Békés Megyei Hírlap, 1993. szeptember (48. évfolyam, 203-228. szám)

1993-09-04-05 / 206. szám

MŰVÉSZETEK- TÁRSADALOM 1993. szeptember 4-5., szombat-vasárnap A Vigadó A kiegyezéskori Magyaror­szág egyik legelmaradottabb települése volt Békéscsaba elődje, a korábbi jobbágyfalut még az örökváltsági díj sújtot­ta, a földesúri terhektől végleg 1872-ben szabadult meg. Fő­leg szegény mezőgazdasági munkások éltek itt. A városia­sodás első jelei az 1860-as évektől mutatkoztak: közkórház és szálloda épült, a közlekedésre szolgáló fapallókat kicserélték téglajár­dákra. Az Alföldet Fi- umével összekötő va­sút megnyitásától, 1870-től jelentős for­galmi csomópont, így a gazdaság és a kereskede­lem éledezése végre elindí­totta a kulturá­lis fejlődést is. Fontos állo­mása a városi- asodásnak, amikor a Fiume Szálló színháztermét állandó kőszínház váltja fel. A színház vagy Vigarda 1877-től 1879-ig épült, Flalmai Andor tervei alapján, eklek­tikus stílusban. Először 1890- ben alakították át, a század ele­jén kapott villanyvilágítást, 1912-ben Siegel Frigyes és Englert Károly műépítészek tervei szerint, Wágner József építész irányításával folyt a színház korszerűsítése, a követ­kező átalakítás 1961 -ben volt. A Jókai Színház építészeti­leg redkívül szép Vigadójában évekig díszleteket készítettek és tárolták. Ennek most sze­rencsére vége, az egykori tánc­ig terem felújítása után is- ®| inét régi pompájában ra- gyog. A színházépület felújítása — állami tá­mogatásból — 3 évre le­bontva 320 millió forint­ba került. A megyei ön- kormányzat által kiírt versenytárgyalást a bé­késcsabai Nova- Invest nyerte el, a generál kivite­lező mellett sok alvállalko­zó dolgozott a rekonstrukci­ón. A beruhá­zás lebonyolí­tásával a szin­tén helybeli Korinthos Kft.-t bízták meg. A látvány az ő munkájukat, vala­mint a tervező, Nemes Roland Ybl-díjas építész, a belsőépí­tészeti munkák pedig Szaba- dosné Szászfalvi Ilona munká­ját dicsérik. N.K. (Kovács Erzsébet képriportja)

Next

/
Oldalképek
Tartalom