Békés Megyei Hírlap, 1994. április (49. évfolyam, 77-101. szám)

1994-04-01 / 77. szám

1994. ÁPRILIS 1., PÉNTEK ÁRA: 16,30 FORINT ‘ XLIX. ÉVFOLYAM 77. SZÁM A kisvasút előmunkálatait kedden a Jókai Színház előtt Csabán a „Vízmű” negyedikes földmérő szakosai végezték fotó: such tamás Nosztalgiavagonok indulnak a békéscsabai sétálóutcán Visszaállítják a kis vasutat Kutatják Dudás Zoltán gyilkosát Tanúk kerestetnek Szobor Havasi Istvánról A tavaly elhunyt színházigaz­gató emlékének megörökítése társadalmi kezdeményezés­ként indult. A szobor tervének elkészítésére Széri-Varga Gé­zát kérték fel. (6. oldal) A mi orvosaink... Vidéken dolgozó orvosnak bármekkora a tehetsége, a lel­kesedése, a kitartása, minden­képpen hátrányban van a fővá­rosi klinikákon gyógyítókkal szemben. Valami kicsit mégis mintha olvadozna a jég, vagy talán az ellenállás csökken? (10. oldal) Fokozott ellenőrzés az utakon A Békés Megyei Rendőrkapi­tányság csütörtök reggeltől hétfő estig fokozott közúti el­lenőrzést tart a megye útjain. Mint Balta János rendőr alez­redes elmondta, a baleseti sta­tisztikát tekintve megyénk az országos átlag alatt marad, de figyelemre méltó, hogy a bal­esetek harmadát az ittas veze­tés okozza. Erre külön figyelemmel lesznek a mosta­ni — húsvéti — ellenőrzésük során. Az első nap felének statisz­tikai adataiból kitűnik, hogy az intézkedő rendőrök több mint 300 ezer forint bírságot szedtek be, hét esetben volt ittas a járművezető és tizenhá­rom járműnek volt kifogásol­ható műszaki állapota. Fél nap alatt közel harminc gyorshaj- tót füleltek le, tucatnyian ha­ladtak át a tilos jelzésen és négyen vezettek engedély nélkül. Ebben az időpontban közlekedési baleset nem tör­tént a megyében. A békéscsabai képviselő- testület úgy döntött, hogy kör­nyezetvédelmi megfontolásból visszaállítja az Andrássy úton a hatvanas években megszünte­tett kisvasutat. Ugyanakkor az árammal hajtott kis mozdonyt nyílt, úgynevezett nosztalgia­vagonok követik majd. Kedden a Vásárhelyi Pál Szakközépiskola végzős föld­mérő szakos diákjai neki is lát­tak az Andrássy úton az előzetes munkálatoknak. Kijelölték a ré­gi-új keskeny nyomtávú kisvas­út kitűzési munkálatait, bemér­ték a tengelyvonalat, valamint arra is figyelmet fordítottak, hogy e jelentős eseményt megö­rökítsék. Az iskola diákja vide­okamera előtt faggatta a járóke­lőket, mi a véleményük a kisva­sút visszaállításáról. Az egyik idős férfi, aki még utazott a régi kisvasúton ötven fillérért, azt panaszolta, hogy a sétálóutca nagy forgalma mel­lett elképzelhetetlennek tartja a vasút működtetését. Ugyanis vagy a vonat megy, vagy a for­galom. Bár a járda melletti kerí­téssel a gyalogosokat vissza tudnák szorítani. Javaslata az volt, hogy a megállókat a ke­resztutcákba kell telepíteni. Egy másik idős úr helyeselte az önkormányzat döntését, mondván, elege van a városnak a sok büdös buszból, és javasol­ta, inkább trolijáratot indítsanak a vasútállomáshoz. Szerinte ez­zel lényegesen hamarabb lehet majd kijutni az állomásra. Az Univerzál Áruház előtti butiktulajdonosok elképedve hallottak a dologról, tekintve, hogy akkor nekik is menni kell. Mint hangoztatták, őket Minden egy sörözéssel kezdő­dött. Boci, Kacsa és Devo — a becenevekből talán meglepő, de három'békéscsabai fiatal­ról van szó — éppen a kocs­mában kortyolgatott, amikor a szomszéd asztalnál valaki „elkotyogta”: Kínában kéne komlószörpöt inni, mert ott jelentősen olcsóbb. A trium­virátusnak több se kellett, fel­kerekedtek és beleindultak a „nagy semmibe”, melynek végcélja természetesen Kína. A kaland Bocinak, azaz Nyíri Róbertnek úgy megtetszett, hogy azóta már tizenhárom­szor tette tiszteletét különbö­ző közlekedési módokon Kí­nában, hol a régi Szovjetunión és Mongólián, hol pedig Thai- földön keresztül. A sztorik dőltek belőle egy-egy hazaér­kezéskor és élménybeszámo­lóit hallgatva néha irigyeltük, néha sajnáltuk, de „megfo­gott” bennünket, kezdett érle­nem értesítette döntéséről az önkormányzat, s Isten őrizzen, hogy megvalósítsák tervüket. Egy középkorú vállalkozó, egykor tanár, egyenesen nagy marhaságnak, pénzpazarlás­nak nevezte a kisvasút helyre- állítását. Egy banánt majszoló idős asszony a „hőbörgő vonat” öt­letét elvetette, és azt mondta, menjen az Irányi utcába, ott nem zavar senkit. Egy Szombathelyről idelá­togató turista helyeselte a kis­vasút visszaállítását, mint mondta, kár hogy városukban is megszüntették. A megkér­dezettek többsége egyetértett a város döntésével, csak azt kifogásolták, hogy az ötletet előtte meg kellett volna vitatni lakossági fórumon. B. Sajti Emese lődni a gondolat: ki kellene menni. Az ismeretlen világ, kultú­ra, a gyönyörű tájak iránti ér­deklődés, az ott élők minden­napjai iránti kíváncsiság, a ka­landvágy nőtt bennünk, és a „kór” annyira elhatalmaso­dott, hogy döntés született. Természetesen szponzorok nélkül az álom nem válik kéz­zelfogható valósággá, de sze­rencsére többen mellénk áll­tak, támogattak. Úticélunk Thaiföld és Kína, tervezett közlekedési eszköz: repülő, vonat, „lábbusz”, de ki tudja még mi mást kell igénybe vennünk Pekingig. A csapat­összeállítás is kész, eszerint Lehoczky Péter fotóriporter, Nyemcsok László újságíró és Nyíri Róbert kísérel meg mi­nél több érdekességet, infor­mációt felcsípni — és képek­kel illusztrálni — az út során, (Folytatás a 3. oldalon) A rendőrség továbbra is nagy erőkkel nyomoz a 35 éves vál­lalkozó, a játékautomata-üz- letágban tevékenykedő Dudás Zoltán gyilkosai után — kezd­te tájékoztatóját tegnap a me­gyei kapitányságon dr. Hajdú Antal megyei főkapitány-he­lyettes. Mint elmondta, a me­gyében nagy ritkaságnak szá­mít a lőfegyverrel elkövetett emberölés, most erről van szó. A tömegtájékoztatás eddigi segítségét megköszönve most A háromnapos ünnepre tekin­tettel várhatóan nagy forga­lom lesz a gyulai határon. Az erős kamionforgalom mellé felzárkózik a személygépko­csi-forgalom, mert előrejelzé­sek szerint sokan Németor­szágból felkeresik Romániá­ban élő rokonaikat. A nagyla­ki, biharkeresztesi és gyulai határszakaszon január elsejé­től 22 százalékkal csökkent a személyi forgalom, mert a ro­mán hatóságok 5 és 10 ezer lejt vetettek ki a kilépőkre. Ezt áp­rilis 1-től feloldják. Csütörtök délutáni állapot szerint Nagy­laknál 24, Biharkeresztesnél Értesüléseink és tapasztalata­ink szerint a Challange Day utóbbi évek tömegsport-moz­galmának legnagyobb sikere volt az országban. Több mint egymillió résztvevővel, akik­nek többsége a hagyományos, május utolsó szerdai időpont­ján többször is teljesítette az előírt 15 percet. Hazánk sok száz városa és települése neve­zett be a versenyre. Azonban az sem titok, hogy több helyütt A Békés Megyei Rendőr-főka­pitányságon dr. Ábrahám Béla főkapitány-helyettes adott tá­jékoztatást tegnap a sajtónak a megye közúti baleseteiről. Mint mondta, 1993 a közleke­désbiztonság éve volt Magyar- országon, és sikerült vissza­szorítani a közlekedési balese­tek számát. Ezt az eredményt nem magának vindikálja a rend­őrség, hiszen meghatározó sze­repe volt a jogszabályok szigo­rításának, a KRESZ módosítá­sának, és az útminőség — pél­dául a47-esnek—javulásának. Tavaly a közúti igazgatóság a megyében több mint 800 millió forintot fordított erre a célra. is arra kérte a sajtót, nyújtson támogatást a tanúk mozgósítá­sához. Mint ismeretes, Dudás Zol­tán március 18-án éjfél előtt távozott CKR 157 frsz.-ú Peu­geot 305 típusú, rozsdabarna gépkocsijával békéscsabai ott­honából. A súlyosan bántal­mazott, majd több lövést ka­pott Dudást március 26-án ta­lálták meg holtan a Trófea Ho­tel mögötti erdős térségben, a (Folytatás a 3. oldalon) 14 és Gyulánál 10 órát kell várakozniuk a kamionoknak. Ez várhatóan csak nőni fog, hiszen a biharkeresztesi léte­sítményt átépítik, az ottani for­galom egy részét pedig Gyulá­ra irányítják. Balta János, a megyei rendőr­ség alezredese elmondta, ezek­ben az órákban 40-50 kamion várakozik a Veszély csárdánál, ez a hét végén elérheti a 100-200 kamiont is. Előfordulhat, hogy a személygépkocsik forgalma akkora lesz, hogy ismét a gyula­vári kerékpárúira kell terelni azokat. A kamionsort közbiz- (F oly tat ás a 3. oldalon) az elkészített statisztika koz­metikázott volt. Egy korábbi szervező csalás- és hazugság­halmaznak titulálja az elkészí­tett összesített eredményeket. Szakközépiskolás fiú meséli, tavaly előre kiosztottak mind­egyikőjüknek hat lapot, amely igazolja, ennyiszer teljesítet­ték a tizenöt perces követel­ményt. Másnap pedig nem ment senki sehova. (Folytatás a 3. oldalon) Az idei első negyedévvel kapcsolatban elmondotta, hogy a tavalyi hasonló idő­szakhoz képest 15 százalékkal csökkent a közúti balesetek száma. Tavaly az első négy hónapban 156 baleset volt, idén kevesebb, 136. A húsvét közeledtével köz­úti közlekedési akciót tervez a rendőrség március 31 -tői egé­szen az ünnepek végéig, ami > fokozott közúti ellenőrzéseket jelent. A kiemelt szabálysérté­sek elkövetőivel szemben a törvény adta lehetőségeken belül szigorúan és határozot­tan jár el a rendőrség. B.S.E. B.T. Tréfacsinálók —Hívat az igazgató,azonnal szaladj, mert különben kettéha­rap! — adtuk át az „üzenetet” az osztály leghülyébbjének és sajnálattal néztünk utána, amikor halálra készülten bekopo­gott a direktor ajtaján. Jót röhögtünk, majd osztályfőnöki beírással az ellenőrzőnkben mehettünk haza „áprilisi tréfálkozni”. — Ingyen adják a Zöldmacskában a csapolt sört, hogy­hogy nem voltál még ?—kérdeztük munkatársunkat, és mire befejeztük a mondatot már az utca túloldalán szaladt a kocsma felé. Aztán persze képünkre fagyott a mosoly, amikor erősen nekividámulva visszajött és közölte velünk, hogy ő tényleg ingyen ivott, ellenben a mi számlánkra. Hihi, de vicces srácok vagyunk... Aztán meg ott voltak azok a tréfák, amelyeket a nagy nyilvánosság előtt, az olvasók beugratására követtünk el, többrendben. Maradona, kupinyi­tás, eunuchfelvétel, aranymosási engedély a Körösökre, a macskás milliomos stb. Ha egyszer valaki megveszteget, akkor talán elmesélek néhány bumeráng-poént is, amikor jobban tettük, ha behúztuk a nyakunkat és elslisszoltunk az alvégen, lehetőleg sötétben. Tudják, valahogy egyre kevésbé értik az emberek a tréfát... Amikor tegnap Rozek úr garázs- kQcsmájának törzsvendégeit faggattam arról, hogy szerintük milyen áprilisi tréfának lenne idén a legnagyobb sikere, akkor szinte egyöntetűen lehurrogtak: Semmilyennek, tudja, mi már eleve úgy érezzük, hogy rossz vicc ez az egész, amit velünk csinálnak. Jó lenne inkább egy garantált nap, amikor biztosan nem akarnak átverni bennünket. Na látja, ennek örülnénk most a legjobban. Legyen mondjuk április elsején, hátha meghallják szerény kérésünket a tréfacsinálók! Lovász Sándor „Boci” kitaposott ösvényén Thaiföldre és Kínába Közelhozni a Távol-Keletet Tbrlódás várható a határon Kizártak vagy kiléptünk? Magyaros csalások a Challange Dayben Suttogások és sikolyok. A hírek arról szólnak, hogy Magyar- országot kizárták az egyik legnagyobb nemzetközi szabad­idős versengésből: a Challange Dayből. Nem tudni ki, nem tudni miért. Ennek jártunk utána. Kevesebb közlekedési baleset a megyében

Next

/
Oldalképek
Tartalom