Békés Megyei Hírlap, 1993. november (48. évfolyam, 254-279. szám)

1993-11-06-07 / 259. szám

1993. NOVEMBER 6-7., SZOMBAT-VASÁRNAP ÁRA: 16,30 FORINT XLVIII. ÉVFOLYAM 259. SZÁM Jobb minőség... Megszületett a döntés, három tulajdonos részvételével aláír­ták a Csaba Kábel Kft. megala­kulását dokumentáló iratot, amely révén a már meglévő belvárosi és Lencsési lakótele­pi kábelhálózat összekapcso­lására, fejlesztési lehetőségek­re lesz mód a megyeszékhe­lyen. (3. oldal) Ki üzemelteti a sportcsarnokot? A békéscsabai képviselő- testület döntött a városi sport- csarnok üzemeltetésére és a Csaba Expóra kiírt pályázatról is. A közgyűlés az EXPO- Team Kft. pályázatát fogadta el azzal a kiegészítéssel, hogy november 25-éig meg kell köt­ni a szerződést. (16. oldal) Angliába utazott a megyegyűlés elnöke Angliába utazik ma dr. Simon Imre, Békés Megye Képvise­lő-testületének elnöke, aki a Megyei Önkormányzatok Szövetségének elnökét, Kőtö­rő Miklóst kíséri el a szigetor­szágba. A Manchestertől északra fekvő Cumbria megye ad ugyanis otthont a Területi Önkormányzatok Második Európai Találkozójának, ahol a meghívottak várhatóan meg­alakítják nemzetközi szerve­zetüket. (Érdekesség, hogy a volt szocialista országok közül csak Magyarországot hívták meg a találkozóra.) Most a tervek szerint az új szervezet működési szabály­zatát, a találkozók szervezési alapelveit, az információcsere és a kétoldalú együttműködé­sek feltételrendszerét fogad­ják el. Fontos feladatként kí­vánják meghatározni, hogy a politikai és intézményes különbségeken felülemelked­ve egységes munkát biztosít­sanak. Víztisztító-avatás Szeghalmon Dr. Hajós Béla helyettes államtitkár, Bökfi János füzesgyar­mati és Kovács Imre szeghalmi polgármester jelenlétében ünnepélyesen felavatta az új szeghalmi ivóvíztisztítót. (Tudó­sításunk a 3. oldalon) A huszonöt éves Ki nyer ma? Gyulán Erkel, Dürer szerencsét hozott Igaza lett az ötéves Huszár Dó­rának, aki arra buzdította édesapját, hogy jelentkezzen a népszerű rádiós zenei játékra, mert úgyis nyerni fog... A gyu­lai Huszár József, a KÖVIZIG villamosmérnöke rendre meg­válaszolta Czigány György­nek, a Magyar Televízió Zenei Főosztálya vezetőjének kérdé­seit tegnap a gyulai Mogyo- róssy Könyvtárban. Kivéve az ötödiket, a plusz kérdést, amely próbára tette az igazán szorító hallgatóság össztudá- sát is. Erkel Ferenc szülővárosá­ban, a zeneszerző november 7­ei születésnapi évfordulója előtt a fő téma művészetéhez, a karnagy Erkel Sándorhoz és Albrecht Dürerhez kötődött, akinek családja a Gyula mel­letti Ajtósfalváról vándorolt ki német földre. Czigány György nem mulasztotta el megemlí­teni a rádió nyilvánossága előtt, hogy két, Erkel és Dürer nevét viselő, országos társaság is alakult a városban. A végig jó hangulatú játék után a nyer­tes lapunk kérdésére elmond­ta: korábban, Budapesten már sikerült lemezeket nyernie. Mindig szerette a zenét, ( Folytatás a 3. oldalon ) Munkalassítás a határállomásokon? A Határőrség szóvivője sze­rint elképzelhetetlen, hogy az útlevélkezelők munkalassítás­ba kezdjenek, amennyiben nem teljesül a Hivatásos Ha­tárőrök és a Határőrségi Dol­gozók Szakszervezetének belügyminiszterhez eljuttatott bérkövetelése. Krisán Attila hozzátette: a határátkelés las­sítása rontaná hazánk külföldi megítélését is. A szóvivő an­nak a reményének adott han­got, hogy a bérvitát sikerül bé­késen, tárgyalásos úton ren­dezni. Egyébként a határőrök­nek nincs sztrájkjoguk, igaz, a munkalassítás, a szabályok betű szerinti túl szigorú betar­tatása nem minősül sztrájk­nak. (MTI) Rendszersemlegesen Újsüttetű önkormányzati képviselők vették át a települések igazgatását a választások után. A.különböző szakmájú és felkészültségű tisztségviselők a ciklus végén mérleget vonnak saját és a polgármesteri hivatal alkalmazottainak munkájáról. Az igazi minősítést a képviselőről a választópolgár adja a jövő évi választáskor, ám a hivatali dolgozók minősítése mostanában zajlik. Hol így, hol úgy, de mindenütt megálla­pítást nyert, hogy helyes volt az a politikai döntés, amely megkímélte őket az elbocsátástól, meghagyta legtöbbjüket régi beosztásukban. Felismerést nyert, hogy az állam és a köz igazgatása rendszersemleges, s bár politikai erők és pártok jönnek vagy távoznak, a szakemberekre mindenkor szükség van. A képviselők bármily lelkiismeretesen és képzetten igyekeznek munkájukat ellátni, nem nélkülöz­hetik azt a szaktudást, amelyet a polgármesteri hivatalok munkatársai együttesen képviselnek. A rendszerváltás egyik vívmánya közé sorolható, hogy megerősítette a köztisztviselőket, s nem lettek a propagan­dahadjárat áldozatai. Munkájuk nélkülözhetetlen a testüle­ti döntések előkészítésében, az állampolgár napi ügyes­bajos dolgainak intézésében. Papp János KÉP A BílÉffiűMUP hétvégi magazinja IWsITbl J - /■?.'/ ± Yj Gá-’D 5-12. oldal 600 millió kormánygarancia a Hűtőipari Rt.-nek Befejeződött Antall József kölni gyógykezelése Egy hónapig tartó gyógykeze­lés után pénteken elbocsátot­ták a kölni egyetem I. számú belgyógyászati klinikájáról Antall József kormányfőt. A miniszterelnököt szállító különgép tegnap a kora esti órákban startolt a köln/bonni repülőtérről — közölte az MTI-vei a repülőtér forgalom- irányítása. Antall Józsefet ok­tóber 6-án helyezték el a Vol­ker Diehl professzor vezette klinikán. A német orvos az el­múlt két évben Magyarorszá­gon is többször kezelte a non- Hodgkin lymphomában meg­betegedett politikust. A kormány megtárgyalta a Bé­késcsabai Hűtőipari Rt. műkö­dőképességének helyreállítá­sáról szóló előterjesztést és ha­tározatot hozott. Kolarovszki Mihály vezérigazgatót arról kérdeztük, hogy mi szerepel a kormány dönté sben. — A kormányzat hozzájá­rult ahhoz, hogy a Békéscsabai Hűtőipari Rt. működőképes­ségének helyreállításához 600 millió forint hitelt, illetve a szerződés szerinti kamatainak és járulékainak felvételéhez 5 éves futamidejű kormányga­ranciát kapjunk. —A részvénytársaság jövő­je szempontjából mekkora je­lentőséggel bír a 600 milliós kormánygarancia ? — A kormánygarancia biz­tosításával lehetővé válik részvénytársaságunk fennma­radása és megkezdődhet reor­ganizációs elképzeléseink megvalósítása. Ezzel mintegy 500 ember munkahelye meg­tartható és az integrációban — alapanyag-beszállítóként — foglalkoztatott mintegy 1500 termelő részére a folyamatos munkalehetőség. A megye szempontjából sem lényegte­len, hogy közülük legtöbben Békés megyeiek. Lovász Ilyen még nem volt, de lesz! — Több mint hatszázan sikerrel jártak Fiatalok álláslesőben A Békés Megyei Munkaügyi Központ és nyolc kirendeltsé­ge 450 szponzort nyerve meg az ügynek nagy sikerű állás­börzét rendezett tegnap Bé­késcsabán a Körösi Csorna Sándor Főiskola tornacsarno­kában, amely a nagy érdeklő­dés miatt még szűknek is bizo­nyult. A délelőtti kezdetkor több­ezer munkanélküli fiatal özön­lött a börze helyszínére abban a reményben, hogy végre ál­lást falál. A tanfolyamokat végző fiatal munkanélküliek ügyesen segítettek a lebonyo­lításban, fogyott a cola, a Túró Rudi, a jégkrém és szendvics­hegyek is leapadtak délutánra, amelyekkel a szponzorok ked­veskedtek a résztvevőknek. A munkáltatók meglepően sok, 1317 állásajánlattal je­lentkeztek, amelyek egy része hatalmas hálón, településen­ként elkülönítve hirdette az el­helyezkedési lehetőségeket. Meglepően sok volt a diplo­másokat kereső állás, a me­gyeszékhelyen kívül pedig fő­ként szakmunkásokat keres­tek. Az Orosházi Mezőgép már délelőtt 21 pályakezdőt vett fel. Igaz, voltak fiatalok, akik tanácstalanul elsomfordáltak a nagy tömeg láttán, de a talp- raesettebbek újra visszatértek. Azok, akik éppen valamilyen tanfolyamon kapnak speciális képzést, az állásajánlatok elle­nére is inkább a bizonyítvány megszerzését választották. A munkáltatókat az is inspirálta, hogy aki a börze napján — legalább három hónapja re­gisztrált — pályakezdő fiatalt vesz fel, annak egy évig átvál­lalja a munkaügyi központ a munkabére 100 százalékát. A játékokkal fűszerezett börzén, ahol az egyik főnyere­mény az Elektroház által fel­ajánlott manager állás volt, a szponzorok révén igen gazdag ajándékokat nyerhettek a ver­senyző fiatalok. A szűk nap végeredménye: 645 állást töltöttek be a felaján­lott 1317-ből. Ez azt jelenti, nem hiába dolgozott a börze sikerén három héten át 120 em­ber. A rendezvényen képzést vállaló társaságok is jelen vol­tak, bár ők kevesebb sikerrel zárták a napot, mint a munkát ajánlók. Aki akart, képzési, pá­lyaorientációs, pszichológiai, vállalkozóvá válási, jogi vagy külföldi munkavállalási tanács­adáson is részt vehetett. A munkaügyi központ ve­zetője, dr. Nagy Ágnes a ren­dezvény végén elmondta, a tegnapi siker hatására tervezik az ismétlést, de jövőre inkább szeptemberben, a munka- nélküliek számára szervezett tanfolyamok indulása előtt. B.S.E. Megtiszteltetés volt számom­ra, hogy ezen a találkozón részt vehetek — mondta az egyik örménykúti klubvezető a tartalmas nap végén, amikor az állófogadáson dr. Simon Imre, a megyei közgyűlés el­Nemzetségiek találkozója A találkozón kiállítás nyílt Békés megye éló' népművészeté­ből, amelyen többek között a képen látható csikóbőrös kulacs szerepelt fotó: kovács Erzsébet nöke arra hívta fel a figyelmet, hogy az identitástudat kialakí­tása a családban kezdődik, de később a közösségekben, így a nemzetiségi klubokban is épít­hető tovább. Ezek a klubok jó terepei a kultúra és hagyo­mány ápolásának. A bizalom­nak vannak körei — mondta végezetül —, amikor a keresz­tény a keresztényben, a román a románban, a magyar a ma­gyarban bízik jobban. Az üd­vözítő mégis az lenne, ha mindegyik megértené a mási­kát, s egyformán bízna a körön kívüliben is. A békéscsabai Vasutas Mű­velődési Házban kora délután kezdődő programban Riba (Folytatás a 3. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom