők mandátuma, közülük többen ismét ringbe szállnak új riválisaikkal együtt, hogy eredeti vállalásuknak megfelelően képviseljék az állam­polgárok érdekeit az ország házában. Vajon hányán tisz­tázzák magukban kampánybeszédeik elmondása előtt, hogy szívük mélyén mire is vágyódnak valójában: szemé­lyes hatalomra, avagy a fejlődést előmozdító eszmék szolgálatára? Nincs szebb feladat, mint egy nemes ügyet szolgálni egyéni érdek nélkül. Sajnos ez a kijelentés egyre inkább csak az ideák világában létezik, mert beárnyékolja a hatalom mámora, a meggazdagodás ígérete, a népszerű­ség kéjes érzete. Vajon hányán határozzák el magukban, hogy minderről lemondanak azért, hogy a NEMZETET SZOLGÁLHASSÁK? ' T Kalendárium Napkelte: 6.04— Napnyugta: 19.27 órakor Holdkelte: 5.57 — Holdnyugta: 20.12 órakor Névnapok: LEÓ, SZANISZLÓ. A katolikus naptárban Szent Szaniszló püspök és vértanú emléknapja. A görög katolikus naptárban Antipász felszentelt vértanú napja. Az ortodox naptárban Szent Antipász pergamoszi püspök vértanú napja. A zsidó naptárban Niszán hónap 30. Raus chaudes 1. napja. Újhold. * Szaniszló püspök (1030/36—1079), Krakkó és Lengyelország patrónusa nemesi család sarja volt, valószínűleg a bencéseknél kezdeti tanulni, majd a tehetséges fiút Liege-be küldték a teológiai fakultásra. Hazatérve rövi­desen kitűnt szellemi és lelki kiválósága, először kanonok lett, majd II. Boleszláv támogatása mellett 1072-ben püspökké szentelték. Az évek múlásával a király és a püspök viszonya ellenségeskedéssé fajult, Sza­niszló kiközösítette a királyt, aki a krakkói Szent Mihály templom oltára előtt ölette meg embereivel a püspököt, kezét, lábát levágatta, holttestét pedig vadállatok elé vetette. Földi maradványait a templom melletti temetőben helyeztek el, de már 1088-ban átvitték a krakkói Wawel székesegyházba. A sírjánál azonnal megnyilvánult a hívők tisztelete, főleg a szegények részéről. 1253-ban avatták szentté. KOS (III. 21—IV. 20.). Érzelmi problé- máira äz újhold pozi- ' '' tívan hat. A bolygók adta energia révén lehetősége nyílik kibonatkoztatni a tehet-, ségét. Képességeit használja tudatosan. BIKA (IV. 21—V. járnid) 20.). Az újhold hatá- l w ) sára feltöltődik hatal- Vw/ mas energiával. A si­ker és a karrier foglalkoztat­ják. Szeretne minden lehetősé­get kihasználni, és főleg visszanyerni az elmúlt idő­szakban csorbát szenvedett önbizalmát. Ma ünnepli születés­napját Lakatos Meny­hért író. IKREK (V. 21—VI. 21.). Most, hogy a Hold és a Nap közös jegyben, azonos szögben vannak, nagy ener- giakoncentrátumot sugároz, amelytől Ön rendkívül vonzó és romantikus. Partnere na­gyon várja, kapcsolatuk jól alakul. RAK (VI. 22—VII. 22.). Az utóbbi egy­két hetet leszámítva több gondjuk-bajuk volt a Rákoknak, mint örömük és sikerük. Nos, mostantól könnyebben veszik majd az akadályokat, a bátrabbak pe­dig használják ki a kedvező csillagállásokat. OROSZLÁN (VII. 23—VIII. 23.). Első­sorban hivatásuk területén és az üzleti életben érhetnek el sikereket. Most azoknak is kedveznek a csillagok, akik új állást keres­nek maguknak. Ölvassák tehát szorgalmasan a hirdetéseket, és ha megfelelő ajánlatot talál­nak, ne habozzanak, mielőbb jelentkezzenek a hirdetőnél. SZŰZ (VIII. 24— IX. 23.). Az elmúlt hónapokhoz képest most sokkal aktívab­bak. Sajnos könnyen megtör­ténhet velük, hogy len­dületüket nem tudják tartani, megtorpannak. Ilyenkor rájuk fér egy kis biztatás. MÉRLEG (IX. 24— X. 23.). Nem hallgat az okos szóra, mindig v " csak a saját feje után megy. Ebből aztán apróbb kel­lemetlenségek adódhatnak. Sőt viták, veszekedések is elő­fordulhatnak. Legyen egy ki­csit visszafogottabb és hall­gassa meg a másik felet is. SKORPIÓ (X. 24— XI. 22.). Ma bebizo­nyíthatja tehetségét, rátermettségét. Ta­nácsait most mindenki szíve­sen meghallgatja, sőt talán meg is fogadja. Magánélete is zavartalan lesz. NYILAS (XI. 23— XII. 21.). Otthonában gyakori téma a pénz. A Nyilas nem igazán érti, hogy hová lesz a családi jövedelem, mire folyik el a pénz. Ha pontosan vezetnék a bevételt és a kiadást, megkí­mélhetnék magukat az ilyen­féle vitáktól. BAK (XII. 22—1. 20.). Rájön, hogy életritmusán változ­tatnia kell, több kere­setre kell szert tennie, hogy mindennapjai teljesebbek le­gyenek. Ma a költészet napján lapozzon bele kedvenc verses­kötetébe. VÍZÖNTŐ (I. 21— Amp™ II. 20.). Az újhold ha- tására nagyon aktív, nem akar lemaradni semmiről sem. Általában ru­tinszerű napirend szerint sze­ret élni, most kiszélesíti a kört, és többet van barátaival. HALAK (II. 21—III. 20.). A mai bonyo­dalmat jobb lenne el­kerülnie. Csökkentse a lehető legkisebbre a súrlódá­si felületet. Tartsa szem előtt, hogy sürgeti egy határidő, ne pazarolja tehát drága idejét. íí Vonalban vagyunk... U £K Mindennap hívja a (66) 441-704-et! n Hétfotói péntekig 15-18 óra között át M A telefonnál: Szőke Margit mm < Akik megtisztelnek bizalmukkal, a fenti időpontokon kívül is tárcsázhatnak. Az üzenetrögzítővel ellátott telefonszámra ér­kezőközérdekű gondolatokat ugyanúgy jegyzi a szerkesztő. Andrássy vagy Almásy a kastély? Telefonálónk úgy tudja, hogy a kétegyházi kastély Álmásy- kastély. Újabban Andrássy- kastélyként olvas róla. Melyik elnevezés az igaz? — kérdez­te. A Békés Megyei Könyvtár­hoz fordultunk, mit mondanak a könyvek? A válasz szerint 1728 és 1732 között a kétegy­házi határt gróf Almásy Már­ton bérelte. A bérlők sorában gróf Andrássy Zsigmond kö­vette. Ő építtette 1749-ben az emeletes, zsindelyes tetejű kastélyt és a katolikus templo­mot, amelynek akkor tornya is volt. Az Andrássy család utód nélkül kihalt és a kétegyházi határ a kincstárra szállt. Az 1799. szeptember 24-én kelt adománylevél bizonyítja, hogy V. Ferenc király gróf Ä1- másy Ignácnak adja a kétegy­házi birtokot. Ó tervezteti meg a tájképi jellegű angolkertet a meglévő faállomány — tölgy, kőris, nyár — felhasználásá­val. A kastély és a templom 1858-ban leégett (felgyújtot­ták?). Egy év múlva, 1859-ben gróf Almásy Kálmán és neje, gróf Wenckheim Stefánia új­jáépíttették a kastélyt a gyulai id. Cziegler Antal főépí­tésszel. Mindez Busa László gimná­ziumi tanár gépiratos munká­jában olvasható a 124. és a 126. oldalon. Eszerint a két­egyházi kastélynál helyes az Andrássy, az Almásy, sőt a Wenckheim név is... Tovább kutattunk Sisa Béla Békés megye műemlékei cí­mű könyvében. Meglepődve láttuk, hogy az épületet And- rásy—Almásy kastélyként említi. Mindkét nevet használ­ja és az elsőt egy „s” betűvel... Ezek után megkerestük dr. ■Szabó Ferenc megyei múze­umigazgatót, véleményét tu­dakolva. A következőket mondta el. A XVIII. század közepe táján Kétegyházára került egy Andrásy Zsigmond nevű nyugdíjas katonatiszt. Akkor rövid idő alatt nyugdíjat lehetett elérni... Zsarnok volt, aki terrorizálta az egész kör­nyéket. A magas rangú kato­natisztet a megye sem tudta rendre utasítani. Maga tönkre­ment, utódai nem voltak. Ké­sőbb az egész birtok az Al­másy család tulajdonába került. A jelenleg álló kastélyt az Almásyak építtették a régi helyére, vagy egy részének felhasználásával. így nem helytelen az Andrásy—Al­másy említés sem, azzal, hogy bizonyos részek megmarad­hattak az épületben. A nagy Andrássy családhoz (tehát Andrássy!) semmi köze nem volt Andrásy Zsigmondnak, a múzeumigazgató közvetlen kapcsolatról nem tud. Az And­rásy név tény, s az, hogy nemes volt. Dr. Szabó Ferenc szerint nem volt gróf, a nevet egy „s” betűvel és nem biztos, hogy „y”-nal kell írni... A kastélyt én Almásy-nak mondanám, a köznapi használatban feltét­lenül — összegezte. Nemsokára működik Továbbra is hiányolják telefo­nálóink, hogy Békéscsabán, a Szarvasi út—Szabolcs utca kereszteződésében nem mű­ködik a jelzőlámpa. A vá­rosüzemeltetési irodán Csapó Máriától kaptunk tájékozta­tást. Tíz négyzetméternyi terület kellene ahhoz, hogy a város megépíttethesse a biz­tonságos közlekedéshez a gyalogátkelőhelyet és a jelző­lámpához tartozó kábelaknát. Ezek nélkül végleges üzembe­helyezés nem lehetséges. A napokban szakhatósági egyez­tetés volt az ideiglenes üzem­behelyezés érdekében. Ennyit tehet az önkormányzat, mely­nek költségeit a polgármesteri hivatalnak magára kell vállal­nia. A tervtől mintegy két mé­terre ideiglenes gyalogátkelő­helyet jelölnek ki és korlátokat építenek. Két-három hét múl­tán számítani lehet az ideigle­nes üzembehelyezésre. A vitatott területről meg­tudtuk, hogy a korábbi tulajdo­nos átadta volna megvételre, az előkészületi munkáknál is úgy volt, hogy a város tulajdo­nába kerül. Az új tulajdonos viszont nem hajlandó a tíz négyzetmétertől — értéke 25- 30 ezer forint — megválni. Az államigazgatási eljárás a kisa­játításra még hosszadalmas­nak tűnik... Kant szépe Békési olvasónk kérdezte: Ki mondta, hogy szép az, amely érdek nélkül tetszik? A Békés Megyei Könyvtárban a Világ- irodalmi lexikon hatodik köte­tének (Budapest, 1979. Aka­démiai Kiadó) 34. oldalán ta­lálták a választ. Immanuel Kant (1724. ápr. 22. — 1804. febr. 12.) német filozófus, esz­téta leghíresebb, szállóigévé vált meghatározása szerint: „szép az, ami érdek nélkül tet­szik”. Igaza lehet... Tűz megyeszerte Régen volt hasonlóan mozgal­mas hétvége a tűzoltóknál, mint az elmúlt két napban. A tűzoltóság megyei ügyeletétől megtudtuk, hogy Orosházán, a Gyopárosi-tó mellett április 9- én történt tűzeset. Két hektár területen égett a nádas és a közelében lévő 50 fenyőfa. A keletkezési ok — feltehetően — eldobott cigarettacsikk volt. Ugyancsak szombaton tör­tént tűzeset Ké tégy házán, a Szabadság Mezőgazdasági Termelőszövetkezet terüle­tén, ahol 100 körbálázott szal­ma égett le. Itt valószínűleg nyílt láng használatától kelet­kezhetett a tűzeset, ami azt je­lenti, hogy a közelben gazt égettek és ez terjedhetett át a szalmakötegekre. Szombaton Mezőberény- ben, a Gyomai út 53. szám alá riasztották a tűzoltókat. Egy 10 x 6 méteres autóalkatrész­raktár égett le. A keletkezési okot még vizsgálják, ok­Tegnap délelőtt Békésre, a Széchenyi tér 5. szám alá vo­nultak ki a tűzoltók. Egy 15 x 10 méteres raktárépület és a benne tárolt anyagok égtek. Valószínűleg nyílt láng okozta a tüzet. 10-én 12.43-kor értesítették a tűzoltókat, mert Békéscsa­bán, a Pozsonyi út 9. szám alatt gyulladt ki egy 2,5 x 4 méteres melléképületben tartott bálá­zott szalma és faanyag. Itt az eddigi vizsgálatok alapján fel­tételezhető, hogy gyermekjá­tékokozhatta a tüzet. Április 10-én Dobozon, a Kinizsi u. 7. szám alatt 13.03 órakor riasztották a tűzoltókat egy deszkafalazatú, lemezte­tejű épülethez, ahol négy láda szalma és tűzifa égett. Való­színűleg a közelben lévő húsfüstölőből terjedt át a tűz. Ugyancsak 10-én 14.33-kor a gyulai és a békéscsabai egy­ség vonult ki a Gyula, Temes­vári úton történt közlekedési balesethez, ahol egy személy- gépkocsi ütközött villanyosz­lopnak. A tűzoltók a sérültet kiemelték. A balesetet szenve­dettet a mentők a kórházba szállították. I1()1.I I1KAI HIRDETÉS Babák Mihály 47 éves, kommunális ágazatvezető, a Fidesz országgyűlési képviselőjelöltje Békés megye 5. számú választókerületében (Szarvason és környékén) Színház 1994. április 11-én hétfőn, 19 órakor Költészet napja — Simonyi Imre-emlékest Nyilvános rádiófelvétel a Vigadóban Balesetek Az Országos Rendőr-főkapi­tányságtól vasárnap reggel ka­pott tájékoztatás szerint az el­múlt 24 órában a közutakon 48 baleset járt személyi sérülés­sel: hárman meghaltak, 20-an súlyos, 25-en pedig könnyű sérülést szenvedtek. Győr megyében, Ikrény külterületén a közúton április 9-én 05.40 órakor egy 52 éves csornai lakos személygépko­csijával az árokba hajtott, ahol fának ütközött és a helyszínen meghalt. Anyakönyvi hírek GYOMAENDRŐD Születések: Rafael Róbert és Váczi Tünde leánya Kitti Tünde, Miklya Zsolt és Luzsányi Mónika fia Attila (Dévaványa). SZEGHALOM Születés: Sárközi Sándor és Vass Ilona leánya Fruzsina (Körösladány). Haláleset: Kovács Lajos (1913, Körösladány). Lottónyeremény A Szerencsejáték Rt. tájékozta­tása szerint a 14. heti ötöslottó nyerőszámai: 3,8,16,29,36. Ötöslottó nyereményei: 5 ta- lálatos szelvény nem volt, 4 talá­latot 108 fogadó ért el, nyere­ményük egyenként 268 330 fo­rint, 3 találatot 8860 fogadó ért el, nyereményük egyenként 2726 forint, 2 találatot 214 654 fogadó ért el, nyereményük egyenként 143 forint. A követ­kező hétre átvitt nettó nyere­ményösszeg: 259 382 265 fo­rint. Jokerszám: 01167 7. Telitalálatos Jokert egy foga­dó ért el, nyereménye: 2 667 275 forint A 6/45-ös lottónyerőszá­mai: 4,6,16,19,43,45, a pót­szám 5. Hatoslottó nyereményei: 6 ta­lálatot egy fogadó ért el, nyere­ménye 85 381 077 forint, 5 plusz 1 találatot 3 fogadó ért el, nyere­ményük egyenként 1 066 544 forint, 5 találatot 83 fogadó ért el, nyereményük egyenként 57 825 forint, 4 találatot 3688 fogadó ért el, nyereményük egyenként 1735 forint, 3 talála­tot 57 301 fogadó ért el, nyere­ményük egyenként 150 forint. Várható időjárás Az évszakhoz képest hűvös időnk lesz. Keleten folytatódik a borult idő, ismét­lődő esőkkel. Nyugaton változóan felhős marad az ég, további záporokra kell számítani. Hideg- melegfront kavarog felettünk. A hőmérséklet hajnalban 1,6, kora délután 9,14 fok körül alakul.

Next

/
Oldalképek
Tartalom