Békés Megyei Hírlap, 1994. április (49. évfolyam, 77-101. szám)

1994-04-21 / 93. szám

iSBÉKÉS MEGYEI HÍRLAP­KÖRKÉP 1994. április 21., csütörtök Részvény részletre Negyedszázados a duzzasztó Mladonyiczky Béla és Takács Győző kitüntetése A Magyar Köztársaság elnöke a miniszterelnök előterjeszté­sére Mladonyiczky Béla szob­rászművésznek és Takács Győző grafikus-keramikus művésznek — mindketten Bé­kés megyeiek — alkotói mun­kásságuk elismeréseként a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetést ado­mányozta. A kitüntetéseket Taxner Ernő, a művelődési minisztérium megbízott he­lyettes államtitkára tegnap délután adta át. MAE-rendezvény A Magyar Agrártudományi Egyesület Békés megyei szer­vezete 1994. április 20-án megtartotta kibővített vezető­ségi ülését, melyen dr. Maril­lái Vilmos főtitkár bevezető előadásával megtárgyalták a szervezet elmúlt négyévi munkáját, jelenlegi helyzetét és a jövő agrárágazatát segítő elképzeléseket. A szervezet kiemelt jelentőséget tulajdonít az ez év május 31-én megtar­tásra kerülő Agrárértelmiségi Fórum munkájának. A földtörvényről Kétsopronyban Dr. Pásztor Gyula országgyű­lési képviselő az új földtör­vényről és szövetkezeti tör­vényről tart ismertetőt április 22-én, pénteken 19 órakor Kétsopronyban, a művelődési házban. Helyes számlaszám a magyarokért A Magyarok Világszövetsége akciója a vajdasági magyarok megsegítésére a következő számlaszámra várja az anyagi támogatást: Magyar Segély- szolgálat 216-27473-7007, a Kereskedelmi és Hitelbank Rt.-nél, Budapest 1051. Arany János u. 24. Bálint Sándor nyomában Lele József néprajzkutató „Bálint Sándor nyomában” címmel tart előadást Újkígyó­son, az Ipolyi Arnold Népfőis­kola székházában április 28-án este hat órakor. A szegedi táj hagyományos vallási életéről és évközi szokásairól hallhat­nak érdekes beszámolót az ér­deklődők. Az előadást rövid műsorral teszi még színesebbé János Hajnalka népdalénekes. Az első osztályosok beíratása Mezőkovácsházán a tanköte­lesek beíratása, amely az 1987. június 1-seje és 1988. május 31-e között született gyermekeket érinti, április 25—26-án 8—16 óráig, 27-én 8—17.30 óráig tart az általá­nos iskolákban. „A SZÍNHÁZBAN ÉLETET, AZ ÉLET­BEN SZÍNHÁZAT AKARUNK” (JULES RENARD) (Folytatás az 1. oldatról) 700, a gyulai fióknál pedig 2,5 millió forintért 648 részvényt jegyeztek. Kedden, április 19- én a sörgyári részvények for­galma Csabán 2,4 millió, Gyu­lán pedig 1,8 millió forintot tett ki. A befektetők kétharma­da hitel ellenében jegyzett részvényt, minimális volt a készpénzes vásárlás, és 30 szá­zalék körüli a kárpótlási je­gyért vásárlók aránya. A hitelt egyébként kárpótlási jeggyel is lehet törleszteni. (Folytatás az 1. oldalról) gazdaságpolitika az oktatáspo­litika, de az nem lehet, ami a harmincas években megtörtént, hogy valaki azért ne tanulhas­son tovább, mert szegények a szülei — mondotta Király Zol­tán. ♦♦♦ A délutáni órákban az MSZDP elnöke Békéscsabára érkezett, ahol a Szakszervezetek Házá­ban találkozott a sajtó képvise­lőivel. Király Zoltán reményei szerint pártja meg tud kapasz­kodni a Parlamentben, s komoly A Köztársaság Párt egészség- ügyi fórumra várta a szakmabe­lieket és az érdeklődőket tegnap este Békéscsabán, a megyei könyvtárba. Az eredeti elképzelé­sek szerint dr. Veér András pszi­chiáter professzort, a párt alelnö- két hívták meg, aki élő televíziós adás miatt ezúttal nem tudott Békéscsabára eljönni. A Köztársaság Párt egész­ségügyi koncepciójának lénye­gét így a program egyik kidol­gozója, dr. Bene László gyakor­ló orvos ismertette a házigazda, A dr. Zsilinszky Tibor kezde­ményezésére és szervezésében létrejött Előadás diákoknak, ta­nároknak című biológiai isme­retgyarapító szeminárium im­már nyolcadik előadására került sor kedden Békéscsabán, a Rózsa Ferenc Gimnáziumban. Az előadássorozat célja, hogy rendszeresen tájékoztassa a középiskolás diákokat és taná­Herkó Györgyné a Polgári Bank békéscsabai fiókigazga­tója. Tájékoztatása szerint az első napon, hétfőn már reggel hat órakor sorszámot osztot­tak, hiszen a legelszántabb sorbanállók már éjjel „lepar­koltak” a bank előtt. Ezen a napon 202, kedden pedig 114 részvény kelt el. Itt is zömmel a kamatmentes hitel igénybe­vételével vásároltak. — Azt hittük, már az első napon betelik a keret, de nem így történt, mégpedig azért, eredménynek tartja, hogy az or­szágban 53 egyéni jelöltet tud­tak állítani. A választás máso­dik fordulójában a Torgyán, Thürmer, Csurka nevével fém­jelzett pártok kivételével bárki­vel hajlandók szövetkezni. Elhangzott: a májusi válasz­tásokon baloldali előretörés várható, ám ennek ellenére nincs egység a baloldali blok­kon belül. Az MSZP-vel példá­ul „rivalizálás” folyik az „igazi szocdem” titulusért. Mint megtudtuk: Király Zoltán az egyik legfontosabb nemzeti dr. Prekop Ottó képviselőjelölt felkérésére. Egy korrekt módon felépített stratégiában, amely elképzeléseik szerint 12 hét alatt kidolgozható, a jelenleg eresztékeiben is recsegő-ropo- gó egészségügyet a szintentar- tás, majd a lassú stabilizálódás útjára szeretnék indítani. Első lépésként meg kellene határoz­ni, mi a feladata az ellátó egész­ségügyi intézményeknek, meg­teremtve a szükséges eszköz- és személyi feltételeket, valamint a bérköltségek biztonságát. Jól rókát a biológia új eredményei­ről. Hasonló szemináriumok az országhatáron belül csupán há­rom más vidéki városban foly­nak. A békéscsabai létrejöttét nagymértékben köszönheti a helyi önkormányzat hathatós támogatásának is. A tegnapi szellemi tovább­képzés meghívott előadója Sza­bad János, a szegedi Szent-györ­mert a jegyezhető maximális érték viszonylag alacsony. — mondta az igazgatónő. — So­kan nem is tudták, hogyan „működik” a részvénypiac, in­kább csak kóstolgatják a lehe­tőséget. Visszatérve a forgalomra, eddig összesen 2 millió 685 ezer forint értékben jegyeztek sörgyári részvényt részletfi­zetésre; 936 ezer forintért jutottak hozzá kárpótlási jegy-cserével és 280 ezer fo­rintnyit vásároltak készpén­értéknek a mezőgazdaságot ta­lálja. Szerinte nagy baj, hogy az élelmiszeripari privatizáció ré­vén kiárusítják az agrárágaza­tot, hogy a jólműködő téeszeket is szétverték, s hogy a szakmai­lag dilettáns kormány az állatte­nyésztésre is rányomta negatív bélyegét Az MSZDP vezető po­litikusa szerint: mindenek előtt a mezőgazdasági káoszt kell megszüntetni, az új kormány­nak pedig négy évre előre meg kell fogalmaznia a lehetséges anyagi kondíciókat. Papp—Magyari használható gyógyítási sémák alapján lehetne a finanszírozási költségeket reálisan kiszámolni. Prekop Ottó üzletemberként is értékelte a gazdaság és az egészségügy helyzetének ösz- szeftiggéseit Nyilvánvalóan az egyén és a gazdaság érdeke egya­ránt az egészség megőrzése, a gyors gyógyulás. A mezőgaz­dasági és ipari munkások szá­mára egyaránt fontos feltétel, hogy eltartottakból egészsége­sen dolgozó eltartók legyenek.. B.Zs. /AIUCIl Ul VUM DlUlUglCU 111­tézet munkatársa volt, aki Gé­nek térképezése cím alatt továb­bította gondolatait a szépszámú érdeklődők felé. Az előadó ér­dekes, színes előadásában töb­bek között szólott a gének elhe­lyezkedéséről, valamint az öröklődés során történő, külön­böző tulajdonságokat átmentő szerepükről. (Magyari) A Kettős-Körös békési duz­zasztójának felavatása 25. év­fordulóján szakmai em­lékülést rendeztek tegnap Bé­késen, a városháza dísztermé­ben. A jubileumon részt vettek az egykori beruházók, építők — ott volt Tamási Géza, a mű fő-építésvezetője, ma már nyugdíjas — és a mai üzemel­tetők. Kökéndy József polgár- mester üdvözlő szavai után Pálinkás Lajos, a Körös- Vidé­ki Vízügyi Igazgatóság igaz­gatóhelyettes főmérnöke a duzzasztómű tervezésének és építésének történetét vázolta a szakembereknek. A békési duzzasztó alapvető­en vízhasznosításra készült, e nélkül a megye egyik igen szép üdülőkörzete, Dánfok nem lé­tezne, az Élővízcsatoma békési szakasza nem kapna tiszta vizet, Szanazugban nem lehetne fürödni, a térségben pedig ön­tözni. A kivitelezés a Dunaber lebonyolításában 1966-ban kezdődött, ’68 októberében megkezdődött a háromhónapos műszaki átadás, s a következő év áprilisában a próbaüzem. Az építők megmozgattak 200 ezer köbméter földet, beépítettek 11 — Kormányképes erő a Fiatal Demokraták Szövetsége, és Békés megyében az országos átlagot meghaladó választási sikereket érhet el — jelentette ki tegnap Deutsch Tamás, a Fidesz alelnöke. A Gyulán megrendezett sajtótájékozta­tón Cséfán Lajos, a 2-es számú választókerület országgyűlési képviselőjelöltje elmondta, hogy az elmúlt év nyarától pártja tudatos kampányterv /alapján készült a választások­ra. A Fidesz jelöltjei megke­resték a települések polgár- mestereit, valamint a megye jelentősebb gazdasági egysé­geit, hogy ezáltal is reálisabb képet kapjanak a megyéről. Deutsch Tamás elsősorban a Fidesz szociálpolitikai el­képzeléseiről beszélt. A fiatal demokraták szerint az ország­ban 6—8 éven belül kiépíthető egy modern biztosítási alapú nyugdíjrendszer, ami megaka­dályozza, hogy a nyugdíjjáru­lék a mindenkori minimálbér reálértéke alá csökkenjen. A fiatal demokraták a munka- nélküliség megszüntetésére egy intézkedési csomagtervet állítottak össze, mely a társa­ezer köbméter követ és 8 ezer köbméter betont. A mű—akko­ri árakon — 27 millóba került. Az üzemeltetés tapasztala­tait dr. Goda Péter, a KÖVI- ZIG igazgatófőmémöke összegezte. Mint mondotta, a duzzasztó 6 ezer 300 hektár öntözésére és hajózásra épült, ez utóbbi azonban csak rész­ben valósult meg. A mű sokáig torzóként állt, s voltak idősza­kok, amikor megkérdőjelez­ték szükségességét. Létjogo­sultságát az utóbbi aszályos évtized igazolta, ’86-tól na­gyarányú öntözésfejlesztés valósult meg a térségben, ez­zel adva választ a kétkedők­nek. Fenntartásáról elhang­zott: a negyedszázad során el­használódott, fokozott kar­bantartást igényel, az elmaradt járulékos létesítmények meg­valósításának költségei száz­millió feletti összegre rúgnak. Az igazgató szólt a térség te­lepüléseinek összefogásával a küszöbön álló vízvédelmi szö­vetség megalakításáról is. A szakmai emlékülés Galbács Zoltán tanácsos kalauzolásá­ban a duzzasztónál ért véget. —sz— dalomra leginkább veszélyes ifjúsági munkanélküliséget belátható időn belül megszün­tetné. Itt megemlítette az alel- nök, hogy a Fidesz a jelenlegi oktatási rendszer radikális áta­lakítását és stabilizálását ter­vezi, valamint, hogy a felsőok­tatás kapuját ki kell nyitni min­den tehetséges fiatal előtt. — Erős Fidesz-szel létezik liberális irány, a fiatal demok­raták a polgárokat partnernek tekintik a politikában — hang­súlyozta az alelnök. ¥ Este hét órakor a vésztői Sinka István Művelődési Házban kez­detét vette a Fidesz-fórum, ek­kor még Deutsch Tamás nélkül. Két humorista, Ayala és Orbán Sándor közel egyórás műsort adott. Nyolc óra tájban megér­kezett a Fidesz alelnöke, aki először is elnézést kért a legu­tóbb elmaradt találkozóért. A választások esélyeiről szólva realitásnak nevezte a négy libe­rális párt győzelmét, akár 50 százalékot meghaladó arány­ban is. A választási esélyek la­tolgatása után a megjelentek kérdéseire válaszolt. Mocsár—Gila A genetika rejtelmeit tárta fel az előadó, Szabad János fotó: kovács Erzsébet Sa' 'kba szeFfífva Tanárfüstölgés Nyolcadikos diákokat tanító pedagógus ismerősöm a mi­nap elmesélte, min füstölög már évek óta a tanév vége felé. A középiskolásoknál a végzősök a tanév végéig hajtanak, készülnek a az érettségire és a felvételire. Ezzel szemben a nyolcadikosok sorsa már január-februárban eldől, mire kitavaszodik, mindenki tudja, hol folytatja a tanulmányait tovább. Sokéves tapasztalata szerint ezután a végzősök legnagyobb része nem tanul olyan intenzitással, mint eddig, hiszen nincs, ami motiválja. Az év végi jegy már nem igazán érdekes, s úgy gondolják, lehet egy kicsit lazítani. Mindez azonban a középiskolában később visszaüt, hiszen ott a lényegesen magasabb követelményrendszer miatt a hiányzó ismeretek nagy hátrányt jelentenek. A tanárok a legkülönfélébb módszerekkel próbálkoznak a nyolcadiko­sokat az év végéig megfelelő tanulásra serkenteni, ám ez nem mindig jár sikerrel. Beszélgetésünk végén megjegyez­te, hogy biztos módszert nem tud ajánlani, de talán, ha a továbbtanulás csak májusban dőlne el vagy ha lenne valamilyen évvégi vizsgakövetelmény, ez segíthetne a probléma megoldásában. Gila Károly „Kiábrándult országban élünk” Eltartottakból legyenek egészségüket megőrző' eltartók A Fidesz számít a nyugdíjasokra Géneket térképeztek a Rózsában

Next

/
Oldalképek
Tartalom