Békés Megyei Hírlap, 1994. február (49. évfolyam, 26-49. szám)

1994-02-04 / 29. szám

1994. február 4., péntek MEGYEIKÖRKÉP [ Jótékonysági bál a tornateremért Mokos-terem a városházán Békéscsaba rajztanárainak munkaközössége azzal a ké­réssel fordult a város önkor­mányzatához, hogy a városhá­za belső udvarán található, „Barokk istálló” néven ismert kiállítóterem a Mokos-terem nevet kapja meg. Mokos Jó­zsef rajztanár-festőművész pedagógiai munkássága mél­tán elismert, tanítványai köré­ben neve fogalommá vált, több generáció vizuális és művé­szeti oktatását végezte. Múze­umi emlékkiállításon tisztel­gett a város és a tanítványok köre, ez a névadás viszont a rajztanárok és a pedagógusok tiszteletadása lenne. A köz­gyűlés a kéréssel egyetértett, így a rajztanárok munkakö­zössége anyagköltségi áron el­készíti Mokos József portréját, márványlapból az emléktáblát és rá bronzbetűkkel a feliratot: „Mokos József békéscsabai festő-tanár 1892—1972. A hű­séget és önzetlenséget kö­szöntjük és tiszteljük benne, amellyel szülővárosa halha­tatlanságát szolgálta a sajátja helyett.” Másutt kezelik Keddi lapszámunkban Átala­kulások a városi vagyonkeze­léshez című írásunkban félre- érthetően jelent meg, hogy a héttagú igazgatótanács, vala­mint az ötfős felügyelő bizott­ság mely társulásnál működik. Nos, a békéscsabai önkor­mányzat vagyonkezelésére megalakított Békéscsaba Va­gyonkezelő Rt.-nél, amelynek ügyvezető igazgatója Lóczi János, és nem a CSÜSZ-szé átalakított volt IKV-nál. Játszóház és farsang A medgyesegyházi művelődé­si ház előcsarnokában február 12-én délelőtt játszóház várja a gyermekeket. Ugyanezen a napon a nagyteremben 14 órá­tól a nagycsaládosok klubja szervez farsangi összejövetelt a klubtagok és vendégeik rész­vételével. Vásárcsarnok Szeghalmon Befejezéséhez közeledik Szeghalmon a vásárcsarnok építése és ezzel együtt az új piac kialakítása. A tervek sze­rint hamarosan sor kerül az új létesítmény átadására, ezzel egyidejűleg a régi helyen a túl­zsúfolt piac megszűnik. Hitel nélkül A kötegyáni önkormányzat el­fogadta a község idei költség- vetését. Eszerint a település 50 millió 273 ezer forinttal gaz­dálkodhat. Bár az önkormány­zat számára nagy gondot jelent a közalkalmazotti törvény bérügyi rendelkezéseinek kö­telező végrehajtása (hiszen ehhez nem kapták meg a szük­séges állami támogatást), a képviselők mégis úgy döntöt­tek, hitelfelvétel nélkül oldják meg a bérfejlesztést. Jól sikerült a Tornateremért Alapítvány és az általános is­kolai szülői munkaközösség által rendezett jótékonysági bál Kevermesen. A rendez­vényt a közelmúltban a helyi művelődési központban tar­tották, s részt vett rajta a falu apraja-nagyja. — A vacsorával egybekö­tött rendezvény védnöke dr. Remport Katalin volt — emlé­kezik a jeles eseményre Mucsi Ferenc, a művelődési ház ve­zetője. — A megyei közgyűlés elnöke, dr. Simon Imre és a környező települések polgár- mesterei is megtiszteltek bennünket jelenlétükkel. A képviselőnő és az elnök úr nyi­tótánca után elkezdődhetett a hajnalig tartó mulatság, mely­A végegyházi önkormányzat ez év január 1-jétől közös irá­nyítás alá vonta az önkor­mányzathoz tartozó és eddig önállóan működő tagintézmé­nyeket. Az új intézményrend­szer Általános Művelődési Központ néven szerepel. Hoz­zátartozik az iskola, a könyv­tár, az óvoda, a napközi, a mű­velődési ház és a gondnokság igazgatása. Az átszervezett in­tézmény vezetésével Kálmán Jánost, az iskola igazgatóját bízták meg. Miért volt az át­szervezésre szükség? — kér­deztük Csák István polgár- mestert, aki rendelkezésünkre bocsátotta a döntés részletei­ről szóló testületi jegyzőköny­vet. hez a zenét a megyei önkor­mányzat zenekara biztosítot­ta. Áz összejövetelt a „csalá­dok éve” jegyében szerveztük, így a 200 felnőtt mellett 50 gyermek is jól érezhette ma­gát. A belépőjegyekből szár­mazó bevétel, a magánszemé­lyek és a helyi vállalkozók adományai együttesen 78 ezer forinttal gyarapították az ala­pítvány számláját. Ezúton is szeretnénk megköszönni min­denkinek a részvételét, mun­káját, anyagi segítségét. —Magam is láttam, mekko­ra sürgés-forgás volt itt már délelőtt. — Igen, hiszen vendégeink háromféle étel közül választ­hattak. A nyersanyagot a va­dásztársaság, illetve magán­Ebből egyértelműen ki­derült, hogy a testület alapos mérlegelés után jutott arra a következtetésre, hogy a közal­kalmazotti törvényből adódó plusz terhek áthidalására és a költségvetés anyagi biztonsá­gának megőrzésére egyedül ez jelenthet megoldást. Javaslat­ként több variációt is előter­jesztettek, amelyből a vezetői pótlékok tűntek „lecsíphető- nek”. Ehhez azonban csök­kenteni kellett a vezetői posz­tok számát. Mint azt kihangsú­lyozták, az összevonás első­sorban a munkaszervezésben jelent változást, azonban az in­tézmények szakmai munkáját nem érinti. személyek ajánlották fel. Kö­szönet illeti a diákotthon sza­kácsait, akik társadalmi mun­kában készítették el a finom vacsorát. — Úgy tudom, máskor is rendeztek már bálát a tornate­remért. — Igen, 1993. február 27- én. Ennek a mozgalomnak az elindítója Tar Józsefné alsó ta­gozatos pedagógus. A „csalá­di bál” gondolata is tőle szár­mazik. Mondanom sem kell, hogy akkor is, és most is na­gyon jól érezték magukat a gyermekek. Ok az emeleten diszkózhattak, de sokan lejöt­tek közénk csárdást járni. A fiatalabb felnőttek viszont be­álltak a gyermekek közé. Még a képviselőnő is... M.Gy. Kérelmek Évente nagyszámú levél érke­zik az önkormányzatokhoz, amelyekben szervezetek, in­tézmények, alapítványok kér­nek kisebb-nagyobb összegű támogatást. így van ez Med- gyesegyházán is, ahol úgy ha­tároztak — természetesen mérlegelve a mindenkori költ­ségvetési lehetőségeket —, hogy elsősorban azokat a ké­relmeket támogatják, amelyek közvetlenül a település életé­hez, a lakossághoz kapcsolód­nak Másrészt azokat, amelye­ket indokaik alapján különö­sen fontosnak ítélnek, illetve egyértelmű, hogy a kérelmet benyújtó más forrásból nem juthat pénzhez. Ilyen volt pél­dául decemberben a gondozott gyermekeknek juttatott 5 ezer, valamint a Mentő Alapítvány­nak adott 10 ezer forintos tá­mogatás. H.M. Szegedi Nemzetközi Vásár í 994. július Í—ÍO. Gyorsul az iram. Ezért Ön bármilyen szinten is vesz részt változó gazda­ságunk futóversenyében, napról napra többet kénytelen teljesíteni. Ne fusson a kifulladásig, inkább vegye igénybe Magyarország legnépsze­rűbb vidéki kiállításának teljes körű szolgáltatásait. Legyen Ön is a kiállí­tónk, álljon a startvonalhoz! Mert: mint minden igazi versenyen, itt sem a győzelem, hanem a részvé­tel a fontos, s ha Ön starthoz áll, már győzött, esélyei megsokszorozód­tak. A siker garanciája a vásár fővédnöke: a 125 éves Pick Szeged Rt. Ha Ön is ott akar lenni a rajtnál, várjuk jelentkezését február 28-áig! 6724 Szeged, Marx tér, M épület Telefon: (62)313-917,312-761. Fax: (62) 312-788. SZEGEDI NEMZETKÖZI VÁSÁR Alapítva: 1876 Költségcsökkentő összevonás Végegyházán Olvasóink írják ..................................... .................................................................—................■ A z itt közölt vélemények nem okvetlenül azonosak a szerkesztő­ségével. Az olvasói leveleket a szerzők előzetes hozzájárulása nélkül, mondanivalójuk tiszteletben tartásával, rövidítve jelen­tetjük meg. Az utolsó „Honfoglalás” Még rendszerváltás előtt hozzáfogtak Kaszaperen a művelődési ház teljes felújításához. A régi, leromlott épületet szinte teljesen elbontották, s pár év leforgása alatt —közel 18 millió forintos költséggel—felépült az új, minden tekintetben korszerű szabad­időközpont. 1993 decemberében készült el az épület felső szintje, ahol helyet kapott az alakulásának 10. évfordulóját ünneplő „Őszi Alkony” Nyugdíjas Klub is. 1994. január 12-én ünnepélyes külsőségek között foglalhatták el új „otthonukat”. Papp László, a művelődési ház vezetője köszöntötte a klubtagokat. Értékelte az 1993-as év eseményeit, majd előterjesztette az 1994. évi terveket. Csürhés István polgár- mester ígéretet tett a polgármesteri hivatal nevében a klub további támogatására, s átadta a klubvezetésnek az új helyiség kulcsát. Gaál Istvánná, az általános művelődési központ igazga­tója, az „Őszi Alkony” Nyugdíjas Klub „keresztszülője” jó egészséget kívánt a kitűzött tervek végrehajtásához, s miután átadta ajándékát, végső helyére állította a klub zászlaját. A bensőséges, meleg hangulatú ünnepség uzsonnával, kötetlen beszélgetéssel zárult. Visszhang Emberéletről volt szó Lapunk január 12-ei számában Emberéletről volt szó! cím­mel olvasói levelet közöltünk. A levélíró ebben azt tette szóvá, hogy a Patex portása nem engedte meg, hogy szívinfarktust kapott beteghez a mentőket a portai telefonon kihívják. Az életmentő kérést azzal utasították el, hogy a telefont csak a tűzoltóság riasztására szabad használni. A történtekkel kap­csolatban levelet kaptunk a Patex igazgatónőjétől és a porta- szolgálatot biztosító Járőr Bt. ügyvezetőjétől. Levelüket — eredeti szövegezéssel, változtatás nélkül — alább közzétesszük, a levélben hivatkozott jegyzőkönyvvel együtt. Az olvasóra bízzuk annak eldöntését, hogy emberségesen intézkedett-e a Patex portása, pontosabban a Járőr Bt. 10. számú őre. 1. Az A. J.-né által portásnak nevezett személy — nem a Patex dolgozója. Mely tényállást az 1993.07.01-i megbízási szerződés bizonyítja. A Patex őrzés-védelmét a Járőr Bt. dolgozói látják el. 2. A. J.-né által elmondottak, a segítségnyújtás elmulasztása nem fedi a valóságot. A szolgálatot teljesítő biztonsági őrt (10. számú), melynek nevét nem közölhetem a szolgálati szabály szerint. Jegyzőkönyvi meghallgatás alkalmával a következőket mond­ta el: A meghallgatási jegyzőkönyv kézzel írott 1 példány csatolva és hitelesítve. Ezek után nagyon sajnáljuk, hogy ilyen hiteles formá­ban tudjuk — több mint embertelenség! vádja alól a Patex és önmagunk becsületét megtartani! Mégegyszer az emberségről megjegyezni kívánom, hogy A. J.- nével személyesen nem állt módomban találkozni, de így is felteszem azt a kérdést, hogy a biztonsági őr, aki pont a személy- és vagyonvédelemmel van megbízva, mindezeket, ha kell, minden rendelkezésre álló eszközzel megvédi, nem hogy egy ilyen majd­nem tragédiával végződő esetben a kellő intézkedést ne tegye meg. Dukát Zoltánné, a Patex igazgatónője * * * Meghallgatási jegyzőkönyv Készült Békéscsaba, Felsőnyomás 143. Járőr Bt. irodájában. Jeten vannak: Apáti István ügyvezető, Apáti Istvánná ü. h. A Járőr Bt. dolgozója 10. sz. biztonsági őr 1994. 01. 01-én a Békéscsabai (Patex) Béfon Rt. Bezerédj u. 1. sz.-alatti telepén szolgálatot teljesített, mint fegyveres biztonsági őr, vezénylés alapján. Hivatalos meghallgatásunk során a következőket mondja el a jegyzőkönyvbe. A fentiek alapján szolgálatot teljesítettem. Kb. a reggeli órákban egy koros néni a főportán becsengetett és a következőre kért, hogy hívjak mentőt telefonon. Én közöltem vele, hogy a rendelkezésemre álló telefonon csak a tűzoltóságot tudom értesíteni, illetve csak a tűzoltóságon keresztül tudunk intézkedni. Bementem a szolgálati helyre, hogy noteszt és tollat vegyek magamhoz, hogy az adatokat felvegyem, mire visszaér­tem a kapuhoz, a néni már nem volt ott. Pontosítani kívánom továbbá, hogy nagyfokú félreértés történhetett (nem jól érthette a néni az általam közölt tényt). A főkaput kinyitottam, az utcán szétnéztem, de már nem láttam az idős hölgyet. Az újságcikk alapján értesültem, nagyon sajná­lom, hogy így történt. Úgy érzem, hogy a szabályzat szerint jártam el. Sajnos az eddigi tapasztalat alapján, amely hozzátartozik az élet valóságához, hogy csak pontos lakcím, név alapján lehet a mentőket kihívni. Megkérdezésem után mást elmondani az esettel kapcsolatban nem tudok. Megjegyezni kívánom, a szándékom semmi esetre sem volt a segítségnyújtás megtagadása vagy elmulasztása, mint ahogy ez az újságcikkben megjelent. Békéscsaba, 1994.01.13. Apáti István ügyvezető ig„ Apáti Istvánné ügyvezető h. „10" BIZTONSÁGI ŐR

Next

/
Oldalképek
Tartalom