Békés Megyei Hírlap, 1993. október (48. évfolyam, 229-253. szám)

1993-10-01 / 229. szám

1993. OKTÓBER 1., PÉNTEK ÁRA: 16,30 FORINT XLVIII. ÉVFOLYAM 229. SZÁM Világszép (orosházi) paprikatorta Az „Egészséget testben és lélekben” program keretében kóstolóval egybekötött bemutatót rendeztek tegnap Orosházán. A kép tanúsága szerint: sikerrel. (Cikkünk a 3. oldalon) FOTÓ: LEHOCZKY PÉTER Nyitott koporsók — Végső fázis előtt a Samax-ügy Rejtélyes telefonok Aki jobban elmélyed a samaxos Samarák bűnügyében, annak feiborzolódik a szór a hátán. Úgy látszik, ez a nagyszabású, egymilliárd forint értékű bűneset még mindig olyan messze van a végkifejlettől, mint Makó Jeruzsálemtől. A Samax-ügy az igazság­szolgáltatás kudarcát is jelenti, hiszen az a 782 család, aki 1990 őszén a dombóvári Samax Kft. felhívására befizetett 410 ezer forintot abban a hiszemben, hogy hamarosan új autója lesz, a mai napig sem látta kocsiját, és pénzét sem kapta vissza. Gazdasági kapcsolataink Romániával A Dél-magyarországi Kereske­delmi és Iparkamara együttmű­ködési megállapodást kötött a közelmúltban a Szatmár Me­gyei Kereskedelmi és Iparka­marával. A megállapodás célja a két régió közötti gazdasági kapcsolat erősítése. (9. oldal) Sóterápia köhögés ellen Megkerestük a festőművész, kutató, vállalkozásvezető So­mogyi Istvánt, aki felfedezte a köhögés elleni, illetve az azt csillapító Somadrin sóterápi­át. Természetesen megkér­deztünk tüdőgyógyászt is, mi­ként vélekedik a terápiáról. (10. oldal) Fények, álmok és a valóság A szakmai nap után a nagykö­zönség előtt is megnyílt a 6. Budapesti Autószalon. 40 ezer négyzetméteren 20 ország több mint 300 kiállítója mutat­ja be csodásabbnál csodásabb termékeit. Örvendetes, hogy találkozhatunk olcsóbb gép­kocsimárkákkal is. ( 11. oldal) Antall József az MDF listavezetője Egyértelmű, hogy Antall Jó­zsef vezeti majd az MDF or­szágos listáját, bár azt a párt valószínűleg csak januárban állítja össze. Ezt Lezsák Sán­dor, az MDF ügyvezető elnöke közölte sajtótájékoztatón, ahol ismertették a pártelnök­miniszterelnök politikai hely­zetelemzését, amelyet a szer­dai pártelnökségi ülésen tar­tott. Ezen Antall József többek között arról szólt: a tb-válasz- tásokon az MSZOSZ-ra vok­solók gondoltak-e arra, hogy szavazatukkal egy esetleges baloldali előretörés lehetősé­gét biztosítják, s arra, hogy az MSZOSZ vezetősége ma már nyilvánvalóan az MSZP vá­lasztási győzelmét támogatja. Pedig ez a néhány száz ember mindent megmozgatott. A csa­lás felismerésekor, 1991. febru­ár 5-én feljelentették a Samax Kft. tulajdonosát, a büntetett előéletű Samu Lászlót. Akkor a bűncselekmény hiányára hivat­kozva a nyomozást megtagad­ták. Következik májusban a má­sodik feljelentési hullám, de en­nek sincs foganatja. Százi Mik­lósnak, a károsultak egyik kép­viselőjének vezetésével a buda­pesti rendőr-főkapitányt kül­döttség keresi fel, és a látogatás hatására 1991 szeptemberében elkezdődik a nyomozás. Azon­ban hamar kiderül, mindenféle ígérgetés ellenére a Samax Kft. vagyonát nem vették zárlat alá, így a becsapott emberek hamar rájönnek, futhatnak a pénzük után. Tüntetnek, fenyegetnek, beadványokat gyártanak. Boros Péter belügyminiszter 1992. május 7-én személyes meghall­gatáson megígéri a közös képvi­selőnek a miniszteri intézke­dést. Az indulatok nőttön-nő- nek, Samut a lakásán keresik fel a kárvallottak, a rendőrség védi meg a felkoncolástól. Horváth Lajos, Dombóvár országgyűlé­si képviselője 1993. február 16- án a szerencsétlen emberek vé­delmében interpellál. Parla­menti vizsgálatot helyeznek ki­látásba, de a politikai harcok miatt a honatyáknak nem na­gyon jut idejük a Samax-üggyel foglalkozni. Samu László neve lekerül a napirendről, új sze­mély bukkan fel, mint aki az egész ügy „forgatókönyvét” ír­ta. Mátrai Györgyöt, az Auto- trade Kisszövetkezet elnökét néhány hétre letartóztatják, majd (Folytatás a 6. oldalon) Megtanultak angolul gondolkodni A múlt héten kapták meg má­jusi nyelvvizsgaeredményei­ket azok a pályakezdő munka- nélküliek, akik az ILS Békés­csabai Nyelviskola 720 órás Oxford középfokú nyelvvizs­ga-előkészítőjére jártak. A tegnapi diplomaosztón a 17 hallgatóból 16 kapta meg eredményes vizsgája alapján dr. Bukovinszky Istvánnétól, az ILS iskola vezetőjétől a si­keres nyelvvizsgát tanúsító okmányt. A csoportból ketten a felsőfokú oxfordi vizsgát tet­ték le, amely feljogosítja őket vagy negyven angol egyete­men a felvételi nélküli bejutás­ra. A nyelvtanfolyam révén négyen már álláshoz is jutot­tak. Mint a hallgatók mondták, a nyelvtanulás folyamatában két nyereségük is volt: megta­nultak angolul gondolkodni, s emellett kitűnő közösséggé vált a csoport. Az ILS iskola tanfolyamain 1991. május közepe óta közel száz fő végzett, s ebből mind­össze öt hallgatónak nem si­került első nekifutásra a nyelv­vizsgát letenni. B.S.E. Gentlemen’s agreement Jóslatokba bocsátkozni felelőtlenség, ám eshetőségekre nem készülni bűn. így igaz ez a politikai változásokra, még az 1994-es választásokra is. Tökéletes választójogi törvény úgysincs, nem is lehet, s nagyjából ennyi, ami előre tudható a voksok kimeneteléről. Bejutni vagy bennmaradni, két merő­ben különböző cél, nagyon eltérő érdekekkel. Akik most kívülállóként bírálják a törvényhozást, fűt-fát ígérnek vá­lasztóiknak, csak hogy bekerülhessenek a Parlamentbe. Akik viszont a hatalmat gyakorolják, mindent elkövetnek és az eszközökben sem válogatnak, hogy ez így is maradjon. Kódexszel vagy anélkül, a választásokat megtartják jövőre. Ha vele, akkor valamivel több reményünk lehet a kulturált légkörre, a pártok és a sajtó normális együttműködésére. De ne legyenek illúzióink! Semmi nem jár ugyanis azért, ha bárki megsérti az etikai szabályokat, nincs felelősségrevo- nás, nincs szankció. Akkor hát minek? „Gentlemen’s agreement (becsületbeli megállapodás), pszichikai fék” — mondják a jogászok. A rosszak majd elnyerik büntetésüket a nyilvánosság előtt — így a sajtó. Hogy kiben bízzon a választópolgár? Leginkább a józan eszében: aki előtte rosszul vizsgázik, arra nem szavaz. Vagy ha most mégis, akkor legközelebb már nem... Niedzielsky Katalin Jochen Bordiert német mezőgazdasági miniszter nyilatkozata lapunknak Az európai agrárpiac jó minőséget igényel —Magyarország a közép- és kelet-európai országok között Németország negyedik legfon­tosabb kereskedelmi partnere, míg Magyarország számára Németország a listavezető. A kapcsolatok súlyát jól érzékel­teti, hogy már több mint 500 vállalkozásban működik német tőke — így méltatta a két ország közötti kapcsolatok fontosságát az október 4-én kezdődő ma­gyarországi látogatása előtt Jo­chen Borchert német mezőgaz­dasági miniszter a lapunknak adott exkluzív interjújában. — A közös piaci társult tag­ság megszerzésével létfontos­ságúvá vált Magyarország szá­mára, hogy ki tudja használni az agrárágazatának biztosított ke­reskedelmi könnyítéseket. Né­met részről — mondotta a mi­niszter — készek segítséget nyújtani ehhez exporthitelek, pénzügyi hitelek és a tőkebefek­tetések garantálásának formá­jában. Ezek összege együttesen eléri a 2,7 millió márkát. Né­metország a kis- és közepes mé­retű vállalkozások alapításához is hozzájárul — az egziszten­cia-hitelek alapjának kiegészí­tése révén — százmillió márká­val. Mindez a hagyományosan sokoldalú és intenzív együttműködés része. (Folytatás a 9. oldalon) Egy forinttal drágulnak az üzemanyagok Egy forinttal kell többet fizetni a MÓL és Áfor kutaknál októ­ber 5-étől a különböző üzema­nyagokért, illetőleg az ipari tüzelőolajért és a háztartási tüzelőolajért — tájékoztatta a Magyar Olaj- és Gázipari Részvénytársaság illetékese az MTI-t tegnap. Az áremelést a MOL a forint leértékelésé­vel, a világpiaci ármozgások­kal, illetőleg a kereslet-kínála­ti viszonyok változásával in­dokolta. A termékek kiskereskedelmi árai ennek alapiján jövő héten keddtől a következők: a 91-es oktánszámú, ólmozatlan 73,50 forintba, a 92-es oktánszámú 76 forintba, a 95-ös ólmozatlan 75,50 forintba, a 98-as oktán­számú benzin 78,50 forintba kerül majd. A motorikus gázo­laj ára 61, az ipari tüzelőolajé 60 forint lesz. A háztartási tüzelőo­laj — amit azonban csak utal­ványra lehet vásárolni — 23,80 forintba kerül október 5-étől. Délalföldi közgazdasági napok kezdődtek Békéscsabán A Délalföld négy megyéje (Bács-Kiskun, Békés, Csong- rád és Jász-Nagykun-Szolnok) közgazdászai minden évben megrendezik szakmai össze­jövetelüket, amelyen megvi­tatják a legfontosoabb aktuális gazdasági kérdésekben való együttműködés lehetőségeit, formáit. Az idei kétnapos ta­lálkozónak a békéscsabai Kö­rösi Csorna Sándor Főiskola adott otthont, s központi témá­ja a privatizáció élénkítése volt, különös tekintettel a regi­onális sajátosságokra. Tegnap délelőtt a Békés megyei önkormányzat alelnö- ke, Szilágyi Menyhért üdvözlő szavai után dr. Köteles Lajos, a főiskola főigazgatója köszön­tötte a résztvevőket, kiemelve a találkozó központi gondola­tát, a régióban yaló gondolko­zás jelentőségét. A plenáris ülés első előadója dr. Kemenes Ernő, a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke volt, aki szín­vonalas összefoglalójában át­tekintette a magyar gazdaság helyzetét. Őt dr. Juhász Imre, az AVÜ igazgatóhelyettese követte a privatizációs techni­kák ismertetésével, majd Kiss Sándor beszélt a társaság mun- kájáról. Délután a résztvevők szek­cióüléseken vitatták meg a pri­vatizáció élénkítésének speci­ális kérdéseit, s a mai nap ugyancsak a téma egyes területeinek áttekintésével folytatódik. L. M. Életveszélyes a kondorosi művelődési ház épülete Komoly vita kiváltója volt Kondoroson a helyi közműve­lődés helyzetéről szóló testületi ülés. Az előterjesztett anyagban két bizottság is úgy ítélte meg, hogy a művelődési ház jelenlegi helyén nem üze­meltethető. Ennek oka az épület életveszélyes állapota. Vagy máshol keresnek helyet az intézménynek, vagy pedig pénzt adnak a felújításra. Pénz Kondoroson erre nem jut, ezért úgy határoztak, hogy — átmenetileg — a művelődési házban eddig folyt munka székhelyéül a könyvtárat jelö­lik ki. Október 28-áig pedig döntenek arról, mi legyen a mostani művelődési ház sorsa. i i i i i i i i i r i i i i Hargita plusz Kft. építőipari szolgáltatásai □ Tervezés. □ Kivitelezés-szervezés. □ Teljeskörű lebonyolítás (megbízás alapján). □ Ingatlanközvetítés adásvétellel. □ Vagyonértékbecslés. I I X I i I I I I Érdeklődni: Hargita plusz Kft Békéscsaba, Irányi u. 2. Telefon: 327-971. HARGITA |PLUSZ I I I I I I I

Next

/
Oldalképek
Tartalom