Békés Megyei Hírlap, 1994. március (49. évfolyam, 50-76. szám)

1994-03-01 / 50. szám

Ma Békéscsaba és környékéről, holnap Tótkomlósról olvashatnak beszámolókat lapunk 7. oldalán 1994. MÁRCIUS 1., KEDD ARA: 16,30 FORINT XLIX. ÉVFOLYAM 50. SZÁM A Fidesz megyei kampányindítója Szarvason A léleklátó kutya Fája Géza közismert alakja volt 1945—1956 között Bé­késcsabának. Most új csabai arcát ismerhetjük meg. A Te­van Kiadó az író hagyatékából tizennyolc munkát adott ki, melyék eddig ismeretlenek voltak. (5. oldal) Ügyintézés, marketing élesben A Nemzetközi Gazdasági Kap­csolatok Minisztériuma pályá­zatot hirdetett a külkereskedel­mi ágazati tárgyakat oktató is­kolák részére gyakorlóirodák felállítására. A pályázatok közül a békéscsabai Széchenyi István Közgazdasági és Külke­reskedelmi Szakközépiskola nyerte el az első helyezést.(10. oldal) / Uj név a serlegen Már 11. alkalommal zajlott le Békéscsabán, a 2-es Számú Ál­talános Iskola tornatermében a Téli Kupa városi teremlabdarú­gó-bajnokság. Három hónapon át 72 csapat küzdött. A győztes a T rex-Im lett. (15. oldal) Négyéves lesz a tanítóképzés A Körösi Csorna Sándor Főis­kolán tegnap a szokásos fél- évenkénti tájékoztatóra hívták a tantestület tagjait. A magyar tanítóképzés távlati kérdései­ről dr. Rádli Katalin, a Műve­lődési és Közoktatásügyi Mi­nisztérium tanácsosa beszélt. Arról például, hogy a tanító- képzés külön tagozatként és megújult formában folytató­dik, az eddigi értékeit megtart­va. Hosszú távú terv, hogy 1995-től négyéves lesz a taní­tóképzés, ami azt is jelenti, hogy több idő és engergia jut a szakmai és a gyakorlati kép­zésre egyaránt. Új lehetősége­ket kap a specializáció, mint fejlesztő pedagógia, a képzési blokkok, a testi, a művészeti, anyanyelvi nevelés — hogy csak néhányat említsünk —, s a továbbképzésben is nagyobb lehetőségek lesznek. Békés megyei kapmányindító nagygyűlését tegnap tartotta a Fidesz Szarvason. Á rendezvé­nyen megjelent a teljes vezér­kar, Orbán Viktor pártelnökkel, Deutsch Tamás alelnökkel az élen. Ezen a fórumon mutatko­zott be az V. választókerület szarvasi képviselőjelöltje, Ba- bákMihály,aki 1947-ben szüle­tett, államigazgatási főiskolát végzett gazdasági szakember, önkormányzati képviselő, s je­lenleg a KOMÉP városgazdál­kodás igazgatóhelyettese. A rendőrök ugyancsak elözön- lötték a települést. Egy kis túl­zással: majd minden sarkon áll egy rendőrautó. A Békéscsa­bai Városi Rendőrkapitányság bűnügyi osztályvezetője, Nagy Tibor érkezésünkkor ép­pen az egyik szomszédot kér­dezi. A lakásban borzasztó a ká­osz. A szoba közepén egy la­vór víz. Mellette felborított szeneskupa. Az ágylepedőn gyermekfej nagyságú vérfol­tok árulkodnak a borzalomról. A szekrényekből mindent ki­dobáltak a hívatlan látogatók, felforgatták a „tisztaszoba” ágyait, pénzt kereshettek. Merthogy szombatról vasár­napra virradóra ebben a ház­ban kirabolták, és csúnyán A békés—bihari térség te­lepülései egy korábbi elképze­lésüket megvalósítva úgyne­vezett nyilvánosságnapot szerveztek február 28-án Zsa- dányban. Nyolc, az ország- gyűlési választásokon a kör­zetben jelöltet állító párt fo­gadta el a meghívást és kapott lehetőséget, hogy tízperces időtartamban a művelődési Orbán Viktor bevezetőjében hangsúlyozta, bátran szembe­néznek azzal a kritikával, amely négyéves parlamenti munkáju­kat kísérte. Huszonkét ország- gyűlési képviselővel próbálták ellenzéki pártként érvényesíte­ni a törvényalkotó munkában a fiatal korosztály érdekeit. Most a tét jóval nagyobb, mint 1990- ben volt — mondta —, mert ezúttal az a kérdés, hogy 1994- ben mekkora erőt képvisel az Országházban a fiatal demokra­ták csapata. Fontosnak tartják helybenhagyták a 80 eszten­dős T. Mihálynét. % A szomszédasszony — sze­gény — azt sem tudja hol áll a feje! Elmond ő mindent, amit tud, de alapjában véve fél... Fél és szeretné, ha Újkígyóson megoldódna a rejtély. Kik azok, akik nem hagyják béké­ben élni a tisztességes embere­ket? Kezében egy papírlapot szorongat, hátrasimítja őszbe- vegyülő kontyát, aztán megis­métli ugyanazt, amit már a rendőrségen elmondott: — Este kilenckor vettem észre, hogy Rozi néni lekap­csolja a villanyt. Na — mon­dom —, biztos aludni akar. —- Ezek szerint Rozi néni egyedül él? ház nagytermében helyet fog­laló több településről érkezett érdeklődő előtt kifejtse pártja programját, illetve a régió fej­lesztésére vonatkozó elképze­léseiket. A nyolc párt — Ag­rárszövetség, Egyesült Kis­gazdapárt, Független Kisgaz­dapárt, Kereszténydemokrata Néppárt, Magyar Demokrata Fórum, Magyar Igazság és az oktatás megreformálását, s bár nemrégiben elfogadták a parlamentben a nemzeti alap­tantervet, ám mint Pokomi Zol­tán mondta, ez csak tanulmány lehet, s nem nyújt teljes eligazo­dást sem diák, sem tanár számá­ra. A gazdasági törvények közül a kárpótlás nem azt az ered­ményt hozta, amelyet az ország ettől várt. A rendezvény végén a hallgatóság tehetett fel kér­déseket a jelenlévő öttagú Fi- desz-vezetésnek. p j — Teljesen egyedül. Mi, a szomszédjai nézünk rá és se­gítjük abban, amire szüksége van. Én is nyugovóra tértem. Rossz alvó vagyok, hamar fel­ijedtem arra, hogy ugatnak a kutyák. Az enyémek is, a szom­szédoké is. Ránéztem az órára, fél kettő volt. Kimentem úgy, ahogy voltam, egy ingben, pi­zsamában. Automatikusan át­néztem a Rozi néni házára, csönd volt és sötétség. Idegen kutyák mentek el a kertek alatt, azokat ugatták meg a mieink. ¥ Hallgatom a szomszédasszony kissé bőre sikeredett elbeszélé­sét és közben pásztázom a fene­kestül felfordított lakást. A fa­lon felakasztott egyik képen bé­késen úszkál két fehér hattyú. Pár centivel arrébb meg az erdő­ből kandikál ki két szomorú sze­mű őzike. Élet Pártja, Magyar Szocialis­ta Párt, Szabad Demokraták Szövetsége — egyben lehető­séget kapott arra is, hogy a 4-es számú választókörzetben in­duló képviselőjelöltjét is meg­ismertethesse, ám a fórumon közülük csak öten tudtak meg­jelenni. A lakossági találkozó a pártprogramok ismertetése után fórummá alakult, ahol a megjelentek kérdéseket tehet­tek fel a pártok vezetőinek. Gila Jaj, Veronka! Kiraboltak ••• Nem napozni álltak ki tegnap délben Újkígyóson az Öreg utca lakói. Azt tárgyalták egymás között, hogy mi történhetett azon a szombat éjszaka az Öreg utca 50-es számú házban? (Folytatás a 3. oldalon) Nyilvánosságnap Zsadányban Lukács „evangéliuma” Az idézőjel azért került az evangélium szó köré, mert Lukács Tamás, a KDNP parlamenti képviselője, s a priva­tizációs bizottság szóvivője csöppet sem öröm-, inkább dühkitöréseket váltott ki a közgazdasági bizottság jelenté­sének közzétételével. Aki tehette, elhatárolódott ettől a nyilvános közléstől. A KDNP elnöke, Surján úr egyenesen fegyelmi vizsgálat után kiáltott. Úgy tűnik tehát, hogy a privatizációs gyakorlatot bíráló bizottsági összegzés koalíciós bombaként hatott. De nem ám azért, mert a privatizáció folyamán felfedezett hibákat, visszaéléseket tárta a nyilvánosság elé, hanem azért, mert ezt egy koalíciós, tehát kormányzó párt nevében tette. Lukács úr „örömhíre” nem az állítások valóságtartalmának kivizsgálá­sára ösztönözte a KDNP vezérkarát, hanem személyének kikezdésére. Lukács úr pedig úgy van vele, hogy túl sokat tud a tulajdonváltás tisztátalanságairól, s mint a politikai életben jártas ember, elképzelhetőnek tartja, hogy robbantásáért a „fejét veszik”. Ezért megtömött egy széfet biztosítékképpen azokkal a dokumentumokkal, amelyek igazát hivatottak alátámasztani. Mert Lukács úr nem naiv. Tudja, addig nem lőnek, míg nála a gyújtószerkezet... Tiszta választási vad­nyugat, ugye? B. Sajti Emese A 100 éves bérlőt vált? Gyulán a múlt heti testületi ülés tegnapra halasztott „félidejé­ben” többek között a 100 éves cukrászda bérleti jogának visszavételéről tárgyaltak. Az eredeti javaslat csupán az ehhez szükséges megállapodás terve­zetének elkészítésére hatalmaz­ta volna fel a polgármestert. Az ülés előtt egy javaslatmódosítás került a képviselők asztalára. A testületi vita afölött folyt, hogy pályázattal adják-e bérbe a 100 évest. Kiderült: a cukrászda nem nyereséges, így kétséges, hogy akad-e vállalkozó, aki be­lemenne abba, hogy a cukrász­da muzeális és kulturális jelle­gét is megtartsa, tartózkodjon az egyszerűbb, de gazdagabb bevételi forrásoktól. Felmerült, hogy pályáztatás helyett vala­mely intézmény működtesse a cukrászdát, ám ezt leszavazták. (A megállapodás-tervezet sze­rint március 31-ével állítólag megszűnik a jelenlegi bérlő nemrégen odaítélt bérleti jogvi­szonya. Ha jól értettük, a cuk­rászda visszavétele 10 millió fo­rintjába kerül a városnak.) Kontor Judit indítványozta, hogy a módosító javaslatot ne olvasszák az eredetibe, hanem alternatív megoldásként dönt­senek róla. Ezt először elfogad­ták. A polgármester technikai okra való hivatkozással újra szavaztatott, „döntetlen” jött ki, majd a harmadik szavazás elve­tette javaslatát. „A képviselő- testület végtelen bölcsességgel döntötte el a kérdést” — kom­mentálta a történteket a város polgármestere, a hallgatóság nagy mulatságára. K. A. J. Nem félni, felkészülni! A III. Polgári Védelmi Nap alkalmából kiállítás nyílt tegnap Békéscsabán, a megyeházán. A rendezvényre óvodás csopor­tok is érkeztek, bizonyítva, hogy a társadalmi élet e fontos területével gyermekkortól kezdve ismerkedni kell. (Tudósí­tásunk a 3. oldalon) fotó: fazekas ferenc Tavaszra kész lesz a NAT — Kevés megszólalási lehető­ségünk volt a Nemzeti Alap­tantervről a tömegkommuni­kációban, s mivel a vitapartne­rek jelentős része nem is olvas­ta a NAT-ot, fantomvitákat kellett folytatnunk — mondot­ta Kálmán Attila, az MKM közoktatásért felelős államtit­kára tegnap este az MDF-szék- házban Békéscsabán, ahova az MDF békéscsabai képviselő- jelöltje, Csajányi Melinda in­vitálta meg. A 2-es számú álta­lános iskola meglátogatása és a zeneiskolai fórum között ta­lálkozott az államtitkár a sajtó képviselőivel, akiknek először a közoktatási tárca elmúlt négyévi eredményeit sorolta el. Ezek között említette, hogy a központi irányítás alól az ön- kormányzathoz kerültek az is­kolák, normatív lett a támoga­tás, 180 kis településen újrain­dították a megszüntetett isko­lát, s 570 tornaterem építésé­hez járult hozzá az állami költ­ségvetés. Nagy eredmény az is — hangsúlyozta —•, hogy öt­ezer orosz nyelvet tanító tanár átképzését támogatták, s meg­duplázták a felsőfokon tanu­lók létszámát. Szólt arról is, hogy a NAT tantervi alapkö­vetelményeit a kormány elfo­gadta, s várhatóan április, má­jusra a tantervi alapkövetel­mények elkészült munkaanya­gait összeszerkesztik. B.S.E. 5% árengedménnyel háztartási osztályunk teljes kínálatából. Hűtők, fagyasztók, automata mosógépek, mosogatógépek, mikrohullámú sütők, gáz- és villanytűzhelyek, grillsütők, csillárok, porszívók, szőnyeg- és kárpittisztítók, kávéfőzők, vasalók, konyhai robotgépek, háztartási edények. Ajándéksorsolásunk múlt heti nyertese a 24 790-es sorszámú sorsjegy tulajdonosa, nyereménye í db Sherwood CD-lejátszó. . Békéscsaba, Baross út 10. wELEKTROHÁZ Telefon: 325-588. Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8—19 óráig, szombaton 8—14 óráig.

Next

/
Oldalképek
Tartalom