Békés Megyei Hírlap, 1993. szeptember (48. évfolyam, 203-228. szám)

1993-09-21 / 220. szám

BÉKÉSCSABA ES KORNYÉKÉ 1993. szeptember 21., kedd Véleményezés előtt a Nagyrét terve Értelmiség a ringben A társadalmi rétegekre, csoportokra különböző jelzőket, minősítéseket agga­tunk. A kereskedő rafinált, a politikus zsivány, a válallkozó átvert, a pedagógus a nemzet napszámosa. Az uniformizáló külső megítéléseknél az igazsághoz köze­lebb álló kifejezéseket hallottam a békés­csabaifőiskola történeti, művelődéstörténeti konferenciáján, melynek kerekasztal-beszélgetése az értelmiségi léttel foglal­kozott. Az itteni megnevezések szerint a jogász szolgáló értelmiségi, a pedagógus küszködő, a közgazdász kiugró — mármint az anyagiakat tekintve. Míg az értelmiség a nyolcvanas években közös platformon volt abban, hogy mi ellen küzd, ma megosztott. Egy részük politikailag, gazdaságilag kitört, mások egzisztenciálisan rosszabb helyzetbe kerültek. Különösen igaz ez a humán értelmiségre, amely minden társadalomban az értemiség proletárja marad —fogalmazták meg a kutatók. És mégin- kább igaz a vidéki értelmiségre, amely a távolságok miatt, pénz híján nem jut el fővárosi kutatóintézetekbe, könyvtárak­ba. Nehéz így értelmiségihez illő módon a nemzet előrehala­dását szolgálni. Tovább nyílik az olló, a privatizáció megsok­szorozza a lefelé kerülést. Nem igaz az ötvenes években hangoztatott példabeszéd, miszerint Tolsztoj is vidéken írta a Háború és békét. Mert nagy különbség vidéken grófnak lenni, vagy beosztott pedagógusnak, tudták ezt akkor is. A vidéki értelmiségi röghöz kötött, sorsa a kibontakozási lehetetlen­ség, a fővárosi Amerika felé nézeget. A pártpolitikai progra­mokban rejtett diktatúra bujkál, hiányzik a kiegyensúlyozó középosztály. Az Alföldön csak generációk múltán várható, hogy kialakul: megszakadt a paraszti polgárosodás, majd az újgazdagok gyerekei, unokái, talán... így látták ők helyzetüket, a címkék mögé nézve, belülről. A sok nincs közepette—melyet a legtöbben ugyanúgy sorolhat­nánk —, mégis született valami biztató. Őrzik magukban az állandó értékeket, megtartják önbecsülésüket. Az Alföldet segítőprogramba tömörülnek a főiskola körül, hogy a ringbe a vidékiek is egyenrangúan léphessenek. Az egyenlőség ugyanis a különbségek továbbélteié se és nem mindegy: az ítélet lemaradás vagy fejlődés. ^ __ A 275. évfordulón Ki volt Bazsali Ferenc? Katalóguslapozgató a megyei könyvtárban Békéscsaba címere Szerkesztő: Szőke Margit. Telefon: (66) 450-450 Oxfordi vendég Békéscsaba. — Szeptember végén nyitja kapuit az oxfordi tematika alapján dolgozó Busi­ness School Békéscsabán. A megyeszékhelyi önkormányzat támogatásával létrehozott isko­lába látogatott Don Ross pro­fesszor, az Oxford Brookes University-ről. A közgazdasági fakultásáról nevezetes egyetem a gesztora annak a programnak, amely alapján Magyarországon már több mint ötszázan szerez­tek pénzügyi menedzser képesí­tést. Felújítják a házat Kétsoprony. — Várhatóan 2,5 millió forintba kerül a község művelődési házának felújítása. A külső és belső munkálatok júniusban kezdődtek, ez idő alatt egy-egy helyiség a rendez­vények számára nyitva volt, ki­véve a könyvtárat és a csoportok is „albérletben” működtek. A felújítást várhatóan a rossz idő előtt befejezik, így a gyerekek majd ott tornázhatnak. Ingyenes felvételi-előkészítő Békéscsaba. — Az MSZP bé­késcsabai irodájában (Irányi ut­ca 2. szám) várják azoknak a rászoruló fiataloknak a jelent­kezését, akik ingyenes egyete­mi felkészítő tanfolyamon ve­hetnek részt. A18 hetes képzést előreláthatóan matematika, tör­ténelem, magyar és fizika tan­tárgyakból szervezik. A kurzus október 15-én kezdődik a Bé­késcsabai 635. Számú Ipari Szakmunkásképző Iskolában. Búcsú Telekgerendáson Telekgerendás. — Első alka­lommal rendeznek a kiste­lepülésen búcsút. Miután az evangélikus egyház szervezé­sében átadták a község csoda­szép kis templomát, a szep­tember 26-ai búcsún 10 órától istentiszteletet rendeznek. Az ünnepen kirakodóvásárra is készülnek, ahol az árusok majd a falu központjában, a templom előtt várják a vásár­lóikat. Megegyeztek Kétsoprony. — Mégis lesz húsbolt a községben, ugyanis az önkormányzat megegye­zett a magánvállalkozóval, Angyalos Lajossal. Míg a vállalkozó húsboltként üze­melteti a helyiséget, amely korábban is húsbolt volt, ad­dig nem kémek tőle köz­terület-használati díjat. A tel­ket továbbra sem adja el az önkormányzat. Az oldalt írták: Bede Zsóka, B. Sajti Emese, Magyari Barna, Szőke Margit. Fotó: Kovács Erzsébet Békéscsaba. — A városépíté­szeti iroda kétéves munkájá­nak eredményeként elkészült a Nagyrét rendezési terve. Mint Vukovich városi főépí­tésztől, az említett iroda veze­tőjétől megtudtuk: a terv szö­vegét lakossági véleményezés céljából a Heti mérlegbe teszik közzé, majd a beérkezett la­kossági jelzések figyelembe­vételével a rendezési tervből a képviselő-testület a november 4-ei ülésen rendeletet alkot. Az elkészített terv kimond­ja: azokat a külterületi része­ket, ahol a lakhatás feltételei­hez szükséges infrastruktúra rendelkezésre áll (szilárd út, Az oktatás helyzete 1962, a kétnyelvű tanításra áttérés óta fokozatosan romlott. Akkori­ban az volt az érv, hogy a to­vábbtanuló gyerekeknek jobb lesz, ha a szaktárgyakat ma­gyarul tanulják. Ebben az sán­tít, hogy például a matemati­kai, fizikai törvényszerűségek minden nyelven ugyanazok. A szlovák nyelv viszont sokat vesztett, hiszen gyakorlása egynéhány tantárgyra korláto­zódott. Most már látszik, jobb lett volna, ha marad a régi rendszerű oktatás. A politikai­lag is használt iskolába dele­gációk jöttek-mentek, elvár­ták szlováksága felmutatását. Ma már ott tartanak, hogy a gyerekek három napig gyako­rolják a fogadásra szánt szöve­get... A kétnyelvű oktatás veszteségét ellensúlyozandó olyan segítséget ígért az akko­ri politika, hogy az általános iskolák szlovák nyelvi képzést folytatnak, ily módon tehet­ségben, létszámban erős gim­názium lesz Békéscsabán. Bár sok iskolában tanítják a szlo­Békéscsaba. — Az Andrássy út 50. szám alatti Complan Stúdió Kft. kirakatüvegét törték be szeptem­ber 14-ére virradóan. Elvittek két számológépet és egy Sharp típusú elektronikus szervezőkalkulátort, vezetékes ivóvíz, elektromos energia) bevonják a belterüle­tekbe, így ott az állampolgá­rok lakásokat építhetnek. A to­vábbra is külterületnek számí­tó részen, ha a tulajdonos meg­teremti a szükséges infrastruk­túrát, és telke eléri vagy meg­haladja a 6 ezer négyzetmé­tert, akkor szintén megkapja a lakásépítési engedélyt. A következő években meg­épülő 44-es út várost elkerülő szakasza a Nagyrét területén halad majd át, ami több ma­gánterületet érint. Ezeket a földeket a városnak meg kell vásárolnia, ám maga az út álla­mi költségvetésből épül. A vák nyelvet, óvodákban is, a kezdethez csak néhány tanuló felel meg. Régi tapasztalatok szerint az általános iskola és gimnázium diákjai az intéz­mény iskola-előkészítőseiből kerülnek ki. A nyelvtudás mélyre süllyedt, az akkori ígéret „nem jött be”. Az 1962 előtti egy­nyelvű oktatásra ma már azon­nal visszatérni lehetetlen. Ma­gyarországon képeznek szlo­vák szakos tanítókat, tanáro­kat, de a biológiát, kémiát ők is magyarul hallgatják, nem vál­lalkoznak szlovák nyelvű taní­tásukra. Szlovákiai egyete­mek, főiskolák segíthetnek, és az, hogy a végzett diákokban legyen elkötelezettség a visszatérésre. Az alapoknál, az óvodánál folytatódó beszél­getés fonala hasonló lehetet­lenségeket tárt fel: bár a Köl­csey úti óvodában komolyan foglalkoznak a szlovák nyelv tanításával, a környezetisme­ret és az énekfoglalkozások ezen a nyelven folynak, a gye­rekek többségénél újra kell melynek gyári száma 15040434. A kár 60 ezer forint. A Fövenyes utcai óvodába tör­tek be szeptember 12-ére virradó­an. Az óvoda ablakát kifeszítet­ték, majd a vezető óvónő irodájá­gond az volt, hogy az utóbbi időszakban jelentős tulajdo­nosváltás történt, így szinte havonta változtak azok a körülmények, amelyek befo­lyásolták a tervezés menetét. Mivel a munkát helyi ter­vezőcsoport végezte, ez mint­egy 15 millió forint megtakarí­tást eredményezett. Végezetül Vukovich Mik­lós elmondta: a Nagyrét területén a város nem tervez új telekosztásokat, hisz ott nincs is jelentős városi tulajdo­nú terület. A terv elkészítésé­nél elsősorban a meglévő tel­kek beépíthetőségére gondol­tak. éleszteni a szókincset. A ki­csik szívesen tanulják a nyel­vet, a szülőket viszont rá kell beszélni, hogy ide adják gye­rekeiket. Mert a családok gon­dolkodnak a jövőről és inkább valamilyen kurrens programú iskolába íratják gyerekeiket. A felvételik után a szlovák cso­portokra maradnak a gyen­gébb képességű tanulók. Ahol Attila tanít, már csak három felső tagozatos osztályra, né­hány tanulóra korlátozódott a szlovák nyelv iránti igény. A heti két óra minden nyelvre kevés, különórákra pedig vi­lágnyelv kedvéért járnak a gyerekek. Az eddigi gyakorlat mutat­ja, a látszatdolgok nem vezet­nek sehová. Először is ügyéért áldozatot hozó, egységes szlo­vákság, erős iskola, kezdemé­nyező vezető szükséges. Le­gyen ellenőrzés az okatási in­tézményekben, legyen gazda, aki utána néz, úgy van-e, ahogy előírták. Mert most mindenki azt csinál, amit akar, és senki sem kérdez semmit. nak fiókjában kutattak. Az irodá­ból egy Trifon telefonkészüléket vittek el. A Jókai út 4. szám alatti hasz­náltruhabolt ajtaját feszítették ki szeptember 13-ra virradóan. Az üzletből farkasbőr bundát, bőrka­bátokat és más ruhaneműt loptak el 40 ezer forint értékben. Még látható szeptember végé­ig a negyedszázada elhunyt orosházi festő, Bazsali Ferenc emlékkiállítása a megyei könyvtárban. Októberben két új tárlattal is jelentkeznek. Az egyiket a korán elhunyt, jeles A vöröskeresztes alapszerveze­tek jelentős szerepet vállalnak az életmentő véradászervezésben. Tudatformáló szerepük sem cse­kély, hogy a politika és anyagiak gyors megszerzésének előtérbe kerülése mellett is megértessék a vezetőkkel, a munkavállalókkal és munkanélküliekkel, hogy em­beren csak ember segíthet gyó­gyító vérével. Békéscsabán a vá­rosi vöröskereszt is jelentőserők­Három új tanterem Békéscsaba. — A békéscsa­bai Belvárosi Általános Isko­la és Gimnázium tantermek kialakítására és azok beren­dezésére 600 ezer forintos tá­mogatásért fordult a megye- székhely képviselő-testüle­békéscsabai festő, Gaburek Károly művészetének szente­lik. À másik a könyvtár pályázati felhívása nyomán beküldött gyermekrajzokat mutatja be Békéscsaba 275 évéről. kel dolgozik a véradásszervezés­ben. Példaként említhetők azok a munkahelyek, amelyek teret biz­tosítanak a véradásokhoz. Szep­tember 23-án Békéscsabán a vá­rosi rendőrkapitányságon lesz véradás. Októberben nagyszabá­sú akciókra készül a vöröske­reszt, 1-én a Csabatáj termelő- szövetkezetben,7-énpedigváro- si véradónapot szerveznek a Gyulai úti véradóállomáson. téhez. A kérelem oka: a külön­böző korosztályok együttélé­séből sokféle konfliktus szár­mazik, ezért a gimnazisták „elkülönítése”, illetve saját osztállyal ellátása szükségessé vált. A képviselő-testület nagy vita után megszavazta a kért támogatást az iskola számára. Méret utáni megrendelésre A békéscsabai Ruhaipari Szakmunkásképző és Szakközépiskola tanműhelyében szeptember 1-jétől megkezdték a női ruhák méret utáni varrását, az úgynevezett szalonmunkát Mint megtudtuk, szépen jönnek a megrendelők, akik szerdán és csütörtökön 12-től 15 óráig kereshetik fel a tanműhelyt. (Felvételünk a begyakorlás időszakában készült) Variációk hitre és lehetetlenségekre Mondják, a véletlen műve, hogy úgy alakult, a család minden tagja pedagógus. A családfő, Krett György 38 éve oktat a békéscsabai Szlo­vák Általános Iskola, Gimnázium és Kollégi­umban matematikát, fizikát, húsz éve igazga­tóhelyettes. Katalin asszony 32 éve a Kölcsey úti óvodában dolgozik, szlovák nyelvet tanít. Egyik fiuk, Attila öt éve a 2-es Számú Általános Iskola szlovák—történelem szakos tanára, mellesleg a Szlovák Fiatalok Baráti Köre alapí­tó és vezetőségi tagja. Otthonukban bonyolult érzületet, helyzetet boncolgatunk, melyek va­lahogy így tömöríthetők egyetlen kérdésben: milyen szlováknak lenni Békéscsabán? Bűnügyi krónika Emberen csak ember segíthet

Next

/
Oldalképek
Tartalom