Békés Megyei Hírlap, 1994. február (49. évfolyam, 26-49. szám)

1994-02-23 / 45. szám

Békéscsaba város címere Az oldalt szerkesztette Magyari Barna. Az írások szerzői: Béla Vali, B. Sajti Emese és Magyari Barna. A fotók Béla Vali és Kovács Erzsébet munkái Hirdessen, teheti... Békéscsaba. — Nyakunkon a választások. így hát, elsők kö­zött Békéscsabán, az Andrássy úton és más forgalmasabb he­lyeken a városüzemeltetési iroda már kihelyezte a hirdető- táblákat. Rugalmas intézkedé­se az irodának, hogy bárkinek, bérmentve engedélyezi eze­ken a táblákon a köz- vagy magánhirdetéseit kitenni. Vállalkozók figyelem! Békéscsaba. — A polgármes­teri hivatal városüzemeltetési irodája vállalkozóktól külön­böző célú ajánlatokat kér. A közterületeken lévő kő virágtartók fenntartására. Légi és földi szúnyogirtásra, víz­medencék, szökőkutak üze­meltetésére. Várják a jelentke­zést hősi temetők rendbentar- tására, a Gyulai út melletti par­kerdő fakitermelésére és ter­vezésére. Feltétel: referencia- munka bemutatása, a részletes kiírás feltételeinek teljesítése, a technológia bemutatása. A részletes kiírást február 25-től vehetik át az érdeklődők a vá­rosüzemeltetési irodán. Rajzpályázat gyerekeknek Békéscsaba. — A Békési Úti Közösségi Házak A mi csalá­dunk címmel rajzpályázatot hirdet általános iskolás gyere­kek részére. Pályázni olyan grafikákkal, vízfestékkel, temperával készült rajzokkal lehet, melyek családi esemé­nyekhez, ünnepekhez kötőd­nek. A pályamunkákat (egy- egy tanulótól minimum hár­mat, maximum hatot) április 2-ig várják a Békési Úti Közös­ségi Házak címére: 5600 Békés­csaba, Békési út 15—17. Szomorú hír Békéscsaba. — A Szent Ist­ván tér 9-es számú ház lakói boldogan keresték fel az ön- kormányzatot, mert lapunk­ban az jelent meg, hogy a Ró­zsa Ferenc Gimnázium új épületbe költöztetéséhez az egyik anyagi forrást az ő házuk értékesítése jelentené. Holott korábban úgy értesültek, ki­vonták az értékesítésre kijelölt önkormányzati lakások köré­ből. A tévedés oka az, hogy a képviselő-testület elé kerülő anyagban a Szent István tér 3. helyett kilencet írtak. Az el­adásra került ház az OTP épülete, amelyet a takarék- pénztár vett meg, s az ebből befolyt összeg segíti a volt Nagy Sándor laktanya gimná­ziummá alakítását.--------------------------------------------------1 BÉKÉSCSABA ÉS KÖRNYÉKE |------­-------­---------------------------------------x-------1 K orszerűsítik a csabai piacot 1994. február 23., szerda o Hangok kép helyett Őszintén bevallom, korábban nem hit­tem, hogy mai rohanó világunkban is ilyen sok békéscsabai lakos mindennap­jaiban játszik jelentős szerepet a vizuális sajtó. A notórius tévénézők, minden bi­zonnyal a zord valóságtól való elfordulás kényszerétől vezérelve menekülneka kép­ernyők látványa elé. Am mostanában gyakran csak menekülnének, ugyanis a jól megszokott csatornák helyén többen csupán masszív bosszúságforrást találnak. A Békéscsabai Kábeltelevízió Kft. - nél végzett áthangolási munkálatok óta szerkesztőségünkhöz naponta a legválasztékosabb panaszok tömkelegé érkezik. Ezek hangok, adás helyett az önök hangjai, tisztelt olvasók. A kft. illetékesei minden esetben elmondják: a folyamatban lévő műszaki változások, beruházások a fogyasztók érdekében tör­ténnek. Ezért legyünk egy kicsit optimisták: próbáljunk hinni abban, hogy előbh-utóbb már nemcsak önökben és bennünk, hanem mindenki készülékében is majdcsak kirajzolódik az a várva várt, fránya KÉP. „ i1 , m A kilencszáz forint óvadék A városépítészeti iroda elké­szítette a piac rekonstrukciójá­ra, bővítésére vonatkozó ren­dezési terv rendelettervezetét, melyet a közgyűlés az elmúlt héten meghirdetésre alkal­masnak talált. Mint Vukovich Miklós váro­si főépítésztől megtudtuk: a terv szerint a Szabó Dezső utca, II- lésházi utca, Trefoil utca és a jelenlegi piaccsamok által hatá­rolt teljes tömb piacterületként fog működni. A terület beépíté­se keretes jellegű lesz: az „asz­talospiac” szabad területét kerí­tésként fogják majd körül az épített piaci üzletek. Ezzel biz­tosítva lesz, hogy piacon kívüli közterületeken az árusítás meg­szűnjön. és a piac területére való bejárás ellenőrzött bejáratokon történjen. Az „asztalospiacra” fedett és nyitott árusítóhelyeket terveznek, víz- és áramvételi le­hetőségekkel, jól tisztán tartható térburkolattal. A terület központjában térvilágítással el­látott szigetszerű pihenőhelyek épülnek, így biztosítva a kultu­rált piaci tevékenységet. Nagy gondot okoz a megfe­lelő számú parkoló kialakítá­sa. Ezt részben a határoló ut­cákban, részben a gazdaáru­ház melletti, jelenleg még be­épített területen lehet biztosítani. Ez utób­bi parkolót a Jókai úti lakóházak tömbjétől garázssorral kíván­ják elválasztani, megoldva ezzel a környéken jelentke­ző gépkocsitárolási problémákat. A piacbővítés munkálatai -— az érintett lakóházak szanálásával — már az idén megkezdőd­nek. A megvalósítás­hoz az önkormány­zat 120 millió forin­tos hitelt vesz fel. A kivitelezési munká­latokra és az üzemel­tetésre a polgármes­teri hivatal pályáza­tot írt ki. Három pá­lyamunka (egy fővá­rosi és két helyi) ér­kezett, melyek elbí­rálása után megkez­dődik a piacrekonst­rukció megvalósítá­sának folyamata, unj ÉPÜLET [ooooocj f6 gyalogos tengely PARKOLÓ 3 DÍSZ 7B4 [7) BEKEZDÉS b) PONTJÁNAK l-------------1 MEGFELELŐ VÉDŐTERÜLET- - | ÁRUFELTÓLTÉS GÉPJÁRMŰVEL Már három hete annak, hogy a Békéscsabai Kábeltelevízió Kft. szakemberei műszaki okokból megkezdték az adók áthangolá­sát. Azóta számtalan olvasónk észrevétellel, panasszal keresett bennünket. Ezúttal a Lencsési la­kótelepről érkezett bejelentések­kel Valyuch Lászlót, a Békéscsa­bai Kábeltelevízió Kft. ügyveze­tő igazgatóját és Csuvarszki András műszaki vezetőt ke­restük meg. Stubert Ferenc kérdésére azt a választ kaptuk: a kft. csupán arra tett ígéretet, hogy míg a rendszer ki nem épül, addig nem emeli a szolgáltatás árát. Am ha a kény­szerítő körülmények megjelen­nek. kénytelenek lesznek emel­ni. Olvasónk másik panasza a HBO-dekóderre vonatkozott. Megtudtuk: a befizetett kilenc­száz forint nem a dekóder ára, hanem egyfajta óvadék, mely másfél hónapos előfizetési díj­nak felel meg. A szolgáltatás visszamondásakor ezt mindenki hiánytalanul megkapja, ha vi­szont tartozása van a kft. felé, ezt abból fedezik. Azaz, amennyi­ben valaki nem egyenlíti ki az előfizetési számlát, készülékét csak másfél hónap múlva kap­csolják le a rendszerről. A Lencsési lakótelep 31-ben az átállítások óta az MTV 1-esés 2-es csatornája alig fogható, he­lyette a Duna TV és a Pro7 jön be. Minden bizonnyal házhálózati hiba játszhat közre, ezért ha beje­lentik a hibát, a kft. kiküldi szak­embereit. Többen szóvá tették: a kft. monopol helyzetben van, s ezzel olykor visszaél. Nemrég több la­kó arra ment haza, hogy ajtófél­fáját átfúrták. Az illetékesek el­mondták: a munkálatok meg­kezdése előtt mindenkit kiértesí­tettek, ám ennek ellenére számta­lan lakásban nem tartózkodtak otthon. A befúrás módszerével a kft. vezetősége sem ért egyet, de a fogyasztóknak tudniuk kell, ez az ő érdekükben történt. A mo­nopol helyzet tény, de ez a lakók érdekeit képviseli, hisz apportju­kat bevitték, így ők is tagjai a társaságnak. Néhány év múlva ilyen lesz a megyeszékhelyi piac Ahol a kultúra nincs takarékon Háztartási bolt a sarkon Kicsi, fehér falú házikó, lila táblákkal. Hirdeti, hogy megnyílt a háztartási bolt Újkígyósról útban hazafelé feltűnt egy szabadkígyósi ház. Messziről „világított” lila dí­szítésével. Mit mondjak? Ügyes ötlet volt egy hófehérre meszelt házon lila táblákkal felhívni a kedves járókelők ér­deklődését: az Okígyósi út 150. számú házban „meg­nyílt” a sarki háztartási bolt. — Tök új — tájékoztat egy tíz év körüli fiúcska a bök megnyitásával kapcsolatban. — Tényleg a napokban nyi­tottunk — mondja a kedves fiatalasszony, Juhász István­ná. — Valamihez kezdenünk kellett — csatlakozik beszél­getésünkhöz a férj. miközben én szétnézek a közel 100 négy­zetméteren kialakított háztar­tási boltban. — Tudja — hallom ismét a fiatalasszony hangját —-, tulaj­donképpen régi ötletet valósí­tottunk meg. Mint kertész én munkanélküli voltam, a fér­jem címfestő, amiből nem iga­zán lehet megélni. A faluban háztartási bolt nem volt. így adódott, hogy a férjem nagy­A napokban elkészült a Csaba Center részletes rendezési ter­ve. A városépítészeti irodától kapott információnk szerint: a Jókai utca, Andrássy út, Gyóni Géza utca és a leendő Csaba utca által határolt tömbön vál­lalkozók, befektetők bevoná­sával egy kereskedelmi köz­anyjának a házát megvettük a benne lakótól és most várjuk, bejön-e az elképzelésünk. Kétnapos tapasztalatunk az, hogy örülnek az emberek en­nek a boltnak. — Szeretnénk felmérni az igényeket — mondja Juhász István —, és a lehetőségeink­hez képest kielégíteni azokat. pont épülne ki. E területre el­sősorban üzletházakat, banko­kat, biztosítókat, vendéglátó egységeket és egy parkolót ter­veznek. Ez a kereskedelmi centrum egy ellenpólusa lenne a történelmi belvárosnak, s a két részt a sétálóutca kötné össze. Elképzeléseinkben szerepel, hogy megbízásból árulunk mosógép- és centrifuga-alkat­részeket és távlati terv, hogy papír-írószert is kínálunk. Úgy tervezzük, hogy reggel 7-től este 6-ig tartunk nyitva, szom­baton 12 óráig és vasárnap 7— 9 óráig állunk a vásárlók ren­delkezésére. A piac közelségéből adódó­an, a Csaba Center egy nagyon forgalmas és élettel teli új város- központtá válhat majd. Az épít­kezési kereteket a megfelelő számú befektetők (akik az el­képzeléseket meg tudják való­sítani) jelentkezése határozza meg. Remény van arra, hogy már az 1995-ös esztendőben megkezdődnek a Csaba Center megvalósítási munkálatai. A városban csak kevesen tudják, hogy a Békési Úti Közösségi Há­zak elnevezésű kulturális köz­pont három részre tagolódik: a meseházra, a nemzetiségi klub­házra és a közösségi házra. Tőkés Gyula igazgató el­mondta: több klub és együttes eredményesen működik náluk. Közülük egyik legnagyobb a Szlo­vák Fiatalok Baráti Köre, mely há­rom éve alakult, s ma már száz tagja van; A kör jelentős szlovák közművelődési tevékenységet folytat, játékos vetélkedőket, nyel­vi táborokat, nemzetiségi kispá­lyás labdarúgótornákat, szlová­kiai kirándulásokat szervez. A szlovák klub szintén mint­egy százfős tagsággal rendelke­zik, s egyike a legtevékenyebben működő kluboknak. Ez a közös­ség jó kapcsolatot tart fent a nagylaki szlovák egyházi cso­porttal, s az ottani egyházi iskolá­val. A klub keretében nagy siker­rel működik a huszonkét fős szlovák pávakör. A nemzetiségi néptáncegyüt­tes Békéscsaba nemzetiségi kul­túráját reprezentálja, magyar, szlovák és román táncokat adnak elő. A cigányklub a cigány etni­kum köreiből verbuválódott, s Cigánygyöngyök néven külön együttese is van. A Békési úti kulturális cent­rum fontos feladatának tekinti a színes, tartalmas gyermekprog­ramok biztosítását, ezért számta­lan szakkört és manuális foglal­kozást működtet. Az intézmény feltételei adottak, s a környezet valósággal inspirálja a gyereke­ket a művészet felé. A pedagó­gusok a népi művészet tanulmá­nyozása végett Erdélyben is többször jártak. Évente táborokat is szerveznek (amelyeken nagylaki szlovák és aradi román gyereke­ket is vendégül látnak), az idén nyáron életmódtáboruk lesz. Végezetül Tőkés Gyula meg­említette: ahhoz, hogy tartalmi munkát végezhessenek az anya­gi háttéris biztosítva van, mivela városi önkormányzat mindent megtesz azért, hogy a Békési Úti Közösségi Házak működőképes legyen. De eredményességüket segíti a megyei könyvtárral, a megyei művelődési központtal, a múzeumokkal, az ifjúsági ház­zal, a diáktanyával és egyéb in­tézményekkel évek óta tartó jó kapcsolat is. A Békési Úti Közösségi Házakban az utóbbi időben több kiállí­tást is rendeztek. Archív fotónk egy kerámiakiállításon készült A terv már elkészült

Next

/
Oldalképek
Tartalom